LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS 2023–2027 METŲ STRATEGINIO PLANO INTERVENCINĖS PRIEMONĖS „JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMAS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m. balandžio 4 d. Nr. 3D-210

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 7.1 ir 8.2 papunkčiais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1322 „Dėl Pasirengimo administruoti Europos Sąjungos lėšas ir jų administravimo“ 3.1.1 papunkčiu,

t v i r t i n u Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės  priemonės „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ įgyvendinimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                         Kęstutis Navickas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2023 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-210

 

 

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS 2023–2027 METŲ STRATEGINIO PLANO INTERVENCINĖS PRIEMONĖS „JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMASĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (toliau – Strateginis planas) intervencinės priemonės „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės), parengtos vadovaujantis:

1.1.   2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo+“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės“ su visais pakeitimais; 

1.2.   2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/2115, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 su visais pakeitimais;

1.3.   2021 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentu (ES) 2021/2116 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 su visais pakeitimais;

1.4.   2021 m. gruodžio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2021/2289, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2115 taikymo taisyklės dėl BŽŪP strateginių planų turinio pateikimo ir saugaus keitimosi informacija elektroninės sistemos;

1.5.   2021 m. gruodžio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2022/128, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2021/2116 taikymo taisyklės dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, patikrų, užstatų ir skaidrumo;

1.6.   2021 m. gruodžio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2022/129, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/2115 nustatomos su aliejingosiomis sėklomis, medvilne ir vyno gamybos šalutiniais produktais susijusių intervencinių priemonių rūšių ir informavimo, viešinimo ir matomumo reikalavimų, susijusių su Sąjungos parama ir BŽŪP strateginiais planais, taisyklės;

1.7.   2022 m. rugsėjo 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2022/1475, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2115 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su BŽŪP strateginių planų vertinimu ir stebėsenai bei vertinimui reikalingos informacijos teikimu;

1.8.   Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginiu planu, patvirtintu 2022 m. lapkričio 21 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu Nr. C(2022)8272;

1.9.   Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1322 „Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos lėšas ir jų administravimo“;

1.10. Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 3D-102 „Dėl žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės);

1.11. Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklės);

1.12. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3D-821 „Dėl fondų fondo „KPP finansinių priemonių fondas“, skirto Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšomis įgyvendinamoms finansinėms priemonėms administruoti, valdytojo skyrimo ir finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Finansavimo sąlygų aprašas).

2.      Šios taisyklės nustato paramos teikimo ir administravimo tvarką pagal Strateginio plano intervencinę  priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“  (toliau – intervencinė priemonė). Taisyklės taikomos pareiškėjams, rengiantiems ir teikiantiems paramos paraiškas, paramos gavėjams, įgyvendinantiems projektus, kuriems skirta parama pagal intervencinę priemonę, taip pat institucijoms, atliekančioms paramos paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą. Paramos teikimo ir administravimo tvarka, kurios nereglamentuoja Taisyklės, nustatyta Administravimo taisyklėse, Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklėse ir Finansavimo sąlygų apraše.

 

II SKYRIUS

SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

 

3.   Taisyklėse vartojami sutrumpinimai:

3.1.   Agentūra – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos;

3.2.   BŽŪP – Bendroji žemės ūkio politika;

3.3.   ES – Europos Sąjunga;

3.4.   Ministerija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija;

3.5.   NPĮ – nacionalinė plėtros įstaiga;

4.   Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Paramos teikimo laikotarpis – laikotarpis nuo sprendimo skirti paramą priėmimo iki galutinio lėšų išmokėjimo dienos, kuri negali būti vėlesnė kaip 2029 m. gruodžio 31 d.

4.2. Produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis (toliau – VED) – piniginiais vienetais išreikštas rodiklis, kuriuo apibūdinamas žemės ūkio valdos dydis ir kuris yra lygus valdos visos produkcijos standartinės vertės ir valdos pajamų, gautų už paslaugas žemės ūkiui, sumai.

4.3. Verslo planas – dokumentas, kuriame techniniu, finansiniu, ekonominiu, socialiniu ir aplinkosaugos atžvilgiu pagrindžiami investavimo tikslai, nurodomi projekte numatytoms investicijoms atlikti reikalingi ištekliai ir terminai.

4.4. Verslo plano įgyvendinimo laikotarpis – verslo planui įgyvendinti skirtas ne ilgesnis kaip 5 metų laikotarpis nuo sprendimo skirti paramą priėmimo iki verslo plane nurodytų rodiklių pasiekimo, kurio pabaiga sutampa su finansinių metų pabaiga ir yra ne vėlesnė kaip 2028 m. gruodžio 31 d.

4.5. Verslo plano įgyvendinimo pradžia – data, kai paramos gavėjas, pradėdamas įgyvendinti verslo planą, t. y. padaręs investiciją ir (arba) sudaręs sutartį dėl paslaugos gavimo, raštu apie tai informuoja Agentūrą.

4.6Verslo plano kontrolės laikotarpis – trejų metų laikotarpis nuo paskutinio paramos išmokėjimo dienos (jei gaunama lengvatinė paskola ir paskolos grąžinimo laikotarpis ilgesnis nei treji metai – laikotarpis iki paskolos grąžinimo), per kurį tikrinama, kaip paramos gavėjas laikosi paramos paraiškoje ir verslo plane numatytų įsipareigojimų.

