VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACIJOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONCESIJŲ ĮSTATYMĄ VIEŠINIMO CENTRINĖJE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖJE SISTEMOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. spalio 20 d. Nr. 1S-149

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo 64 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 66 straipsnio 1 dalies 1 punktu:

1.  T v i r t i n u  Informacijos pagal Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymą viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašą (pridedama).

2.  N u s t a t a u,  kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

3.  N u s t a t a u,  kad šiuo įsakymu patvirtinto Informacijos pagal Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymą viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo 1.1 papunktis, 1.2 papunktis, III skyrius, IV skyrius įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                            Diana Vilytė

 

Patvirtinta

Viešųjų pirkimų tarnybos

direktoriaus 2017 m. spalio 20 d.

įsakymu Nr. 1S-149

 

INFORMACIJOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONCESIJŲ ĮSTATYMĄ VIEŠINIMO CENTRINĖJE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖJE SISTEMOJE TVARKOS APRAŠAS

 

IBENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacijos pagal Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymą viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja suteikiančiųjų institucijų Lietuvos Respublikos koncesijų įstatyme (toliau – Koncesijų įstatymas) įtvirtintą:

1.1. kvietimo suteikti nepriklausomų ekspertų, valstybės ar savivaldybių institucijų arba rinkos dalyvių konsultacijas (toliau – Išankstinė konsultacija) paskelbimo tvarką (kai suteikiančioji institucija nusprendžia paskelbti kvietimą Išankstinei konsultacijai);

1.2. koncesijos dokumentų projektų paskelbimo CVP IS tvarką (kai suteikiančioji institucija nusprendžia skelbti koncesijos dokumentų projektus);

1.3koncesijos sutarties neįvykdžiusių ar netinkamai ją įvykdžiusių koncesininkų sąrašų (toliau – Nepatikimų koncesininkų sąrašai) paskelbimo CVP IS tvarką.

2. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Koncesijų įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II. INFORMACIJOS PASKELBIMAS

 

3. Suteikiančioji institucija šiame Tvarkos apraše nurodytą informaciją ir dokumentus skelbia naudodamasi CVP IS priemonėmis.

4. Informaciją ir dokumentus turi teisę skelbti tik CVP IS registruotas naudotojas. Tuo atveju, jeigu koncesijos suteikimo procedūras vykdo kelios suteikiančiosios institucijos, atitinkamą informaciją CVP IS teikia viena, tam įgaliota suteikiančioji institucija.

5. CVP IS priemonėmis pateikti dokumentai turi būti suderinti su visuotinai naudojamomis informacinių ir ryšių technologijų priemonėmis, skelbiama informacija ir dokumentai turi būti prieinami juos priimti ir naudoti.

6. Už CVP IS paskelbtos informacijos turinio teisingumą, taip pat už šios informacijos turinio atitiktį Koncesijų įstatymo ir kitų koncesijas reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams atsako suteikiančioji institucija.

7. Suteikiančiajai institucijai skelbiant CVP IS informaciją, Viešųjų pirkimų tarnyba netikrina informacijos turinio atitikties koncesijas reglamentuojantiems teisės aktams ir neatlieka jokio šios informacijos turinio tikslinimo ar taisymo. Tačiau tai iš Viešųjų pirkimų tarnybos neatima teisės pareikšti pastabas suteikiančiajai institucijai dėl CVP IS paskelbtos informacijos turinio atitikties Koncesijų įstatymo, kitų koncesijas reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams.

 

III. KVIETIMO IŠANKSTINEI KONSULTACIJAI PASKELBIMO TVARKA

 

8. Jei suteikiančioji institucija nusprendžia vykdyti Išankstinę konsultaciją, kvietimą Išankstinei konsultacijai gali paskelbti CVP IS ir savo interneto svetainėje, jeigu tokia yra.

9. Kvietime suteikti Išankstinę konsultaciją suteikiančioji institucija nurodo šią informaciją:

9.1. reikalingos konsultacijos tikslą;

9.2. aiškiai ir tiksliai apibūdintą konsultacijos objektą bei informaciją apie tai, kokių pasiūlymų ar kito indėlio išankstinės konsultacijos metu tikimasi iš nepriklausomų ekspertų, valstybės ir savivaldybių institucijų ar rinkos dalyvių;

9.3. konsultacijos būdą (pavyzdžiui, Išankstinės konsultacijos vykdymas CVP IS priemonėmis, rengiant susitikimus ar šių būdų deriniu);

9.4. konsultacijos trukmę. Suteikiančioji institucija turi nurodyti datą, iki kurios vyks konsultacija arba konsultacijos laikotarpį (dienomis, savaitėmis, mėnesiais ir panašiai). Nurodyta konsultacijos trukmė yra suprantama kaip preliminari;

9.5. kitą, suteikiančiosios institucijos nuomone, reikalingą informaciją.

