LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2012 M. SAUSIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 3-80 „DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2016 m. gruodžio 30 d. Nr. 3-460(1.5 E)

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymą Nr. 3-80 „Dėl Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS 

DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO UŽ ATLYGĮ LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS IR LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 18 straipsnio 1 dalimi,

t v i r t i n u Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisykles (pridedama).

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                      Rokas Masiulis

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2012 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3-80

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3-460(1.5 E) redakcija)

 

 

KELEIVIŲ VEŽIMO UŽ ATLYGĮ LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS IR LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS TAKSI TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais (toliau – lengvasis automobilis) ir lengvaisiais automobiliais taksi (toliau – taksi) tvarką.

2.  Taisyklės yra privalomos savivaldybėms, vežėjams, keleivius už atlygį vežantiems lengvųjų automobilių ir taksi vairuotojams (toliau – vairuotojai) bei jų keleiviams.

3.  Vežėjai ir vairuotojai privalo užtikrinti vežamų keleivių saugumą ir kultūringą aptarnavimą. Darbo metu vairuotojai turi būti nepriekaištingai apsirengę.

4.  Taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Spausdintuvas – įrenginys, išspausdinantis pinigų priėmimo kvitą iš karto po taksi paslaugos suteikimo.

4.2. Taksi dispečerinė – taksi vežėjo ar kito fizinio ar juridinio asmens, su kuriuo vežėjas yra sudaręs sutartį, taksi užsakymų valdymo centras, kuriame ryšio priemonėmis priimami keleivių užsakymai.

4.3. Taksi paslauga – keleivio ir bagažo vežimas taksi, keleivio laukimas esant įjungtam taksometrui, važiavimas pagal taksi užsakymą, keleivių laukimas.

4.4. Taksi stotelė – Kelių eismo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, nustatytu ženklu pažymėta taksi stovėjimo vieta.

4.5. Taksi užsakymas – ryšio priemonėmis sudaryta taksi vežėjo ir keleivio sutartis, pagal kurią vežėjas įsipareigoja sutartomis sąlygomis suteikti taksi paslaugą, o keleivis – sumokėti už ją.

4.6. Taksometro registracijos liudijimas – dokumentas, kuriame pateikiami taksometro atpažinties ir registravimo duomenys.

5.  Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse (toliau – Kodeksas) ir Matavimo priemonių techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 „Dėl Matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

KELEIVIŲ VEŽIMO TAKSI REIKALAVIMAI

 

6.  Vežėjai teikti taksi paslaugas gali tik turėdami Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro nustatyta tvarka išduotą leidimą vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi.

7.  Taksi privalo:

7.1. atitikti Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“;

7.2. turėti taksi salono priekyje keleiviams gerai matomoje vietoje įrengtą, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) nustatyta tvarka teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – TVMI) vežėjo vardu įregistruotą (apie tai turi būti pažymėta taksometro registracijos liudijime), techniškai tvarkingą, metrologiškai patikrintą, turintį nustatytą patikros žymenį taksometrą; šis įtaisas turi valdyti išorinę šviesos signalizaciją ženkle-plafone, kuri rodytų automobilio užimtumą: taksi užimtas – ženklas-plafonas neapšviestas, taksi laisvas – ženklas-plafonas apšviestas; jeigu taksometras naudojamas su spausdintuvu, jis turi būti prijungtas taip, kad jo nesant arba jam veikiant netinkamai taksometras neveiktų;

7.3. turėti taksi salono priekyje keleiviams gerai matomoje vietoje pritvirtintą Taisyklių 1 priede nustatytos pavyzdinės formos taksi vairuotojo kortelę, kurioje nurodyti vežėjo nustatyti taksi tarifai, vežėjo ir vairuotojo rekvizitai, priklijuota vairuotojo nuotrauka;

7.4. turėti ženklą-plafoną su užrašu TAKSI, kuris turi būti nuimtas eksploatuojant automobilį, kai juo neteikiamos taksi paslaugos;

7.5. būti apipavidalintas pagal Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimus.

