VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FiNANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 m. gruodžio 7 d. ĮSAKYMO NR. VA-186 „Dėl Mokesčio IR BAUDOS UŽ ADMINISTRACINĮ TEISĖS PAŽEIDIMĄ permokos (skirtumo) grąžinimo (ĮSKAITYMO)“ PAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 7 d. Nr. VA-111

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymą Nr. VA-186 „Dėl Mokesčio ir baudos už administracinį teisės pažeidimą permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo)“:

1.1 Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Mokesčio ir baudos už administracinį teisės pažeidimą permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklės ir Sprendimo grąžinti (įskaityti) mokesčio ir (arba) baudos už administracinį teisės pažeidimą permoką (skirtumą) FR0783 forma nedėstomos nauja redakcija ir nauja redakcija nepridedamos, tvirtinama Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio ir (arba) baudos už administracinį teisės pažeidimą permoką (skirtumą) FR0781 forma pridedama):

 

„VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKESČIO IR BAUDOS UŽ ADMINISTRACINĮ TEISĖS

PAŽEIDIMĄ PERMOKOS (SKIRTUMO) AR NEPAGRĮSTAI IŠIEŠKOTŲ SUMŲ GRĄŽINIMO (ĮSKAITYMO)

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 87 ir 111 straipsniais, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr.110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu bei siekdamas užtikrinti tinkamą ir efektyvų mokesčių ir baudų už administracinius teisės pažeidimus permokų (skirtumų) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo) procesą,

t v i r t i n u pridedamas:

1. Mokesčio ir baudos už administracinį teisės pažeidimą permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo) taisykles;

2. Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio ir (arba) baudos už administracinį teisės pažeidimą permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas FR0781 formą;

3. Sprendimo grąžinti (įskaityti) mokesčio ir (arba) baudos už administracinį teisės pažeidimą permoką (skirtumą) FR0783 formą.“

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Mokesčio ir baudos už administracinį teisės pažeidimą permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisykles:

1.2.1. Pakeičiu antraštę ir ją išdėstau taip:

MOKESČIO IR BAUDOS UŽ ADMINISTRACINĮ TEISĖS PAŽEIDIMĄ PERMOKOS (SKIRTUMO) AR NEPAGRĮSTAI IŠIEŠKOTŲ SUMŲ GRĄŽINIMO (ĮSKAITYMO) TAISYKLĖS;

1.2.2. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Mokesčio ir baudos už administracinį teisės pažeidimą permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato mokesčių mokėtojo (įskaitant asmenį, kuriam paskirta bauda už administracinį teisės pažeidimą) ar už jį trečiojo asmens (toliau – mokesčių mokėtojas) prašymo grąžinti (įskaityti) Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) administruojamų mokesčių ir paskirtų baudų už administracinius teisės pažeidimus (toliau – ATP bauda), valstybės rinkliavų ir kitų įmokų, taip pat neadministruojamų, bet į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą sumokėtų mokesčių ir įmokų (toliau – mokestis ir ATP bauda), permokas (skirtumus) ar nepagrįstai išieškotų sumų užpildymo, pateikimo, mokesčių ir ATP baudų permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo) be mokesčių mokėtojo prašymo ir mokesčių ir ATP baudų ar nepagrįstai išieškotų sumų apskaitos, susijusios su mokesčio ir ATP baudos permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimu (įskaitymu), tvarką.“;

1.2.3. Papildau 3.5 papunkčiu:

„3.5. nepagrįstai išieškota suma – išieškota per didelė mokesčio ir su juo susijusi suma iš mokesčių mokėtojo kredito įstaigoje esančių sąskaitų arba išieškota piniginių lėšų, iš kurių išieškoti negalima pagal CPK 668, 738 ir 739 straipsnius, suma.“;

1.2.4. Pripažįstu netekusiu galios 6 punktą;

1.2.5. Pakeičiu II skyriaus antraštę ir ją išdėstau taip:

PRAŠYMO GRĄŽINTI (ĮSKAITYTI) MOKESČIO IR (ARBA) BAUDOS UŽ ADMINISTRACINĮ TEISĖS PAŽEIDIMĄ PERMOKĄ (SKIRTUMĄ) AR NEPAGRĮSTAI IŠIEŠKOTAS SUMAS PATEIKIMAS“;

