LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL 20142020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.2.1-ESFA-V-726 PRIEMONĖS „UGDYMO TURINIO TOBULINIMAS IR NAUJŲ MOKYMO ORGANIZAVIMO FORMŲ KŪRIMAS IR DIEGIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

 

 

2017 m. rugpjūčio 21 d. Nr. V-639

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi 20142020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 20142020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 65 punktu,

t v i r t i n u 20142020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-726 priemonės „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                          Jurgita Petrauskienė

 

 

 

 

SUDERINTA

Europos socialinio fondo agentūros

2017 m. gegužės 9 d. raštu Nr. SB-2017-00343

 


 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. V-639

 

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.2.1-ESFA-V-726 PRIEMONĖS „UGDYMO TURINIO TOBULINIMAS IR NAUJŲ MOKYMO ORGANIZAVIMO FORMŲ KŪRIMAS IR DIEGIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-726 priemonės „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397) (toliau – Veiksmų programa), 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės 09.2.1-ESFA-V-726 „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.4. Nacionalinį stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-380 (toliau – Nacionalinis stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.5. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą;

2.6. Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-1219 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Valstybės projektų planavimo tvarkos aprašas);

2.7. Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo 2017–2022 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-527 „Dėl Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo 2017–2022 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo veiksmų planas);

2.8. Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodiką, patvirtintą 2014 m. spalio 13 d. 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto posėdžio protokolu Nr. 35 (toliau – Kokybės metodika). Kokybės metodika nustato metodines rekomendacijas ir reikalavimus nagrinėtinų projektų įgyvendinimo alternatyvų skaičiui ir turiniui;

2.9. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 ir paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams);

2.10. Vaikų socializacijos centro veiklos modelio aprašą, patvirtintą 2011 m. gegužės 19 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-839 „Dėl Vaikų socializacijos centro veiklos modelio aprašo patvirtinimo“.

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“ ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra (toliau – Įgyvendinančioji institucija).

5. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

6. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama valstybės projektų planavimo būdu.

7. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 18 094 022,00 Eur (aštuoniolikos milijonų devyniasdešimt keturių tūkstančių dvidešimt dviejų eurų) Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) lėšų.

8.  Priemonės tikslas – pagerinti mokinių ugdymo pasiekimus skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje.

9. Pagal Aprašą remiamos šios veiklos:

9.1. saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas (informacinių ir komunikacinių technologijų diegimas bendrojo ugdymo mokyklose);

9.2. skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas bei jo pritaikymas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių:

9.2.1. mokyklų darbuotojų, koordinuojančių informacinių komunikacinių technologijų veiklą, kvalifikacijos tobulinimas ir perkvalifikavimas;

9.2.2. skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas;

9.3. ugdymo turinio ir organizavimo modelių kūrimas ir išbandymas ikimokykliniame, priešmokykliniame ir bendrajame ugdyme:

9.3.1. bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių kūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme;

9.3.2. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio kūrimas, išbandymas ir diegimas.

10. Pagal Apraše nurodytas remiamas veiklas valstybės projektų sąrašą (-us) numatoma sudaryti 2017 m. III – IV ketvirtį.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

11. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra:

11.1. pagal Aprašo 9.1 papunktyje remiamą veiklą galimas pareiškėjas Švietimo informacinių technologijų centras;

11.2. pagal Aprašo 9.2 papunktyje nurodytos veiklos 9.2.1 papunktyje nurodytą remiamą poveiklę galimas pareiškėjas Švietimo informacinių technologijų centras;

11.3. pagal Aprašo 9.2 papunktyje nurodytos veiklos 9.2.2 papunktyje nurodytą remiamą poveiklę galimas pareiškėjas Ugdymo plėtotės centras;

11.4. pagal Aprašo 9.3 papunktyje nurodytos veiklos 9.3.1 papunktyje nurodytą remiamą poveiklę galimas pareiškėjas Ugdymo plėtotės centras;

11.5. pagal Aprašo 9.3 papunktyje nurodytos veiklos 9.3.2 papunktyje nurodytą remiamą poveiklę galimas pareiškėjas Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras.

12. Pagal Aprašo 9.1, 9.2, 9.3 papunkčiuose nurodytas remiamas veiklas galimi partneriai yra viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

13. Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

14. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2016 m. kovo 24 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-13.1 (15) ir pakeistus 2017 m. liepos 11d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-4.1 (26):

14.1. Projektai turi atitikti Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo veiksmų plano 1.2.4.1, 1.2.4.2 arba 1.2.4.3 papunkčius, kuriuose:

14.1.1. Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo veiksmų plano 1.2.4.1 papunktis taikomas veiklai nurodytai Aprašo 9.1 papunktyje;

14.1.2. Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo veiksmų plano 1.2.4.2 papunktis taikomas veiklai nurodytai Aprašo 9.2 papunktyje;

14.1.3. Vaikų įtraukties mokytis ir įvairiapusio ugdymo veiksmų plano 1.2.4.3 papunktis taikomas veiklai nurodytai Aprašo 9.3 papunktyje.

15. Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 48 mėnesių nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

16. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka ir nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų.

17. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje (tik ES valstybėse narėse), jei jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai.

18. Pagal Aprašo 9.1, 9.2, 9.3 papunkčiuose remiamas veiklas, tinkamos projekto tikslinės grupės yra: švietimo įstaigų (išskyrus privačias švietimo įstaigas, kurių pagrindinis finansavimo šaltinis yra iš privačių arba komercinių pajamų) darbuotojai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių, Ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų, švietimo savivaldos institucijų darbuotojai ir valstybės tarnautojai, ir kiti mokyklų bendruomenių nariai.

19. Projektais, planuojamais pagal Apraše numatomas finansuoti veiklas, turi būti siekiama toliau išvardintų stebėsenos rodiklių:

19.1. projektu, planuojamu pagal Aprašo 9.1 papunktyje numatomą finansuoti veiklą, turi būti siekiama produkto rodiklio „Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“ (rodiklio kodas P.S.382). Minimali siektina reikšmė – 1233 asmenys; tarpinė siektina reikšmė iki 2018 m. birželio 1 d. – 123 asmenys;

19.2. projektais, planuojamais pagal Aprašo 9.2 papunktyje numatomą finansuoti veiklą, turi būti siekiama:

19.2.1. produkto rodiklio „Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“ (rodiklio kodas P.S.382). Kai pareiškėjas Švietimo informacinių technologijų centras, minimali siektina reikšmė – 500 asmenų; tarpinė siektina reikšmė iki 2018 m. birželio 1 d. – 50 asmenų. Kai pareiškėjas Ugdymo plėtotės centras, minimali siektina reikšmė – 2035 asmenys; tarpinė siektina reikšmė iki 2018 m. birželio 1 d. – 204 asmenys;

19.2.2. produkto rodiklio „Mokyklos, kuriose gavus pagal veiksmų programą ESF  finansavimą ugdymo kokybei gerinti įdiegtos mokinių kompetencijų vertinimo ar įsivertinimo sistemos“ (rodiklio kodas P.S.381). Kai pareiškėjas Ugdymo plėtotės centras, minimali siektina reikšmė – 260 mokyklų; tarpinė siektina reikšmė iki 2018 m. birželio 1 d. – 52 mokyklos;

19.2.3. produkto rodiklio „Pagal veiksmų programą ESF finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusios mokyklos“ (rodiklio kodas P.N.728). Kai pareiškėjas Ugdymo plėtotės centras, minimali siektina reikšmė – 260 mokyklų; tarpinė siektina reikšmė iki 2018 m. birželio 1 d. – 52 mokyklos;

19.3. projektais, planuojamais pagal Aprašo 9.3 papunktyje numatomą finansuoti veiklą, turi būti siekiama:

19.3.1. kai pareiškėjas Ugdymo plėtotės centras, produkto rodiklio „Pagal veiksmų programą ESF finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusios mokyklos“ (rodiklio kodas P.N.728). Minimali siektina reikšmė – 10 mokyklų; tarpinė siektina reikšmė iki 2018 m. birželio 1 d. – 1 mokykla;

19.3.2. produkto rodiklio „Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“ (rodiklio kodas P.S.382). Kai pareiškėjas Ugdymo plėtotės centras, minimali siektina reikšmė – 375 asmenys; tarpinė siektina reikšmė iki 2018 m. birželio 1 d. – 76 asmenys. Kai pareiškėjas Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, minimali siektina reikšmė – 375 asmenys.

