LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-352 „DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOjE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE taisyklių patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 27 d. Nr. V-583

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“:

1. Pripažįstu netekusiais galios 8 ir 9 punktus.

2. Papildau IX skyriumi ir jį išdėstau taip:

 

IX skyrius

LIGONIo, AsMENs, įtariamo, KAD SERGA, sąlytį turėjusio asmens duomenų tvarkymo sąlygos ir tvarka

 

24. NVSC tvarko šiuos ligonio, asmens įtariamo, kad serga, sąlytį turėjusio asmens (toliau – duomenų subjektas) asmens duomenis:

24.1. vardas, pavardė;

24.2. lytis;

24.3. gimimo data;

24.4. asmens kodas;

24.5. kalba;

24.6. telefono ryšio numeris (asmeninis, darbo kitas);

24.7. elektroninio pašto adresas;

24.8. nuolatinės gyvenamosios vietos informacija: gatvės pavadinimas, namo numeris, buto numeris, miestas, savivaldybė, šalis, pašto kodas, atitiktis Taisyklių reikalavimams;

24.9. laikinosios gyvenamosios vietos (karantino laikotarpiu) informacija: viešbučio pavadinimas, gatvės pavadinimas, namo numeris, buto numeris, miestas, savivaldybė, šalis, pašto kodas, atitiktis taisyklių reikalavimams;

24.10. atvykimo į Lietuvos Respubliką būdas;

24.11. užsienio valstybė, kurioje asmuo buvo;

24.12. izoliacijos laikotarpis (nuo / iki);

24.13. apie reikalingą izoliacijos galimybę savivaldybės laikinosiose patalpose;

24.14. apie elektroninio nedarbingumo pažymėjimo reikalingumą;

24.15. lankytos vietos Lietuvoje;

24.16. tretieji asmenys, su kuriais turėjo artimą sąlytį (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys);

24.17. rizika užsikrėsti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija);

24.18. sveikatos būklė ir jos pokyčiai;

24.19. pirminė asmens sveikatos priežiūros įstaiga, prie kurios duomenų subjektas yra prisirašęs;

24.20. darbovietė, ugdymo įstaiga;

24.21. draustumas privalomuoju sveikatos draudimu;

24.22. požymis, kad nesilaikė Taisyklių reikalavimų;

24.23. požymis, kad deklaruota gyvenamoji vieta Lietuvoje;

24.24. kitus duomenis, būtinus Taisyklių 26 punkte nurodytam tikslui įgyvendinti.

25. NVSC Taisyklių 24 punkte nurodytus duomenis renka:

25.1. teisės aktų nustatyta tvarka atlikdamas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinę diagnostiką;

25.2. tiesiogiai iš sąlytį turėjusio asmens užpildytos anketos;

25.3. kai informaciją NVSC apie įtariamus sąlytį turėjusius asmenis pateikia ligonis, asmuo, įtariamas, kad serga, kitas sąlytį turėjęs asmuo ar kiti asmenys (bendradarbiai, artimieji, kaimynai ir kt.) (toliau – tretieji asmenys). Tokiu atveju NVSC specialistas privalo susisiekti su trečiojo asmens nurodytu įtariamu sąlytį turėjusiu asmeniu bei įsitikinti, ar asmuo gali būti priskiriamas sąlytį turėjusiems asmenims.

26. Taisyklių 24 punkte nurodytus asmens duomenis NVSC tvarko vykdydamas užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę. Duomenys tvarkomi valstybės lygio ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laikotarpiu. Pasibaigus šiam laikotarpiui duomenys gali būti tvarkomi mokslinių tyrimų ar statistiniais tikslais. Jeigu informacija nepasitvirtina ir asmuo nepriskiriamas sąlytį turėjusiems asmenims, asmens duomenys naikinami nedelsiant ir toliau nebesaugomi.

27. Duomenų subjekto NVSC tvarkomi asmens duomenys yra konfidencialūs ir gali būti teikiami tik gavus raštišką duomenų subjekto (jo atstovo) sutikimą, išskyrus Taisyklių 30 ir 31 punktuose nurodytus atvejus.

28. Fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys gauti Taisyklių 24 punkte nurodytus duomenis apie duomenų subjektą (toliau – duomenų gavėjai), NVSC pateikia raštišką prašymą arba su NVSC sudaro duomenų teikimo sutartį (toliau – Sutartis), išskyrus Taisyklių 31 punkte nurodytus atvejus, kai NVSC duomenis teikia savo iniciatyva remiantis teisės aktų reikalavimais. Prašyme ar Sutartyje turi būti nurodoma asmens duomenų teikimo ir gavimo teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlyga, naudojimo tikslas, prašomų gauti asmens duomenų apimtis (nuoroda į konkrečius Taisyklių 24 punkto papunkčius) ir teikimo būdas.