8.  Taksometras gali būti naudojamas, techniškai prižiūrimas, parduodamas, įrengiamas, įregistruojamas ir (ar) išregistruojamas TVMI tik turint tinkamai užpildytą taksometro registracijos liudijimą.

9.  Taksometras naudojamas tik atsiskaityti už taksi paslaugas.

10.  Vadovaujantis Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis, turi būti pildomas kiekvieno taksometro kasos operacijų žurnalas, kurio registravimo ir pildymo tvarką nustato VMI.

 

III SKYRIUS

TAKSI STOTELĖS

 

11Taksi stotelėse turi būti įrengtas kelio ženklas „Taksi stotelė“ su stotelės pavadinimu.

12Savivaldybės teritorijoje visi taksi vežėjai turi teisę naudotis visomis taksi stotelėmis.

13Taksi gali stovėti ir bet kurioje miesto vietoje, jeigu to nedraudžia Kelių eismo taisyklės.

 

IV SKYRIUS

MOKėJIMAS UŽ TAKSI PASLAUGAS

 

14.  Keleivių vežimo taksi tarifus, kurie turi būti nurodyti taksi vairuotojo kortelėje, nustato vežėjas ir apie tai informuoja savivaldybės instituciją arba jos įgaliotą įstaigą. Nustatyti tarifai pradedami taikyti po 5 darbo dienų, kai savivaldybės institucija arba jos įgaliota įstaiga yra apie tai informuojama.

15Vežėjai gali nustatyti šiuos vežimo taksi tarifus:

15.1.  vienkartinį mokestį už įsėdimą;

15.2.  už nuvažiuoto kelio 1 km;

15.3.  už prastovą laukiant keleivio arba jį aptarnaujant;

15.4.  už taksi iškvietimą.

16.  Vežėjams nustatyti tarifus tam tikram maršrutui draudžiama.

17Tarifai gali būti diferencijuojami nakties valandoms, poilsio ir švenčių dienoms (taksi vairuotojo kortelėje nurodoma, nuo kurios iki kurios valandos) ir užmiesčio kelionėms, taip pat gali būti nustatomi vežimo taksi tarifai su nuolaida.

18.  Už savivaldybės nustatytą mokamą įvažiavimą į kai kurias miesto vietas ar kelius privalo mokėti keleivis.

19.  Vairuotojai privalo laikytis vežėjo nustatytų tarifų, o užmokestį iš keleivių už vežimą taksi turi imti tik pagal taksometro rodmenis.

20.  Keleiviui įlipus į taksi, prieš pradedant važiuoti įjungiamas taksometras, kuris gali rodyti tik vienkartinį užmokestį už įsėdimą. Iškviesto taksi taksometras gali rodyti užmokestį už taksi iškvietimą.

21.  Jeigu kartu važiavę keleiviai atsiskaito atskirai, užmokestis tarp jų dalijamas proporcingai pagal nuvažiuotą kelią. Vairuotojui mokama taksometro rodoma suma nepriklausomai nuo važiavusių keleivių skaičiaus.

22.  Priėmęs užsakymą ir nuvykęs į vietą, vairuotojas privalo laukti keleivio 15 min. nuo sutarto laiko. Keleivis, atsisakęs naudotis sutartu laiku atvykusiu taksi, privalo vairuotojui sumokėti už taksi iškvietimą, jeigu vežėjas yra nustatęs tokį tarifą.

23.  Už važiavimą taksi mieste atsiskaitoma kelionei pasibaigus. Važiuojant už miesto, orientacinę kelionės kainą keleivis turi sumokėti iš anksto, o visiškai atsiskaito nuvežus į vietą. Taksometras sustabdomas suteikus taksi paslaugą, o išjungiamas keleiviui sumokėjus taksometro rodomą sumą.

24.  Jeigu dėl blogo kelio keleivio negalima nuvežti į reikiamą vietą, keleivis sumoka vairuotojui pagal taksometrą tik už faktišką ridą. Už taksi prastovą dėl automobilio techninio gedimo keleivis nemoka.

