LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2000 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 5 „DĖL Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 25 d. Nr. V-3012

Vilnius

 

Pakeičiu Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“, ir IV sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams ir (ar) naudoti pramonės, nesusijusios su farmacijos produktais, tikslams“ 41 punktą išdėstau taip:

41. Diazoto monoksidas (Diazoto oksidas, Nitrous oxide) (išskyrus, kai jis tiekiamas rinkai, naudojamas ir (ar) vartojamas kaip maisto priedas 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų su visais pakeitimais nustatyta tvarka)*.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                           Arūnas Dulkys