LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2009 M. BIRŽELIO 1 D. ĮSAKYMO NR. 1R-172 „DĖL TARDYMO IZOLIATORIŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. rugpjūčio 20 d. Nr. 1R-247

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. birželio 1 d. įsakymą Nr. 1R-172 „Dėl Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklės nauja redakcija nedėstomos, 1–4, 6–8, 12–24, 26–37 priedai nekeičiami):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TARDYMO IZOLIATORIŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi,

t v i r t i n u  Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisykles (pridedama).“

2. P a k e i č i u nurodytu įsakymu patvirtintas Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisykles:

2.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

2.2. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatyme (toliau – Suėmimo vykdymo įstatymas) nustatytos kardomosios priemonės – suėmimo (kardomojo kalinimo) (toliau – suėmimas) vykdymo tvarkos ir sąlygų įgyvendinimą, taip pat suimtųjų teisių ir laisvių apribojimo bei pareigų realizavimo tvarką.“

2.3. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Nuteistųjų, nurodytų Suėmimo vykdymo įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje, teisių ir laisvių apribojimo bei pareigų realizavimo tvarką nustato Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194 „Dėl Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“.“

2.4. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Suėmimo vykdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse (toliau – Bausmių vykdymo kodeksas) ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.“

2.5. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

TARDYMO IZOLIATORIŲ PERSONALO IR SUIMTŲJŲ SANTYKIAI“.

2.6. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

ASMENŲ PRIĖMIMAS Į TARDYMO IZOLIATORIUS“.

2.7. Pakeičiu 14 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Kiti daiktai ir reikmenys atiduodami saugoti į sandėlį ar sunaikinami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.“

2.8. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

SUIMTŲJŲ (NUTEISTŲJŲ) ASMENS BYLOS“.

2.9. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Priimtiems į tardymo izoliatorių suimtiesiems (nuteistiesiems) pradedamos asmens bylos. Jei suimtieji (nuteistieji) pristatyti kartu su jų asmens bylomis, – jos tęsiamos. Jeigu į tardymo izoliatorių pristatyto suimtojo asmens byloje nėra daktiloskopinės kortelės ar pavyzdžio genetiniam tipizavimui atlikti, tardymo izoliatoriaus administracija privalo apie tai pranešti ikiteisminiam tyrimui vadovaujančiam ar jį atliekančiam prokurorui ar teismui, kurio žinioje yra byla.“

2.10. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Suimtojo (nuteistojo) asmens bylos titulinio viršelio viršutinėje dalyje užrašomas įstaigos, kurioje pradėta asmens byla, pavadinimas, po juo – žodžiai „Asmens byla“, šalia kurių įrašomas asmens bylos numeris. Po žodžių „Asmens byla“ įrašomas suimtojo (nuteistojo) vardas ir pavardė, gimimo data. Asmens bylos titulinio viršelio apatinės dalies dešinėje pusėje įrašoma asmens bylos pradėjimo ir jos tvarkymo pabaigos datos, paleidimo iš laisvės atėmimo vietos data ir asmens bylos saugojimo terminas. Apatinės dalies kairėje pusėje dedamas trafaretinis spaudas, kuriame nurodomas fondo numeris, apyrašo numeris ir asmens bylos numeris. Titulinio viršelio vidinėje pusėje įrašomi tardymo izoliatorių, teritorinių policijos įstaigų areštinių ir laisvės atėmimo vietų, į kuriuos suimtasis (nuteistasis) buvo išvykęs, pavadinimai, išvykimo datos. Suimtojo (nuteistojo) asmens byla susideda iš dviejų dalių. Pirmoje asmens bylos dalyje yra šioje bylos dalyje esančių dokumentų aprašas, sulaikymo protokolas, suimtojo (nuteistojo) asmens anketa, teismo arba teisėjo nutarties skirti kardomąją priemonę – suėmimą nuorašas, teismo nuosprendžių bei nutarčių nuorašai (išrašai), teisėjo ar teismo nutarties perkelti nuteistąjį iš areštinės ar pataisos įstaigos į tardymo izoliatorių nuorašas, Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažyma apie pradėtus ikiteisminius tyrimus, teistumus ir paleidimo iš laisvės atėmimo vietų pagrindus, teismo medicinos, teismo psichiatrijos, teismo narkologijos ekspertizės protokolų ir išvadų nuorašai. Suimtajam (nuteistajam) mirus, į pirmąją asmens bylos dalį įsegama mirties liudijimo kopija ir patalogoanatominio ištyrimo protokolas (forma Nr. 013-1/a). Antroje asmens bylos dalyje yra šioje bylos dalyje esančių dokumentų aprašas, ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir teisėjų raštai dėl suimtojo (nuteistojo) pristatymo į nurodytą vietą (teritorinės policijos įstaigos areštinę, teismą ir pan.), ikiteisminio tyrimo pareigūnų rašytiniai reikalavimai išvesti suimtąjį iš kameros ikiteisminio tyrimo veiksmams atlikti, advokatų orderių atplėšiamosios dalies šaknelės ir rašytiniai reikalavimai išvesti suimtąjį iš kameros pasimatyti, tardymo izoliatoriaus administracijos raštų, siųstų ikiteisminio tyrimo pareigūnams ir teismams, nuorašai bei gauti atsakymai, dokumentai apie paskirtas nuobaudas ir paskatinimus, charakteristikos ir kiti dokumentai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka privalo būti saugomi asmens bylose“.