25.  Keleiviui sumokėjus taksometro rodomą sumą, vairuotojas privalo jam išduoti pinigų priėmimo kvitą.

26.  Vairuotojui draudžiama vežti keleivius taksi neįjungus taksometro. Taip pat draudžiama atsisakyti vežti keleivius trumpais atstumais ar reikalauti didesnio užmokesčio, nei rodo taksometras.

 

V SKYRIUS

KELEIVIŲ VEŽIMO UŽ ATLYGĮ

LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS REIKALAVIMAI

 

27.  Vežėjai teikti keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais paslaugas gali, jeigu atitinka Kodekso 18 straipsnio 14 dalies nuostatas. 

28.  Vežėjas, ketinantis vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvuoju automobiliu veiklą, privalo savivaldybės institucijai pagal vežėjo įmonės buveinės registracijos vietą arba gyvenamąją vietą, jeigu vežėjas yra fizinis asmuo, pateikti Taisyklių 2 priede nustatytos pavyzdinės formos deklaraciją apie ketinimo vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą (toliau – deklaracija).

29.  Vežėjui leidimas teikti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugas laikomas išduotu kitą dieną nuo deklaracijos pateikimo savivaldybės institucijai dienos arba nuo deklaracijoje nurodytos dienos, jeigu ši diena yra vėlesnė negu deklaracijos pateikimo savivaldybės institucijai diena. Paaiškėjus, kad pateiktoje deklaracijoje pateikta netiksli, neišsami (ne visa) informacija, klaidingi duomenys, bet šie trūkumai nėra tokie, dėl kurių būtų pripažinta, kad vežėjas neatitinka Kodekso 18 straipsnio 14 dalies nuostatų, savivaldybės institucija per 5 darbo dienas informuoja vežėją apie nustatytus trūkumus ir nustato protingą terminą šiems trūkumams pašalinti. Nustatant šį terminą, turi būti atsižvelgiama į trūkumų pobūdį ir kitas svarbias aplinkybes, ir šitas terminas turi būti toks, kad vežėjas turėtų realią galimybę nustatytus trūkumus pašalinti per šį terminą. Vežėjas, pašalinęs trūkumus, turi informuoti savivaldybės instituciją nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą dieną po savivaldybės institucijos nustatyto termino trūkumams ištaisyti.

30.  Vežėjas turi teisę pavesti keleivių vežimo organizatoriui pateikti deklaraciją vežėjo vardu. Tokiu atveju savivaldybės institucijai kartu su deklaracija privalo būti pateikta ir pavedimo sutartis.

31.  Leidimo teikti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugas galiojimas sustabdomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Taisyklių 31.1 ir 31.2 papunkčiuose nustatytų aplinkybių paaiškėjimo savivaldybės institucijai dienos, jeigu:

31.1.  vežėjas pažeidžia Taisyklių reikalavimus;

31.2.  lengvasis automobilis, kuris įrašytas šiame leidime (vežėjo pateiktoje deklaracijoje), neatitinka nustatytų reikalavimų.

32.  Sustabdžius leidimo teikti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugas galiojimą, vežėjui nustatomas ne trumpesnis kaip 30 darbo dienų terminas trūkumams pašalinti.

33.  Leidimo teikti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugas galiojimas panaikinamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Taisyklių 33.1–33.4 papunkčiuose nustatytų aplinkybių paaiškėjimo savivaldybės institucijai dienos, jeigu:

33.1.  vežėjas pats atsisako naudotis leidimu (vežėjas pateikia laisvos formos prašymą panaikinti leidimo galiojimą);

33.2.  vežėjas perleidžia kitam asmeniui lengvąjį automobilį, kuris įrašytas leidime;

33.3.  paaiškėja, kad leidimui gauti buvo pateikti klaidingi duomenys;

33.4.  per Taisyklių 32 punkte nustatytą terminą nepanaikinamos priežastys, dėl kurių buvo sustabdytas leidimo galiojimas.

