KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO

TARYBA

 

SPRENDIMAS

dėl kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 14 D. SPRENDIMO NR. FTS-1 „dėl kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo administravimo taisyklių patvirtinimo“

paKEITIMO

 

2018 m. kovo 9 d. Nr. FTS-1

Vilnius

 

 

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo taryba  (toliau –  Fondo taryba)  nusprendžia:

1. Pakeisti Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo administravimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 49 punktą ir išdėstyti jį sekančiai:

49. Sprendimo skirti finansavimą projekto įgyvendinimui nuorašas ne vėliau kaip per tris darbo dienas siunčiamas pareiškėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Jei pareiškėjo elektroninio pašto adresas nežinomas, pranešimas siunčiamas paštu. Pareiškėjas, kurio įgyvendinamam projektui skirtas finansavimas, ne vėliau, nei per 40 darbo dienų nuo sprendimo gavimo Departamentui pateikia 2 tinkamai užpildytus sutarties egzempliorius. Sutartį pasirašo įgaliotas pareiškėjo asmuo, o sutarties sąmatą papildomai privalo pasirašyti už pareiškėjo buhalterinę apskaitą atsakingas asmuo. Sutartis pateikiama neįsegta, neįrišta, jai susegti nenaudojamos spiralinio ar terminio įrišimo priemonės, įmautės.“

2. Taisyklių pakeitimą paskelbti Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės interneto tinklalapyje www.kksd.lt skiltyje „Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas “ ir Teisės aktų registre.

 

 

 

Fondo tarybos pirmininkas                                                                                      Aivaras Salamakinas

 

PATVIRTINTA

Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos

2018 m. kovo 9 d. sprendimu Nr. FTS-1

 

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo administravimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato projektų Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo (toliau – Fondas) lėšoms gauti pateikimo, lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarką.

2. Fondo administratoriaus funkcijas atlieka Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Departamentas). Informacija apie Fondą ir jo veiklą skelbiama Departamento interneto svetainėje www.kksd.lt.

3. Sprendimus dėl konkursų remiamiems projektams atrinkti skelbimo, Fondo administravimo pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimo, dėl Fondo lėšų skyrimo priima Fondo taryba (toliau – Taryba).

4. Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymu,  Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatymu,  Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 148 „Dėl Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo“, (toliau – Fondo nuostatai) ir kitais teisės aktais. 

5. Taisyklės taikomos pareiškėjams, ekspertams, Tarybai bei Departamentui, kai jis atlieka Fondo administratoriaus funkcijas.

6. Fondo lėšos nėra skiriamos didelio  sportinio meistriškumo veiklos srities projektams, jeigu pareiškėjas ir (ar) atitinkamos sporto šakos tarptautinė federacija nepripažįsta Pasaulinio antidopingo kodekso.

7. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

7.1. Ekspertas – specialių žinių, įgūdžių, kompetencijos ir darbo patirties jam pavedamose spręsti užduotyse turintis asmuo, teikiantis Tarybai ekspertinio vertinimo paslaugas;

7.2. Kvietimas – informacinis pranešimas, kuriame nurodomas laikotarpis, per kurį pareiškėjai gali teikti paraiškas pagal kvietimo skelbime nurodytas veiklos sritis;

7.3. Paraiška – Taisyklių priede Nr. 1 nustatytos formos dokumentas, teikiamas (kartu su prie jo pridedamais dokumentais) Tarybai, siekiant gauti finansavimą projekto įgyvendinimui šiose Taisyklėse nustatyta tvarka;

7.4. Projektas – laike apibrėžta kryptingos veiklos priemonių visuma, kurios tikslas – skatinti ir plėtoti kūno kultūros ir sporto sritis ir prioritetus, kaip jie apibrėžti Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatyme;

7.5. Pareiškėjas – projektą pagal kvietimą Fondo lėšoms gauti pateikęs juridinis asmuo;

7.6. Projekto vykdytojas pareiškėjas, kurio teiktam projektui įgyvendinti buvo skirtos Fondo lėšos ir su kuriuo sudaryta projekto įgyvendinimo finansavimo Fondo lėšomis sutartis;

7.7. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – laikotarpis, kurio pradžioje turi būti pradėtos, o pabaigoje – baigtos visos projekto veiklos;

7.8. Projekto sąmata – dokumentas, kuriame pareiškėjas nurodo būsimų ir (ar) esamų pajamų ir išlaidų sumą, būtiną projekto įgyvendinimui ir kuris teikiamas Tarybai kartu su projekto paraiška (kaip jos sudedamoji dalis);

7.9. Sutarties sąmata – dokumentas, pridedamas prie sutarties, kuriame nurodomos būtinos Projekto įgyvendinimo išlaidos;

7.10. Projekto vadovas – projekto vykdytojo įgaliotas fizinis asmuo, organizuojantis projekto įgyvendinimą;

7.11. Sąmatos straipsnis – vienos ekonominės paskirties išlaidoms numatytos lėšos;

7.12. Sutartis – Tarybos nustatytos formos projekto įgyvendinimo finansavimo Fondo lėšomis sutartis, sudaroma tarp Departamento ir pareiškėjo.

8. Kitos Taisyklėse naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarime Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“ ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PROJEKTAMS

 

9. Paraiškas gali teikti juridiniai asmenys, registruoti vienoje iš Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybių narių, kurių steigimo dokumentuose nurodyta, kad jie plėtoja kūno kultūrą ir sportą. Finansavimo gavimo metu jo gavėjas privalo turėti įsisteigimo ar įregistravimo vietą Lietuvos Respublikoje.