4.7. Žemės ūkio ministerijos informacinė sistema (toliau – ŽŪMIS) – prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos valdymo srities priskirtų institucijų ir įstaigų teikiamų paslaugų informacinė sistema.

4.8. Žemės ūkio naudmenos (toliau – ŽŪN) – dirbamoji žemė, sodai, pievos, ganyklos, naudojamos arba tinkamos naudoti žemės ūkio augalams auginti.

5. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Strateginiame plane, Administravimo taisyklėse, Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme, kituose žemės ūkio ir ES finansų politikos srities ES ir nacionaliniuose teisės aktuose.

 

III SKYRIUS

TIKSLAI IR POREIKIAI

 

6. Intervencinė priemonė atitinka BŽŪP tikslą - pritraukti jaunuosius ūkininkus ir kitus naujus ūkininkus, palaikyti jų veiklą ir palengvinti tvarią verslo plėtrą kaimo vietovėse.

7. Intervencinė priemonė prisideda prie šių nacionalinių žemės ūkio ir kaimo plėtros poreikių įgyvendinimo:

7.1. padidinti jaunųjų ūkininkų ūkių ekonominį pajėgumą;

7.2. didinti žemės ūkio subjektų galimybes pasinaudoti alternatyviais finansiniais ištekliais;

7.3. remti jaunųjų ūkininkų įsikūrimą;

7.4. gerinti jaunųjų ūkininkų žinių ir įgūdžių lygį, sudarant galimybę jiems mokytis, gauti konsultacijas.

8. Siekiant šiame skyriuje nustatytų tikslų ir poreikių, intervencinė priemonė prisideda prie šių rezultatų rodiklių:

8.1. jaunųjų ūkininkų, kurie kuria ūkius naudodamiesi pagal BŽŪP teikiama parama, skaičius, įskaitant pasiskirstymą pagal lytį;

8.2. BŽŪP projektais remiamų naujų darbo vietų kūrimas.

 

IV SKYRIUS

PARAMOS FORMOS IR REMIAMA VEIKLA

 

9. Parama teikiama dotacijos (vienkartinės išmokos) ir (arba) lengvatinės paskolos (teikiamos pagal NPĮ valdomą finansinę priemonę palankesnėmis sąlygomis nei siūloma komercinėje paskolų rinkoje) formomis. Pareiškėjas gali teikti paramos paraišką:

9.1. gauti tik dotaciją (vienkartinę išmoką);

9.2. gauti dotaciją (vienkartinę išmoką) ir lengvatinę paskolą;

9.3. gauti tik lengvatinę paskolą; 

9.4. pagal šias Taisykles pareiškėjas gali gauti tik vieną dotaciją (vienkartinę išmoką) ir vieną lengvatinę paskolą, neviršijant Taisyklių 24.1 papunktyje nurodytos bendros dotacijos ir lengvatinės paskolos sumos. Lengvatinių paskolų teikimo sąlygos nustatomos Finansavimo sąlygų apraše.

10. Pagal intervencinę priemonę remiamos veiklos:

10.1. žemės ūkio produktų pirminė gamyba;

10.2. žemės ūkio valdoje pagamintų ir (arba) išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas, įskaitant pirminį perdirbimą.

 

V SKYRIUS

GALIMI PAREIŠKĖJAI

 

11. Pareiškėju gali būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus fizinis asmuo (savo vardu, kaip valdos valdytojas įregistravęs žemės ūkio valdą ir savo vardu įregistravęs ūkininko ūkį) arba juridinis asmuo (savo vardu įregistravęs žemės ūkio valdą). Paramos paraiškos pateikimo metu pareiškėjas turi atitikti jaunojo ūkininko reikalavimus kaip apibrėžta Administravimo taisyklėse.

12. Parama teikiama jaunajam ūkininkui, kuris pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip valdos ir ūkio valdytojas (juridinio asmens atveju – kuris pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje). Jaunojo ūkininko įsisteigimo diena yra ūkio įregistravimo pareiškėjo vardu arba valdos įregistravimo pareiškėjo vardu diena, t. y. ta diena, kuri yra iš šių dienų ankstesnė (juridinio asmens atveju – valdos įregistravimo pareiškėjo vardu diena).

13. Paramos paraiškos, teikiamos su partneriais, nepriimamos.

14. Paramos gavėjo įsipareigojimų arba teisių, susijusių su parama, perleidimas ar perėmimas atliekamas Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

15. Pareiškėjas / paramos gavėjas fizinis asmuo įgaliojimą veikti jo vardu kitam asmeniui gali suteikti tik iškilus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės turi būti įrodomos dokumentais. Pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, per 15 d. d. pareiškėjas / paramos gavėjas turi nutraukti įgaliojimą.

