herbas2

Molėtų rajono savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

Dėl FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS, DYDŽIŲ NUSTATYMO

2021 m. birželio 30 d. Nr. B1-162

Molėtai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18, 37 punktais, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo“,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti fiksuotus pajamų mokesčio dydžius, taikomus įsigyjant verslo liudijimus (1 priedas).

2. Nustatyti lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus, dydžius (2 priedas).

3. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Saulius Jauneika