2.11. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Suimtojo (nuteistojo) asmens bylos tvarkomos vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“.“

2.12. Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

V SKYRIUS

ASMENŲ LANKYMASIS TARDYMO IZOLIATORIUOSE“.

2.13. Pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VI SKYRIUS

SUIMTŲJŲ SUSITIKIMAS SU SAVO GYNĖJU“.

2.14. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Gynėjams tardymo izoliatoriuje leidžiama susitikti su ginamaisiais pateikus advokato orderį arba sprendimą dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo, advokato ar jo padėjėjo pažymėjimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.“

2.15. Pakeičiu VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VII SKYRIUS

SUIMTŲJŲ LAIŠKŲ, PASIŪLYMŲ, PRAŠYMŲ (PAREIŠKIMŲ), PETICIJŲ IR SKUNDŲ PRIĖMIMAS, IŠSIUNTIMAS IR ATSAKYMŲ Į JUOS ĮTEIKIMAS, KOPIJAVIMO IR SPAUSDINIMO PASLAUGŲ TEIKIMAS“.

2.16. Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:

36. Laiškus suimtieji įteikia tardymo izoliatoriaus direktoriaus įsakymu įgaliotiems darbuotojams. Laiškai, ant kurių nenurodytas siuntėjo vardas ir pavardė arba nurodytas kito asmens vardas ir pavardė, taip pat laiškai, kurių išsiuntimas laikinai (iki trijų mėnesių) sustabdytas, nepriimami.

Laikinai sustabdžius suimtojo laiškų išsiuntimą ir įteikimą, suimtojo vardu gautus laiškus saugo tardymo izoliatoriaus direktoriaus įgaliotas darbuotojas. Pasibaigus laiškų išsiuntimo ir įteikimo sustabdymo terminui, suimtojo vardu gauti laiškai perduodami suimtajam.“

2.17. Papildau 411 punktu:

411. Suimtojo prašymu tardymo izoliatoriaus administracija privalo padaryti dokumentų ar kitos medžiagos kopijas, išspausdinti suimtojo nurodytoje interneto svetainėje ar pateiktoje elektroninėje laikmenoje esančią informaciją. Šios paslaugos suimtajam suteikiamos vadovaujantis Dokumentų kopijų parengimo išlaidų atlyginimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 1039 „Dėl Dokumentų kopijų parengimo išlaidų atlyginimo tvarkos patvirtinimo“, ir tik tada, kai suimtasis yra mokus.“

2.18. Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:

42. Jeigu suimtasis nori prie pasiūlymo, prašymo (pareiškimo), peticijos ar skundo pridėti dokumentų ar kitos medžiagos kopijas, tačiau nuteistojo asmeninėje sąskaitoje nepakanka lėšų pataisos įstaigos administracijai atlyginti už kopijų parengimą, tardymo izoliatoriaus administracija privalo suimtajam padaryti prašomų dokumentų ir medžiagos kopijas, o šioms kopijoms parengti reikalinga suma iš suimtojo asmeninės sąskaitos nurašoma, kai jis tampa mokus.“

2.19. Pakeičiu VIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VIII SKYRIUS

SANTUOKOS SUDARYMAS TARDYMO IZOLIATORIUOSE“.

2.20. Pakeičiu IX skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IX SKYRIUS

RELIGINIŲ APEIGŲ ATLIKIMAS TARDYMO IZOLIATORIUOSE“.

2.21. Pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip:

50. Užtikrinant suimtųjų teisę tenkinti savo religinius poreikius, tardymo izoliatoriaus administracija vadovaujasi Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymu ir kitais teisės aktais.“

2.22. Pakeičiu X skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

X SKYRIUS

PAŠTO AR PERDUODAMŲ SIUNTINIŲ, SMULKIŲJŲ PAKETŲ PRIĖMIMAS IR ĮTEIKIMAS“.

2.23. Pakeičiu 53 punktą ir jį išdėstau taip:

53. Asmuo, atnešęs perduodamą siuntinį ar smulkųjį paketą, pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, užpildo Prašymo perduoti siuntinio ar smulkiojo paketo blanką (9 priedas).“

2.24. Pakeičiu 54 punktą ir jį išdėstau taip:

54. Siuntinys ar smulkusis paketas priimamas ir perduodamas tik juos teisę turintiems gauti suimtiesiems. Jei suimtasis neturi teisės gauti siuntinio ar smulkiojo paketo, šie grąžinami jį atnešusiam asmeniui.“

2.25. Pakeičiu 55 punktą ir jį išdėstau taip:

55. Priimant perduodamą siuntinį ar smulkųjį paketą, juos atnešusio asmens akivaizdoje patikrinama, ar juose nėra daiktų, kurių perdavimo Suėmimo vykdymo įstatymas nenumato. Rasti daiktai, kurių perdavimas nenumatytas Suėmimo vykdymo įstatyme, grąžinami asmeniui, atnešusiam siuntinį ar smulkųjį paketą, ir apie tai nurodoma Prašyme perduoti siuntinį ar smulkųjį paketą.“

2.26. Pakeičiu 56 punktą ir jį išdėstau taip:

56. Siuntinys ar smulkusis paketas perduodamas suimtajam, jam pasirašius Prašyme leisti perduoti suimtajam siuntinį ar smulkųjį paketą (9 priedas).“

2.27. Pakeičiu 57 punktą ir jį išdėstau taip:

57. Iš pašto įstaigų pašto siuntiniai ir smulkieji paketai nepriimami, jeigu:

57.1. jie gauti suimtųjų, kurie neturi teisės gauti pašto siuntinių, vardu;

57.2. vienas pašto siuntinys sveria daugiau kaip 10 kilogramų, o smulkusis paketas – daugiau kaip 2 kilogramus;

57.3. jie gauti suimtųjų, kurie paleisti iš tardymo izoliatoriaus, vardu;

57.4. jeigu jie gauti suimtojo, kuris mirė, vardu.

Pašto siuntiniai ir smulkieji paketai suimtiesiems, kurie turi teisę juos gauti, tačiau yra perkelti į kitas laisvės atėmimo vietų įstaigas, priimami, bet neatidaromi, netikrinami ir tuoj pat persiunčiami į suimtųjų perkėlimo vietą tardymo izoliatoriaus sąskaita.“

2.28. Pakeičiu 58 punktą ir jį išdėstau taip:

58. Pašto siuntinys ar smulkusis paketas perduodamas suimtajam, kurio vardu jis gautas, prieš tai jo akivaizdoje atidarius ir patikrinus, ar jame nėra daiktų, kurių perdavimas nenumatytas Suėmimo vykdymo įstatyme.“

2.29. Pakeičiu 59 punktą ir jį išdėstau taip:

59. Pašto siuntinyje ar smulkiajam pakete rasti daiktai ir reikmenys, kurių perdavimas Suėmimo vykdymo įstatyme nenumatytas, perduodami saugoti arba sunaikinami.“

2.30. Pakeičiu 60 punktą ir jį išdėstau taip:

60. Suimtųjų gauti siuntiniai ir smulkieji paketai apskaitomi Suimtojo pasimatymų, gautų pašto, perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų apskaitos kortelėje (10 priedas) ir Pašto, perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų apskaitos žurnale (11 priedas).“

2.31. Pakeičiu XI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XI SKYRIUS

SUIMTŲJŲ PASIMATYMAI SU GIMINAIČIAIS IR KITAIS ASMENIMIS“.