Paraiškos nepriimamos ir finansavimas neskiriamas juridiniams asmenims, kuriems išduotas vykdomasis Europos Komisijos raštas išieškoti lėšas pagal Europos Komisijos sprendimą, kuriame ankščiau gauta valstybės pagalba yra laikoma gauta neteisėtai ir nesuderinama su vidaus rinka, taip pat sunkumų patiriančioms įmonėms (bankrutavusioms ar bankrutuojančioms, reorganizuojamoms ar likviduojamoms).

10. Paraišką, kai projektą įgyvendina daugiau nei vienas juridinis asmuo, turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo.

11. Projekto įgyvendinimo pradžia gali būti ankstesnė nei sutarties sudarymo data, bet tokiu atveju Fondo lėšomis finansuojamos tik tokios išlaidos, kurios buvo patirtos ne anksčiau, kaip iki metų, einančių po tų metų, kuriais buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, (t.y. sausio 1 dienos) ir kurias pareiškėjas įtraukė į sąmatą, kurią pateikė kartu su paraiška finansavimui gauti. Projekto įgyvendinimo pradžia laikoma paraiškoje nurodyta projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžios data.

 

III SKYRIUS

KVIETIMO SKELBIMAS IR PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 

12. Tarybos patvirtintas kvietimas lietuvių kalba ir visa informacija apie kvietimą skelbiama Departamento interneto svetainėje www.kksd.lt ir, prireikus, vienoje ar keliose visuomenės informavimo priemonėse, pasirinktose vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.

13. Kvietimas ateinančių metų finansavimui gauti skelbiamas ne vėliau, nei einamųjų metų trečiąjį ketvirtį.

14. Kvietime nurodoma:

14.1. paraiškų priėmimo laikotarpis, kuris negali būti trumpesnis, nei 20 darbo dienų;

14.2. paraiškų teikimo adresas ir būdai;

14.3. asmens, atsakingo už kvietimą, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

14.4. pareiškėjams keliami reikalavimai;

14.5. projektų kofinansavimo nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis minimalus dydis;

14.6. projektų vertinimo kriterijai;

14.7. dokumentai, kuriuos būtina pateikti kartu su paraiška;

14.8. informacija, kad pareiškėjas, teikdamas paraišką, įsipareigoja pateikti trumpą projekto aprašymą, tuo pačiu išreikšdamas pritarimą, kad pateikta projekto santrumpa bus skelbiama viešai;

14.9. kita informacija, kurią, Tarybos nuomone, tikslinga paskelbti.

15. Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas Tarybai turi pateikti Taisyklių priede Nr. 1 nustatytos formos vieną tinkamai lietuvių kalba užpildytą paraiškos (toliau – paraiška) (įskaitant projekto sąmatą, kuri yra paraiškos sudėtinė dalis) popierinį (neįsegtą, neįrištą) variantą. Paraiškai susegti nenaudojamos spiralinio ar terminio įrišimo priemonės, įmautės. Visi byloje pateikiami dokumentai turi būti A4 formato, išskyrus atvejus, kai kitų įstaigų išduotų dokumentų formatas yra kitoks.

16. Paraiškos visi lapai turi būti sunumeruoti ir pasirašyti pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens.

17. Prie paraiškos pridedama:

17.1. tinkamai patvirtintos juridinio asmens registravimo pažymėjimo (jei registruojant juridinį asmenį toks turi būti išduodamas) ir įstatų (nuostatų, statuto ar kito steigimo dokumento) kopijos. Jeigu pareiškėjas anksčiau Departamentui yra teikęs atitinkamo steigimo dokumento kopiją ir šiame dokumente nurodyta informacija nepakito (apie tai pažymima lydraštyje nurodant Departamentui teikto rašto datą ir numerį) steigimo dokumento kopijos pakartotinai teikti nereikia;

17.2. teikiant paraišką sporto bazių priežiūros ir statybos plėtotei – tinkamai patvirtintos dokumentų, įrodančių teisėtą nekilnojamojo turto valdymą, naudojimą ar disponavimą juo, kopijos;

17.3. patvirtinimas, kad nėra aplinkybių, ribojančių pareiškėjo galimybes gauti Fondo lėšas, nurodytų Taisyklių 6 (taikoma tik pareiškėjams, prašančių finansavimo didelio sportinio meistriškumo veiklos srities projektų įgyvendinimui) ir 43 punktuose;

17.4. laisvos formos įsipareigojimas dėl projekto finansavimo nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis;

17.5 kai teikiama paraiška turtui įsigyti, paraiškoje turi būti nurodytas terminas, kurį planuojama įsigytą turtą eksploatuoti.

18. Kartu su paraiška pareiškėjas gali pateikti:

18.1. valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos, kitų juridinių asmenų, kurių veikla susijusi su kūno kultūros ir sporto plėtra, pritarimą (rekomendaciją) projekto vykdymui;

18.2. kitus dokumentus kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką.

19. Paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti nurodyta: „PARAIŠKA“, srities, pagal kurią teikiamas projektas, pavadinimas ir pareiškėjo pavadinimas ir adresas.

20. Paraiškos iki kvietime nurodyto termino pabaigos turi būti pateiktos tiesiogiai, pareiškėjo atstovui atvykus į Departamentą, arba elektroniniu būdu, pasirašius elektroniniu parašu, arba naudojantis registruoto pašto ar pasiuntinių teikiamomis paslaugomis (paraiška laikoma pateikta laiku, jei ant voko nurodyta pašto antspaudo data ar elektroniniu būdu pateikta data ar paraiškos įteikimo pasiuntiniui data yra ne vėlesnė, nei paskutinė paraiškų pateikimo diena). Kitais būdais pristatytos ir (arba) kitais nei kvietime nurodytais adresais pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos. Visos paraiškos jų gavimo Departamente dieną registruojamos gautų paraiškų registre, nurodant pateiktų projektų aprašymus ir prašomą sumą. Sąrašas skelbiamas Departamento interneto svetainėje www.kksd.lt.

