ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ŠIAULIŲ R. DIRVONĖNŲ MOKYKLĄ-DAUGIAFUNKCĮ CENTRĄ

 

2018 m. balandžio 24 d. Nr. T-116

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.95 straipsnio 2 dalimi, 2.97 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, 14 straipsnio 4 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendruoju planu, patvirtintu Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-40 (Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-85), Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sutikti reorganizuoti Šiaulių r. Dirvonėnų mokyklą-daugiafunkcį centrą (reorganizuojama biudžetinė įstaiga) prijungimo būdu prie Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos (reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga).

2. Nustatyti, kad:

2.1. reorganizavimo tikslai – optimizuoti valdymą, racionalizuoti lėšų paskirstymą, užtikrinti kokybišką mokyklai priskirtų funkcijų vykdymą, siekiant ugdymo kokybės bei efektyvesnio išteklių naudojimo;

2.2. reorganizavimo būdas – prijungimas;

2.3. reorganizuojama biudžetinė įstaiga – Šiaulių r. Dirvonėnų mokykla-daugiafunkcis centras;

2.4. reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga – Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla;

2.5. po reorganizavimo veiksianti įstaiga – Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla, turinti teritorinį struktūrinį padalinį – Dirvonėnų skyrių;

2.6. po reorganizacijos veiksiančios biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendins Šiaulių rajono savivaldybės taryba.

3. Įpareigoti:

3.1. Šiaulių r. Dirvonėnų mokyklos-daugiafunkcio centro direktorių: 

3.1.1. parengti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 6 dalimi nustatyta tvarka Šiaulių r. Dirvonėnų mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo sąlygų aprašą iki 2018 m. balandžio 26 d. ir apie reorganizavimo sąlygų sudarymą paskelbti viešai įstaigos interneto svetainėje iki 2018 m. balandžio 29 d.

3.1.2. pateikti ne vėliau kaip pirmą Šiaulių r. Dirvonėnų mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo sąlygų sudarymo viešojo paskelbimo dieną Šiaulių r. Dirvonėnų mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo sąlygų aprašą valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialui;

3.1.3. pranešti raštu visiems Šiaulių r. Dirvonėnų mokyklos-daugiafunkcio centro kreditoriams apie įstaigos reorganizavimo sąlygų sudarymą iki 2018 m. balandžio 29 d.;

3.2. Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos direktorių teisės aktų nustatyta tvarka parengti Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos nuostatų projektą iki 2018 m. gegužės 10 d. ir pateikti jį tvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybai.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Antanas Bezaras