2.32. Pakeičiu 63 punktą ir jį išdėstau taip:

63. Asmuo, atvykęs pasimatyti su suimtuoju, tardymo izoliatoriaus siuntinių, perdavimų ir smulkiųjų paketų priėmimo biure rašo prašymą suteikti pasimatymą. Prašymą kartu su ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra byla, rašytiniu sutikimu šis asmuo įteikia biuro darbuotojui. Asmuo, atvykęs į pasimatymą su nuteistuoju, nurodytu Suėmimo vykdymo įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 4 punktuose, įteikia tik rašytinį prašymą. Biuro darbuotojas, įsitikinęs, kad pateikti dokumentai yra pagrindas suteikti pasimatymą, apie tai informuoja tardymo izoliatoriaus direktorių arba jo pavaduotoją, o poilsio ir švenčių dienomis – tardymo izoliatoriaus direktoriaus budintįjį padėjėją, kurie rašytiniame prašyme suteikti pasimatymą nurodo pasimatymo trukmę, o jeigu suteikti pasimatymą atsisako, – atsisakymo motyvus. Rašytinį prašymą su rezoliucija dėl atsisakymo suteikti pasimatymą biuro darbuotojas grąžina jį įteikusiam asmeniui. Rašytinį prašymą su rezoliucija dėl pasimatymo suteikimo biuro darbuotojas perduoda tardymo izoliatoriaus direktoriaus budinčiajam padėjėjui. Vienkartinis ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra byla, rašytinis sutikimas suteikti pasimatymą galioja tik vienam pasimatymui, daugkartinis – rašytiniame sutikime nurodytam periodui arba pasimatymų skaičiui. Pasimatyti su vienu suimtuoju vienu metu gali ne daugiau kaip du suaugę asmenys, su kuriais gali būti nepilnamečiai suimtojo vaikai.“

2.33. Pakeičiu 72 punktą ir jį išdėstau taip:

72. Apie įvykusį arba nutrauktą pasimatymą įrašoma Suimtojo pasimatymų, gautų pašto, perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų apskaitos kortelėje (10 priedas). Nutrauktas pasimatymas įrašomas kaip įvykęs.“

2.34. Pakeičiu XII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XII SKYRIUS

SUIMTŲJŲ SKAMBINIMAS TELEFONU“.

2.35. Pakeičiu XIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XIII SKYRIUS

PINIGINIŲ PERLAIDŲ SIUNTIMAS, GAVIMAS IR GRYNŲJŲ PINIGŲ PRIĖMIMAS“.

2.36. Pakeičiu XIV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XIV SKYRIUS

SUIMTŲJŲ NAUDOJIMASIS TELEVIZORIAIS, RADIJO IMTUVAIS, KOMPIUTERIAIS, KOMPIUTERINIŲ ŽAIDIMŲ APARATAIS IR KITAIS DAIKTAIS“.

2.37. Pakeičiu XV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XV SKYRIUS

SUIMTŲJŲ MAISTO PRODUKTŲ IR BŪTINIAUSIŲ REIKMENŲ ĮSIGIJIMAS“.

2.38. Pakeičiu 89 punktą ir jį išdėstau taip:

89. Suimtajam, kuriam paskirta nuobauda – apsipirkti tardymo izoliatoriaus parduotuvėje, – leidžiama nusipirkti tik higienos reikmenų ir kanceliarinių prekių.“

2.39. Pakeičiu XVI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XVI SKYRIUS

SUIMTŲJŲ PASIVAIKŠČIOJIMAS“.

2.40. Pakeičiu 92 punktą ir jį išdėstau taip:

92. Pasivaikščioti vienu metu vedami visi vienoje kameroje esantys suimtieji. Vedami pasivaikščioti suimtieji turi būti apsirengę pagal metų laiką ir oro temperatūrą. Pasibaigus pasivaikščiojimo laikui, suimtieji privalo sutvarkyti pasivaikščiojimo kiemelį.“

2.41. Pakeičiu XVII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XVII SKYRIUS

SUIMTŲJŲ UŽIMTUMO ORGANIZAVIMAS“.

2.42. Pakeičiu 95 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Suimtiesiems nepilnamečiams sudaromos sąlygos lankyti bendrojo ugdymo mokyklą.“

2.43. Pakeičiu XVIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XVIII SKYRIUS

SUIMTŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA“.

2.44. Pakeičiu XIX skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XIX SKYRIUS

HIGIENOS IR PRIEŠEPIDEMINIŲ TAISYKLIŲ LAIKYMASIS TARDYMO IZOLIATORIUOSE“.

2.45. Pakeičiu 107 punktą ir jį išdėstau taip:

107. Ne rečiau kaip kartą per savaitę suimtiesiems suteikiama galimybė pasinaudoti dušu, gauti išskalbtą patalynę ir apatinius drabužius, ne dažniau kaip du kartus per mėnesį, suimtųjų pageidavimu, turi būti suteikta galimybė pasinaudoti kirpėjo paslaugomis.“

2.46. Pakeičiu XX skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XX SKYRIUS

SUIMTŲJŲ TRAUMŲ APSKAITA“.

2.47. Pakeičiu 111 punktą ir jį išdėstau taip:

111. Suimtąjį, kuriam padarytas kūno sužalojimas, apžiūri sveikatos priežiūros specialistas ir išrašo pažymėjimą apie kūno sužalojimo pobūdį, nurodo aplinkybes (pagal suimtojo pasakojimą), kurioms esant buvo padarytas kūno sužalojimas, datą, laiką ir vietą. Sveikatos priežiūros specialistas daro įrašą specialiame žurnale, nurodytame šių Taisyklių 112 punkte, ir apie tai praneša tardymo izoliatoriaus direktoriui arba jo pavaduotojui, atsakingam už apsaugą ir priežiūrą, o kai šių pareigūnų nėra, – kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnui.“

2.48. Pakeičiu 113 punktą ir jį išdėstau taip:

113. Suimtiesiems gamyboje (darbo vietoje) padarytus kūno sužalojimus nagrinėja darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas, vadovaudamasis Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“.“

2.49. Pakeičiu XXI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XXI SKYRIUS

SUIMTOJO TRUMPALAIKĖS IŠVYKOS UŽ TARDYMO IZOLIATORIAUS RIBŲ“.

2.50. Pakeičiu 118 punktą ir jį išdėstau taip:

118. Priimdamas sprendimą leisti suimtajam (nuteistajam) išvykti už tardymo izoliatoriaus teritorijos ribų, tardymo izoliatoriaus direktorius, atsižvelgdamas į ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra byla, nurodymą dėl apsaugos, skiria apsaugą ar palydą. Apsauga (konvojus) skiriama vadovaujantis Konvojavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1R-240/1V-246 „Dėl Konvojavimo taisyklių patvirtinimo“.“

2.51. Pakeičiu XXII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XXII SKYRIUS

PAREIGŪNAI, TURINTYS ĮGALIOJIMUS SKIRTI SUIMTIESIEMS PASKATINIMO PRIEMONES IR NUOBAUDAS“.

2.52. Pakeičiu XXIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XXIII SKYRIUS

PASKATINIMO PRIEMONIŲ IR NUOBAUDŲ SKYRIMAS IR VYKDYMAS“.

2.53. Pakeičiu XXIV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XXIV SKYRIUS

TARDYMO IZOLIATORIAUS PERSONALO VEIKSMAI SUIMTAJAM PAREIŠKUS APIE BADAVIMĄ“.

2.54. Pakeičiu XXV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XXV SKYRIUS

SUIMTŲJŲ PALEIDIMAS IŠ TARDYMO IZOLIATORIŲ“.

2.55. Pakeičiu 141 punktą ir jį išdėstau taip:

141. Paleidžiamiems iš tardymo izoliatorių asmenims paleidimo dieną įteikiami viešojo transporto bilietai kelionei iki paleidžiamo asmens gyvenamosios vietos, o suimtiesiems, neturintiems pagal sezoną reikiamų drabužių, avalynės ir lėšų jiems įsigyti, drabužius ir avalynę tardymo izoliatoriaus administracija jiems išduoda nemokamai.“

2.56. Pakeičiu XXVI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

XXVI SKYRIUS

SUIMTOJO MIRTIES ĮFORMINIMAS IR PALAIKŲ ATIDAVIMAS ŠEIMAI ARBA ARTIMIESIEMS“.

2.57. Pripažįstu netekusiu galios 5 priedą.

2.58. Pakeičiu 9 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.59. Pakeičiu 10 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.60. Pakeičiu 11 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                         Juozas Bernatonis


 

Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių

9 priedas

 

_____________________________________

(vardas ir pavardė, gimimo metai,

 

_____________________________________________________________

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, namų adresas)

 

__________________________direktoriui

(tardymo izoliatoriaus pavadinimas)

 

PRAŠYMAS

LEISTI PERDUOTI SUIMTAJAM SIUNTINĮ AR SMULKŲJĮ PAKETĄ

 

201__-____-____

 

Prašau perduoti suimtajam_____________________________________________________

                                                                         (vardas ir pavardė, gimimo metai, giminystės ryšys)

______________________________________šiuos daiktus:

 

Eil. Nr.