21. Tos pačios išlaidos Fondo lėšomis gali būti finansuojamos tik vieną kartą. Nustačius, kad tos pačios išlaidos (dėl projekto vykdytojo kaltės) Fondo lėšomis buvo finansuotos daugiau nei vieną kartą, antrą kartą skirtas finansavimas grąžinamas Departamentui per jo nustatytą terminą (už kiekvieną uždelstą dieną mokant po 0,03 procento dydžio delspinigius nuo laiku negrąžintos sumos), o projekto vykdytojas praranda teisę trejus metus teikti paraiškas ir gauti Fondo lėšų.

22. Vienas pareiškėjas vienai veiklos sričiai gali teikti tik vieną paraišką, nebent Kvietime paskelbiama kitaip. Pateikus didesnį, nei leidžiama paraiškų skaičių, vertinama tik pirmoji  pagal jos  užregistravimo datą ir laiką į atitinkamą veiklos sritį pateikta paraiška.

23. Siekiant užtikrinti paraiškų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomas dokumentų teikimas pareiškėjų iniciatyva po jų pateikimo yra negalimas, išskyrus aiškių aritmetinių, rašybos ir gramatinių klaidų, nekeičiančių projekto turinio ir prasmės, taisymą, pažymų ir kitų dokumentų, dėl kurių išdavimo buvo kreiptasi į kompetentingas institucijas ar kitas įstaigas ir kurių atsakymas nebuvo gautas iki paraiškos teikimo, pateikimą.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR SPRENDIMO DĖL FINANSAVIMO PRIĖMIMAS

 

24. Fondo lėšoms gauti pateiktos paraiškos registruojamos atskirame Departamento dokumentų registre.

25. Fondo lėšoms gauti pateiktų paraiškų vertinimą sudaro trys etapai (jeigu projektų vertinimui nepasitelkiami ekspertai – du):

25.1. paraiškos administracinės atitikties patikrinimo;

25.2. projektų ekspertinio vertinimo (Fondo nuostatų nustatytais atvejais);

25.3. Tarybos vertinimo.

26. Paraiškos administracinės atitikties patikrinimą atlieka Departamentas. Administracinės atitikties patikrinimo metu nustatoma, ar paraiška pateikta nepraleidus nustatyto termino ir atitinka Taisyklėse paraiškai keliamus reikalavimus.

27. Administracinės atitikties patikrinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo kvietime nurodyto paraiškų teikimo termino pabaigos.

28. Jeigu atliekant paraiškos administracinės atitikties patikrinimą nustatoma, kad paraiška pateikta nesilaikant Taisyklėse ir kvietime nustatytų reikalavimų, ir Taisyklių 23 punkte nustatytais atvejais šį trūkumą leidžiama pašalinti, Departamentas paraiškoje nurodytu projekto vykdytojo elektroninio pašto adresu apie tai 1 kartą informuoja pareiškėją, nustatydamas ne trumpesnį, nei 5 darbo dienų terminą vienkartiniam šio trūkumo pašalinimui.

29. Jeigu trūkumas nepašalinamas per nustatytą terminą arba trūkumo pašalinti neįmanoma, Departamento siūlymu Taryba priima motyvuotą sprendimą tokios paraiškos nesvarstyti. Departamentas per 5 darbo dienas nuo Tarybos sprendimo priėmimo dienos paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu informuoja pareiškėją apie priimtą sprendimą, nurodydamas paraiškos atmetimo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarką.

30. Nustačius, kad paraiška neatitinka Taisyklėse ar kvietime nustatytų reikalavimų ir šių trūkumų neleidžiama pašalinti Taisyklių 23 punkte nustatytais atvejais, Departamento siūlymu Taryba priima motyvuotą sprendimą tokios paraiškos nesvarstyti. Departamentas per 5 darbo dienas nuo Tarybos sprendimo priėmimo dienos paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu informuoja pareiškėją apie priimtą sprendimą, nurodydamas paraiškos atmetimo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarką.

Netikslumai paraiškoje, kurie nesudaro esminių kliūčių paraiškos vertinimui (pvz., atsiskaitomosios sąskaitos numerio ar kredito įstaigos rekvizitų, paraiškos surašymo datos, projekto tiesioginio vykdytojo nenurodymas ar nurodymas su rašybos klaidomis ir pan.), nėra pakankamas pagrindas paraiškos nesvarstyti.

31. Nustačius, kad paraiška atitinka visus administracinės atitikties reikalavimus, ji teikiama Tarybai. Tarybos sprendimai priimami posėdžiuose, atviru balsavimu. Taryba Fondo nuostatuose nustatytais atvejais projektų vertinimui gali pasitelkti ekspertus.

Tarybos posėdžių protokoluose turi būti pateikiama informacija apie Tarybos narių nuomonę dėl projektų privalumų ir trūkumų, ekspertų (kai jie pasitelkiami projektų vertinimui) vertinimo rezultatų, Tarybos narių pasisakymus, atskirąsias nuomones, taip pat turi būti fiksuojama posėdžių eiga ir balsavimo rezultatai. Tarybos posėdžių protokolus pasirašo Tarybos pirmininkas, po to, kai juos vizuoja kiti posėdyje dalyvavę Tarybos nariai ir Tarybos sekretorius.

