VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO 2008 M. LIEPOS 29 D. ĮSAKYMO NR. 2B-290 „DĖL TECHNINIŲ MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ REIKALAVIMŲ“ PAKEITIMO

 

2015 m. vasario 5 d. Nr. 2B-23

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“:

1.1. pakeičiu 2 priedo 4.1 punktą ir jį išdėstau taip:

4.1. Priekiniai žibintai (artimosios ir tolimosios šviesos)

Tikrinimo pozicija

Tikrinimo būdas

Trūkumai

Vertinimo kriterijai

NT

DT

DE

4.1.1. Būklė ir veikimas

Vizuali apžiūra ir veikimo patikra

a) Nešviečia, nėra šviesos šaltinio arba skleidžiama šviesa (šviesos srauto (spindulio) fotometrinės charakteristikos) neatitinka nustatytų reikalavimų (a)

X

X

 

b) Projekcinės sistemos (reflektorius, lęšis ir (ar) sklaidytuvas) nėra arba ji netinkamos būklės, netinkamai funkcionuoja

X

X

 

c) Žibintai ir (ar) jų elementai nepritvirtinti arba pritvirtinti netinkamai, nepatikimai

 

X

 

4.1.2. Sureguliavimas

Naudojant priekinio žibinto reguliavimo įtaisą arba ekraną nustatoma kiekvieno priekinio žibinto skleidžiamos artimosios šviesos horizontalioji kryptis

a) Skleidžiamos šviesos srauto (spindulio) pokrypis (žibinto sureguliavimas) neatitinka nustatytų reikalavimų (a)

 

X

 

4.1.3. Įjungimas ir jungikliai

Vizuali apžiūra ir veikimo patikra

a) Jungiklis neveikia arba žibintų įjungimas ir (ar) vienu metu įsijungiančių žibintų skaičius neatitinka nustatytų reikalavimų (a)

X

X

 

b) Jungiklis sugadintas, netinkamas ir (ar) netinkamai veikia

 

X

 

4.1.4. Atitiktis reikalavimams (a)

Vizuali apžiūra ir veikimo patikra

a) Žibintas, jo skleidžiamos šviesos spalva arba stiprumas, žibinto padėtis, išdėstymas neatitinka nustatytų reikalavimų (a)

X

X

 

b) Ant sklaidytuvo, lęšio arba šviesos šaltinio yra pašalinių medžiagų (dažai, gaubtai ar kita), kurios akivaizdžiai mažina skleidžiamos šviesos stiprumą arba spalvą

X

X

 

c) Žibinte panaudotas nenumatytas šviesos šaltinis

 

X

 

4.1.5. Lygio reguliavimo įtaisai (jeigu privalomi)

Vizuali apžiūra ir veikimo patikra

a) Lygio reguliavimo įtaisas (-ai) neveikia arba turi akivaizdžių netinkamo veikimo požymių

 

X

 

b) Rankiniu būdu valdomo lygio reguliavimo įtaiso neįmanoma valdyti vairuotojui sėdint įprastinėje padėtyje

X

X(b)

 

4.1.6. Priekinio žibinto valymo arba apiplovimo įtaisas (jeigu privalomas)

Vizuali apžiūra ir veikimo patikra

Įtaisas neveikia

X

X

 

“;

1.2. pakeičiu 2 priedo (b) išnašą ir ją išdėstau taip:

(b) Taikoma transporto priemonėms, kurios privalomajai techninei apžiūrai Lietuvos Respublikoje pirmą kartą pateiktos po 2013 m. kovo 1 d.“;

1.3. pripažįstu netekusiu galios 2 priedo (c) išnašą.

2. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

 

 

 

Inspekcijos viršininkas                                                                                    Vidmantas Žukauskas