Daikto pavadinimas

Kiekis (vnt.)

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perduodamo siuntinio ar smulkiojo paketo svoris __________ kg.

 

_____________________

(parašas)

 

 

Priėmė perduodamus daiktus

__________________

              (pareigos)

__________________

               (parašas)

__________________

      (vardas ir pavardė)

 

 

Gavo perduodamus daiktus

__________________

            (parašas)

___________________

      (vardas ir pavardė)

201__-_____-_____

______________

 


 

Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių

10 priedas

 

SUIMTOJO PASIMATYMŲ, GAUTŲ PAŠTO, PERDUODAMŲ SIUNTINIŲ IR SMULKIŲJŲ PAKETŲ APSKAITOS KORTELĖ

 

201__-_____-_____

_____________

(sudarymo vieta)

 

Asmens bylos Nr.___________

Vardas_________________ Pavardė_______________ Gimimo data__________________

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnis, dalis, punktas___________________

Kardomosios priemonės – suėmimo vykdymo pradžia_______________________________

 

_________________________                     ______________         ________________________

          (Įskaitos tarnybos viršininkas)                                            (parašas)                                    (vardas ir pavardė)

 

I SKYRIUS

SUIMTOJO GIMINAIČIAI IR KITI ARTIMIEJI

 

Eil. Nr.

Vardas ir pavardė

Giminystės ryšys

Namų adresas

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

PASIMATYMŲ APSKAITA

 

Eil. Nr.

Prokuroro ar teismo rašytinis sutikimas leisti pasimatymą

Pasimatymo data

Su kuo įvyko pasimatymas

Pasimatymo trukmė (valandos, minutės)

Pasimatymą suteikusio darbuotojo vardas ir pavardė, parašas

Giminystės ryšys

Vardas ir pavardė

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAŠTO, PERDUODAMŲ SIUNTINIŲ IR SMULKIŲJŲ PAKETŲ APSKAITA

 

Eil. Nr.

Priėmimo data

Kas priimta (siuntinys, smulkusis paketas)

Iš ko priimta (vardas ir pavardė)

Kieno siuntinys, smulkusis paketas (vardas ir pavardė)

Siuntinį, smulkųjį paketą įteikusio darbuotojo vardas ir pavardė, parašas

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

DUOMENYS APIE PASIMATYMO LAIKO PAILGINIMĄ

 

Eil. Nr.

Įsakymo (nutarimo) data ir Nr.

Pailginto pasimatymo trukmė (valandos, minutės)

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V SKYRIUS

TELEVIZORIŲ, RADIJO IMTUVŲ, KOMPIUTERIŲ, KOMPIUTERINIŲ ŽAIDIMŲ APARATŲ, INFORMACIJOS IR DUOMENŲ LAIKMENŲ APSKAITA

 

Priėmimo data

Televizoriaus, radijo imtuvo, kompiuterio ir kitų daiktų pavadinimai ir gamykliniai Nr.

Televizorių, radijo imtuvą, kompiuterį ar kitą daiktą įteikusio suimtajam darbuotojo vardas ir pavardė, parašas

Televizoriaus, radijo imtuvo, kompiuterio ar kito daikto įteikimo data

Suimtojo, gavusio televizorių, radijo imtuvą, kompiuterį ar kitą daiktą, parašas ir data

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________

 


 

Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių

11 priedas

 

_________________________________

(tardymo izoliatoriaus pavadinimas)

 

PAŠTO, PERDUODAMŲ SIUNTINIŲ IR SMULKIŲJŲ PAKETŲ APSKAITOS ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Suimtojo vardas ir pavardė

Siuntinio (smulkiojo paketo) priėmimo data

Siuntinyje (smulkiajame pakete) esamų daiktų patikrinimo data bei patikrinusio darbuotojo vardas ir pavardė, parašas

Siuntinio (smulkiojo paketo) svoris bei jame esamų daiktų aprašas

Siuntinio (smulkiojo paketo) įteikimo data ir jį gavusio suimtojo parašas

Daiktų, neįteiktų suimtajam, pavadinimai ir sprendimas dėl jų likimo

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________             ____________               ___________________________

                        (pareigos)                                       (parašas)                                            (vardas ir pavardė)

 

PASTABA. Už žurnalo pildymą atsakingas asmuo pasirašo po paskutiniu įrašu žurnale.

______________