20. Aprašo 19.2.3, 19.3.1 papunkčiuose nurodyto priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio skaičiavimui taikomas Nacionalinis stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Aprašo 19.1, 19.2.1, 19.2.2, 19.3.2, papunkčiuose nurodytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimui taikomas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Visų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

21. Projekto parengtumo reikalavimai nėra taikomi.

22. Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

23. Projektas turi prisidėti prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinti nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimą, t. y.:

23.1. jei įgyvendinant Aprašo 9.1 papunktyje nurodytą veiklą bus perkama kompiuterinė įranga, ne mažiau kaip 10 proc. įrangos, skirtos įrengti stacionariai arba mobiliai mokinio darbo vietai, turi būti pritaikyta asmenims, turintiems specialiųjų ugdymo poreikių ir (arba) asmenims su negalia (t. y. specialiųjų poreikių asmenims pritaikytose kompiuterizuotose darbo vietose turi būti ši papildoma adaptacinė įranga: alternatyvios kompiuterio valdymo priemonės (įvairios programos ir priedai kompiuteriams, leidžiantys kompiuterį valdyti asmenims, kurie dėl negalios ar kitos priežasties negali naudotis standartine kompiuterio klaviatūra ir pele), ekrano skaitytuvas). Tokiose darbo vietose darbo stalai turi būti reguliuojamo aukščio;

23.2. įgyvendinant Aprašo 9.2 papunktyje nurodytą veiklą:

23.2.1. turi būti užtikrinamas prieinamumas kuriamomis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis naudotis mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo poreikių ir (arba) asmenims su negalia, t. y. priemonių naudojimas ir valdymas turi būti paprastas, turi būti numatyta funkcija, leisianti priemonėmis naudotis ir asmenims, turintiems regos sutrikimų;

23.2.2. kuriamų skaitmeninių mokymo priemonių turinys turi skatinti moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo principo įgyvendinimą;

23.3. įgyvendinant Aprašo 9.3 papunktyje nurodytą veiklą, kuriamų programų bei metodinių priemonių turinys turi skatinti moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo principo įgyvendinimą.

24. Neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

25. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

26. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

27. Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra:

27.1. pagal Aprašo 9.1 papunktyje remiamą veiklą 4 213 160,00 Eur (keturi milijonai du šimtai trylika tūkstančių vienas šimtas šešiasdešimt eurų), kai pareiškėjas yra Švietimo informacinių technologijų centras;

27.2. pagal Aprašo 9.2 papunktyje remiamą veiklą 868 860,00 Eur (aštuoni šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt eurų), kai pareiškėjas yra Švietimo informacinių technologijų centras; 8 647 080,00  Eur (aštuoni milijonai šeši šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai aštuoniasdešimt eurų), kai pareiškėjas yra Ugdymo plėtotės centras. Projekto pareiškėjas ir (ar) partneris turi prisidėti savo lėšomis: 17 732,00 Eur (septyniolika tūkstančių septyni šimtai trisdešimt du eurai), kai pareiškėjas yra Švietimo informacinių technologijų centras; 176 471,00 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt vienas euras), kai pareiškėjas yra Ugdymo plėtotės centras;

27.3. pagal Aprašo 9.3 papunktyje remiamą veiklą 2 817 382,00 Eur (du milijonai aštuoni šimtai septyniolika tūkstančių trys šimtai aštuoniasdešimt du eurai), kai pareiškėjas yra Ugdymo plėtotės centras; 1 547 540,00 Eur (vienas milijonas penki šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt eurų), kai pareiškėjas yra Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras. Projekto pareiškėjas ir (ar) partneris turi prisidėti savo lėšomis: 57 498, 00 Eur (penkiasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai), kai pareiškėjas yra Ugdymo plėtotės centras; 31 582, 00 Eur (trisdešimt vienas tūkstantis penki šimtai aštuoniasdešimt du eurai), kai pareiškėjas yra Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras.

28. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro:

28.1. pagal Aprašo 9.1 papunktyje remiamą veiklą 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

28.2. pagal Aprašo 9.2, 9.3 papunkčiuose remiamas veiklas 98 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

29. Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama, lėšų suma.

30. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

31. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

Išlaidų kategorijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

 

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti.

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Netinkama finansuoti.

 

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkama finansuoti.

5.

Projekto vykdymas

Tinkama finansuoti.

 

Projekto veiklas vykdančių Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai nustatyti Europos socialinio fondo agentūros 2016 m. liepos 19 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos pavaldžių biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje. Ši ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.

 

Projekto veikloms Lietuvoje vykdyti (vykdančiojo personalo komandiruotės, dalyvių kelionės ir komandiruotės) reikalingos transporto išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius. Įkainiai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015 m. balandžio 24 d. Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita. Ši ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu

http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.

 

Projekto veikloms vykdyti reikalingos užsienio kelionių ir komandiruočių išlaidos apmokamos taikant ilgalaikių ir trumpalaikių išvykų išlaidų fiksuotuosius įkainius. Įkainiai nustatomi vadovaujantis Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita, patvirtinta Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-191 „Dėl Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitos patvirtinimo“. Ši ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.

 

Projekto veikloms vykdyti reikalingos kviestinio mokslininko vizito išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai nustatyti Kviestinio mokslininko vizito Lietuvoje išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitoje, patvirtintoje Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2016 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl kviestinio mokslininko vizito Lietuvoje išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitos patvirtinimo“. Ši ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.

 

Projekto veikloms vykdyti reikalingos apgyvendinimo Lietuvoje išlaidos apmokamos taikant apgyvendinimo Lietuvoje išlaidų fiksuotuosius įkainius. Įkainiai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. liepos 22 d. Apgyvendinimo Lietuvoje išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita. Ši ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.

 

Projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokesčio, apskaičiuoto ir išmokėto už darbo laiką, kurio metu darbuotojai dalyvavo projekto veiklose, ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos, išskyrus tų projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokesčio išlaidas, kurie gauna darbo užmokestį ar jo dalį iš ES struktūrinės, kitos ES finansinės paramos ar tarptautinės finansinės paramos; šios išlaidos yra tinkamos tik kaip projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavas įnašas.

 

Viešojo valdymo institucijų projektų dalyvių darbo užmokesčio išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, remiantis 2015 m. gruodžio
1 d. Viešojo valdymo institucijų projektų dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita. Ši ataskaita skelbiama http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai
.

 

Projekto veiklose dalyvaujančių privačių juridinių asmenų projektų dalyvių darbo užmokesčio išlaidos apskaičiuojamos taikant fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai nustatyti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. vasario 19 d. Privačių juridinių asmenų projektų dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje. Ši ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu

http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.

 

Patirtos vykdančiojo personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokos bei papildomų poilsio dienų išmokos apmokamos taikant kasmetinių atostogų išmokų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotąsias normas, kurios nustatomos atsižvelgiant į konkrečiam darbuotojui priklausantį kasmetinių atostogų dienų skaičių, jam nustatytos darbo savaitės trukmę bei jam suteiktų papildomų poilsio dienų trukmę. Kasmetinių atostogų išmokų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotosios normos apskaičiuojamos remiantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. sausio 19 d. atliktu Kasmetinių atostogų išmokų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita. Ši ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.

 

Projekto veikloms vykdyti reikalingos renginio organizavimo išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai nustatyti Europos socialinio fondo agentūros 2016 m. liepos 13 d. Renginio organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitoje. Ši ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai.

 

Projekto veikloms vykdyti reikalingos bendrųjų įgūdžių mokymų išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai nustatyti Europos socialinio fondo agentūros 2016 m. liepos 13 d. Bendrųjų įgūdžių mokymo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitoje. Ši ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/bendruju-igudziu-mokymo-fiksuotojo-ikainio-nustatymo-tyrimo-ataskaita.

 

6.

Informavimas apie projektą

Tinkamos finansuoti tik privalomos informavimo apie projektą priemonės pagal Projektų taisyklių 37 skirsnio 450.1, 450.2 ir 450.6 papunkčius.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Tinkama finansuoti.

 

Netiesioginėms projekto išlaidoms taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma apskaičiuojama pagal Projektų taisyklių 10 priedą.

