PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

Dėl PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021-2023 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2021 metais ataskaitos patvirtinimo

 

2022 m. balandžio 27 d. Nr. T1-83

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymu, įgyvendindama Pasvalio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. T1-199 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-26 redakcija), Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2021 metais ataskaitą (pridedama).

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gintautas Gegužinskas