34.  Vežėjas ar keleivių vežimo organizatorius deklaraciją ir pavedimo sutartį savivaldybės institucijai gali pateikti, taip pat savivaldybės institucijos priimtus sprendimus ir informaciją ir dokumentus gauti tiesiogiai (informaciją ir (ar) dokumentus pateikiant asmeniškai) ir per atstumą (siunčiant registruotąja pašto siunta, per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, siunčiant elektroniniu paštu, kitomis elektroninėmis priemonėmis ir panašiai), taip pat per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą.

35.  Savivaldybės institucija neturi reikalauti iš vežėjo pateikti dokumentus ir (ar) informaciją, kurią vežėjas ar keleivių vežimo organizatorius jau yra pateikęs, taip pat kurią, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 8 punktu, savivaldybės institucija gali gauti pati, išskyrus atvejus, kai vežėjo ar keleivių vežimo organizatoriaus pateikta informacija pasikeičia.

36.  Savivaldybės institucija informaciją valstybės informacinei sistemai, skirtai duomenims ir informacijai apie ūkio subjektams išduotas licencijas tvarkyti vienoje vietoje, teikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“.

37.  Visa informacija ir (ar) dokumentai, susiję su leidimo teikti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugas išdavimo procesu, deklaracija, sprendimas sustabdyti leidimo teikti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugas galiojimą, panaikinti leidimo teikti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugas galiojimą, taip pat keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklos sąlygų laikymosi priežiūros įvertinimo dokumentai ir kita turi būti vieši, išskyrus tuos atvejus, kai atitinkama informacija ir (arba) dokumentai negali būti skelbiami.

 

 

VI SKYRIUS

Vairuotojų DARBO SĄLYGOS

 

38.  Teikti taksi paslaugas galima tik leidimą vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavusios savivaldybės teritorijoje. Leidžiama nuvežti keleivius į bet kurią Lietuvos Respublikos vietą, tačiau draudžiama teikti taksi paslaugas (išskyrus keleivio laukimą su įjungtu taksometru) kitos savivaldybės teritorijoje, išskyrus atvejus, kai miesto ir šio miesto rajono savivaldybių institucijos dėl to susitaria.

39.  Keleiviai į transporto priemonę priimami ten, kur sustoti nedraudžia Kelių eismo taisyklės.

40.  Vairuotojai laukti keleivių privalo sėdėdami prie transporto priemonės vairo. Pasirinkti keleivius savo nuožiūra vairuotojams draudžiama.

41.  Vairuotojas privalo vežti keleivį į jo pageidaujamą vietą trumpiausiu keliu arba paties keleivio nurodytu maršrutu. Savo iniciatyva imti bendrakeleivius vairuotojui draudžiama. Bendrakeleiviai į transporto priemonę gali būti paimti tik pirmajam keleiviui paprašius.

42.  Lengvojo automobilio ir taksi salone leidžiama vežtis daiktus, kurie neriboja vairuotojo matomumo, išskyrus Taisyklių 44.2 papunktyje išvardytas medžiagas ar daiktus, šunis su antsnukiais, taip pat kitus gyvūnus augintinius atitinkamoje taroje. Gyvūnų savininkai privalo turėti užtiesalą sėdynėms uždengti. Šunų savininkai privalo turėti dokumentus, kuriuose nurodoma šuns sveikatos būklė ir skiepų žymos.

43.  Transporto priemonės bagažinėje leidžiama vežti krovinį ar bagažą, kurie neviršija automobilio leidžiamos apkrovos ir netrukdo uždaryti bagažinės. Vežėjai, įsirengę dviračių laikiklius, gali vežti dviračius, tačiau jie neturi užstoti taksi atpažinimo ženklo-plafono.

