LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V-890 DĖL DANTŲ PROTEZAVIMO PASLAUGŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 17 d. Nr. V-723

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Dantų protezavimo paslaugų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-890 „Dėl Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Dantų protezavimo paslaugų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų, turinčių teisę į dantų protezavimo paslaugų kompensavimą iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto, įrašymo į Asmenų, laukiančių dantų protezavimo paslaugų, sąrašą (toliau – Sąrašas) ir išbraukimo iš Sąrašo tvarką, dantų protezavimo paslaugų kompensavimo PSDF biudžeto ir savivaldybių biudžetų lėšomis bei atskaitomybės tvarką.“

2. Papildau nauju V skyriumi:

V SKYRIUS

DANTŲ PROTEZAVIMO PASLAUGŲ KOMPENSAVIMAS SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠOMIS

 

50. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 48 straipsnio 8 punkto pagrindu savivaldybės skirtos tikslinės lėšos jos teritorijos gyventojų dantų protezavimui pagal neatlygintiną šios savivaldybės ir atitinkamos TLK bendradarbiavimo sutartį pervedamos šiai TLK ir naudojamos Aprašo nustatyta tvarka. Šios lėšos nėra laikomos PSDF biudžeto pajamomis. TLK už tikslinių lėšų panaudojimą savivaldybei atsiskaito sutartyje numatyta tvarka.

51. Savivaldybės skirtomis tikslinėmis lėšomis mokama už jos teritorijos gyventojams, įrašytiems į Sąrašą, suteiktas dantų protezavimo paslaugas, mutatis mutandis vadovaujantis Aprašo IV skyriaus nuostatomis.“

3.   Buvusį V skyrių laikau VI skyriumi.

4.   Buvusius 50, 51 ir 52 punktus atitinkamai laikau 52, 53 ir 54 punktais.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga