LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimasPROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. lapkričio 28 d. Nr. 3-562

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu,

t v i r t i n u  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimasprojektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                                  Rokas Masiulis

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2017 m. rugpjūčio 29 d. raštu

Nr. 1D-4584

SUDERINTA

Transporto investicijų direkcijos

2017 m. rugpjūčio 10 d. raštu Nr. 1.2-1425

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2017 m. spalio 10 d. raštu Nr. ((24.37-02)-5K-1715379)-6K-1706087

 

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2017 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 3-562

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETOENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS 04.5.1-TID-R-514 PRIEMONĖS „DARNAUS JUDUMO PRIEMONIŲ DIEGIMAS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397 (toliau – Veiksmų programa), 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės 04.5.1-TID-R-514 „Darnaus judumo priemonių diegimas“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektas) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos priedas);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.5. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtas Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatyme, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, ir Darnaus judumo mieste planų rengimo gairėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 3-108(1.5 E) „Dėl Darnaus judumo mieste planų rengimo gairių patvirtinimo“ (toliau – Darnaus judumo mieste planų rengimo gairės), Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijose R PDTP 12, patvirtintose Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-294 „Dėl Pėsčiųjų ir dviračių takų projektavimo rekomendacijų R PDTP 12 patvirtinimo“.

4. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos susiekimo ministerija (toliau – Ministerija) ir Transporto investicijų direkcija (toliau – įgyvendinančioji institucija).

5. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

6. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama regionų projektų planavimo būdu.

7. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 29 541 242 (dvidešimt devynių milijonų penkių šimtų keturiasdešimt vieno tūkstančio dviejų šimtų keturiasdešimt dviejų) eurų, iš kurių iki 29 541 242 (dvidešimt devyni milijonai penki šimtai keturiasdešimt vienas tūkstantis du šimtai keturiasdešimt du) eurų – ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšos.

8. Iš Aprašo 7 punkte nurodytos sumos 1 772 474 (vienas milijonas septyni šimtai septyniasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt keturi) eurai Europos regioninės plėtros fondo lėšų (toliau – veiklos lėšų rezervas) galės būti skirta projektams finansuoti tik Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus Veiksmų programos priedo pakeitimą, kuriuo veiklos lėšų rezervas bus skirtas Veiksmų programos 4 prioritetui įgyvendinti.

9. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo, Ministerija turi teisę Aprašo 7 punkte nurodytą sumą padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.

10. ES struktūrinių fondų lėšų regionams limitai:

10.1. Pagal Aprašą skiriamų finansavimo lėšų paskirstymas regionams:

Regiono pavadinimas

ES struktūrinių fondų lėšų suma, Eur

Alytaus

1 567 660

Kauno

6 546 119

Klaipėdos

3 548 030

Marijampolės

844 573

Panevėžio

1 641 135

Šiaulių

1 845 156

Tauragės

656 401

Telšių

1 445 313

Utenos

1 210 838

Vilniaus

8 463 543

Iš viso:

27 768 768

Pastaba. Veiklos lėšų rezervas regionams paskirstomas tik Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus Veiksmų programos priedo pakeitimą, kuriuo veiklos lėšų rezervas bus skirtas Veiksmų programos 4 prioritetui įgyvendinti.

 

10.2. Projektams, planuojamiems įgyvendinti 5 didžiuosiuose miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje), turi būti skirta ne mažiau kaip 60 proc. atitinkamam regionui paskirstytų Priemonės finansavimo lėšų; kiekvieno kito miesto projektams turi būti skirta ne mažiau kaip 300 000 Eur Priemonės finansavimo lėšų.

10.3. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų sutartys, pagal regionus:

 

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Iš viso konkrečiam regionui per 2014–2020 m.

Alytaus

0

0

0

0

783 830

783 830

0

1 567 660

Kauno

0

0

0

0

3 273 060

3 273 059

0

6 546 119

Klaipėdos

0

0

0

0

1 774 015

1 774 015

0

3 548 030

Marijampolės

0

0

0

0

422 286

422 287

0

844 573

Panevėžio

0

0

0

0

820 568

820 567

0

1 641 135

Šiaulių

0

0

0

0

922 578

922 578

0

1 845 156

Tauragės

0

0

0

0

328 200

328 201

0

656 401

Telšių

0

0

0

0

722 656

722 657

0

1 445 313

Utenos

0

0

0

0

605 419

605 419

0

1 210 838

Vilniaus

0

0

0

0

4 231 772

4 231 771

0

8 463 543

Iš viso regionams konkrečiais metais:

0

0

0

0

13 884 384

13 884 384

0

27 768 768

 

10.4. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet turi būti pripažįstamos deklaruotinomis, pagal regionus:

 

Regiono pavadinimas

ES lėšų suma, Eur

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

Iš viso konkre-čiam regionui per 2015–2023 m.

Alytaus

0

0

0

78 383

470 298

4702 98

313 532

156 766

78 383

1 567 660

Kauno

0

0

0

327 306

1 963 836

1 963 836

1 309 224

654 612

327 305

6 546 119

Klaipėdos

0

0

0

177 401

1 064 409

1 064 409

709 606

354 803

177 402

3 548 030

Marijampolės

0

0

0

42 228

253 372

253 372

168 915

84 457

42 229

844 573

Panevėžio

0

0

0

82 057

492 341

492 341

328 227

164 113

82 056

1 641 135

Šiaulių

0

0

0

92 258

553 547

553 547

369 031

184 516

92 257

1 845 156

Tauragės

0

0

0

32 821

196 920

196 920

131 280

65 640

32 820

656 401

Telšių

0

0

0

72 266

433 594

433 594

289 063

144 531

72 265

1 445 313

Utenos

0

0

0

60 542

363 251

363 251

242 168

121 084

60 542

1 210 838

Vilniaus

0

0

0

423 177

2 539 063

2 539 063

1 692 709

846 354

423 177

8 463 543

Iš viso regionams konkrečiais metais:

0

0

0

1 388 439

8 330 631

8 330 631

5 553 755

2 776 876

1 388 436

27 768 768

 

11. Priemonės tikslas – vadovaujantis parengtais darnaus judumo mieste planais, kurti subalansuotas, efektyviu išteklių ir šiuolaikinių technologijų naudojimu grindžiamas darnaus judumo sistemas miestuose.

12. Pagal Aprašą remiamos šios veiklos:

12.1. intelektinių transporto sistemų diegimas ir plėtra mieste;

12.2. miesto gatvių ir kitos transporto infrastruktūros pritaikymas viešojo transporto poreikiams, lyninio transporto diegimas;

12.3. miesto transporto infrastruktūros pritaikymas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms;

12.4. viešojo ir privataus transporto sąveikos sistemų, dviračių infrastruktūros ir jos  sistemų diegimas ir plėtra;

12.5. viešojo transporto saugumo įrangos diegimas ir plėtra.

13. Pagal Aprašą finansuojamos Aprašo 12 punkte išvardytos veiklos, detalizuojamos Aprašo 34–39 punktuose, jeigu jos nefinansuojamos Vidaus reikalų ministerijos administruojamos Veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ 07.1.1-CPVA-V-902 priemonės „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I“, 07.1.1-CPVA-R-903 priemonės „Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. II“, 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“, 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“, 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ lėšomis. Nefinansuojamos Ministerijos administruojamos Veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-528 priemonės „Intelektinės transporto paslaugos ir taikomieji sprendimai“, 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“, 04.5.1-TID-V-515 priemonės „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“, 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ veiklos. 

14. Regionų projektų sąrašai turi būti sudaryti iki 2018 m. spalio 31 d. Jeigu iki šios datos regionas nepaskirstytų viso Aprašo 10.1 papunktyje nurodyto ES struktūrinių fondų lėšų limito, ministerija gali imtis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių 139 punkte nustatytų veiksmų spartesniam ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimui užtikrinti.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

15. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai yra Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Palangos miestų savivaldybių, Utenos, Jonavos, Kėdainių, Mažeikių, Telšių, Tauragės rajonų savivaldybių, Visagino, Marijampolės, Birštono, Neringos ir Druskininkų savivaldybių administracijos.

16. Pagal Aprašą galimi partneriai yra:

16.1. viešąją transporto infrastruktūrą valdančios įmonės;

16.2. privatūs juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti keleivių ir bagažo vežimo veiklą (tais atvejais, kai projektai įgyvendinami viešosios ir privačios partnerystės būdu).

17. Privatus juridinis asmuo gali būti partneris, jeigu projektui įgyvendinti buvo sudaryta partnerystės sutartis, vadovaujantis Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“, ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros parengtomis metodinėmis rekomendacijomis dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo, skelbiamomis interneto svetainėje www.ppplietuva.lt.

18. Pareiškėjas yra tiesiogiai atsakingas už projekto parengimą, įgyvendinimą ir rezultatus nepriklausomai nuo to, ar pareiškėjas projektą įgyvendina vienas, ar kartu su partneriu.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

19.  Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

20.  Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2015 m. spalio 28 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-9.1(11):

20.1. Projektas turi atitikti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinė susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programa), 3 tikslo „Skatinti vietinio (miestų ir priemiesčių) transporto sistemos darnumą“ 1 uždavinį „Skatinti miestus parengti ir įgyvendinti darnaus judumo mieste planus“; laikoma, kad projektas atitinka šį Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos uždavinį, jeigu prisideda prie jo įgyvendinimo.

20.2 Projektas turi atitikti regiono plėtros planą, patvirtintą regiono plėtros tarybos sprendimu; laikoma, kad projektas atitinka šį atrankos kriterijų, jeigu projektas, projekto veiklos ir projekto vykdytojas atitinka regiono plėtros planą.

20.3. Projektas turi atitikti savivaldybės strateginį veiklos planą, patvirtintą savivaldybės tarybos sprendimu; laikoma, kad projektas atitinka šį atrankos kriterijų, jeigu projektas, projekto veiklos ir projekto vykdytojas atitinka savivaldybės strateginį veiklos planą.

20.4. Projektas turi atitikti darnaus judumo mieste planą, patvirtintą savivaldybės tarybos sprendimu; laikoma, kad projektas atitinka šį atrankos kriterijų, jeigu projekto veiklos ir projekto vykdytojas atitinka darnaus judumo mieste planą.

21. Pagal Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai.

22. Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

23. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto įgyvendinimo trukmė gali būti pratęsta Projektų taisyklių nustatyta tvarka ir nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų.

24. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

25. Projektu turi būti siekiama bent vieno iš toliau išvardytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:

25.1. produkto tipo rodiklio Įgyvendintos darnaus judumo priemonės“, kodas P.S.323;

25.2. produkto tipo rodiklio Įdiegtos intelektinės transporto sistemos“, kodas P.S.324.

26. Projektu turi būti siekiama Aprašo 25 punkte nustatyto (-ų) stebėsenos rodiklio (-ių) reikšmių, atsižvelgiant į pateiktoje lentelėje konkrečiam regionui nustatytas minimalias tarpines ir minimalias galutines stebėsenos rodiklių reikšmes:

 

Regionas

Įgyvendintos darnaus judumo priemonės (kodas P.S.323), ne mažiau kaip, vnt.

Įdiegtos intelektinės transporto sistemos (kodas P.S.324), ne mažiau kaip, vnt.

Minimali tarpinė reikšmė 2018 m. pab.

Minimali galutinė reikšmė 2023 m. pab.

Minimali tarpinė reikšmė 2018 m. pab.

Minimali galutinė reikšmė 2023 m. pab.

Alytaus

0

2

0

0

Kauno

0

4

0

1

Klaipėdos

0

3

0

1

Marijampolės

0

1

0

0

Panevėžio

0

1

0

0

Šiaulių

0

1

0

1

Tauragės

0

1

0

0

Telšių

0

2

0

0

Utenos

0

2

0

0

Vilniaus

0

1

0

2

Iš viso:

0

18

0

5

 

27. Aprašo 25 punkte nurodytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai nustatyti Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

28. Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

28.1. Iki paraiškos pateikimo turi būti teisės aktų nustatyta tvarka parengta projektui įgyvendinti reikalinga dokumentacija:

28.1.1. jeigu sudaroma statybos darbų sutartis ir jai taikomos Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) leidinio „Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų statybos sutarties sąlygos (Raudonoji knyga)“ arba kitų tarptautinių organizacijų standartinės statybos sutarčių sąlygos:

28.1.1.1. vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, nustatyta tvarka parengtas ir patvirtintas statinio projektas (jeigu privaloma);

28.1.1.2. vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, išduotas statybą leidžiantis dokumentas (jeigu privaloma);

28.1.2. jeigu statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, o projekto veikla vykdoma privačiame žemės sklype, turi būti gauti sklypų savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai;

28.1.3. jeigu projekto veikloms įgyvendinti statinio projektas nerengiamas, perkama įranga / įrenginiai arba sudaroma statybos darbų sutartis ir jai taikomos Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) leidinio „Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos (Geltonoji knyga)“ arba kitų tarptautinių organizacijų standartinės statybos sutarčių sąlygos, iki Aprašo 28.5 papunktyje numatytų viešųjų pirkimų dokumentų derinimo su įgyvendinančiąja institucija pradžios turi būti parengtos ir patvirtintos atitinkamos techninės specifikacijos.

28.2. Iki paraiškos pateikimo pareiškėjas turi būti parengęs projekto viešųjų pirkimų grafiką pagal formą, nustatytą Aprašo 2 priede, ir jį suderinęs su įgyvendinančiąja institucija.

28.3. Iki paraiškos pateikimo pareiškėjas turi būti suderinęs su įgyvendinančiąja institucija bent vienos Aprašo 12 punkte nurodytos veiklos įrangos, įrenginių ar kito turto arba bent vieno statybos darbų viešojo pirkimo dokumentus ir įvykdęs šios veiklos viešųjų pirkimų procedūras (pateikęs įgyvendinančiajai institucijai sudarytos viešojo pirkimo sutarties kopiją).

28.4. Iki paraiškos pateikimo turi būti pasibaigę teisminiai ginčai (jeigu tokių buvo) dėl vykdomų Aprašo 12 punkte nurodytų projekto veiklų viešųjų pirkimų procesų; pareiškėjas turi pateikti įgyvendinančiajai institucijai tai patvirtinančią savivaldybės administracijos direktoriaus (partnerio įmonės vadovo) pasirašytą pažymą.

29. Negali būti numatyta projekto apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

30. Projektu turi būti prisidedama prie universalaus dizaino principo įgyvendinimo, t. y. projekto paraiškoje pagrindžiama, kaip projekto rezultatai (sukurta ar patobulinta transporto infrastruktūra) atitiks visų visuomenės grupių poreikius.

31. Neturi būti numatyta projekto veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui. Projektu turi būti prisidedama prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo, t. y. projekto paraiškoje pagrindžiama, kaip projekto investicijomis prisidedama prie darnaus judumo mieste plane nustatytų ekonominių, socialinių ir (arba) aplinkosauginių tikslų pasiekimo.

32. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama, išskyrus atvejus (kai įrengiama nauja ar pertvarkoma esama Aprašo 35.5 papunktyje numatyta upių ir kitų vandens telkinių prieplaukų infrastruktūra), kai ji yra suderinama su vidaus rinka, vadovaujantis 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/1084 (OL 2017 L 156, p. 1), 15 skirsnio 56c straipsniu.

33. Aprašo 20.4 papunktyje nurodytas darnaus judumo mieste planas turi būti parengtas ir suderintas vadovaujantis Darnaus judumo mieste planų rengimo gairėmis.

34. Įgyvendinant Aprašo 12.1 papunktyje numatytą veiklą, diegiamos, plėtojamos arba tobulinamos miestų intelektinės transporto sistemos, skirtos:

34.1. eismo srautams valdyti, kontroliuoti, informuoti apie eismo srautus ir sąlygas;

34.2. elektroninių bilietų, integruoto atsiskaitymo už viešojo transporto paslaugas sistemoms viešajame transporte; elektroninių bilietų sistemos turi atitikti reikalavimus, nustatytus Elektroninių keleivinio transporto bilietų sistemų diegimo koncepcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 3-87-(E) „Dėl Elektroninių keleivinio transporto bilietų sistemų diegimo koncepcijos patvirtinimo“;

34.3. kelionės tęstinumui užtikrinti ir jos kokybei gerinti (daugiarūšių maršrutų planavimo, paieškos, informavimo sistemos);

34.4. specialiųjų poreikių turintiems žmonėms (informacinės ir viešojo transporto teikiamų paslaugų prieinamumo gerinimo sistemos) ir atitinkančios Specialiųjų poreikių turinčių žmonių susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje gerosios praktikos vadove, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 3-403 „Dėl Specialiųjų poreikių turinčių žmonių susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje gerosios praktikos vadovo patvirtinimo“ (toliau – Gerosios praktikos vadovas), nustatytus reikalavimus.

35. Pagal Aprašą negali būti finansuojamos veiklos, kuriomis kuriamos, plėtojamos ir (arba) tobulinamos elektroninės viešosios ir administracinės paslaugos arba transporto srities centralizuoti informacinių ir ryšių technologijų sprendimai, tinkami finansuoti iš Veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-528 priemonės „Intelektinės transporto paslaugos ir taikomieji sprendimai“ lėšų.

36. Įgyvendinant Aprašo 12.2 papunktyje numatytą veiklą, įrengiama nauja ar pertvarkoma esama viešojo transporto infrastruktūra, kita transporto infrastruktūra pritaikoma viešojo transporto poreikiams (atsižvelgiant į Gerosios praktikos vadovo reikalavimus):

36.1. viešojo transporto stotelės (kartu su jų įranga) ir įvažos į jas;

36.2. troleibusų kontaktinio tinklo, elektrinių autobusų įkrovimo prieigų arba jų indukcinio įkrovimo infrastruktūra, alternatyvių degalų (suslėgtųjų arba suskystintųjų gamtinių dujų (CNG, LNG) ir vandenilio) degalinės;

36.3. stotys ir terminalai;

36.4. viešojo transporto eismo pirmumo sistemų elementai (BRT (angl. Bus Rapid Transit), A juostos);

36.5. viešojo vandens transporto infrastruktūra (upių ir kitų vandens telkinių prieplaukos, farvaterio gilinimas ir žymėjimas);

36.6. lyninis transportas.

37. Įgyvendinant Aprašo 12.3 papunktyje numatytą veiklą, miesto transporto infrastruktūra pritaikoma specialiųjų poreikių turintiems žmonėms, taikant universalaus dizaino principą ir vadovaujantis Gerosios praktikos vadove nustatytais reikalavimais:

37.1.  pritaikomi gatvių elementai (šaligatviai, pėsčiųjų takai, perėjos ir kt.);

37.2. diegiami specialiųjų poreikių turintiems žmonėms aktualūs susisiekimo informacijos (vaizdinės, garsinės, pateikiamos taktiliniu būdu (iškilūs, grublėti paviršiai, vedimo takai ir kt.) ar Brailio raštu) sprendimai.             

38. Įgyvendinant Aprašo 12.4 papunktyje numatytą veiklą, diegiamos ar plėtojamos viešojo ir privataus transporto sąveikos sistemos, dviračių infrastruktūra ir jos  sistemos, išskyrus pėsčiųjų ir dviračių takus ir dviračių juostas:

38.1. privačiojo ir viešojo transporto jungties aikštelės (angl. Park&Ride);

38.2. dviračių ir viešojo transporto jungties aikštelės (angl. Bike&Ride);

38.3. viešųjų dviračių dalijimosi sistemos (angl. Bike Sharing);

38.4. elektrinių transporto priemonių (išskyrus elektromobilius) viešosios įkrovimo prieigos;

38.5. dviratininkų keltuvai kalvotose vietovėse ir dviratininkų ir pėsčiųjų persikėlimo per vandens telkinius priemonės;

38.6. dviračių saugojimo infrastruktūra.

39. Įgyvendinant Aprašo 12.5 papunktyje numatytą veiklą, mokykliniuose autobusuose, kurių įsigijimas nebuvo finansuotas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, diegiama, tobulinama:

39.1. transporto saugumo (stebėsenos, pagalbos iškvietimo) įranga;

39.2. antialkoholinio variklio užrakto (angl. alcolock) sistema; antialkoholinis variklio užraktas yra įtaisas, neleidžiantis užvesti transporto priemonės variklio, jeigu transporto priemonės vairuotojo iškvėpto oro ėminyje aptinkama alkoholio.

40. Įgyvendinant Aprašo 12 punkte numatytas veiklas, transporto infrastruktūra turi atitikti statybos techniniame reglamente STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus (jeigu taikoma).

41. Įgyvendinant Aprašo 12 punkte numatytas veiklas, transporto infrastruktūra turi būti pritaikyta specialiųjų poreikių turintiems žmonėms, ji turi atitikti statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.

42. Jeigu projektas įgyvendinamas viešosios ir privačios partnerystės būdu, viešosios ir privačios partnerystės sutartis turi atitikti 2015 m. balandžio 28 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/1076, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013 nustatomos papildomos taisyklės dėl paramos gavėjo pakeitimo ir dėl su tuo susijusios atsakomybės ir minimalūs reikalavimai, kurie turi būti įtraukti į viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės sutartis, finansuojamas Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšomis (OL 2015 L 175, p. 1), nuostatas.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR

FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

43. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

44. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

45. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

46. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

 

Išlaidų kategorijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Tinkama finansuoti, jeigu neviršija 5 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Netinkamos finansuoti žemės nuomos išlaidos.

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Tinkama finansuoti.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkama finansuoti, išskyrus:

1. įrangos, įrenginių ir kito turto lizingo (finansinės nuomos) išlaidas;

2. įrangos, įrenginių ir kito turto atsarginių / pakaitinių dalių įsigijimo išlaidas;

3. naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas.

5.

Projekto vykdymas

Netinkama finansuoti, išskyrus investicijų projekto su sąnaudų efektyvumo arba sąnaudų ir naudos analize parengimo / pirkimo išlaidas.

6.

Informavimas apie projektą

Tinkamos finansuoti tik privalomos informavimo apie projektą priemonės pagal Projektų taisyklių 450.3 ir 450.4 papunkčius.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Netinkama finansuoti.

Pastaba. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis Projekto biudžeto formos pildymo instrukcija, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

 

47. Projektinio pasiūlymo ir paraiškos parengimo išlaidos yra netinkamos finansuoti, išskyrus projektinio pasiūlymo priedo – investicijų projekto su sąnaudų efektyvumo arba sąnaudų ir naudos analizės rezultatų lentelėmis parengimo / pirkimo išlaidas, jeigu šios išlaidos yra patirtos ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d. Šių priedų rengimo / pirkimo išlaidas pareiškėjas gali įtraukti į projekto biudžetą.

48. Pajamoms iš projekto veiklų, gautoms projekto įgyvendinimo metu ir projekto tęstinumo laikotarpiu, taikomi reikalavimai nustatyti Projektų taisyklių 36 skirsnyje.

49. Pareiškėjas arba partneris privalo savo lėšomis sumokėti statybos darbų išlaidas, susijusias su inžineriniais tinklais, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, išskyrus šiuos atvejus:

49.1. kai inžineriniai tinklai patikėjimo teise ar nuosavybės teise priklauso pareiškėjui ir (arba) partneriui yra būtini statiniuose vykstantiems technologiniams procesams ir technologinių įrenginių normaliam darbui užtikrinti;

49.2. kai inžineriniai tinklai yra kelio statiniai, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, yra kelio sudėtinė dalis ir yra kelio juostoje, o pagrįstais atvejais – ir didesniame plote, kaip tai apibrėžta kelių techniniame reglamente KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 „Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“, arba kurie yra gatvės elementai, kaip numatyta statybos techniniame reglamente STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“.

50. Nepiniginis projekto vykdytojo ir (arba) partnerio įnašas laikomas netinkamomis finansuoti išlaidomis.

51. Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

52. Savivaldybių vykdomosios institucijos (toliau – savivaldybių institucijos) turi regiono plėtros tarybos sekretoriatui raštu pateikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) pagal formą, nustatytą Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893 „Dėl Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Jeigu projektas nėra įtrauktas į regiono arba miesto integruotą teritorijų vystymo programą, kartu su projektiniu pasiūlymu pareiškėjai turi pateikti investicijų projektą, parengtą pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2016 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 2016/8-101 (toliau – Investicijų projektų rengimo metodika), kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, jeigu projektu siekiama investuoti į turtą arba infrastruktūrą, reikalingą viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, teikti, ir jeigu projektui įgyvendinti suplanuotų investicijų į nurodytus investavimo objektus išlaidų suma, išskyrus (atėmus) šioms išlaidoms tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį ir išlaidas, kurios apmokamos supaprastintai pagal iš anksto nustatytus dydžius (fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas), yra didesnė kaip 300 000 eurų. Kartu pateikiamas į elektroninę laikmeną įrašytas investicijų projektas, taip pat jo priedas – sąnaudų efektyvumo analizės arba sąnaudų ir naudos analizės lentelės MS Excel formatu. Sąnaudų efektyvumo analizės arba sąnaudų ir naudos analizės metodas pasirenkamas atsižvelgiant į projekto investavimo objektą pagal Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodikos, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, III ir IV skyrių nuostatas. Jeigu projektas yra įtrauktas į regiono arba miesto integruotą teritorijų vystymo programą, turi būti išnagrinėta viena projekto įgyvendinimo alternatyva, nurodyta integruotų teritorijų vystymo programoje. Jeigu projektas nėra įtrauktas į regiono arba miesto integruotą teritorijų vystymo programą, investicijų projekte turi būti išnagrinėtos ir palygintos ne mažiau kaip trys projekto įgyvendinimo alternatyvos, atitinkančios Investicijų projektų rengimo metodikos 4 priede „Minimaliai privalomos išnagrinėti ir palyginti projekto įgyvendinimo alternatyvos pagal investavimo objekto tipą“ numatytas alternatyvas:

52.1. Naujų inžinerinių statinių (susisiekimo komunikacijų) statybos atveju:

52.1.1. naujų inžinerinių statinių statyba;

52.1.2. esamų inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas;

52.1.3. inžinerinių statinių nuoma / panauda;

52.1.4. trūkstamų paslaugų užtikrinimas perkant paslaugas rinkoje.

52.2. Esamų inžinerinių statinių (susisiekimo komunikacijų) techninių savybių gerinimo atveju:

52.2.1. inžinerinių statinių techninių savybių gerinimas;

52.2.2. esamų inžinerinių statinių keitimas;

52.2.3. trūkstamų paslaugų užtikrinimas perkant paslaugas rinkoje.

52.3. Esamų inžinerinių statinių (susisiekimo komunikacijų) keitimo atveju:

52.3.1. inžinerinių statinių keitimas į technologiją A;

52.3.2. inžinerinių statinių keitimas į technologiją B;

52.3.3. trūkstamų paslaugų užtikrinimas perkant paslaugas rinkoje.

52.4. Naujų įrenginių įsigijimo arba esamų įrenginių pakeitimo atveju:

52.4.1. naujų įrenginių įsigijimas / esamų įrenginių pakeitimas;

52.4.2. įrenginių nuoma;

52.4.3. kooperacija;

52.4.4. technologijos A įrenginių įsigijimas;

52.4.5. technologijos B įrenginių įsigijimas.

52.5. Esamų įrenginių tobulinimo atveju:

52.5.1. esamų įrenginių tobulinimas;

52.5.2. įrenginių nuoma.

52.6. Jeigu projektams yra taikomi teisiniai, ekonominiai ar socialiniai apribojimai ir dėl to investicijų projekte negali būti išnagrinėtos trys skirtingos projekto įgyvendinimo alternatyvos iš Aprašo 52.1–52.5 papunkčiuose nurodytų, šie apribojimai turi būti paaiškinti ir investicijų projekte turi būti išnagrinėtos bent dvi alternatyvos, kurios skiriasi savo techniniais sprendimais, pasirinktos iš Aprašo 52.1–52.5 papunkčiuose nurodytų alternatyvų.

52.7. Jeigu optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirenkama naudojant sąnaudų naudos analizės metodą, investicijų projekte turi būti įvertinta projekto socialinė ekonominė nauda (žala), taikant šiuos (pasirenkant tinkamus) socialinės ekonominės naudos (žalos) komponentus:

52.7.1. oro taršos sumažėjimas;

52.7.2. anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas;

52.7.3. kelionės laiko sutaupymai;

52.7.4. kelių transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų sutaupymai;

52.7.5. triukšmo taršos sumažėjimas.

53. Regiono plėtros taryba, regiono plėtros tarybos sekretoriatui įvertinus projektinius pasiūlymus, priims sprendimą dėl regiono projektų sąrašo sudarymo. Į regiono projektų sąrašą gali būti įtraukti tik Projektų taisyklių 49 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į regiono projektų sąrašą, įgis teisę teikti paraišką finansuoti projektą.

54. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas / Planuojami valstybės (regionų) projektai“ prie konkretaus planuojamo projekto „Susiję dokumentai“.

55. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 59 punkte nurodytais priedais teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka.

56.  Jeigu vadovaujantis Aprašo 55 punktu paraiška teikiama raštu, ji gali būti teikiama vienu iš šių būdų:

56.1. įgyvendinančiajai institucijai teikiamas pasirašytas popierinis paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu pateikiama į elektroninę laikmeną įrašyta paraiška ir priedai); paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas; nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija; paraiška gali būti pateikta registruotąją pašto siunta, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu;

56.2. įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas elektroninis dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Kai paraiška teikiama pastaruoju būdu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

57. Jeigu paraiškos gali būti teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

58. Jeigu laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai informuoja pareiškėjus raštu arba per DMS.

59. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 59.1–59.4 papunkčiuose nurodytų paraiškos priedų formos skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“):

59.1. partnerio (-ių) deklaraciją (-as), jeigu projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais (partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą paraiškos formą);

59.2. klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jeigu pareiškėjas prašo PVM išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;

59.3. informaciją apie projektui taikomus aplinkos apsaugos reikalavimus;

59.4. informaciją apie iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas (taikoma, kai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma iki pajamų įvertinimo yra didesnė kaip 1 mln. eurų);

59.5. Aprašo 28.1–28.4 papunkčiuose nurodytus dokumentus;

59.6. jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu, jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopiją; jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį pasirašo pareiškėjas ir partneris (-iai); po paraiškos pateikimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį galima keisti tik suderinus su įgyvendinančiąja institucija; po projekto paraiškos vertinimo ataskaitos pateikimo Ministerijai jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis gali būti keičiama tik tuo atveju, jeigu pakeitimai neturi esminės įtakos paraiškos vertinimo išvadoms ir neprieštarauja Aprašo nuostatoms; pakeitimai turi būti įforminami kaip susitarimas pakeisti jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį; jungtinės veiklos (partnerystės) sutartyje įsipareigojama laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių:

59.6.1. visi partneriai turi būti perskaitę paraišką ir susipažinę su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą;

59.6.2. projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojas privalo reguliariai konsultuotis su partneriais ir nuolat juos informuoti apie projekto įgyvendinimo eigą;

59.6.3. projekto vykdytojas visiems partneriams privalo persiųsti visų įgyvendinančiajai institucijai teikiamų ataskaitų kopijas;

59.6.4. visi projekto pakeitimai, turintys įtakos partnerių įsipareigojimams ir teisėms, prieš kreipiantis į įgyvendinančiąją instituciją pirmiausia turi būti raštu suderinti su partneriais;

59.6.5. prieš teikdamas paraišką iki regiono projektų sąraše nustatytos datos pareiškėjas susitaria su visais partneriais dėl projekto metu sukurtų produktų, nupirkto ar sukurto turto ir atliktų darbų nuosavybės teisių pasiskirstymo;

59.7. finansavimo šaltinius patvirtinančius dokumentus – pareiškėjo savivaldybės tarybos sprendimą, patvirtinantį pareiškėjo indėlį finansuoti projekto tinkamų išlaidų dalį, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamas išlaidas, ir savivaldybės administracijos direktoriaus ir vyriausiojo finansininko pasirašytą pažymą ir (arba) partnerio (-ių) pažymas, kuriose nurodomi finansavimo šaltiniai, sumos ir laikas;

59.8. patvirtintą pareiškėjo (partnerio) įstatų (nuostatų ir (ar) statuto) kopiją, jeigu ši informacija yra neprieinama viešai ar registruose;

59.9. pareiškėjo darbuotojų, atsakingų už projekto įgyvendinimą (projekto vadovo ir projekto finansininko), gyvenimo aprašymus (CV); juose turi būti įrašytas darbuotojo vardas, pavardė, aprašytas išsilavinimas, darbo patirtis, įgūdžiai, kalbų mokėjimas ir kita naudinga informacija;

59.10. įsakymo (-ų), kuriuo (-iais) pareiškėjo darbuotojai, atsakingi už projekto įgyvendinimą, paskirti projekto vadovu ir projekto finansininku, kopiją (-as);

59.11. VĮ Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, kuriuo patvirtinami jungtiniai kompetentingų institucijų tvarkomi duomenys ir įrodoma partnerio (-ių) atitiktis Aprašo 1 priedo 5.4.1 ir 5.4.3, 5.4.4 papunkčių reikalavimams (taikoma tik privatiems juridiniams asmenims; šis reikalavimas taikomas tik tuo atveju, jeigu įgyvendinančioji institucija pati neturi galimybės gauti tokios informacijos).

60. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma regiono projektų sąraše, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

61. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta įgyvendinančiosios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal regionų projektų sąrašą.

62. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede nustatytus reikalavimus.

63. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

64. Paraiška atmetama neprašius pareiškėjo pateikti papildomų duomenų ar dokumentų, papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktos informacijos, jeigu pareiškėjas įgyvendinančiajai institucijai paprašius per nustatytą laiką nepateikia Aprašo 59 punkte nustatytų dokumentų.

65. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo regiono projekto paraiškos gavimo dienos.

66. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu, jeigu neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės.

67. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše ir (arba) Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS arba raštu, jeigu neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės, per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

68. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

69. Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą, sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka. Ministerija turi teisę neskirti finansavimo tiems projektams, kurių įtraukimas į regiono plėtros planą buvo nesuderintas su Ministerija, vadovaujantis Regionų plėtros planų rengimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1V-706 „Dėl Regionų plėtros planų rengimo metodikos patvirtinimo“. 

70. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS arba raštu, jeigu neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės, pateikia šį sprendimą pareiškėjams.

71. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės projektų sutartys tarp pareiškėjų ir įgyvendinančiosios institucijos.

72. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą.

73. Projekto sutarties originalas, priklausomai nuo to, kokią šio dokumento formą pasirenka projekto vykdytojas, gali būti rengiamas ir teikiamas pasirašyti:

73.1. arba kaip popierinis dokumentas;

73.2. arba kaip elektroninis dokumentas (pasirašomas elektroniniu parašu). 

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

74. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

75. Projekto vykdytojas turi apdrausti projektui įgyvendinti skirtą ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Turtas turi būti apdraustas Projekto įgyvendinimo laikotarpiui projekto vykdytojo lėšomis nuo tada, kai yra sukuriamas ar įsigyjamas. Be to, įsigyta įranga turi būti apdrausta Aprašo 78 punkte nurodytam laikotarpiui. Draudžiamojo įvykio atveju Projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą, taip pat turi užtikrinti, kad tokio įsipareigojimo laikytųsi ir partneris (-iai).

76. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad visi su projekto įgyvendinimu susiję viešieji pirkimai būtų vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu; statybos darbai turi būti vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techninių reglamentų reikalavimais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

77. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad su projekto įgyvendinimu susijusios rangos darbų sutartys, kurios bus sudarytos po Aprašo patvirtinimo ir vykdomos pagal statybos projektą, būtų parengtos vadovaujantis Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) arba kitų tarptautinių organizacijų standartinėmis statybos sutarčių sąlygomis; prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių, kurios bus sudarytos po Aprašo patvirtinimo, sąlygos būtų nustatytos vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1S-76 „Dėl Prekių ir paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų taikymo rekomendacijų ir prekių ir paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų patvirtinimo“ patvirtintomis prekių ir paslaugų pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygomis.

78. 5 metus po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių 27 skirsnyje nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

79. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

80. Jeigu Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

_____________________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

1 priedas

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projektą planuojama įgyvendinti: (Pažymima projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu.)

□ su partneriu (-iais) □ be partnerio (-ių)

□ PIRMINĖ □PATIKSLINTA

 

 

Bendrasis reikalavimas

Bendrojo reikalavimo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo vertinimas

Taip / Ne/ Netaikoma/ Taip su išlyga

Komentarai

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno Veiksmų programos  prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla.

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną Veiksmų programos prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

(Įgyvendinančioji institucija vertina atitiktį šiam vertinimo aspektui tik tais atvejais, jei projektas atrenkamas projektų konkurso būdu arba tęstinės projektų atrankos būdu. Kitais atvejais atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija arba Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Regioninės plėtros departamentas) prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės arba regiono projektų sąrašą, arba vadovaujančioji institucija, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, išskyrus atvejus, kai veiksmų programos techninės paramos prioriteto priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu.)

Projekto tikslai ir uždaviniai turi atitikti Veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 4.5.1 konkretų uždavinį „Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus“ ir siekiamą rezultatą

 

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia regiono plėtros tarybos sekretoriato atlikto projektinio pasiūlymo dėl regiono projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą). 

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų.

Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos turi atitikti veiklas, nurodytas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 12 punkte.

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projektas turi atitikti kitus su projekto veiklomis susijusius Aprašo 34–41 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

 

2. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

(Ministerija projektų finansavimo sąlygų apraše nurodo, prie kurių strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimo turi būti prisidedama projektais, t. y. nurodo specialųjį atrankos kriterijų, kuris turi būti patvirtintas Veiksmų programos stebėsenos komiteto. Įgyvendinančioji institucija vertina atitiktį šiam reikalavimui tik tais atvejais, jei projektas atrenkamas projektų konkurso būdu arba tęstinės projektų atrankos būdu. Kitais atvejais atitiktį šiam reikalavimui vertina ministerija arba Regioninės plėtros departamentas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės arba regiono projektų sąrašą, arba vadovaujančioji institucija, kai įgyvendinami veiksmų programos techninės paramos prioritetai, išskyrus atvejus, kai veiksmų programos techninės paramos prioriteto priemonė įgyvendinama visuotinės dotacijos būdu.

Vietos plėtros projektai turi atitikti Vietos plėtros strategiją, taip pat kitus dokumentus, jei taip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše.)

Projektas turi atitikti nacionalinius strateginio planavimo dokumentus, nurodytus Aprašo 20 punkte.

 

 

(Jei šį bendrojo reikalavimo vertinimo aspektą vertina ne įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, ji perkelia regiono plėtros tarybos sekretoriato atlikto projektinio pasiūlymo vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą ir datą). 

 

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno 2009 m. spalio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis Nr. 15265/09 patvirtintos Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, atnaujintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM (2012) 128, tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos 2015 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. SWD(2015)177, numatytą politinę sritį, horizontalųjį veiksmą ar įgyvendinimo pavyzdį.

Netaikoma.

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto Veiksmų programos ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato stebėsenos rodiklio pasiekimo.

Projektu turi būti prisidedama prie bent vieno iš Aprašo 25 punkte nurodytų stebėsenos rodiklių pasiekimo.

 

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

 

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

 

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su Europos Sąjungos (toliau – ES) konkurencijos politikos nuostatomis.

4.1. Projekte nėra numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.);

(Vertinant, ar įgyvendinant projektą bus atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus, tikrinama:

- ar, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, būtinas poveikio aplinkai vertinimas;

- jei būtinas poveikio aplinkai vertinimas, ar jis yra atliktas;

- ar planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų įgyvendinimas) susijusi (-ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka;

jei taip, ar atliktas „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymas, vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms

„Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis.

Vertinant techninės paramos projektus ir iš Europos socialinio fondo (toliau – ESF) bendrai finansuojamus projektus, šis vertinimo aspektas netaikomas.)

 

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas);

 

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas);

 

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas);

 

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje.

(Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše.)

Netaikoma.

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas iniciatyvus požiūris), kurie rodo, kad projektu skatinamas darnaus vystymosi principo įgyvendinimas. (Pavyzdžiui, numatytos projekto veiklos, kurios paremtos naujomis mažo anglies dioksido kiekio technologijomis, skatinančiomis racionalų išteklių naudojimą; atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus, mažinamas teršalų, atliekų kiekis ir numatomos prevencinės biologinės įvairovės nykimo mažinimo priemonės; prisidedama prie žaliųjų technologijų ir gamybos metodų vystymo; prisidedama prie vartojimo būdų kaitos ir vartotojų švietimo, gerinama gyventojų gyvenimo kokybė ir kuriama šiuolaikiška žiniomis ir mokslu pagrįsta žalioji ekonomika ir pan.)

(Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše. Ministerija detalizuoja šį vertinimo aspektą, įrašydama konkrečius reikalavimus, nurodytus projektų finansavimo sąlygų apraše.)

Projektas turi pasiūlyti konkrečius veiksmus, siekiant Aprašo 31 punkte nurodytų tikslų.

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

 

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas. (Pavyzdžiui, į projektų finansavimo sąlygų aprašą ministerija, atlikusi tikslinės grupės poreikių analizę, gali įrašyti konkrečius reikalavimus dėl universalaus dizaino, t. y. kūrimo tokių produktų (gaminių, paslaugų, aplinkos), kuriais gali naudotis visi žmonės kuo platesniu mastu nepriklausomai nuo savo funkcinių galimybių, principo, numatyto 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“, taikymo. Tokiais atvejais, vertinant nediskriminavimo dėl negalios aspektą, būtina patikrinti, ar yra numatyti konkretūs projekto veiksmai dėl universalaus dizaino principo taikymo.)

(Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše. Ministerija detalizuoja šį vertinimo aspektą, įrašydama konkrečius reikalavimus, nurodytus projektų finansavimo sąlygų apraše.)

Projektas turi būti įgyvendinamas atsižvelgiant į reikalavimus, nurodytus Aprašo 30 punkte.

 

 

4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos nuostatomis:

 

 

 

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai (taikoma, jei projektui teikiama de minimis pagalba. Pildomas projektų atitikties de minimi“ pagalbos taisyklėms patikros lapas);

Netaikoma.

 

 

 

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014, L 187, p. 1–78), laikantis ten nustatytų reikalavimų (taikoma, jei projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba pagal reglamentą (ES) Nr. 651/2014. Pildomas projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapas);

 

Jeigu taikoma pagal Aprašo 32 punktą (pagal Aprašą teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl ES veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, yra suderinama su vidaus rinka, vadovaujantis 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/1084 (OL 2017 L 156, p. 1), 15 skirsnio 56c straipsniu).

(Įgyvendinančioji institucija užpildo projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms patikros lapą (Aprašo 4 priedas).

 

 

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo (taikoma, jei projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyta, kad pagal jį valstybės pagalba ir (ar) „de minimis“ pagalba nėra teikiama. Pildomas patikros lapas dėl valstybės pagalbos ir de minimis“ pagalbos buvimo ar nebuvimo, kurio forma skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt).

(Vertinant techninės paramos projektus šių metodinių nurodymų 4.5 papunktyje nurodytas vertinimo aspektas netaikomas.)

Jeigu taikoma pagal Aprašo 32 punktą.

 

 

 

 

 

 

 

(Įgyvendinančioji institucija užpildo patikros lapą dėl valstybės pagalbos ir (ar) de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo (nuoroda į informacijos pateikimo formą – http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/formos).)

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus.

5.1. Pareiškėjas ir partneris (-iai) yra juridiniai asmenys, juridinio asmens filialai, atstovybės (toliau – juridinis asmuo) arba fiziniai asmenys, kurie verčiasi ūkine ir (arba) ekonomine veikla (toliau – fizinis asmuo), kaip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše.

 

 

 

5.2. Pareiškėjas ir partneris (-iai) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše.

Tinkami pareiškėjai ir partneriai yra nurodyti Aprašo 15, 16 ir 17 punktuose.

 

 

5.3. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

(Taikoma tais atvejais, kai nacionaliniuose teisės aktuose yra nustatyti reikalavimai turėti teisinį pagrindą vykdyti numatytą projekto veiklą.)

 

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra juridiniai asmenys,  nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms) arba pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra fiziniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos;

5.4.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) yra įvykdęs (-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (asmenys) ar fizinis (-iai) asmuo (asmenys) yra užsienio pilietis (-čiai) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir pareiškėjams, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai), kurie yra fiziniai asmenys, arba pareiškėjo ir partnerio (-ių), kurie yra juridiniai asmenys, vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo arba partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata nėra taikoma);

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jie perkėlė gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata netaikoma, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo; ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

(Vertinant techninės paramos projektus šis vertinimo aspektas vertinamas pagal galimų techninės paramos gavėjų pateiktuose sutikimuose įgyvendinti techninės paramos projektą esančią informaciją.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

 

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

(Jei projektų finansavimo sąlygų apraše numatyti projekto parengtumo reikalavimai, kuriuos pareiškėjas turi įvykdyti iki projektinio pasiūlymo pateikimo ministerijai ar Regioninės plėtros departamentui, šį vertinimo aspektą vertina ministerija arba Regioninės plėtros departamentas prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės arba regiono projektų sąrašą. Jei projektų finansavimo sąlygų apraše, pagal kurį atrenkami valstybės arba regiono projektai, numatyti projekto parengtumo reikalavimai, kuriuos pareiškėjas turi įvykdyti iki paraiškos pateikimo, šį vertinimo aspektą vertina įgyvendinančioji institucija paraiškų vertinimo metu. Kai projektai atrenkami projektų konkurso arba tęstinės projektų atrankos būdu, šį vertinimo aspektą vertina įgyvendinančioji institucija. Vertinant techninės paramos projektus šis vertinimo aspektas netaikomas.)

Projekto parengtumas turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 28 punkte.

 

 

Regiono plėtros tarybos įvertinimas

 

 

 

 

Įgyvendinančiosios institucijos įvertinimas

 

5.7. Partnerystė įgyvendinant projektą yra pagrįsta ir teikia naudą.

(Šis vertinimo aspektas vertinamas tik tais atvejais, jei pareiškėjas numato įgyvendinti projektą kartu su partneriu (-iais).)

 

 

 

6. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai aiškiai nustatyti ir užtikrinti.

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas įnašo finansavimas.

(Šis vertinimo aspektas taikomas tik tais atvejais, jei paraiškoje numatytas nuosavas įnašas ir (arba) nuosavas įnašas privalomas pagal projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus.)

Pareiškėjas ir (ar) partneris turi prisidėti prie projekto įgyvendinimo Aprašo 44 ir 45 punktuose nurodyta lėšų dalimi.

 

 

 

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

(Vertinant techninės paramos projektus, taip pat tais atvejais, kai įgyvendinant visuotinės dotacijos priemonę pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą negali būti netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų, šis vertinimo aspektas netaikomas.)

 

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

(Šis vertinimo aspektas netaikomas techninės paramos projektams, taip pat gali būti netaikomas iš ESF bendrai finansuojamiems projektams ir įgyvendinant visuotinės dotacijos priemonę, kai pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą nėra reikalavimo užtikrinti finansinį projekto veiklų tęstinumą).

Vertinama, ar bus užtikrintas investicijų tęstinumas, vadovaujantis Projektų taisyklių 27 skirsniu.

 

 

 

 

6.4. Projektas atitinka Europos investicijų banko (toliau – EIB) nustatytas išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygas.

(Šis vertinimo aspektas taikomas tik tais atvejais, jei projektą planuojama bendrai finansuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (įskaitant atvejus, kai projekto vykdytojo ir (arba) partnerio nuosavų lėšų šaltinis yra Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos) arba projekto visą nuosavų lėšų sumą ar jos dalį planuojama bendrai finansuoti iš projekto vykdytojui ir (arba) partneriui perskolintų EIB paskolos lėšų, vadovaujantis Europos investicijų banko paskolos, skirtos iš 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšų bendrai finansuojamiems projektams įgyvendinti, perskolinimo gairių, skelbiamų svetainėse www.finmin.lrv.lt ir www.esinvesticijos.lt, nuostatomis. Atsakant į šį klausimą įvertinama projekto atitiktis EIB nustatytoms išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygoms, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 11 priede nustatyta tvarka. Tuo atveju, kai:

- projekto visą nuosavų lėšų sumą ar jos dalį planuojama bendrai finansuoti iš projekto vykdytojui ir (arba) partneriui perskolintų EIB paskolos lėšų, tačiau projektas neatitinka EIB nustatytų išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygų, šio papunkčio ir, nesant kitų pagrįstų nuosavo įnašo finansavimo užtikrinimo šaltinių, 6.1 papunkčio vertinimas turi būti „Ne“;

- projektą planuojama bendrai finansuoti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis (įskaitant atvejus, kai projekto vykdytojo ir (arba) partnerio nuosavų lėšų šaltinis yra Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos), tačiau jis neatitinka EIB nustatytų išlaidų tinkamumo finansuoti sąlygų, šio papunkčio vertinimas turi būti „Ne“.

Jei šio papunkčio vertinimo aspektas įvertinamas neigiamai, tai neturi įtakos bendram atitikties bendriesiems reikalavimams vertinimui.)

 

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

(Šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriems teikiamas investicijų projektas (pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 671 punktą) kartu su sąnaudų ir naudos skaičiuokle. Taip pat taikoma tais atvejais, kai teikiamas investicijų projektas kartu su sąnaudų ir naudos skaičiuokle su viena siūloma įgyvendinti projekto alternatyva.

Įgyvendinančioji institucija vertina atitiktį šiam vertinimo aspektui tik tais atvejais, jei projektas atrenkamas projektų konkurso būdu arba tęstinės projektų atrankos būdu. Kitais atvejais atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija arba Regioninės plėtros departamentas  prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės arba regiono projektų sąrašą. Visais atvejais vertinama vadovaujantis Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir /ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika (toliau – Investicijų projektų rengimo metodika) ir Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo metodika (toliau – Kokybės metodika), kurios skelbiamos svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Šis vertinimo aspektas netaikomas projekto įgyvendinimo metu ir techninės paramos projektams.)

Jeigu taikoma.

 

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia regiono plėtros tarybos atlikto projektinio pasiūlymo dėl regiono projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvai (-oms) įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

 

 

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvai (-oms) įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

 

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvai (-oms) įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

 

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, sąnaudų ir naudos santykio) reikšmes;

(Jei analizuojama tik viena projekto įgyvendinimo alternatyva, įsitikinama, kad ji finansiškai gyvybinga (kiekvienais projekto ataskaitinio laikotarpio metais sukauptas grynųjų pinigų srautas negali būti neigiamas) ir ekonominė grynoji dabartinė vertė yra teigiama. Papildomai atsižvelgiama (jei apskaičiuojama) į ekonominę vidinę grąžos normą, kuri turi būti didesnė nei naudojama socialinė diskonto norma, ir ekonominį sąnaudų ir naudos santykį, kuris turi būti didesnis už 1.)

 

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

 

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

(Šis vertinimo aspektas taikomas projektams, kuriems įgyvendinti teikiamas investicijų projektas (pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 671 punktą) kartu su sąnaudų efektyvumo skaičiuokle.

Įgyvendinančioji institucija vertina atitiktį šiam vertinimo aspektui tik tais atvejais, jei projektas atrenkamas projektų konkurso būdu arba tęstinės projektų atrankos būdu. Kitais atvejais atitiktį šiam vertinimo aspektui vertina ministerija arba Regioninės plėtros departamentas  prieš tai, kai projektas įtraukiamas į valstybės arba regiono projektų sąrašą. Visais atvejais vertinama vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodika ir Kokybės metodika.

Šis vertinimo aspektas netaikomas projekto įgyvendinimo metu ir techninės paramos projektams.)

Jeigu taikoma.

(Įgyvendinančioji institucija, pildydama tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę, perkelia regiono plėtros tarybos atlikto projektinio pasiūlymo dėl regiono projekto įgyvendinimo (toliau – projektinis pasiūlymas) vertinimo išvadą ir skiltyje „Komentarai“ nurodo šios išvados pavadinimą

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

 

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

 

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius bei pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo trukmė turi atitikti Aprašo 22 punkte nustatytus reikalavimus.

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

(Taikoma tik tais atvejais, jei paraiškoje numatytas kryžminis finansavimas.)

Netaikoma.

 

 

7.7. Teisingai pritaikyti fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai (taikoma tik tais atvejais, jei paraiškoje yra numatyta taikyti šiuos supaprastintus išlaidų apmokėjimo būdus ir (ar) apdovanojimus).

Netaikoma.

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

(Šis vertinimo aspektas netaikomas, kai iš Europos regioninės plėtros fondo ar Sanglaudos fondo bendrai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija

1 000 000 eurų, kai iš ESF bendrai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija 50 000 eurų, kai projektams taikoma valstybės pagalba, apdovanojimams ir grąžinamosioms subsidijoms (kai grąžinama visa paramos suma), fiksuotosioms sumoms, fiksuotiesiems įkainiams ir bendro veiksmų plano projektams, jeigu juos nustatant buvo atsižvelgta į numatomas gauti grynąsias pajamas, taip pat techninės paramos projektams, taip pat jeigu pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 straipsnio 3 dalies a punktą ūkio sektoriui taikoma grynųjų pajamų fiksuotoji norma, išreikšta pajamų procentais.)

 

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

8.1.1. iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, o ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

8.1.2. iš ESF bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

-          ES teritorijoje;

-           ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše;

8.1.3. vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti Aprašo 24 punkte nustatytus reikalavimus.

 

 

 

 

 

Galutinė projekto atitikties bendriesiems reikalavimams vertinimo išvada:

1)      Ar paraiška atitinka projektinį pasiūlymą ir valstybės ar regiono projektų sąrašą?

□ Taip                                                   □ Ne                                                              □ Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

(Jei palyginus su projektiniu pasiūlymu paraiškoje yra atlikti esminiai pakeitimai, žymima „Ne“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti. Jei palyginus su projektiniu pasiūlymu paraiškoje yra atlikti neesminiai pakeitimai, žymima „Taip su išlyga“ ir komentaro laukelyje nurodoma, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti. Šis punktas taikomas tik valstybės ir regionų projektų planavimo būdu atrenkamiems projektams. Vertinant techninės paramos projektus šis reikalavimas netaikomas.)

 

2)      Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus:

□ Taip                                                   □ Ne                                                              □ Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

3)      Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

□ Taip, nebandė

□ Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

4)      Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatytos projekto tinkamos finansuoti ir tinkamos deklaruoti EK išlaidos:

 

Bendra projekto vertė[1], Eur

 Didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Tinkamos deklaruoti EK išlaidos

Iš viso, Eur

Iš jų:

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc

 

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

1

2

3

4=(3/2)*100

5

6=(5/2)*100

7

8

9=(8/2)*100

Pagal priemonę Nr. ...[2]

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal priemonę Nr. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

 

 

____________________________________                                     ______________________   ___________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo

asmens pareigų pavadinimas)                                                                             (data)                          (vardas ir pavardė, parašas*)

 

* Jei pildoma popierinė versija

_______________________

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

2 priedas

 

 

__________________________________________

(projektinio pasiūlymo teikėjo pavadinimas)

 

____________________________________________________________

(priemonės, kurios sąrašui sudaryti teikiamas projektinis pasiūlymas, pavadinimas ir kodas)

 

 

PROJEKTINIS PASIŪLYMAS

 

_____________ Nr. ___________

(data)                                             

 

Preliminarus projekto pavadinimas

(Galimas simbolių skaičius – 150)

1.      Pareiškėjo duomenys

Pavadinimas, kodas

(Galimas pavadinimo ženklų skaičius – 140)

Kontaktai (adresas, telefonas, faksas, el. p. adresas)

 

Vadovas/Atsakingas asmuo (vardas ir pavardė, pareigos, tel., faks., el. p. adresas)

 

Kontaktinis asmuo (vardas ir pavardė, pareigos, tel., faks., el. p. adresas)

 

2. Duomenys apie projekto partnerį

Ar projektas turi
partnerį (-ius)

□ taip

□ ne (jeigu pažymima „ne“, kita lentelė nepildoma)

 

Partnerio Nr. (...) rekvizitai

Pavadinimas

 

Kodas

 

3. Projekto aprašymas (santrauka)

Trumpas projekto esmės aprašymas

(Galimas ženklų skaičius – 1000)

Projekto atitiktis veiksmų programai, nacionalinio strateginio planavimo dokumentams, Stebėsenos komiteto patvirtintiems specialiesiems projektų atrankos kriterijams

 

Projekto atitiktis projektų parengtumo sąlygoms, nustatytoms projektų finansavimo sąlygų apraše (atlikti parengiamieji projekto darbai iki projektinio pasiūlymo pateikimo bei darbai, kurie bus atlikti iki projekto paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datos)

(Pildoma tuo atveju, jei projektų finansavimo sąlygų apraše numatyti projektų parengtumo reikalavimai. Galimas ženklų skaičius - 600)               

4. Projekto tikslas, uždavinys (-iai), veikla (-os)[3]

  Projekto tikslas:

(Nurodomas projekto tikslas. Galimas simbolių skaičius – 300. Nurodyti privaloma.)

 

Projekto uždavinys

Planuojamos projekto veiklos pavadinimas

Planuojamos projekto veiklos aprašymas

Fiziniai rodikliai

1

2

3

4

Detalizuojamas projekto tikslas per aprašomus uždavinius. Kiekvienas uždavinys nurodomas atskiroje eilutėje.

Galimas simbolių skaičius – 450.

Nurodyti privaloma.

Nurodomos projekto veiklos. Kiekviena veikla nurodoma atskiroje eilutėje.

 

Galimas simbolių skaičius – 400. Nurodyti privaloma.

 

Prie vieno projekto uždavinio galima nurodyti ir kelias planuojamas projekto veiklas.

Aprašoma kiekviena projekto veikla, ją pagrindžiant. Galimas simbolių skaičius – 10 000.

Nurodomi fizinių rodiklių pavadinimai, siektinos reikšmės ir mato vienetai. Galimas simbolių skaičius – 220.

1.

 

 

 

2.

 

 

 

(...)

 

 

 

5. Stebėsenos rodikliai[4]

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio matavimo vnt.

Planuojama rodiklio reikšmė

Produkto rodikliai

Projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyti stebėsenos produkto rodikliai.

Nurodomas rodiklio matavimo vienetas, pvz.: kilometras (km), valandos (h) ir pan.

Nurodoma vykdant projektą numatomo pasiekti rodiklio reikšmė.

Rezultato rodikliai

Projektų finansavimo sąlygų apraše nurodyti stebėsenos rezultato rodikliai.

Nurodomas rodiklio matavimo vienetas, pvz.: procentas (proc.).

 

Nurodoma vykdant projektą numatomo pasiekti rodiklio reikšmė.

6. Preliminarus projekto biudžetas

Išlaidų kategorijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Planuojama projekto išlaidų suma, Eur

Išlaidų pagrindimas, priskyrimas projekto veikloms, nurodytoms 4 projektinio pasiūlymo dalyje

1

2

3

4

1.

Žemė

 

 

2.

Nekilnojamasis turtas

 

 

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

 

 

4.

Įranga, įrenginiai ir kt. turtas

 

 

5.

Projekto vykdymas

 

 

6.

Informavimas apie projektą

 

 

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal vienodo dydžio normą

 

 

Iš viso:

 

 

7. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai[5]

Finansavimo šaltinio pavadinimas

Suma, eurais

1

2

1. Prašomos skirti lėšos

Nurodoma prašoma skirti projekto finansavimo lėšų suma.

2. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas. Nurodyti privaloma.

2.1. Viešosios lėšos

2.1.1+2.1.2+2.1.3 Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto ar kitų viešųjų lėšų šaltinių. Nurodyti privaloma.

2.1.1. Valstybės biudžeto lėšos

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra valstybės biudžetas. Galima įvesti tik skaičių.

2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra savivaldybių biudžeto lėšos. Galima įvesti tik skaičių.

2.1.3. Kiti viešųjų lėšų šaltiniai

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra kiti viešųjų lėšų šaltiniai (pvz., Užimtumo fondo, valstybės įmonių lėšos, kitų juridinių asmenų, kurie yra perkančiosios organizacijos, nurodytos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose, lėšos). Galima įvesti tik skaičių.

2.2. Privačios lėšos

2.2.1+2.2.2 nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas iš nuosavų lėšų ar kitų lėšų šaltinių. Nurodyti privaloma.

2.2.1. Nuosavos lėšos

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra nuosavos lėšos. Galima įvesti tik skaičių.

2.2.2. Kiti lėšų šaltiniai

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra kiti lėšų šaltiniai, pvz., banko paskola. Galima įvesti tik skaičių.

3. Iš viso

1+2 Nurodoma bendra projekto išlaidų suma. 1 ir 2 eilučių suma turi sutapti su bendra išlaidų suma, nurodyta projektinio pasiūlymo dalyje „Projekto biudžetas“.

8. Projekto įgyvendinimo laikotarpis

Preliminari projekto pradžios data ir įgyvendinimo trukmė mėnesiais[6]

 

 

 

9. Projektinio pasiūlymo priedai[7]

 

Eil. Nr.

Priedo pavadinimas

Priedo lapų skaičius

1.

Investicijų projektas (jeigu taikoma)

 

2.

Sąnaudų ir naudos analizės rezultatų lentelė (jeigu taikoma)

 

3.

Sąnaudų efektyvumo analizės rezultatų lentelė (jeigu taikoma)

 

(...)

 

 

 

___________________________                   ______________________     _________________________________

 (pareigos)                                                  (parašas)                                       (vardas, pavardė)

 

________________________________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

3 priedas

 

 

Viešųjų pirkimų GRAFIKAS

________________________

(pildymo data)

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

 

Pirkimo eil. Nr.