44Transporto priemonėje draudžiama:

44.1.  rūkyti, gerti alkoholinius gėrimus, trikdyti rimtį, gadinti taksi įrenginius;

44.2vežti keleivius nešvariais drabužiais, degias, sprogstamąsias, nuodingas ir dvokiančias medžiagas ir kitus daiktus, galinčius sugadinti ar suteršti taksi įrenginius, sėdynes ar apmušalus.

45.  Vairuotojas darbo metu privalo turėti ir kontrolę vykdantiems pareigūnams reikalaujant pateikti:

45.1.  vairuotojo pažymėjimą;

45.2.  transporto priemonės registracijos liudijimą;

45.3.  techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą);

45.4.  transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (polisą);

45.5.  leidimą vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi (kai tikrinamas taksi vairuotojas);

45.6.  taksometro patikros sertifikatą (kai tikrinamas taksi vairuotojas);

45.7.  taksi vairuotojo atestavimo liudijimą (jeigu savivaldybių institucijų nustatyta tvarka jis yra būtinas) (kai tikrinamas taksi vairuotojas);

45.8.  Taisyklių 3 priede nustatytos pavyzdinės formos taksometro registracijos liudijimą (kai tikrinamas taksi vairuotojas);

45.9.  pinigų priėmimo kvitus, jeigu taksometras naudojamas be spausdintuvo (kai tikrinamas taksi vairuotojas); pinigų priėmimo kvito naudojimo, išrašymo ir apskaitos ypatumus reglamentuoja Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“;

45.10.  užpildytą vežėjo pasirinktos formos kelionės lapą;

45.11.  taksometro kasos operacijų žurnalą (kai tikrinamas taksi vairuotojas);

45.12.  keleivių vežimo už atlygį lengvuoju automobiliu sutartį, o tais atvejais, kai keleivių vežimo sutartis sudaryta telekomunikacijų galiniais įrenginiais, – duomenis apie susitarimą dėl keleivių vežimo už atlygį sąlygų (kai tikrinamas lengvojo automobilio vairuotojas);

45.13dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad vežėjas transporto priemonę valdo teisėtai, jeigu transporto priemonė nepriklauso vežėjui nuosavybės teise (kai tikrinamas lengvojo automobilio vairuotojas).

 

VII SKYRIUS

RASTI DAIKTAI

 

46.  Vairuotojas, radęs transporto priemonėje paliktus daiktus, surašo laisvos formos aktą, kuriame smulkiai juos aprašo, nurodo radimo aplinkybes. Daiktus su aktu atiduoda vežėjui arba jo atsakingam asmeniui, o rastus dokumentus, ginklus, šaudmenis tuoj pat perduoda policijai.

47.  Rasti daiktai saugomi 6 mėnesius, greitai gendantis turtas – iki 24 valandų, o po to realizuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

48.  Keleiviui transporto priemonėje pamirštus daiktus grąžina vežėjas arba jo pavedimu vairuotojas.

 

VIII SKYRIUS

keleivių vežimo KONTROLĖ ir atsakomybė už taisyklių pažeidimus

 

49.  Kelių transporto kontrolės institucijoms raštu paprašius vežėjas ar jo pavedimu keleivių vežimo organizatorius Taisyklių 34 punkte nustatyta tvarka per 5 darbo dienas privalo pateikti keleivių vežimo už atlygį lengvuoju automobiliu sutartis, o tais atvejais, kai keleivių vežimo sutartys buvo sudarytos telekomunikacijų galiniais įrenginiais, – duomenis apie susitarimą dėl keleivių vežimo už atlygį sąlygų. 

50.  Už Taisyklių reikalavimų pažeidimus vežėjai, vairuotojai ir keleiviai atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

 

_________________

 


 

Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais

taksi taisyklių

1 priedas

 

 

(Taksi vairuotojo kortelės pavyzdys)

 

 

____________________

____________________

(vežėjo pavadinimas, adresas, telefono numeris)

 

 

LEIDIMO VEŽTI KELEIVIUS LENGVUOJU AUTOMOBILIU TAKSI Nr. ______

 

PASLAUGŲ TARIFAI:

VIENKARTINIS MOKESTIS UŽ ĮSĖDIMĄ

 

__ Eur

UŽ NUVAŽIUOTO KELIO 1 KM DIENĄ*

 

__ Eur

UŽ NUVAŽIUOTO KELIO 1 KM NAKTĮ**

 

__ Eur

UŽ NUVAŽIUOTO KELIO 1 KM UŽMIESTYJE

 

__ Eur

UŽ ____ MIN. PRASTOVĄ

__ Eur

UŽ TAKSI IŠKVIETIMĄ (IR KT.)