Pastaba. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis instrukcija Projekto biudžeto formos pildymas, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

32. Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

33. Išlaidos, apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, turi atitikti šias nuostatas:

33.1. pagal fiksuotuosius įkainius apmokamos išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių 35 skirsnį;

33.2. pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotųjų įkainių dydžius, nei jam taikomi Apraše nustatyti dydžiai;

33.3. projektų išlaidos, kurias numatyta apmokėti taikant fiksuotuosius įkainius, apmokamos atsižvelgiant į projekto sutartyje nustatytus fiksuotuosius įkainius ir projekto vykdytojo pateiktus dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas rezultatas. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, įrodant pagal fiksuotuosius įkainius apmokamų rezultatų pasiekimą, bus nurodyti projekto sutartyje.

34. Projektinio pasiūlymo ir paraiškos parengimo išlaidos yra netinkamos finansuoti, išskyrus su projektiniu pasiūlymu teikiamo investicijų projekto (jei jį privaloma teikti pagal Aprašo 37 punktą) rengimo išlaidas, kurias projekto vykdytojas gali įtraukti į projekto biudžetą, rengdamas paraišką Aprašo 37 punkte nurodyta tvarka.

35. Veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti ir išlaidos gali būti patirtos ir apmokėtos iki sutarties pasirašymo, bet ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d., su sąlyga, kad visos projekto veiklos nėra baigtos pareiškėjui pateikiant paraišką.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

36. Galimi pareiškėjai turi pateikti Ministerijai projektinį pasiūlymą pagal formą, nustatytą Valstybės projektų atrankos tvarkos apraše. Projektinis pasiūlymas turi būti pateiktas iki Ministerijos kvietime teikti projektinį pasiūlymą nustatytos datos.

37. Kartu su projektiniu pasiūlymu galimi pareiškėjai turi pateikti:

37.1. jeigu suplanuotų investicijų į investavimo objektus (projekto įgyvendinimo metu numatytas sukurti (pagerinti, atnaujinti, kt.) ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas) išlaidų suma, išskyrus (atėmus) joms tenkantį pridėtinės vertės mokestį ir išlaidas, kurios yra apmokamos supaprastintai pagal iš anksto nustatytus dydžius (fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas) viršija 300 000,00 Eur (tris šimtus tūkstančių eurų):

37.1.1. investicijų projektą, parengtą pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt;

37.1.2. sąnaudų efektyvumo analizės rezultatų lentelę, parengtą pagal formą, nustatytą Kokybės metodikos 5 priede. Kokybės metodika skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

38. Jeigu projektas atitinka Aprašo 37.1 papunktyje įvardintą sąlygą, atliekant alternatyvų analizę pagal Kokybės metodiką, minimaliai turi būti išnagrinėtos ir palygintos šios projekto įgyvendinimo alternatyvos:

38.1. naujų įrenginių įsigijimas arba esamų įrenginių pakeitimas;

38.2. įrenginių nuoma;

38.3. kooperacija;

38.4. technologijos A įrenginių įsigijimas;

38.5. technologijos B įrenginių įsigijimas.

39. Ministerija, įvertinusi projektinius pasiūlymus, priims sprendimą dėl valstybės projektų sąrašo (-ų) sudarymo. Į valstybės projektų sąrašą gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 37 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į valstybės projektų sąrašą, įgis teisę teikti paraišką finansuoti projektą.

40. Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, skiltyje „Finansavimas / Planuojami valstybės (regionų) projektai“ prie konkretaus planuojamo projekto „Susijusių dokumentų“.

41. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 42 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS) arba raštu (jei atitinkamos DMS funkcinės galimybės nėra įdiegtos) (kartu pateikdamas į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką) Įgyvendinančiajai institucijai Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka. Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

42. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, Įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie tai informuoja pareiškėjus raštu / per DMS.

43. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 43.1–43.2 papunkčiuose nurodytų paraiškos priedų formos skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“):

43.1. partnerio (-ių) deklaraciją (-as), jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais (Partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą paraiškos formą);

43.2. klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo PVM išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą.