1.2.6. Pripažįstu netekusiu galios 11.4 papunktį;

1.2.7. Pakeičiu 16 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

16. Prašymui grąžinti (įskaityti) mokesčio ir (arba) ATP baudos permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas, jam išnagrinėti ir sprendimui priimti mokesčių mokėtojas turi pateikti papildomus dokumentus ar duomenis (pavyzdžiui: PVM sąskaitos faktūros, prekių pirkimo–pardavimo sutartys, teismo nutartys, mokėjimo dokumentai, muitinės dokumentai, nepateiktos už praėjusius laikotarpius pirminės ar patikslintos mokesčių deklaracijos, valstybės (savivaldybės) institucijų (įstaigų) pažymos, kredito įstaigose laikomų piniginių lėšų sąskaitų išrašų kopijos, įgaliojimas (jo kopija), atstovavimą patvirtinantis dokumentas (jo kopija), paveldėjimo teisės liudijimas (jo kopija) ir kita), pagrindžiančius VMI administruojamų mokesčių ar ATP baudų permokos (skirtumo) susidarymą ir (arba) patvirtinančius VMI neadministruojamų mokesčių, baudų, paskirtų pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, ir kitų įmokų sumokėjimą ar nepagrįstai išieškotas sumas, Prašymą pateikusio asmens identifikavimą, jei VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas to paprašo šių Taisyklių 17 punkto nustatyta tvarka ir terminais, arba gali šiuos dokumentus pateikti kartu su Prašymu.“;

1.2.8. Pakeičiu III skyriaus antraštę ir ją išdėstau taip:

„PRAŠYMO GRĄŽINTI (ĮSKAITYTI) MOKESČIO IR (ARBA) BAUDOS UŽ ADMINISTRACINĮ TEISĖS PAŽEIDIMĄ PERMOKĄ (SKIRTUMĄ) AR NEPAGRĮSTAI IŠIEŠKOTAS SUMAS UŽPILDYMAS“;

1.2.9. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

„19. Mokesčių mokėtojas, prašantis grąžinti (įskaityti) skirtingais įmokų kodais sumokėtų mokesčių permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas, užpildo atskirus Prašymus.“;

1.2.10. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

„21. Mokesčių mokėtojas, pageidaujantis susigrąžinti mokesčio ir (arba) ATP baudos permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas ir (arba) įskaityti permoką (skirtumą) kitoms mokestinėms ar ATP baudų pasibaigusio termino mokėjimo prievolėms padengti, Prašymo 9.1 laukelyje „Grąžinti FR0781G“ ir (arba) 9.2 laukelyje „Įskaityti FR0781Į“ turi pažymėti, kokie Prašymo priedai pridedami, ir atitinkamam priedui žymėti skirtame laukelyje įrašyti „X“ ženklą.“;

1.2.11. Pakeičiu 31 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

31. Prašymo 10 laukelyje „Grąžinimo (įskaitymo) kodas“ įrašomas mokesčių įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytas mokesčio ar ATP baudos permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo) pagrindo kodas. Permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) pagrindai ir jų kodai pateikti Prašymo formoje. Jeigu permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) atvejis nenumatytas, nurodomas kitos priežasties kodas, t. y. „20“.“;

1.2.12. Pakeičiu 34 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„34. Prašymo 13 laukelyje „Suma“ įrašoma pagal nurodytą pagrindą ir per nurodytą konkretų mokestinį laikotarpį susidariusi mokesčio ir (arba) ATP baudos permokos (skirtumo) suma ar nepagrįstai išieškota suma, kurią (visą ar jos dalį) prašoma grąžinti (įskaityti), arba šių Taisyklių 33 punkte nurodytos grąžintinos (įskaitytinos) įmokos suma.“;

1.2.13. Pakeičiu 40 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„40. Jei kartu su Prašymu mokesčių mokėtojas pateikia mokesčių įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytus pateikti dokumentus (ar jų kopijas), pagrindžiančius permokos (skirtumo) susidarymą ar nepagrįstai išieškotų sumų susidarymą, tai jų rekvizitus (dokumento pavadinimą, datą ir numerį) įrašo Prašymo 18 laukelyje „Informacija apie pridedamus dokumentus“ bei Prašymo 19 laukelyje „Pridedamų dokumentų lapų skaičius“ įrašo pridedamų dokumentų lapų skaičių.“;