32. Tarybos sekretorius rengia Tarybos posėdžių darbotvarkes ir su posėdžiuose planuojamais svarstyti klausimais susijusią medžiagą, Fondo nuostatuose nustatyta tvarka informuoja Tarybos narius apie posėdžius, teikia Tarybos nariams su posėdžiuose svarstomais klausimais susijusią informaciją, protokoluoja posėdžius, informuoja pareiškėjus ir projektų vykdytojus apie Tarybos priimtus sprendimus, atlieka su Fondo administravimu susijusias kitas Departamento nustatytas funkcijas.

33. Ekspertai parenkami ir jų darbas organizuojamas Tarybos nustatyta tvarka. 

34. Ekspertinio vertinimo metu projektas įvertinamas balu nuo 0 iki 100. Kiekvieną projektą, kurio vertinimui pasitelkiami ekspertai, vertina ne mažiau kaip du ekspertai, kurie Tarybai pateikia vieną bendrą vertinimą. Jeigu ekspertų nuomonės dėl projekto išsiskiria, eksperto atskiroji nuomonė įrašoma į vertinimą. Ekspertams projektai pateikiami vertinti nenurodant pareiškėjo vadovo ir projekto vadovo duomenų.

Tuo atveju, kai projekto vertinimui ekspertai nėra pasitelkiami, balais projektus įvertina pati Taryba.

35. Projektų vertinimo kriterijai ir jų balai:

35.1. projekto rezultatų nauda Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatyme nustatytoms veiklos sritims – nuo 0 iki 30 balų;

35.2. projekto atitikimas Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo įstatyme nustatytiems prioritetams – nuo 0 iki 25 balų

35.3. projekto sąmatos realumas ir pagrįstumas – nuo 0 iki 20 balų;

35.4. nuosavų ar kitų šaltinių lėšų pritraukimas projekto įgyvendinimui – nuo 0 iki 20 balų;

35.5. projektu skatinama partnerystė ir bendradarbiavimas tarp skirtingų sektorių ir institucijų – nuo 0 iki 5 balų.

36. Ekspertams įvertinus visus jiems pateiktus projektus, sudaromas projektų su vertinimo balais sąrašas, kuriame pateikiami ir ekspertinio vertinimo rezultatai su rekomendaciniais siūlymais dėl projektų finansavimo ar nefinansavimo. Šis sąrašas teikiamas Tarybai.

Kai projektų vertinimui ekspertai nėra pasitelkiami, vertindama projektus, Taryba taip pat rengia projektų vertinimo santraukas, kuriose pateikia savo vertinimą dėl svarbiausių (teigiamų ir neigiamų) vertinamų projektų požymių ir įvertina projektus balais

Visais atvejais sprendimus dėl projektų finansavimo (nefinansavimo) Fondo lėšomis priima Taryba.

37. Finansavimas gali būti skiriamas projektams, surinkusiems ne mažiau, nei 55 balus.

38. Jei Tarybos posėdyje nusprendžiama projektui skirti ne visą prašomą sumą, Taryba gali nurodyti, kokios projekto sąmatoje nurodytos išlaidos nefinansuojamos.

39. Sprendimą dėl projekto finansavimo (nefinansavimo) Taryba priima ne vėliau, kaip per 90 darbo dienų nuo paraiškų teikimo termino pabaigos.

40. Tuo atveju, kai projektų vertinimui pasitelkiami ekspertai, Taryba pati projektų balais nevertina ir atlieka tik ekspertų vertinimo santraukų ir projektui skirtų balų įvertinimą, kurio metu:

40.1. pritariama ekspertų vertinimo rezultatams, arba

40.2. priimamas kitoks nei ekspertų rekomenduotas sprendimas.

41. Kitoks nei ekspertų rekomenduotas sprendimas gali būti priimamas tik po diskusijos su jį rengusiais ekspertais, sprendimą argumentuojant Tarybos posėdžio protokole.

42. Projekto administravimo išlaidoms (vadybos, buhalterinės apskaitos ir atsiskaitymo, transporto ir patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, eksploatavimo, ryšių paslaugų ir kitoms) gali būti numatoma ir panaudojama ne daugiau, kaip 30 procentų projektui skirtų Fondo lėšų.

43. Fondo lėšos negali būti skiriamos, jeigu:

43.1. pareiškėjas sustabdęs ar apribojęs savo veiklą ir veiklos sustabdymas ar apribojimas neleistų įgyvendinti pateikto projekto;

43.2. pareiškėjas nėra teisės aktų nustatyta tvarka įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu (išskyrus atvejus, kai mokesčių administratoriaus sprendimu mokestinės nepriemokos mokėjimas yra atidėtas arba išdėstytas ir šio sprendimo pagrindu sudaryta pareiškėjo ir mokesčių administratoriaus mokestinės paskolos sutartis);

43.3. pareiškėjas paraiškoje arba papildomuose dokumentuose pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis arba pateikė suklastotus dokumentus;

43.4. pareiškėjas yra neatsiskaitęs už ankstesniais metais iš Fondo gautų lėšų panaudojimą sutartyje ir taisyklėse numatyta tvarka arba gautas Fondo lėšas panaudojo ne pagal tikslinę paskirtį;

43.5. pareiškėjo atžvilgiu pradėtos bankroto, reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo procedūros ir (arba) jo atžvilgiu taikomas turto areštas ir išieškojimas galėtų būti nukreiptas į projektui skirtas Fondo lėšas;

43.6. pareiškėjas, turintis teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą už sunkius ar labai sunkius nusikaltimus arba nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai arba finansų sistemai.