Pirkimo pavadinimas

Pirkimo rūšis

Pirkimo vertė

Pasirinktas pirkimo būdas

Pirkimo dokumentų rengimo pradžia

Pirkimo dokumentų pateikimo įgyvendi-nančiajai institucijai data

Pirkimo dokumentų rengimo pabaiga

Skelbimo apie pirkimą data

Viešųjų pirkimų procedūrų laikotarpis

Vertinimo ataskaitos pateikimo įgyvendi-nančiajai institucijai data

Sutarties pasirašymo data

Pastabos

Pradžia

Pabaiga

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PILDYMO INSTRUKCIJA:

1 skiltyje „Pirkimo eil. Nr.“ nurodykite pirkimo eilės numerį.

2 skiltyje „Pirkimo pavadinimas“ nurodykite pirkimo pavadinimą, kuriam skelbiamas konkursas.

3 skiltyje „Pirkimo rūšis“ nurodykite pirkimo rūšį (pvz., statybos darbai, paslaugos, prekės).

4 skiltyje „Pirkimo vertė“ nurodykite planuojamo pirkimo vertę eurais be pridėtinės vertės mokesčio (numatomą finansuoti projekto lėšomis).

5 skiltyje „Pasirinktas pirkimo būdas“ nurodykite perkančiosios organizacijos pasirinktą pirkimo būdą vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.

6 skiltyje „Pirkimo dokumentų rengimo laikotarpis. Pradžia“ pažymėkite perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentų rengimo (planuojamo rengimo) pradžios datą.

7 skiltyje Pirkimo dokumentų pateikimo įgyvendinančiajai institucijai data“ nurodykite perkančiosios organizacijos parengtų pirkimo dokumentų (konkurso sąlygų) pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datą.

8 skiltyje „Pirkimo dokumentų rengimo laikotarpio pabaiga“ pažymėkite perkančiosios organizacijos vadovybės veiklos pirkimo dokumentų patvirtinimo datą, jeigu veiklos pirkimo dokumentai buvo (bus) derinti su įgyvendinančiajai institucijai, pažymėkite pirkimo dokumentų suderinimo (planuojamo suderinimo) su įgyvendinančiąja institucija datą. Įvertinkite tai, kad įgyvendinančioji institucija projekto pirkimo dokumentus gali tikrinti iki 30 kalendorinių dienų.

9 skiltyje „Skelbimo apie pirkimą data“ pažymėkite skelbimo apie pirkimą paskelbimo (planuojamo paskelbimo) datą, t.y. skelbimo paskelbimo CVP IS datą.

10 skiltyje „Viešųjų pirkimų procedūrų laikotarpis. Pradžia“ pažymėkite vokų su pasiūlymais atplėšimo perkančiojoje organizacijoje datą.

11 skiltyje „Viešųjų pirkimų procedūrų laikotarpis. Pabaiga“ pažymėkite (numatomą) laimėjusio pasiūlymo tiekėjui išsiųsto (planuojamo išsiųsti) pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį datą.

12 skiltyje „Vertinimo ataskaitos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai data“ pažymėkite ataskaitos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai datą praėjus pirkimo sutarties sudarymo atidėjimo terminui (15 kalendorinėms dienoms).

13 skiltyje „Sutarties pasirašymo data“ pažymėkite sutarties su laimėjusio pasiūlymo tiekėju pasirašymo (planuojamą pasirašymo) datą. Įvertinkite tai, kad įgyvendinančioji institucija vertinimo ataskaitą gali tikrinti iki 30 kalendorinių dienų.

14 skiltyje „Pastabos“ nurodykite, jeigu reikalinga, perkančiosios organizacijos pastabas dėl viešųjų pirkimo atlikimo.

 

____________________________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

4 priedas

 

 

PROJEKTŲ ATITIKTIES VALSTYBĖS PAGALBOS TAISYKLĖMS Patikros lapas

 

 

1. Priemonės teisinis pagrindas

2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/1084 (OL 2017 L 156, p. 1) (toliau – Reglamentas Nr. 651/2014), III skyriaus 15 skirsnio „Pagalba vidaus vandenų uostams“ 56c straipsnis.

 

2. Duomenys apie paraišką/projektą

Paraiškos / projekto numeris

 

Pareiškėjo / projekto vykdytojo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto partnerio pavadinimas

 

 

 

3. Paraiškos/projekto patikra dėl atitikties Reglamentui Nr. 651/2014 (jeigu netaikoma, nepildyti)

 

Nr.

Klausimai

Rezultatas

Pastabos:

3.1.

Ar pagalba nėra teikiama pagal Reglamento Nr. 651/2014 1 straipsnio 2, 3, 4 ir 5 punktus?

□ Taip

□ Ne

 

3.2.

Ar išlaidos atitinka išlaidas, nurodytas Reglamento Nr. 651/2014 56c straipsnio 2 punkte?

□ Taip

□ Ne

 

3.3.

Ar išlaidos neatitinka išlaidų, nurodytų Reglamento Nr. 651/2014 56c straipsnio 3 punkte?

□ Taip

□ Ne

 

3.4.

Ar pagalba nėra teikiama sunkumus turinčiai įmonei (taip, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 18 punkte)?

□ Taip

□ Ne

 

3.5.

Ar pagalbos suma neviršija tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos arba dugno gilinimo veiklos pelno skirtumo pagal Reglamento Nr. 651/2014 56c straipsnio 4 punkto nuostatas?

□ Taip

□ Ne

 

3.6.

Ar koncesija arba bet koks kitas patikėjimas trečiajai šaliai statyti, atnaujinti, eksploatuoti arba nuomoti remiamą vidaus vandenų uostų infrastruktūrą atitinka reikalavimus, nurodytus Reglamento Nr. 651/2014 56c straipsnio 6 punkte?

□ Taip

□ Ne

 

3.7.

Ar remiamos vidaus vandenų uostų infrastruktūros prieinamumas atitinka reikalavimus, nurodytus Reglamento Nr. 651/2014 56c straipsnio 7 punkte?

□ Taip

□ Ne

 

3.8.

Ar yra laikomasi pagalbos sumavimo reikalavimų, nustatytų Reglamento Nr. 651/2014 8 straipsnio 1, 2, 3 ir 5 punktuose?

□ Taip

□ Ne

 

3.9.

Ar yra pagrįstas pagalbos skatinamasis poveikis pagal Reglamento Nr. 651/2014 6 straipsnio 2 punktą?

□ Taip

□ Ne

 

3.10.

Ar tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija sumos, nurodytos Reglamento Nr. 651/2014 4 straipsnio 1 dalies ff punkte?

□ Taip

□ Ne

 

 

 

4. Valstybės pagalbos atitikties vertinimas

 

Nr.

Klausimai

Rezultatas

Pastabos

4.1.

Ar teikiama valstybės pagalba atitinka pagalbos vidaus vandenų uostams sąlygas, nustatytas Reglamente Nr. 651/2014?

(Žymima ,,Taip“, jeigu į visus 4 dalies kausimus atsakyta teigiamai)

□ Taip

□ Ne

□ Netaikoma

 

 

 

______________________________________

(vertintojas)

 

 

____________

(parašas)

 

 

 

____________

(data)

 

 

 

Patikros peržiūra:

□ Vertintojo išvadai pritarti

□ Vertintojo išvadai nepritarti

Pastabos:_______________________________________________________________________

 

 

 

______________________________________

(vertintojo tiesioginis vadovas)

 

____________

(parašas)

 

 

____________

(data)

 

 

 

 

____________________________

 [1] Bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas.

[2] Ši eilutė pildoma tais atvejais, kai įgyvendinamas jungtinės priemonės projektas. Įrašomos sumos pagal atskiras priemones, sujungtas į jungtinę priemonę. Įgyvendinant jungtines priemones konkrečiam projektui pagal atskiras priemones gali skirtis nustatyta finansuojamoji dalis.

[3] Jungtinių priemonių projektų atveju lentelė papildoma skiltimi „Priemonės Nr., kuriai priskirtina planuojama projekto veikla“.  Joje turi būti nurodomas priemonės, kuriai priskirtina planuojama projekto veikla, kodas.

[4] Visoje lentelėje galimas įrašyti maksimalus ženklų skaičius – 1000.

[5] Jungtinių priemonių projektų atveju į lentelę (po eilute „1. Prašomos skirti lėšos“) įtraukiamos papildomos eilutės, detalizuojančios prašomų skirti lėšų sumą pagal priemones, iš kurių finansuojamas projektas. Eilučių įtraukiama tiek, iš kiek priemonių finansuojamas projektas (1.1, 1.2 ir t.t.). Eilutės pirmojoje skiltyje nurodomas priemonės pavadinimas ir kodas, antrojoje – suma.

[6] Pagal Projektų taisyklių 6.23 papunktį projekto įgyvendinimo trukmė – projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo šio projekto sutarties pasirašymo dienos iki jo veiklų įgyvendinimo pabaigos.

[7] Pateikiami priedai, nurodyti Veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 52 punkte, ir kiti dokumentai, pagrindžiantys projektiniame pasiūlyme nurodytą informaciją.