* Nuo ____ iki ____ val.

** Nuo ____ iki ____ val. bei poilsio ir švenčių dienomis.

__ Eur

 

Vairuotojo nuotrauka 30x40 mm

 

JUS APTARNAUJA

VAIRUOTOJAS

 

__________

(vardas, pavardė)

 

ATSAKINGAS ASMUO

 

_________________

(parašas, pareigos, vardas, pavardė)

A.V.

Užpildymo data _________

 

Pastabos:

1. Kortelės matmenys – 100 x 200 mm.

2. Rekomenduojama korteles gaminti iš standaus popieriaus ir laminuoti užpildžius ir priklijavus nuotrauką.

 

_________________

 

 


 

Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais

taksi taisyklių

2 priedas

 

(Deklaracijos apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį
lengvaisiais automobiliais veiklą pavyzdys)

 

DEKLARACIJA

apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą

 

20__ m. _____________ __ d.

 

Vežėjo pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridinio arba fizinio asmens kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išduotos individualios veiklos (kodas 49.39) pažymos numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefono numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numatoma veiklos vykdymo pradžia

2

0

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

deklaruoju, kad ketinu vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvuoju (-iais) automobiliu (-iais)[1]

 

Lengvojo automobilio markė, modelis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifikacinis numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybinis numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privalomosios transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privalomosios transporto priemonės techninės apžiūros atlikimo data

2

0

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

Privalomoji transporto priemonės techninė apžiūra galioja iki

2

0

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

Transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties liudijimo Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis galioja nuo

2

0

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

Transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis galioja iki

2

0

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

veiklą.

 

 

Patvirtinu, kad esu susipažinęs su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patvirtintomis Keleivių

vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklėmis.

Patvirtinu, kad deklaracijoje pateikti duomenys yra teisingi.

 

PRIDEDAMA TAIP NE   Pavedimo keleivių vežimo organizatoriui pateikti deklaraciją
                   
(kas nereikalinga, išbraukti) vežėjo vardu kopija (jeigu deklaraciją teikia keleivių vežimo organizatorius).

 

Sutinku / nesutinku, kad keleivių vežimo organizatorius vežėjo vardu teiktų informaciją

(kas nereikalinga, išbraukti)         apie iš keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklos gaunamas pajamas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

 

______________________________________________________________________________

(vežėjo parašas arba keleivių vežimo organizatoriaus pavadinimas, įmonės kodas arba

vardas, pavardė ir asmens kodas, jeigu keleivių vežimo organizatorius fizinis asmuo, ir parašas

 

 

 

 

Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais

taksi taisyklių

3 priedas

 

 

(Taksometro registracijos liudijimo pavyzdys)

 

TAKSOMETRO REGISTRACIJOS LIUDIJIMAS

 

_____________________________________________

(modelis, gamintojas)

_____________________________________________

(korpuso Nr.)

 

Serija ___ Nr. ________

______________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

I. DUOMENYS APIE TAKSOMETRO NAUDOTOJĄ, ĮRENGIMO VIETĄ, ĮREGISTRAVIMĄ IR IŠREGISTRAVIMĄ TERITORINĖJE VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE

 

Vežėjo pavadinimas, įmonės kodas arba vardas ir pavardė, jei vežėjas fizinis asmuo, adresas, telefono numeris

Taksi markė ir valst. Nr.

Bendras kilometrų skaičius,

bendra pinigų suma, Eur

Vežėjo parašas, data

Taksometrą įrengusios įgaliotos įmonės pavadinimas, įmonės kodas, taksometro konstanta, specialisto vardas, pavardė, parašas, data

Taksometras įregistruotas

Taksometras išregistruotas

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

II. TAKSOMETRO PATIKROS DUOMENYS

 

Data

Taksometro konstanta

Įrašas apie plombavimą

(įrašas apie plombos pažeidimą, jei jis yra, plombavimo data ir tikrintojo vardas ir pavardė)

Patikros žymens ir (arba) patikros sertifikato numeris ir data

Patikros galiojimo data

Paskirtosios įstaigos pavadinimas, įgalioto atstovo pareigos, vardas ir pavardė

Parašas

 

IIIĮRAŠAI APIE TAKSOMETRO REMONTĄ IR PASTABOS

 

20___ m. _____________   _____ d.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________

(pareigų pavadinimas)

____________

(parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

TAKSOMETRO REGISTRACIJOS LIUDIJIMO PILDYMO REIKALAVIMAI

 

1. Taksometro registracijos liudijimo titulinį lapą pirmosios taksometro registracijos metu užpildo teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – TVMI) darbuotojas.

2. Taksometro registracijos liudijimo I skyriaus „Duomenys apie taksometro naudotoją, įrengimo vietą, įregistravimą ir išregistravimą teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje“ 1–4 skiltis pildo vežėjas arba jo įgaliotas asmuo, kuriam pavesta vadovauti keleivių vežimo veiklai (toliau – vežėjas). Jose nurodomas vežėjo pavadinimas, įmonės kodas arba vardas ir pavardė, jeigu vežėjas fizinis asmuo, adresas, telefono numeris, taksi, kuriame taksometras bus naudojamas, markė ir valstybinis numeris, bendras kilometrų skaičius ir bendra pinigų suma, užregistruota taksometru jo registravimo TVMI momentu, pasirašoma. Vežėjas parašu patvirtina, kad nurodyti duomenys yra teisingi. 5 skiltį pildo taksometrą įrengusios įgaliotos įmonės specialistas, kurioje nurodo įmonės pavadinimą, įmonės kodą, taksometro konstantą, savo vardą, pavardę, datą ir pasirašo. Taksometrą įrengusios įgaliotos įmonės specialistas parašu patvirtina, kad taksometras yra techniškai tvarkingas, jo parametrai atitinka nustatytus reikalavimus, įrengimo vieta ir eksploatavimo sąlygos atitinka gamintojo reikalavimus ir naudotojo poreikius, užplombuotas pagal plombavimo planą. 6 ir 7 skiltis pildo TVMI darbuotojas, kuriose nurodo taksometro įregistravimo ar išregistravimo TVMI registracijos numerį, TVMI pavadinimą, savo vardą, pavardę, datą ir pasirašo.

3. Taksometro registracijos liudijimo II skyrių „Taksometro patikros duomenys“ pildo Lietuvos metrologijos inspekcijos paskirtosios įstaigos, atlikusios taksometro metrologinę patikrą, įgaliotas atstovas.

4. Taksometro registracijos liudijimo III skyrių „Įrašai apie taksometro remontą ir pastabos“ pildo taksometrą remontavęs asmuo, kuriame įrašo informaciją apie kiekvieną taksometro remontą, kurio metu buvo nuimtos apsauginės plombos, datą, savo vardą, pavardę ir pasirašo.

5. Taksometro registracijos liudijimo puslapiai turi būti sunumeruoti, paskutiniame lape nurodomas lapų skaičius. Taksometro registracijos liudijimas gali būti papildomas atitinkamo skyriaus trūkstamais lapais. Visi įrašai turi būti rašomi juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu ir patvirtinami parašais. Taisymai turi būti patvirtinti parašu ir nurodyta data.

 

_________________

 [1] Nurodomi visi vežėjo teisėtai valdomi lengvieji automobiliai, kuriais bus teikiamos keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugos.