LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2391 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO IR LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. sausio 17 d. Nr. V-66

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymą Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas nauja redakcija nedėstomi):

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO IR LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 38 straipsnio 3 ir 4 dalimis, tvirtinu pridedamus:

1. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą.

2. Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą.“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą:

2.1. Pakeičiu tvirtinimo žymą ir ją išdėstau taip:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391

(Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2019 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. V-1008

redakcija)“.

2.2. pakeičiu 148 punktą ir jį išdėstau taip:

148. Kandidatai prašymus dėl jiems aktualių ar Apraše nenumatytų, ar nereglamentuotų brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo atvejų teikia Nacionalinės švietimo agentūros direktoriui. Juos svarsto Prašymų dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše nenumatytų ir nereglamentuotų atvejų nagrinėjimo komisija, sudaryta iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Nacionalinės švietimo agentūros atstovų. Komisijos sudėtį ir jos darbo reglamentą tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir (ar) Nacionalinės švietimo agentūros siūlymu komisija taip pat sprendžia kitus Apraše nenumatytus ar nereglamentuotus brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo atvejus ir teikia siūlymus švietimo, mokslo ir sporto ministrui ir (ar) Nacionalinės švietimo agentūros direktoriui.

3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą ir tvirtinimo žymą išdėstau taip:

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu

Nr. ISAK-2391

(Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministro 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymo

Nr. V-1147 redakcija)“.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                  Algirdas Monkevičius