VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO VEIKLOS ATESTATŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

2016 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMU NR. 1V-106, PAPILDYMO

 

2018 m. gegužės 3 d. Nr. 1V-40

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 26 straipsniu ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. 1-209, 20.1 ir 20.4 punktais:

1. P a p i l d a u Energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1V-106, 21 punktą po žodžių „papildomų dokumentų“ įrašyti žodžius „išskyrus tuos dokumentus, kurie yra valstybės registruose ar kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose“ ir visą punktą išdėstau taip:

21. Jeigu pareiškėjas pateikia neišsamų ar netinkamai įformintą prašymą arba pateikia ne visus dokumentus ar informaciją, kurių reikia atestatui išduoti arba jei pateiktų dokumentų nepakanka nustatyti, ar ūkio subjektas atitinka atestatų išdavimo sąlygas ir nustatytus reikalavimus, VEI teritorinio ar Planavimo ir kontrolės skyriaus pareigūnai turi teisę ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo dokumentų registravimo VEI dienos paprašyti papildomų dokumentų, išskyrus tuos dokumentus, kurie yra valstybės registruose ar kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose.“.

2. N u s t a t a u, kad Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos skyrių vedėjai:

2.1. užtikrina šio įsakymo reikalavimų įgyvendinimą Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos skyriuose;

2.2. supažindina su šiuo įsakymu vadovaujamo skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį.

 

 

 

 

L. e. viršininko pareigas                                                                                           Andrius Daščioras