LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 3D-285 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo

 

2020 m. gegužės 18 d. Nr. 3D-380

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2019 metų, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 3D-285 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 57 punktą ir jį išdėstau taip:

57. Šiai Priemonei taikomi išlaidų kompensavimo ir (arba) sąskaitų apmokėjimo būdai. Paramos gavėjui taikomas paramos lėšų išmokėjimo būdas (-ai) nustatomas (-i) paramos sutartyje. Sąskaitų apmokėjimo būdą galima taikyti ir jau įgyvendinamiems projektams. Į vieną mokėjimo prašymą negali būti įtrauktos projekto išlaidos, kurioms apmokėti taikomi abu šiame punkte nurodyti išlaidų apmokėjimo būdai.“

2. Papildau 581 punktu:

581. Sąskaitų apmokėjimo būdas taikomas Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                  Andrius Palionis