44. Paraiškos ir jų elektroninės versijos teikiamos Įgyvendinančiajai institucijai iki valstybės projektų sąraše paraiškos pateikimui nustatyto termino pabaigos Įgyvendinančiosios institucijos adresu, nurodytu Įgyvendinančiosios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal valstybės projektų sąrašą. Pareiškėjui praleidus valstybės projektų sąraše paraiškos pateikimui nustatytą terminą, sprendimą dėl paraiškos priėmimo, atsižvelgdama į termino praleidimo priežastis, priima Įgyvendinančioji institucija. Jei priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos. Paraiškos pateikimo data ir laikas nustatomi pagal paskutinio pateikto priedo pateikimo datą ir laiką.

45. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma valstybės projektų sąraše, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

46. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius Įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta Įgyvendinančiosios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal valstybės projektų sąrašą.

47. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo priede „Tinkamumo finansuoti vertinimo lentelėje“ nustatytus reikalavimus.

48. Paraiškos vertinimo metu Įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per Įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

49. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo valstybės projekto paraiškos gavimo dienos.

50. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje), vertinimo terminas gali būti pratęstas Įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą Įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu (jei atitinkamos DMS funkcinės galimybės nėra įdiegtos).

51. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše ir Projektų taisyklių 14–16 skirsniuose, juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS arba raštu (jei atitinkamos DMS funkcinės galimybės nėra įdiegtos) per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

52. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus Įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

53. Sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka.

54. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, Įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS (arba raštu, jei atitinkamos DMS funkcinės galimybės nėra įdiegtos) pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

55. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės projektų sutartys tarp pareiškėjų ir Įgyvendinančiosios institucijos.

56. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, Įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per Įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į Įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą.

57. Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas vienu iš žemiau nurodytų būdų, priklausomai nuo to, kokią šio dokumento formą pasirenka projekto vykdytojas:

57.1. kaip pasirašytas popierinis dokumentas;

57.2. kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

58. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

59. Jei projekto veikla nepradėta įgyvendinti per 6 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos, Įgyvendinančioji institucija, suderinusi su Ministerija, turi teisę vienašališkai nutraukti projekto sutartį.

60. Projekto vykdytojas turi apdrausti projekto įgyvendinimui skirtą ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Turtas turi būti apdraustas Projekto įgyvendinimo laikotarpiui nuo tada, kai yra sukuriamas ar įsigyjamas. Draudiminio įvykio atveju Projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą, taip pat turi užtikrinti, kad tokio įsipareigojimo laikytųsi ir partneris (-iai).

61. Projekto sutartyje nustatomas privalomas finansinės projekto lėšų įsisavinimo spartos rodiklis, t. y. nurodoma privaloma įsisavinti procentinė lėšų dalis nuo visų projektui įgyvendinti skirtų projekto finansavimo lėšų per 12, 24, 36 mėnesius nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

62. Projektui gali būti skiriamas papildomas finansavimas ir (arba) leidžiama panaudoti sutaupytas lėšas Projektų taisyklių 20 skirsnyje nustatyta tvarka ir įvertinus, kaip projekto vykdytojas vykdo projekto sutartyje nustatytus įsipareigojimus:

62.1. ar projekto įgyvendinimas vykdomas pagal projekto sutartyje nustatytą projekto veiklų įgyvendinimo grafiką;

62.2. ar pasiekta projekto sutartyje nustatytas finansinis projekto lėšų įsisavinimo spartos rodiklis;

62.3. ar pasiekti tarpiniai ir galutiniai stebėsenos rodikliai projekto sutartyje nustatytais terminais.

63. Projekto vykdytojas sudaro Projekto priežiūros komitetą, kuris stebi projekto pažangą ir teikia rekomendacijas dėl projekto įgyvendinimo. Projekto priežiūros komitetas sudaromas iš Įgyvendinančiosios institucijos, Ministerijos ir projekto vykdytojo atstovų, į Projekto priežiūros komiteto sudėtį gali būti kviečiami kitų institucijų,  įstaigų ar organizacijų atstovai. Projekto priežiūros komitetas narių sudėtį tvirtina pirmo posėdžio metu. Projekto priežiūros komiteto veiklos principai nustatomi Projekto priežiūros komiteto darbo reglamente, kuris turi būti suderintas su Ministerija.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

64. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

65. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

 

___________________