 

IV. KONCESIJOS DOKUMENTŲ PROJEKTŲ SKELBIMAS

 

10. Suteikiančioji institucija koncesijos dokumentų projektus gali skelbti CVP IS ir savo interneto svetainėje, jei tokia yra.

11. Skelbdama koncesijos dokumentų projektą suteikiančioji institucija turi nurodyti jo paskelbimo datą ir laiką. Koncesijos dokumentų projekto paskelbimo datą ir laiką suteikiančioji institucija nustato tokį, kad jis būtų bent 30 minučių vėliau nei paskutinis suteikiančiosios institucijos CVP IS atliekamas veiksmas skelbiant koncesijos dokumentų projektą.

12. Suteikiančioji institucija nurodo protingą terminą (datą ir laiką), iki kurio ekonominės veiklos vykdytojai gali pateikti suteikiančiajai institucijai savo pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbto koncesijos dokumentų projekto. Pasiūlymai ir pastabos, taip pat atsakymai į juos dėl paskelbtų koncesijos dokumentų projektų turi būti teikiami CVP IS susirašinėjimo priemonėmis iki suteikiančiosios institucijos nurodyto termino, kuris negali būti vėlesnis nei koncesijos suteikimo procedūrų pradžios data.

13. Suteikiančioji institucija savo iniciatyva pakoregavusi koncesijos dokumentų projektą ir (arba) nusprendusi pritarti pastaboms ir (ar) pasiūlymams, iki koncesijos suteikimo procedūros pradžios gali paskelbti pakeistus koncesijos dokumentų projektus.

 

V. KONCESIJOS SUTARTIES NEĮVYKDŽIUSIŲ AR NETINKAMAI JĄ ĮVYKDŽIUSIŲ KONCESININKŲ PASKELBIMAS

 

14. Suteikiančioji institucija Nepatikimų koncesininkų sąrašus skelbia CVP IS ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo:

14.1. Koncesijų įstatymo 64 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyto termino pabaigos, jeigu koncesininkas nesikreipė į teismą, ginčydamas koncesijos sutarties nutraukimą dėl esminio koncesijos sutarties pažeidimo;

14.2. teismo sprendimo, kuriuo nustatoma, kad nėra pagrindo tenkinti koncesininko reikalavimo, įsiteisėjimo dienos, jeigu koncesininkas kreipėsi į teismą, ginčydamas koncesijos sutarties nutraukimą dėl esminio koncesijos sutarties pažeidimo;

14.3. teismo sprendimo, kuriuo tenkinami suteikiančiosios institucijos reikalavimai atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad koncesininkas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, įsiteisėjimo dienos.

15. Suteikiančioji institucija, CVP IS paskelbusi Tvarkos aprašo 16 punkte nurodytą informaciją, nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai informuoja koncesininką.

16. Nepatikimų koncesininkų sąrašuose nurodoma:

16.1. duomenų įvedimo data;

16.2. data, nuo kurios skaičiuojamas 3 metų koncesininko buvimo Nepatikimų koncesininkų sąraše terminas;

16.3. suteikiančiosios institucijos pavadinimas;

16.4. suteikiančiosios institucijos atsakingo asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

16.5. koncesininko pavadinimas, o jei koncesininkas yra fizinis asmuo, nurodomas jo vardas ir pavardė;

16.6. koncesininko (juridinio asmens) kodas (jeigu koncesininkas yra fizinis asmuo, asmens kodas nenurodomas);

16.7. koncesijos dalyko pavadinimas, rūšis (paslaugos ar darbai), kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai, jeigu tokių yra;

16.8. koncesijos numeris (jeigu yra); 

16.9. koncesijos sutarties indeksas; 

16.10. esminį pažeidimą arba esminės sutarties sąlygos vykdymą su dideliais arba nuolatiniais trūkumais patvirtinantys dokumentai;

16.11. koncesijos sutarties nutraukimo data arba teismo sprendimo įsiteisėjimo data;

16.12. koncesijos sutarties nutraukimo priežastis (koncesijos sutarties nutraukimas arba teismo sprendimo įsiteisėjimas).

 

VIBAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Suteikiančioji institucija Tvarkos apraše numatyta tvarka viešinamus bei skelbiamus dokumentus saugo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu.

______________