 

VI SKYRIUS

TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI

 

16. Pareiškėjas laikomas tinkamu gauti paramą (dotaciją (vienkartinę išmoką), lengvatinę paskolą) pagal Taisyklių 9.1 ir 9.2 papunkčius, jei atitinka šias tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus:

16.1. projektas atitinka bendrąsias tinkamumo sąlygos ir reikalavimus, nurodytus Administravimo taisyklių 124.1–124.7, 124.9124.10, 124.16, 124.19124.21 papunkčiuose ir nepatenka į Administravimo taisyklių 125 punkte nurodytas paramą ribojančias sąlygas;

16.2. pareiškėjo ūkis ir valda (juridinio asmens atveju – valda) paramos paraiškos pateikimo metu yra įregistruoti ne anksčiau kaip prieš 24 mėnesius iki paramos paraiškos pateikimo;

16.3. parama teikiama pareiškėjui, kurio VED paraiškos teikimo metu yra ne didesnis kaip 70 000 Eur bei VED potencialas (paraiškoje ir verslo plane planuojamas žemės ūkio valdos ekonominis dydis) paraiškos pateikimo metu ne mažesnis kaip 12 000 Eur ir ne didesnis kaip 70 000 Eur. VED skaičiuojamas pagal Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 3D-382 „Dėl Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašas). VED pagal paramos paraiškos teikimo momentą nustatomas:

16.3.1. kai paramos paraiškos teikiamos einamųjų metų pirmąjį pusmetį, t. y. nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki einamųjų metų birželio 30 d., pagal VĮ Žemės ūkio duomenų centras (toliau – ŽŪDC) už praėjusių metų laikotarpį, prasidedantį nuo sausio 1 d. ir pasibaigiantį gruodžio 31 d., apskaičiuotą VED einamųjų metų sausio 1 d., kuris ŽŪDC duomenų bazėje skelbiamas einamųjų metų sausio 30 d.;

16.3.2. kai paramos paraiškos teikiamos einamųjų metų antrąjį pusmetį, t. y. nuo einamųjų metų liepos 1 d. iki einamųjų metų gruodžio 31 d., pagal ŽŪDC už laikotarpį, prasidedantį praėjusių metų liepos 1 d. ir pasibaigiantį einamųjų metų birželio 30 d., apskaičiuotą VED einamųjų metų liepos 1 d., kuris ŽŪDC duomenų bazėje skelbiamas einamųjų metų rugpjūčio 31 d.;

16.4. bet kuris toliau išvardintas asmuo tik vieną kartą kaip fizinis ar juridinis, ar juridinio asmens dalyvis (akcininkas, pajininkas, dalininkas), vienasmenis valdymo organas, kolegialaus valdymo organo narys gali gauti paramą jaunojo ūkininko įsikūrimui pagal šią intervencinę priemonę, Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ arba Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“;

16.5. parama teikiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktų (išskyrus žuvininkystės ir akvakultūros produktus) pirminei gamybai ir valdoje pagamintiems ir (arba) užaugintiems produktams perdirbti, įskaitant pirminį perdirbimą. Perdirbimo proceso metu gautas galutinis produktas turi būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktas;

16.6. su paraiška pateiktas verslo planas, parengtas pagal šių Taisyklių 2 priede nustatytą formą. Verslo plano įgyvendinimo pabaiga turi sutapti su finansinių metų pabaiga. Pareiškėjas verslo plane numato, per kiek metų planuoja jį įgyvendinti. Verslo plane nurodoma:

16.6.1. esamos žemės ūkio valdos situacijos analizė;

16.6.2. veiklos plėtros tikslai, etapai ir apimtys;

16.6.3. planuojamos įgyvendinti veiklos, įskaitant veiklas, susijusias su aplinkosauginiu tvarumu ir išteklių naudojimo efektyvumu, ir jų detalizavimas (investicijos, mokymai, konsultacijos ir kt.);

16.6.4. planuojami ūkinės veiklos pasiekimo tarpiniai ir galutiniai rezultatai;

16.7. pareiškėjas atitinka privataus savarankiško juridinio asmens, atitinkančio labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma, kai pareiškėjas yra juridinis asmuo);

16.8. pareiškėjo valda negali būti perregistruota iš sutuoktinio (taikoma, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo);

16.9. pareiškėjo valda gali būti sudaryta iš sklypų, kurie buvo sutuoktinio valdoje, jei šiems sklypams nebuvo skirta parama pagal intervencinę priemonę ir pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ (taikoma, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo);

16.10. jei verslo plane numatyti statybos (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas) darbai ir pagal teisės aktų reikalavimus šiems darbams vykdyti yra privalomas statybą leidžiantis dokumentas, jis turi būti išduotas ir įregistruotas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) ne vėliau kaip iki verslo plano įgyvendinimo pradžios (šių dokumentų pateikti nereikia, Agentūra vertina pagal IS „Infostatyba“ duomenis). Tuo atveju, kai paramos paraiška pateikta gauti lengvatinę paskolą, statybos leidimas teikiamas finansų tarpininkui, jam pareikalavus;

16.11. pareiškėjas tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus (su paraiška pateikiamas balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita arba ūkinės veiklos pradžios balansas). Pareiškėjai fiziniai asmenys privalo tvarkyti buhalterinę apskaitą, vadovaudamiesi Ūkininkų ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos finansinės apskaitos, tvarkomos darant dvejybinį įrašą, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3D-280 „Dėl ūkininkų ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos finansinės apskaitos tvarkos nustatymo“. Jeigu finansinės atskaitomybės dokumentai teisės aktų nustatyta tvarka pateikti valstybės informaciniuose ištekliuose, Agentūrai jų pateikti nereikia, o kreipiantis paramos lengvatinei paskolai, šie dokumentai pateikiami finansų tarpininkui, jam pareikalavus.