29. Prie Prašymo, išskyrus Taisyklių 30 ir 31 punkte nurodytus atvejus, turi būti pridėtas duomenų subjekto sutikimas informaciją apie jį teikti informacijos apie duomenų subjektą prašančiam duomenų gavėjui, atitinkantis šiuos reikalavimus:

29.1. išreikštas rašytine forma (kaip atskiras popieriuje spausdintas (surašytas) ir duomenų subjekto pasirašytas dokumentas arba jo sudarytas elektroninis dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu);

29.2. nurodytas duomenų subjekto vardas ir pavardė, asmens kodas (jei duomenų subjektas asmens kodo neturi – nurodyta duomenų subjekto gimimo data);

29.3. nurodyta, kokiu tikslu ir kokius Taisyklių 24 punkte nurodytus duomenis sutinka teikti duomenų gavėjui;

29.4. nurodytas duomenų subjekto sutikimo galiojimo terminas ir duomenų subjekto teisė savo sutikimą bet kuriuo metu atšaukti.

30. Taisyklių 24 punkte nurodyti duomenys gali būti suteikti be duomenų subjekto sutikimo duomenų gavėjams, kuriems tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.

31. Atsižvelgiant į tai, kad paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės, Taisyklių 24 punkte nurodytus duomenis be duomenų subjekto sutikimo NVSC savo iniciatyva (nesant Prašymo ar Sutarties) neatlygintinai teikia:

31.1. Taisyklių 24.1, 24.4, 24.624.9, 24.12, 24.17 ir 24.22 papunkčiuose nurodytus duomenis, siekiant užtikrinti duomenų subjektų Taisyklių reikalavimų laikymąsi ir administracinės bei baudžiamosios teisenos vykdymą, Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, jungiantis prie NVSC informacinės sistemos, leidžiant matyti ir eksportuoti (MS Excel formatu) teikiamus duomenis;

31.2. Taisyklių 24.1, 24.4, 24.6‑24.9 ir 24.12 papunkčiuose nurodytus duomenis, siekiant užtikrinti duomenų subjektų Taisyklių reikalavimų laikymąsi ir Taisyklėse savivaldybių administracijoms nustatytų pareigų įgyvendinimą, savivaldybių administracijoms, jungiantis prie NVSC informacinės sistemos, leidžiant matyti ir eksportuoti (MS Excel formatu) teikiamus duomenis. Savivaldybės administracijai suteikiama prieiga tik prie toje savivaldybėje gyvenančių ar laikinai apsistojusių duomenų subjektų duomenų;

31.3. Taisyklių 24.1, 24.4 ir 24.12 papunkčiuose nurodytus duomenis, siekiant užtikrinti pacientų, kuriems reikalingos neatidėliotinos paslaugos (t. y. gydytojui nusprendus, kad nesuteikus pacientui paslaugos, jam atsirastų būtinosios medicinos pagalbos poreikis arba labai pablogėtų jo būklė), ir pacientų, kuriems taikomas izoliavimas pagal Taisyklių nuostatas, srautų atskyrimą, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, jungiantis prie NVSC informacinės sistemos, leidžiant atlikti konkretaus duomenų subjekto paiešką ir matyti teikiamus duomenis;

31.4. Taisyklių 24.8 papunktyje nurodytus duomenis, siekiant sumažinti viruso ir ligos plitimą visuomenėje, daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriuose, NVSC duomenimis, yra užkrečiamosios ligos židinys, laiptinių baigiamosios dezinfekcijos darbų atlikimo tikslu, tokią veiklą vykdančioms įmonėms. Duomenys teikiami taisyklių vienu iš 33 punkte nurodytu būdu;

31.5. kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytais atvejais.

32. NVSC Taisyklių 31 punkte nurodytus duomenis teikia tikralaikio rėžimu (angl. „online“).

33. Taisyklių 24 punkte nurodyti duomenys apie duomenų subjektą, išskyrus Taisyklių 31 punkte nurodytus atvejus, gali būti pateikiami šiais būdais:

33.1. įteikiant institucijos įgaliotam asmeniui, tiesiogiai atvykusiam į sveikatos priežiūros įstaigą ir pateikusiam asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

33.2. siunčiant registruota pašto siunta;

33.3. siunčiant per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą;

33.4. elektroniniu paštu – tik tokiais atvejais, kai užtikrinamas teikiamos siuntos šifravimas;

33.5. teikiant kitais būdais, užtikrinančiais 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), nustatytus asmens duomenų apsaugos reikalavimus.

34. NVSC turimą informaciją apie duomenų subjektą pateikia ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Prašymo gavimo dienos arba per Sutartyje nustatytą terminą.

35. Nuasmenintus duomenis apie vietas, kuriose lankėsi COVID-19 užsikrėtę asmenys, NVSC skelbia interneto svetainėje https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/covid-19-atveju-epidemiologinio-tyrimo-rezultatai. Visuomenės informavimo tikslais gali būti skelbiami ir kiti statistiniai (apibendrinti ir nuasmeninti) duomenys.

36. Taisyklių 24 punkte nurodytų duomenų gavėjai gautus duomenis gali naudoti tik tokiam tikslui, tokia apimtimi ir tokiu būdu, kaip nurodyta Taisyklių 31 punkte, prašyme arba Sutartyje. Gautus duomenis teikti tretiesiems asmenims draudžiama, išskyrus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytus atvejus.

37. Duomenų gavėjai privalo užtikrinti gaunamų duomenų apsaugą, už asmens duomenų apsaugos reikalavimų pažeidimus atsako Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Aurelijus Veryga