1.2.14. Pakeičiu 42.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„42.1. kai grąžinimo dalyje prašoma grąžinti į Prašymą pateikusio mokesčių mokėtojo sąskaitą susidariusi mokesčio ar ATP baudos permokos (skirtumo) suma ar nepagrįstai išieškota suma arba klaidingai ar per didelės sumokėtos kitos įmokos suma, tai Prašymo 25 laukelyje „Gavėjo kodas“ įrašomas gavėjo identifikacinis numeris (kodas), Prašymo 26 laukelyje „Gavėjo pavadinimas ar vardas, pavardė“ – grąžintinos sumos gavėjo pavadinimas arba vardas, pavardė, Prašymo 27 laukelyje „Suma “ – gavėjui pervedama suma eurais, Prašymo 28 laukelyje „Valiutos kodas“ – nurodomas sąskaitos kredito įstaigoje raidinis valiutos kodas (pavadinimas), jei pinigines lėšas mokesčių mokėtojas nori susigrąžinti užsienio valiuta į sąskaitą, esančią užsienio valstybėje, Prašymo 29 laukelyje „Gavėjo sąskaita“ – gavėjo kredito įstaigos sąskaita (sąskaita turi būti nurodoma IBAN formatu), Prašymo 30 laukelyje „Kredito įstaigos SWIFT (BIC) kodas“ – kredito įstaigos kodas SWIFT (BIC) (banko tarptautinis kodas) formatu, jeigu jo neturi – kitas kredito įstaigos kodas, Prašymo 31 laukelyje „Kredito įstaigos pavadinimas“ – kredito įstaigos pavadinimas ir Prašymo 32 laukelyje „Kredito įstaigos adresas“ – kredito įstaigos adresas (adresas nurodomas tik tuo atveju, jei pinigines lėšas mokesčių mokėtojas nori susigrąžinti į sąskaitą, esančią užsienio valstybėje);“;

1.2.15. Pakeičiu 43.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„43.4. mokesčio ar ATP baudos permoka (skirtumas) grąžinama fizinio asmens įgaliotam asmeniui arba pagal atstovavimo sutartį atstovaujančiam asmeniui (pavyzdžiui: žyminis mokestis ar kitos bylinėjimosi išlaidos gali būti grąžinamos į fiziniam asmeniui atstovaujančio advokato depozitinę sąskaitą). Tokiu atveju Prašymo 18 laukelyje turi būti nurodoma įgaliojimo / atstovavimo sutarties data ir numeris arba šių Taisyklių 16 punkte nustatyta tvarka pridedamas atitinkamai patvirtinti įgaliojimas / atstovavimo sutartis ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta įgaliojimo / atstovavimo sutarties kopija.

Jei Prašymą teikia užsienio juridinio asmens, Lietuvos Respublikoje registruoto PVM mokėtoju, atstovas, tai Prašymo 18 laukelyje turi būti nurodytas atstovavimą patvirtinančio dokumento pavadinimas, data, numeris arba šių Taisyklių 16 punkte nustatyta tvarka prie Prašymo pridedamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija;“;

1.2.16. Pakeičiu 43.8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„43.8.1. fizinis asmuo, pageidaujantis grąžinti mokesčio ar ATP baudos permoką (skirtumą) į kito fizinio asmens sąskaitą, turi kreiptis į AVMI tiesiogiai su Prašymu ir pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (pasas ar asmens tapatybės kortelė), kuriuos VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas privalo patikrinti, ir asmens dokumento kopiją, kaip papildomą dokumentą, prisegti prie Prašymo.           

Jei Prašymas pateikiamas per Mano VMI, tai papildomų dokumentų, patvirtinančių Prašymą pateikusio asmens tapatybę, pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas, nagrinėjantis Prašymą, to pareikalauja šių Taisyklių 17 punkte nustatyta tvarka.“;

1.2.17. Papildau 43 punktą 43.11 papunkčiu:

„43.11. grąžinama išieškota suma, iš kurios, vadovaujantis CPK 668, 738 ir 739 straipsnių nuostatomis, išieškoti negalima. Nepagrįstai išieškota suma grąžinama į mokesčių mokėtojo Prašyme nurodytą kredito įstaigoje esančią sąskaitą arba šių Taisyklių 59 punkte nustatyta tvarka.“;

1.2.18. Pakeičiu IV skyriaus antraštę ir ją išdėstau taip:

„MOKESČIO IR (ARBA) BAUDOS UŽ ADMINISTRACINĮ TEISĖS PAŽEIDIMĄ PERMOKOS (SKIRTUMO) AR NEPAGRĮSTAI IŠIEŠKOTŲ SUMŲ GRĄŽINIMAS (ĮSKAITYMAS)“;

1.2.19. Papildau 471 punktu:

„471. Nepagrįstai išieškotos sumos grąžinamos MAĮ 111 straipsnio nustatyta tvarka, t. y per 5 darbo dienas po Prašymo gavimo VMI arba, jei VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas buvo nurodęs pateikti papildomus dokumentus šių Taisyklių 17 punkte nustatyta tvarka, – per 5 darbo dienų terminą, kuris skaičiuojamas nuo kitos dienos po pareikalautų dokumentų gavimo dienos.“;

1.3. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio ir (arba) baudos už administracinį teisės pažeidimą permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas FR0781 formą ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Viršininkas                                                                                                Dainoras Bradauskas