Arklys1

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO taryba

 

 

nutarimas

DĖL 2014 metų draudžiamųjų pajamų

 

2014 m. gruodžio 18 d. Nr. 11-1

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba n u t a r i a:

1. Patvirtinti 2014 metų draudžiamąsias pajamas 1488 litus.

2. Įgalioti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikti šį nutarimą Teisės aktų registrui.

 

 

Tarybos pirmininkas                                                               Vytautas Vidmantas Zimnickas