17. Pareiškėjas laikomas tinkamu gauti lengvatinę paskolą pagal Taisyklių 9.3 papunktį, jei atitinka tinkamumo gauti paramą sąlygas ir reikalavimus, nurodytus Administravimo taisyklių 124.1–124.6, 124.9124.10, 124.16, 124.19, 124.21 papunkčiuose ir Taisyklių 16.216.11 papunkčiuose bei nepatenka į Administravimo taisyklių 125.1–125.3 papunkčiuose nurodytas paramą ribojančias sąlygas.

 

VII SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMAI

 

18. Pareiškėjas, gaunantis paramą pagal Taisyklių 9.1 ir 9.2 papunkčius prisiima ir iki kontrolės laikotarpio pabaigos laikosi šių įsipareigojimų: 

18.1. pareiškėjas, prisiima bendruosius įsipareigojimus, nurodytus Administravimo taisyklių 170.1, 170.2, 170.4170.9, 170.11170.16  papunkčiuose;

18.2. pradėti įgyvendinti verslo planą per 9 mėn. nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Paramos gavėjas, pradėjęs įgyvendinti verslo planą, t. y. padaręs investiciją ir (arba) sudaręs sutartį dėl paslaugos gavimo, raštu (pateikdamas laisvos formos pranešimą) apie tai informuoja Agentūrą ir pateikia patvirtinančius dokumentus (pvz. banko išrašą, sąskaitą faktūrą, sutartis ir pan.). Konsultavimo paslaugos įsigijimas nėra laikomas verslo plano įgyvendinimo pradžia;

18.3. verslo planą įgyvendinti tinkamai, kaip nurodyta Taisyklių 23 punkte, per verslo plane numatytą ne ilgesnį kaip 5 metų nuo sprendimo skirti paramą priėmimo laikotarpį, kurio pabaiga sutampa su finansinių metų pabaiga ir yra ne vėlesnė kaip 2028 m. gruodžio 31 d.;

18.4. užtikrinti, kad VED nuo verslo plano įgyvendinimo pabaigos iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos bus ne mažesnis kaip 12 000 Eur;

18.5. įvykus įvykiui, kurio metu buvo sugadintas ar sunaikintas paramos lėšomis įsigytas ar sukurtas turtas, įsipareigoja atstatyti turtą ne mažesne negu atkuriamąja verte ir ne mažesnių techninių parametrų;

18.6. iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos sukurti ir iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikyti numatytas naujas darbo vietas (ne mažiau kaip vieną), kaip nurodyta Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. sausio 26 d įsakymu Nr. 3D-38 „Dėl Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodikos patvirtinimo“;

18.7. verslo plano įgyvendinimo metu ir verslo plano kontrolės laikotarpiu užtikrinti atitiktį atrankos kriterijams, už kuriuos paramos paraiškai suteikiami balai. Šis įsipareigojimas netaikomas, gaunantiems tik lengvatinę paskolą;

18.8. pasikeitus juridinio asmens vienasmeniam valdymo organui, kolegialaus valdymo organo nariams, juridinio asmens dalyviams, išlaikyti atitikimą Taisyklių 11 punkte ir 16.4, 16.7 papunkčiuose nurodytiems reikalavimams (taikoma, kai pareiškėjas yra juridinis asmuo);

18.9. užtikrinti, kad pajamos iš žemės ūkio veiklos ir žemės ūkio valdoje pagamintų ir (arba) išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimo, įskaitant pirminį perdirbimą, nuo verslo plano įgyvendinimo pabaigos iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos bus ne mažesnės kaip 50 proc. VED reikšmės. Tikrinama pagal pažymą, parengtą vadovaujantis Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Žemės ūkio veiklos pajamų įvertinimo metodika)

19. Pareiškėjas, gaunantis tik lengvatinę paskolą pagal Taisyklių 9.3 papunktį, prisiima ir iki lengvatinės paskolos finansiniam tarpininkui sugrąžinimo laikosi Administravimo taisyklių 170.1, 170.2, 170.4, 170.6170.8, 170.13170.16 papunkčiuose bei Taisyklių 18.2, 18.418.6 ir 18.8 papunkčiuose nurodytų įsipareigojimų.

 

VIII SKYRIUS

DOTACIJOS DYDIS

 

20. Didžiausias dotacijos (vienkartinės išmokos) dydis – 60 000 Eur (šešiasdešimt tūkstančių eurų). Pareiškėjui ir sutuoktiniui (tik santuokos laikotarpiu, neatsižvelgiant į tai, koks laiko tarpas praėjo nuo paramos gavimo) bendra paramos suma pagal intervencinę priemonę ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ negali viršyti šiame punkte numatytos galimos išmokos sumos.

21. Parama skiriama verslo planui įgyvendinti ir mokama dviem dalinėmis išmokomis.

22. Pirmoji išmokos dalis, sudaranti 80 proc. visos išmokos sumos, paramos gavėjui išmokama po sprendimo skirti paramą priėmimo (be mokėjimo prašymo pateikimo). Likusi 20 proc. išmokos dalis mokama kitais metais po verslo plano tinkamo įgyvendinimo. Jeigu verslo planas įgyvendintas netinkamai, išmoka nemokama (išmokėta išmokos dalis susigrąžinama).