44. Informacija apie Tarybos priimtus sprendimus skirti (neskirti) finansavimą projektams skelbiama Departamento interneto svetainėje www.kksd.lt ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo tokių sprendimų priėmimo dienos, nurodant pareiškėjų pavadinimus, projektų pavadinimus, trumpus projektų aprašymus, ekspertų (kai jie pasitelkiami projektų vertinimui), vertinusių atitinkamą projektą  skirtų balų vidurkį, pareiškėjų prašytas skirti lėšų sumas, Tarybos sprendimus dėl lėšų skyrimo (neskyrimo) ir trumpas Tarybos priimtų sprendimų motyvų santraukas . Taip pat per 5 darbo dienas nuo Tarybos sprendimų dėl projektų finansavimo (nefinansavimo) Fondo lėšomis priėmimo viešai paskelbiamas ir ekspertų, vertinusių projektus, dėl kurių finansavimo (nefinansavimo) priimti Tarybos sprendimai, sąrašas.

Pareiškėjui pareikalavus Departamentas jam privalo pateikti informaciją ir apie kiekvieno iš projektą vertinusių ekspertų projektui skirtų balų skaičių bei ekspertų, o tuo atveju, kai jie nebuvo pasitelkti – Tarybos, projekto vertinimo santrauką.

45. Tarybos posėdžio metu nustačius, jog įvertinus paraiškas, finansavimo apimtis yra mažesnė, negu galima skirti lėšų suma, nepanaudotos lėšos kaupiamos ir naudojamos kitų metų projektams finansuoti.

 

V SKYRIUS

SUTARTIES SUDARYMAS

 

46. Su pareiškėju, kurio įgyvendinamam projektui skirtas finansavimas, Departamentas sudaro sutartį. Sutarties formą, atsižvelgiant į Taisyklių nuostatas, nustato ir tvirtina Taryba.

47. Sutarties sudėtinė dalis yra sąmata ir projekto priemonių įgyvendinimo planas. Sutartyje turi būti nurodytas projekto pavadinimas, projekto įgyvendinimo laikotarpis, projektui skirtų lėšų suma, šalių teisės ir pareigos, atsakomybė (tame tarpe ir netesybos) už sutarties, Taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų nesilaikymą, atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarka, sutarties galiojimo, pakeitimo ir nutraukimo, ginčų sprendimo sąlygos ir tvarka, kitos nuostatos, padedančios užtikrinti projekto vykdymo ir skirtų lėšų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą.

48. Tuo atveju, kai Fondo lėšos yra skiriamos turtui įsigyti, Sutartyje turi būti numatytas draudimas Projekto vykdytojui perleisti, įkeisti ar kitaip apsunkinti tokį turtą visą paraiškoje nurodytą turto eksploatavimo terminą.

49. Sprendimo skirti finansavimą projekto įgyvendinimui nuorašas ne vėliau kaip per tris darbo dienas siunčiamas pareiškėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Jei pareiškėjo elektroninio pašto adresas nežinomas, pranešimas siunčiamas paštu. Pareiškėjas, kurio įgyvendinamam projektui skirtas finansavimas, ne vėliau, nei per 40 darbo dienų nuo sprendimo gavimo Departamentui pateikia 2 tinkamai užpildytus sutarties egzempliorius. Sutartį pasirašo įgaliotas pareiškėjo asmuo, o sutarties sąmatą papildomai privalo pasirašyti už pareiškėjo buhalterinę apskaitą atsakingas asmuo. Sutartis pateikiama neįsegta, neįrišta, jai susegti nenaudojamos spiralinio ar terminio įrišimo priemonės, įmautės.

50. Fondo taryba dėl svarbių priežasčių gali atnaujinti arba pratęsti Taisyklių 49 punkte nurodytą terminą. Sprendimas dėl termino neatnaujinimo arba nepratęsimo skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

51. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo abi sutarties šalys, ir galioja, kol šalys įvykdo visus joje numatytus įsipareigojimus arba iki kol sutartis bus nutraukta.

52. Pareiškėjas prieš sutarties pasirašymą privalo banke turėti atskirą sąskaitą Fondo lėšoms.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTO VYKDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

53. Projekto vykdytojas privalo:

53.1. Fondo lėšas naudoti teisėtai, ekonomiškai, efektyviai ir rezultatyviai;

53.2. Fondo lėšomis įsigytą sporto bazės priežiūros įrangą, sporto inventorių ar sporto įrangą naudoti ir (ar) apskaityti ne trumpesnį nei paraiškoje nurodytą planuotą šių daiktų naudojimo laikotarpį išskyrus atsitiktinio daikto žuvimo ar sugadinimo, daikto žuvimo dėl nenugalimos jėgos atvejus, taip pat kitus atvejus, kai daiktas prarandamas ar sugenda ne dėl vykdytojo kaltės;

53.3. teikti Departamentui Fondo lėšų panaudojimo ataskaitas vadovaujantis Taisyklių 73 ir 75 punktais;

53.4. nepanaudotas Fondo lėšas grąžinti Departamentui per 5 darbo dienas po projekto įgyvendinimo termino pabaigos į sutartyje nurodytą Departamento sąskaitą (už kiekvieną uždelstą dieną mokant po 0,03 procento dydžio delspinigius nuo laiku negrąžintos sumos);

53.5. naudojant Fondo lėšas visoms išlaidoms apmokėti atsiskaitymus vykdyti negrynaisiais pinigais;

53.6. vykdant projektą laikytis teisės aktuose nustatytų kompensuojamųjų išlaidų dydžių, užtikrinti finansinių atsiskaitymo dokumentų teisėtumą;

53.7. sudaryti sąlygas atlikti Fondo lėšų naudojimo patikrinimus;

53.8. viešindamas projektą nurodyti, kad projektą finansuoja Departamentas (nuorodos ruošinys pateikiamas Departamento interneto tinklalapyje (www.kksd.lt) skiltyje „Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas“).

53.9. pildyti laisvos formos žurnalą, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarime Nr. 1515 „Dėl neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo“ arba Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakyme Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“;

53.10. užtikrinti tinkamą projekto buhalterinės apskaitos atskyrimą bendroje projekto vykdytojo buhalterinėje apskaitoje (su projektu susiję buhalterinės apskaitos įrašai turi būti atskirti nuo kitų operacijų);

53.11. fiksuoti visas ūkines ir kitas operacijas, susijusias su projekto įgyvendinimu, saugoti su šiomis operacijomis susijusius dokumentus.

54. Departamentas turi teisę teikti siūlymą Tarybai dėl vienašališko sutarties nutraukimo, kai:

54.1. nustatomi sutarties sąlygų arba taisyklių pažeidimai ir projekto vykdytojas per Departamento nustatytą terminą jų nepašalina;

54.2. nustatoma, kad projektui skirtas Fondo lėšas projekto vykdytojas naudoja ne pagal paskirtį;

54.3. projekto vykdytojas laiku nepateikia ataskaitų apie Fondo lėšų panaudojimą ar nevykdo kitų sutartimi nustatytų finansinių įsipareigojimų;

54.4. paaiškėja, kad projekto vykdytojas pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis ar suklastotus dokumentus, kurių pagrindu buvo skirtos Fondo lėšos.

55. Tarybai pritarus taisyklių 54 punkte numatytam Departamento siūlymui, Departamentas vienašališkai nutraukia sutartį su vykdytoju.

56. Nutraukus sutartį vadovaujantis taisyklių 54.1 ir (arba) 54.3 papunkčiais, projekto vykdytojas privalo per 20 darbo dienų nuo sutarties nutraukimo dienos į sutartyje nurodytą Departamento banko sąskaitą grąžinti (už kiekvieną uždelstą dieną mokant po 0,03 procento dydžio delspinigius nuo laiku negrąžintos sumos) Fondo lėšas, skirtas neįvykusioms projekto priemonėms įgyvendinti. Nutraukus sutartį vadovaujantis taisyklių 54.2 ir (arba) 54.4 papunkčiais, projekto vykdytojas privalo per šiame punkte nurodytą terminą į sutartyje nurodytą Departamento banko sąskaitą grąžinti (už kiekvieną uždelstą dieną mokant po 0,03 procento dydžio delspinigius nuo laiku negrąžintos sumos) visas sutarties pagrindu išmokėtas Fondo lėšas. Jei projekto vykdytojui įgyvendinant projektą nustatomi keli atvejai, nurodyti taisyklių 54 punkte, ir bent vienam iš jų taikytina sankcija – sutarties nutraukimas ir visų sutarties pagrindu išmokėtų Fondo lėšų grąžinimas, laikoma, kad ši griežčiausia sankcija yra pakankama ir papildomų sankcijų šiuo atveju Departamentas netaiko.

57. Skirtos lėšos laikomos panaudotomis pagal sutartyje ir jos prieduose nurodytą paskirtį, jeigu:

57.1. yra pasiekti paraiškoje ir sutartyje nurodyti projekto tikslai ir uždaviniai;

57.2. skirtos lėšos panaudotos tinkamoms projekto išlaidoms apmokėti.

58. Projekto išlaidų tinkamumas nustatomas vertinant, ar jos:

58.1. yra faktiškai patirtos ir apmokėtos nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, įtrauktos į projekto vykdytojo apskaitą ir gali būti nustatomos, patikrinamos ir patvirtinamos atitinkamais apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus;

58.2. yra būtinos projektui įgyvendinti, numatytos projekto įgyvendinimo sutartyje, naudojamos tik projekto tikslams ir rezultatams pasiekti, atitinka skaidraus finansų valdymo, sąnaudų pagrįstumo ir efektyvumo principus;

58.3. pagal savo paskirtį atitinka sutarties sąmatoje nurodytas išlaidas;

58.4. yra realios, atitinkančios rinkos kainas;

58.5. yra patirtos laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatų, jeigu projekto vykdytojas, vadovaujantis VPĮ nuostatomis, yra perkančioji organizacija.

59. Kalendorinių metų pradžioje projekto vykdytojas privalo skaičiuoti planuojamą metų veiklos finansavimą. Jeigu numatoma, kad veikla bus daugiau kaip 50 procentų finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžetų arba kitų valstybės ar savivaldybių fondų, arba VPĮ nustatytų viešųjų ar privačių juridinių asmenų lėšų (VPĮ 4 straipsnio reikalavimai), projekto vykdytojas tais kalendoriniais metais visus savo pirkimus, nepriklausomai nuo lėšų šaltinio, vykdo VPĮ nustatyta tvarka.

60. Jeigu projekto vykdytojas, pagal planuojamą metų pradžioje finansavimą, yra ne perkančioji organizacija, o per metus gavus finansavimą paaiškėja, kad jis tapo perkančiąja organizacija, visus pirkimus nuo šio momento jis privalo vykdyti vadovaujantis VPĮ.

61. Iki 5 procentų Fondo lėšų sumos, skirtos projektui įgyvendinti, gali būti panaudota nenumatytoms išlaidoms, kurios nebuvo tiksliai žinomos sutarties sudarymo metu ir kurios nedubliuoja sutarties sąmatoje jau esančių išlaidų, padengti. Projekto nenumatytos išlaidos negali būti naudojamos projekto administravimo išlaidoms padengti.

62. Skirtų Fondo lėšų dydis projekto dalyvių maitinimui negali viršyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarime Nr. 1515 „Dėl neapmokestinamų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo“ ir 1997 m. birželio 5 d. nutarime Nr. 561 „Dėl sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžių patvirtinimo“ nustatytų sumų.

63. Skiriant finansavimą išlaidoms, susijusioms su komandiruotėmis ir piniginėmis kompensacijomis, lėšų dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymu, Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“, Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1515 „Dėl neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo“, 1997 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 561 „Dėl sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“.

64. Projekto informacinėje medžiagoje turi būti nurodyta, kad projektas finansuojamas Fondo lėšomis.

65. Fondo lėšos, be Taisyklių 6 punkte nustatytų atvejų, taip pat negali būti skiriamos ir naudojamos:

65.1. išlaidoms pagal sutartis su konsultantais;

65.2. baudoms, delspinigiams, finansinėms nuobaudoms, bylinėjimosi išlaidoms, paskolų palūkanoms ir skolų padengimo išlaidoms;

65.3. projektams, kurie yra bendrojo lavinimo, profesinio mokymo, aukštojo mokslo įstaigų mokymo programų dalis;

65.4. ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto įsigijimui, tiesiogiai nesusijusiam su projekto įgyvendinimu;

65.5. projektų vykdytojų veiklos plėtrai ar jų kasdienei veiklai (pavyzdžiui, biuro nuomai ar komunalinėms paslaugoms), tiesiogiai nesusijusioms su projekto įgyvendinimu;

65.6. pastatų ir patalpų remontui, tiesiogiai nesusijusiam su projekto įgyvendinimu;

65.7. narystės asociacijose mokesčiams apmokėti, jei šios išlaidos tiesiogiai nesusijusios su projekto įgyvendinimu.

66. Projekto vykdytojas gali ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki sutartyje nustatyto projekto įgyvendinimo termino pabaigos Tarybai pateikti argumentuotą prašymą dėl:

66.1. projekto pavadinimo keitimo, kai nesikeičia konkursui pateiktoje projekto paraiškoje ir (ar) sutartyje nurodyti projekto tikslai ir uždaviniai (turinys);

66.2. projekto įgyvendinimo laikotarpio keitimo, kai prašoma projekto įgyvendinimo laikotarpį pratęsti ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d.;

66.3. sutarties sąmatos keitimo, jei projekto įgyvendinimo metu išlaidų dydžiai skirtųsi nuo planuotų sąmatoje ir faktinės išlaidos viename sąmatos straipsnyje viršytų planuotas daugiau kaip 30 procentų (kai įgyvendinant projektą faktinių išlaidų dydžiai viename sąmatos straipsnyje neviršija 30 procentų planuotų, projekto vykdytojas, teikdamas taisyklėse nustatytas projekto įgyvendinimo ataskaitas, privalo informuoti Departamentą apie tai, dėl kokių priežasčių atsirado skirtumas tarp faktinių ir planuotų išlaidų dydžių). Jeigu įgyvendinant projektą išlaidų dydžiai bus paskirstyti kitaip nei planuota sutarties sąmatoje ir viršys šiame papunktyje nurodytą dydį, toks lėšų panaudojimas bus laikomas netinkamu;

66.4. sutarties sąmatos keitimo, kai keičiasi sutarties sąmatos straipsniuose nurodytų išlaidų paskirtis (keitimai galimi paraiškos ribose);

66.5. kitų sutarties sąlygų keitimo.

67. Sprendimą dėl Taisyklių 66 punkte nurodytų prašymų priima Taryba per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

68. Praleidus Taisyklių 66 punkte nustatytą terminą, prašymai yra atmetami, nebent projekto vykdytojas nurodo svarbias priežastis, dėl kurių šis terminas buvo praleistas, ir Taryba nusprendžia jį atnaujinti.

69. Nepatenkinus ar atmetus prašymą, teiktą Taisyklių 66 punkte nustatyta tvarka, projekto vykdytojas turi laikytis sutartyje nustatytų sąlygų.

70. Sutarties galiojimo metu projekto vykdytojas neturi teisės perleisti jokių savo teisių ir pareigų, kylančių iš sutarties, tretiesiems asmenims.

71. Projekto vykdytojui atsisakius vykdyti projektą ir grąžinus lėšas Taryba tokias lėšas naudoja Taisyklių 45 punkte nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

ATSISKAITYMO UŽ SKIRTAS LĖŠAS TVARKA

 

72. Vykdytojas, išskyrus Departamentą, įgyvendindamas projektą, pateikia Departamentui šiuos atsiskaitymo dokumentus, kurių formas tvirtina Departamento generalinis direktorius:

72.1. sutarties sąmatos įvykdymo ketvirčio ataskaitą;

72.2. lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų ketvirčio registrą;

72.3. projekto įgyvendinimo priemonių plano ketvirčio ataskaitą;

72.4. projekto laimėjimų tarptautinėse varžybose ketvirčio ataskaitą (teikia tik tie vykdytojai, kurie įgyvendina projektus didelio sportinio meistriškumo plėtotės veiklos srityje);

72.5. nuosavų ir (ar) kitų šaltinių lėšų naudojimo ataskaitą;

72.6. projekto įgyvendinimo veiklos ataskaitą.

73. Departamentas už įvykdytą projektą parengia projekto įgyvendinimo laisvos formos ataskaitą.

74. Projekto vykdytojui patyrus projekto vykdymo išlaidų ir/ar sąnaudų, atsiskaitymo dokumentai Departamentui pateikiami:

74.1. jei projektui įgyvendinti skirta lėšų suma yra iki 9 000 EUR, vykdytojas pateikia 72.1-72.4 papunkčiuose nurodytus atsiskaitymo dokumentus, teikiamus už atitinkamą ketvirtį, – iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos;

74.2. jei projektui įgyvendinti skirtų lėšų suma nuo 9 001 EUR iki 58 000 EUR, vykdytojas pateikia 72.1-72.4 papunkčiuose nurodytus atsiskaitymo dokumentus, teikiamus už atitinkamą ketvirtį, – iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 8 dienos;

74.3. jei projektui įgyvendinti skirtų lėšų suma nuo 58 001 EUR, vykdytojas pateikia 72.1-72.4 papunkčiuose nurodytus atsiskaitymo dokumentus, teikiamus už atitinkamą ketvirtį, – iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 10 dienos;

74.4. 72.5 ir 72.6 papunkčiuose nurodytos ataskaitos pateikiamos vieną kartą (įgyvendinus projektą), ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo projekto įgyvendinimo pabaigos.

75. Departamentas turi teisę inicijuoti lėšų mokėjimo sustabdymą, jei projekto vykdytojas nepateikia atskirų ketvirčių atsiskaitymo dokumentų, nurodytų Taisyklių 72.1-72.4 papunkčiuose, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais, iki tol, kol bus pateikti atitinkami atsiskaitymo dokumentai.

Jei projekto vykdytojas nepateikia viso projekto įgyvendinimo ketvirčių atsiskaitymo dokumentų, nurodytų Taisyklių 72.1-72.4 papunkčiuose, ir (ar) Taisyklių 72.5 ir 72.6 papunkčiuose nurodytų ataskaitų per Taisyklių 74.4 papunktyje nustatytą terminą, Taryba Departamento teikimu gali pripažinti, kad skirtos lėšos laikomos panaudotomis netinkamai ir turi būti grąžinamos Departamentui per nustatytą terminą (už kiekvieną uždelstą dieną mokant po 0,03 procento dydžio delspinigius nuo laiku negrąžintos sumos).

76. Departamentui pareikalavus, projekto vykdytojas per nustatytą terminą privalo pateikti visas išlaidas pateisinančių ir apmokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijas (įskaitant viešojo pirkimo, jei toks buvo vykdomas, dokumentus), patvirtintas projekto vykdytojo įgalioto atstovo parašu ir antspaudu, jeigu juridinis asmuo privalo jį turėti.

77. Išlaidas pateisinantys dokumentai yra prekių (paslaugų) tiekėjų pateiktos sąskaitos faktūros, PVM sąskaitos faktūros, pirkimo-pardavimo kvitai, kasos aparatų kvitai, darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščiai, kelionių dokumentai, sutartys ir darbų priėmimo–perdavimo aktai bei kiti dokumentai, pateisinantys ir įrodantys patirtas išlaidas.

78. Išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai yra banko arba kitos kredito įstaigos sąskaitos išrašai, įrodantys, kad pagal išlaidas pateisinančius dokumentus buvo atliktas mokėjimas.

79. Nustačius, kad projekto vykdytojas dėl jo kaltės nepagrįstai gavo lėšas ar netinkamai jas panaudojo, projekto vykdytojas privalo jas grąžinti Departamentui. Nustačius, kad projekto vykdytojas nesilaikė Taisyklių 17.4 punkte nurodyto įsipareigojimo, projekto vykdytojas privalo grąžinti Departamentui tokią fondo lėšų dalį, kokia buvo įsipareigojęs prisidėti prie projekto įgyvendinimo nuosavomis ar kitų šaltinių lėšomis. Lėšų negrąžinus per Departamento nustatytą terminą, jos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka ir už kiekvieną uždelstą dieną skaičiuojami 0,03 procento dydžio delspinigiai nuo laiku negrąžintos sumos.

Nustačius šiame punkte nurodytus pažeidimus, projekto vykdytojas praranda teisę trejus metus teikti paraiškas ir gauti Fondo lėšų.

80. Departamentui ar Tarybai nustačius, kad projekto vykdytojas nevykdo kitų Taisyklių, Tarybos sprendimų ar sutarties sąlygų, Departamentas gali priimti sprendimą taikyti Taisyklių 79 punkte nustatytas poveikio priemones.

 

VIII. FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMO KONTROLĖ

 

81. Kaip naudojamos projektų įgyvendinimui skirtos Fondo lėšos kontroliuoja Departamento generalinio direktoriaus įsakymu paskirti asmenys.

82. Atliekant Fondo lėšų naudojimo kontrolę vertinama, ar pasiekiami projekte numatyti tikslai ir suplanuoti veiklos rezultatai, įgyvendinami uždaviniai, vykdomos konkrečios priemonės, ar skirtos lėšos naudojamos tinkamai ir pagal paskirtį.

83. Fondo lėšų naudojimo kontrolę atlikti paskirti asmenys parengia metinį kontrolės planą (ketvirčiais), kuris tvirtinamas Departamento generalinio direktoriaus įsakymu.

84. Pasibaigus ketvirčiui, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 20 d., Fondo lėšų naudojimo kontrolę vykdę asmenys Departamento generaliniam direktoriui pateikia programų įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas.

85. Departamentas privalo iki kiekvieno kalendorinio ketvirčio pirmo mėnesio 25 dienos (o esant reikalui – nedelsiant po reikšmingų ir Tarybos sprendimų priėmimo reikalaujančių aplinkybių nustatymo) pateikti Tarybai ataskaitą apie Departamento per praėjusį kalendorinį ketvirtį atliktus Fondo lėšų panaudojimo kontrolės veiksmus ir nustatytas aplinkybes.

 

IX. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

86. Projektų konkursų dokumentai Departamente saugomi teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

87. Pareiškėjų ir projektų vykdytojų skundai teikiami ir nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

______________