23. Verslo planas laikomas tinkamai įgyvendintu, kai:

23.1. vykdoma numatyta ūkinė veikla;

23.2. atliktos (apmokėtos, pristatytos į ūkį, įregistruotos viešuosiuose registruose (jei registracija privaloma)) bei naudojamos tik verslo plane numatytai veiklai vykdyti visos verslo plane numatytos investicijos, išskyrus atvejus, kai investicijos buvo pakeistos suderinus su Agentūra;

23.3. grynojo pelningumo arba skolos rodiklio reikšmė atitinka Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės), nurodytas reikšmes;

23.4. pasiektas VED ne mažesnis kaip 12 000 Eur.

 

IX SKYRIUS

PASKOLOS DYDIS IR SĄLYGOS

24. Pagal šių Taisyklių 9.2–9.3 papunkčius teikiamoms lengvatinėms paskoloms taikomos šios sąlygos:

24.1. didžiausia paskolos suma vienam paskolos gavėjui negali viršyti 100 000 Eur (vieno šimto tūkstančių eurų). Bendra dotacijos ir lengvatinės paskolos suma negali viršyti 100 000 Eur (vieno šimto tūkstančių eurų);

24.2. ilgiausias paskolos laikotarpis – 5 metai nuo paskolos sutarties su finansų tarpininku pasirašymo;

24.3. paskolos palūkanos skaičiuojamos tik finansų tarpininkų daliai. Palūkanų norma finansų tarpininkų lėšų daliai, atsižvelgiant į rinkos sąlygas, nustatoma finansų tarpininkų atrankos sąlygose;

24.4. dotacija (vienkartinė išmoka) negali būti naudojama finansavimui, gautam pagal lengvatinę paskolą, apmokėti. Lengvatinė paskola negali būti naudojama išankstiniam dotacijos finansavimui;

24.5. lengvatinės paskolos lėšomis gali būti apmokama 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų;

24.6. vienam galutiniam naudos gavėjui (pareiškėjui fiziniam asmeniui, pareiškėjui juridiniam asmeniui, jo vienasmeniui valdymo organui, kolegialaus valdymo organo nariui, juridinio asmens dalyviui (akcininkui, pajininkui, kt.)) iš šios priemonės lėšų gali būti suteikiama viena paskola;

24.7. papildomos paskolos teikimo ir grąžinimo sąlygos yra nustatomos Finansavimo sąlygų apraše, NPĮ ir finansų tarpininko sudarytoje dvišalėje sutartyje ir (arba) paskolos sutartyje, pasirašytoje tarp finansų tarpininko ir paskolos gavėjo. 

 

X SKYRIUS

REIKALAVIMAI IŠLAIDOMS

 

25. Parama (dotacija) skiriama ir išmoka mokama, jeigu verslo plane nurodytos išlaidos (investicijos) yra realiai suplanuotos, pagrįstos, būtinos ir naudojamos verslo planui įgyvendinti ir tik numatytai veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su remiama veikla, atitinkančios planuojamas veiklos apimtis, įsigytos ne iš susijusių asmenų, nurodytų paramos paraiškos II skyriuje, nepatenka į Administravimo taisyklių 130.10 papunktyje nurodytas netinkamas finansuoti investicijas ir išlaidų kategorijas, ir yra ne mažesnės negu prašoma paramos suma.

26. Skiriant lengvatinę paskolą, tinkamos finansuoti išlaidos yra verslo plane suplanuotos išlaidos (investicijos ir apyvartinis kapitalas), būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti ir atitinkančios Finansavimo sąlygų apraše nustatytas paskolų teikimo sąlygas.

 

XI SKYRIUS

PARAMOS PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 

27. Paramos paraiška pateikiama pagal Taisyklių 1 priede nurodytą formą. Kvietimo teikti paraiškas metu pareiškėjas gali pateikti tik vieną paramos paraišką.

28. Paramos paraiška ir su paramos paraiška pateikiami dokumentai turi būti pateikti per ŽŪMIS Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka. Per įgaliotą asmenį paraiška gali būti pateikta tik Taisyklių 15 punkte nustatytais atvejais.

29. Paramos paraiškos pildomos, registruojamos ir vertinamos Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

 

XII SKYRIUS

PARAMOS PARAIŠKŲ ATRANKA

 

30. Paramos paraiškų atrankos vertinimas atliekamas tik gaunantiems dotaciją (vienkartinę išmoką), pateikus paramos paraišką pagal Taisyklių 9.1 ar 9.2 papunkčius.

31. Atrankos kriterijai:

31.1. kai kuriamas ekologinis ūkis, suteikiama 15 balų. Atitiktis tikrinama pagal sertifikavimo institucijos išduotą ekologinę gamybą patvirtinantį dokumentą (turi būti sertifikuota ne mažiau kaip 50 proc. deklaruoto ŽŪN ploto, laikomų ūkinių gyvūnų rūšių). Tikrinama įgyvendinus verslo planą ir verslo plano kontrolės laikotarpiu. ŽŪN plotas tikrinamas pagal konkrečiais metais deklaruotą ŽŪN plotą, o ūkiniai gyvūnai pagal sertifikate nurodytą patikrinimo datą;

31.2. kai projekte numatyta vykdyti gamybą pagal nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos (NKP) reikalavimus, suteikiama 5 balai. Tikrinama įgyvendinus verslo planą ir verslo plano kontrolės laikotarpiu pagal pateiktą patvirtinimo dokumentą;

31.3. kai projektas prisideda prie tvarios žemės ūkio veiklos vykdymo, daugiausia gali būti suteikiama 20 balų. Už kiekvieną Taisyklių 31.3.1-31.3.4 papunkčiuose nurodytą požymį gali būti suteikiama po 5 balus:

31.3.1. projektas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo, dalyvaujant ne mažiau kaip 50 proc. deklaruoto ŽŪN ploto bent vienoje (ar keliose) Strateginio plano intervencinėje priemonėje, patenkančioje į Klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingas sistemas (Eko schemas), išskyrus už dalyvavimą priemonėse „Ekologinis ūkininkavimas“, „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“, „Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa“ (NKP), „Gyvūnų gerovė“. Tikrinama įgyvendinus verslo planą ir verslo plano kontrolės laikotarpiu;

31.3.2. pareiškėjas verslo plane investuoja į įrangą, energiją gaminančią iš atsinaujinančių šaltinių (balai suteikiami ir tuo atveju, kai investicijos atliktos (pateikiama šios įrangos pirkimo-pardavimo sutartis ir apmokėjimą įrodantis dokumentas) arba numatomos atlikti naudojant ir kitų fondų ar nuosavas lėšas (pateikiamas patvirtinimo dokumentas). Balai suteikiami tik už šias investicijas: saulės baterijos, saulės kolektoriai, saulės moduliai, geoterminio šildymo, oras-oras, oras-vanduo šildymo sistemos, kai nurodytos investicijos susijusios su valdos gamybiniais poreikiais (pardavimui skirta energija neremiama). Investicijos turi būti atliktos iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos;

31.3.3. pareiškėjas verslo plane investuoja į gamybinių procesų skaitmeninimo inovacijas. Balai suteikiami, investuojant į skaitmenines technologijas, nurodytas Projektų inovatyvumo vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 3D-181 „Dėl projektų inovatyvumo vertinimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Inovatyvumo metodika) 1 priedo kriterijuje „Skaitmeninimas“. Investicijos turi būti atliktos iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos;

31.3.4. projektas prisideda prie veiklos rizikų valdymo. Balai suteikiami, dalyvaujant Strateginio plano kaimo plėtros rizikos valdymo intervencinėje priemonėje „Pasėlių, augalų ir gyvūnų draudimas“ arba verslo plane investuojama į remiamos veiklos rizikos (nuo nepalankių klimato reiškinių, aplinkos poveikio, ligų) mažinimo priemones (investicijos turi būti atliktos iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos paramos, nuosavomis ar kitomis lėšomis). Dalyvavimas intervencinėje priemonėje „Pasėlių, augalų ir gyvūnų draudimas“ tikrinamas įgyvendinus verslo planą ir verslo plano kontrolės laikotarpiu;

31.4. kai projekte numatytas savo ūkyje pagamintos ir (arba) užaugintos žemės ūkio produkcijos perdirbimas, įskaitant pirminį perdirbimą, suteikiama 20 balų. Balai suteikiami, jei pajamos iš savo ūkyje pagamintos ir (arba) užaugintos žemės ūkio produkcijos perdirbimo, įskaitant pirminį perdirbimą, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų subjekto veiklos pajamų. Tikrinama įgyvendinus verslo planą ir verslo plano kontrolės laikotarpiu pagal pažymą, parengtą vadovaujantis Žemės ūkio veiklos pajamų įvertinimo metodika;

31.5. kai kuriamas mišrusis ūkis, suteikiama 10 balų. Mišriuoju ūkiu laikomas ūkis, kurio pajamos, įgyvendinus verslo planą, gaunamos iš daugiau nei vieno žemės ūkio sektoriaus ir kurio pajamos nė iš vieno žemės ūkio sektoriaus nesudaro daugiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos pajamų, išskyrus, jei pajamos gaunamos tik iš dviejų žemės ūkio sektorių. Jei pajamos gaunamos iš dviejų žemės ūkio sektorių, pajamos iš kiekvieno sektoriaus turi sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. visų ūkio veiklos pajamų. Atitiktis tikrinama pagal pažymą, parengtą vadovaujantis Žemės ūkio veiklos pajamų įvertinimo metodika. Pildant pažymą, prie daržininkystės pajamų nepriskiriamos pajamos, susijusios su nenatūraliai išdžiovintų ir natūraliai išdžiūvusių ankštinių daržovių gamyba arba perdirbimu. Tikrinama įgyvendinus verslo planą ir verslo plano kontrolės laikotarpiu; 

31.6. kai kuriamas gyvulininkystės ūkis vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, suteikiama 10 balų. Ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, jei šiose vietovėse yra ne mažiau kaip 50 proc. jo ŽŪN ploto (vietovės, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, yra nurodytos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“). Gyvulininkystės ūkiu laikomas ūkis, kurio pajamos iš gyvulininkystės įgyvendinus verslo planą sudaro daugiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos pajamų. Gyvulininkystės pajamos nustatomos pagal pažymą, parengtą vadovaujantis Žemės ūkio veiklos pajamų įvertinimo metodika. Tikrinama įgyvendinus verslo planą ir verslo plano kontrolės laikotarpiu pagal konkrečiais metais deklaruotą ŽŪN plotą;

31.7. kai į pareiškėjo žemės ūkio valdą nėra įtrauktų sklypų, kurie 2 metų laikotarpyje iki paraiškos pateikimo buvo artimojo giminaičio ar susijusio asmens žemės ūkio valdoje, suteikiama 20 balų. Tikrinama pagal paraiškos pateikimo datos duomenis, ar sklypai, kurie įtraukti į pareiškėjo valdą, 2 metų laikotarpyje iki paraiškos pateikimo dienos nebuvo artimojo giminaičio (taikoma fiziniams asmenims) ar susijusio asmens (taikoma juridiniams asmenims) žemės ūkio valdoje). Fizinių asmenų artimaisiais giminaičiais laikomi asmenys, apibrėžti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.135 straipsnyje (artimaisiais giminaičiais pripažįstami tiesiosios linijos giminaičiai iki antrojo laipsnio imtinai (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai) ir šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičiai (broliai ir seserys). Juridinių asmenų susijusiais asmenimis laikomi įmonės akcininkai, pajininkai, dalininkai, kurie turi daugiau kaip 50 procentų įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių. Informacija tikrinama registruose.

32. Privalomasis mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius – 30 balų. Jeigu paramos paraiškų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad paramos paraiška nesurinko privalomojo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

33. Paramos paraiškų atrankos pirmumo eilės sudarymas atliekamas Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.

34. Lengvatinei paskolai gauti pateiktų paramos paraiškų atrankos vertinimas neatliekamas. Jei pasibaigus paraiškų priėmimui nustatoma, kad žemės ūkio ministro įsakymu skirtos sumos neužtenka finansuoti visoms lengvatinėms paskoloms, paraiškų paskoloms pirmumo eilė sudaroma pagal paraiškos pateikimo datą ir laiką (tokiu atveju paraiškų eiliškumas sudaromas pagal paraiškų registravimo Agentūroje numerį). 

35. Jeigu pateikus paraišką pagal Taisyklių 9.2 papunktį ir įvertinus paramos paraiškų atitiktį atrankos kriterijams nustatoma, kad paramos paraiškai gauti dotaciją (vienkartinę išmoką) neužtenka žemės ūkio ministro įsakymu skirtos paramos sumos, pareiškėjas gali atsisakyti dotacijos (vienkartinės išmokos) ir gauti tik lengvatinę paskolą, jei lėšų užtenka finansuoti lengvatinę paskolą.

36. Jeigu pateikus paraišką pagal Taisyklių 9.2 papunktį nustatoma, kad lėšų neužtenka finansuoti lengvatinę paskolą, pareiškėjas gali atsisakyti lengvatinės paskolos ir gauti tik dotaciją (vienkartinę išmoką), jei įvertinus atitiktį atrankos kriterijams nustatoma, kad paramos paraiškai finansuoti užtenka žemės ūkio ministro įsakymu skirtos paramos sumos.

 

XIII SKYRIUS

PARAMOS PARAIŠKŲ TVIRTINIMAS

 

37. Agentūra, įvertinusi paramos paraiškas, pateiktas pagal Taisyklių 9.1–9.2 papunkčius, teikia jas svarstyti Agentūros sudarytam Projektų atrankos komitetui, į kurio sudėtį įtraukiamas ir Ministerijos atstovas (-ai), Agentūros nustatyta tvarka. Sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo priima Agentūros direktoriaus įgaliotas asmuo, vadovaudamasis projektų vertinimo rezultatais. Sprendimas dėl paramos skyrimo arba neskyrimo įforminamas ir apie jį pareiškėjai informuojami Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka. Agentūrai priėmus sprendimą skirti paramą, pareiškėjas tampa paramos gavėju. Paramos sutartis nesudaroma.

38. Paramos paraiškoms, pateiktoms pagal Taisyklių 9.2–9.3 papunkčius dėl lengvatinių paskolų suteikimo, Agentūra per 5 darbo dienas nuo tinkamumo gauti paskolą vertinimo pabaigos parengia ir pagal Taisyklių 3 priede pateiktą formą pareiškėjui išduoda tinkamumo gauti lengvatinę paskolą pažymą (galioja 6 mėnesius nuo jos išdavimo datos), su kuria jis kreipiasi į finansų tarpininką dėl paskolos suteikimo, pristatydamas ir kitus finansų tarpininko pareikalautus dokumentus.

39. Kai paramos paraiška teikiama pagal Taisyklių 9.2 papunktį dotacijai (vienkartinei išmokai) ir lengvatinei paskolai gauti, jei finansų tarpininkas pareiškėjo numatytam įgyvendinti projektui atsisako suteikti paskolą arba pareiškėjas nesikreipia į finansų tarpininką dėl paskolos suteikimo, arba nusprendžia atsisakyti pasinaudoti finansų tarpininko suteikta lengvatine paskola, pareiškėjas privalo raštu informuoti Agentūrą ir gali rašyti prašymą skirti jo įgyvendinamam projektui tik dotaciją (vienkartinę išmoką), tačiau turi pagrįsti kitą finansavimo šaltinį. 

40. Pareiškėjas, kuriam parama skirta pagal Taisyklių 9.3 papunktį, tampa paramos gavėju, kai tarp jo ir finansų tarpininko pasirašoma paskolos sutartis, apie kurią per 10 darbo dienų nuo paskolos sutarties sudarymo ir informacijos iš finansų tarpininko gavimo Agentūrą informuoja NPĮ.

 

XIV SKYRIUS

MOKĖJIMO PRAŠYMŲ TEIKIMO, ADMINISTRAVIMO IR PARAMOS IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

41. Mokėjimo prašymai teikiami ir administruojami, paramos (dotacijos) lėšos paramos gavėjui išmokamos Administravimo taisyklėse numatyta tvarka. Mokėjimo prašymai kartu su reikiamais priedais turi būti pateikti tik per ŽŪMIS.

42. Paramos lėšos mokamos dviem dalinėmis išmokomis, paskutinė išmokos dalis išmokama ne vėliau kaip iki 2029 m. gruodžio 31 d.

43. Priėmus sprendimą skirti paramą, paramos gavėjui be mokėjimo prašymo išmokama 80 proc. paramos sumos.

44. Likusi 20 proc. išmokos dalis mokama, jeigu verslo planas, kaip nustatyta Taisyklių 23 punkte, tinkamai įgyvendintas ir paramos gavėjas pateikia mokėjimo prašymą. Mokėjimo prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip vasario mėnesį, pasibaigus finansiniams metams, kai verslo planas buvo įgyvendintas tinkamai. Kartu su mokėjimo prašymu paramos gavėjas privalo pateikti galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą bei finansinių metų, kuriais buvo įgyvendintas verslo planas, finansinės atskaitomybės dokumentus.

45. Lengvatinės paskolos, suteiktos pagal Taisyklių 9.2–9.3 papunkčius, lėšos išmokamos finansų tarpininko ir pareiškėjo pasirašytoje paskolos sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis.

46. Projektai finansuojami pagal šias regionams taikomas EŽŪFKP ir bendrojo finansavimo įnašo normas:

46.1. Sostinės regionui taikoma 43 proc. EŽŪFKP įnašo norma;

46.2 Vidurio ir vakarų Lietuvos regionui taikoma 85 proc. EŽŪFKP įnašo norma.

47. Intervencinei priemonei taikomas projekto priskyrimo regionams principas - pagal pareiškėjo žemės ūkio valdos centrą.

 

XV SKYRIUS

SANKCIJOS

 

48. Netinkamai įgyvendinančiam (įgyvendinusiam) verslo planą paramos gavėjui gali būti taikomos Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones taikymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3D-80 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones taikymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – sankcijų metodika), numatytos sankcijos.

49. Pažeidimai susiję su lengvatinėmis paskolomis administruojami Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklėse nustatyta tvarka.

50. Be sankcijų metodikoje nustatytų sankcijų intervencinei priemonei taip pat taikomos specifinės sankcijos yra šios:

50.1. parama neteikiama, jei:

50.1.1. pareiškėjo valda sudaryta iš sklypų, kurie buvo sutuoktinio valdoje, ir šiems sklypams jau buvo skirta parama pagal intervencinę priemonę ir (arba) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“;

50.1.2. pareiškėjo valda perregistruota iš sutuoktinio;

50.2. Visa išmokėta paramos suma susigrąžinama, jei:

50.2.1. verslo planas nepradedamas įgyvendinti per 9 mėn. nuo sprendimo suteikti paramą priėmimo dienos;

50.2.2. verslo plano kontrolės laikotarpiu nustatoma, kad VED yra mažesnis kaip 12 000 Eur;

50.2.3. paramos gavėjui pateikus mokėjimo prašymą, nustatoma, kad verslo planas įgyvendintas netinkamai, t. y. nevykdoma numatyta ūkinė veikla; neatliktos (neapmokėtos, nepristatytos į ūkį, neįregistruotos viešuosiuose registruose (jei registracija privaloma)), nenaudojamos tik verslo plane numatytai veiklai vykdyti visos verslo plane numatytos investicijos, išskyrus atvejus, kai investicijos buvo pakeistos suderinus su Agentūra; grynojo pelningumo ir skolos rodiklio reikšmė neatitinka Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse nurodytos reikšmės; nepasiektas 12 000 Eur VED;

50.2.4. pasikeitus juridinio asmens vienasmeniam valdymo organui, kolegialaus valdymo organo nariams, juridinio asmens dalyviams, neišlaikyta atitiktis Taisyklių 11 punkte ir 16.4, 16.7  papunkčiuose nurodytiems reikalavimams (taikoma, kai pareiškėjas yra juridinis asmuo).

 

XVI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

51. Verslo plano įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu priežiūra ir tikrinimas, apskundimas bei skundų nagrinėjimas atliekamas Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

______________

part_bc5e3ea92c0e43c5b726cb35f642b77b_end