LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOS SKYRIMO ATSTOVAUTI LIETUVAI EUROPOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪROS KONSORCIUME „ELI“ IR LIETUVOS NARYSTĖS EUROPOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪROS KONSORCIUME „ELI“ PLANO PATVIRTINIMO

 

2020 m. rugpjūčio 18 d. Nr. V-1244

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 321 „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų konsorciumuose ir įgaliojimų suteikimo A. Monkevičiui“ ir Dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-769 „Dėl Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio ir dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose tvarkos aprašo patvirtinimo“, 30 punktu:

1. T v i r t i n u Lietuvos narystės Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume „ELI“ planą (pridedama).

2. S k i r i u Vilniaus universitetą Lietuvos atstovaujančiąja institucija tarptautinėje mokslinių tyrimų infrastruktūroje – Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume „ELI“.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                    Algirdas Monkevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo

ir sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 18 d.

įsakymu Nr. V-1244

 

 

LIETUVOS NARYSTĖS EUROPOS MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪROS KONSORCIUMO „ELI“ PLANAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos narystės Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume „ELI“ (toliau ELI) planas reglamentuoja išlaidų padengimo tvarką ir finansavimo šaltinius, nustato siektinus rezultatus bei prieigos prie ELI suteikimo tvarką.

2. Naryste ELI siekiama užtikrinti Lietuvos lazerių mokslų šakos plėtrą, sukuriant tyrėjams galimybę įsilieti į su priešakinėmis žiniomis ir technologijomis dirbančią tarptautinę mokslininkų bendruomenę, vykdyti daugiadalykius mokslo ir lazerinių technologijų taikymo tyrimus ir skatinti šių technologijų perdavimą į rinką, esant visateisiu nariu turėti įtakos kuriamų centrų ir juose taikomų technologijų plėtrai Lietuvos mokslininkams naudinga kryptimi.

3. ELI naudotojai Lietuvoje – mokslininkai ir kiti tyrėjai ar jų grupės, taip pat – mokslo ir studijų institucijos, vykdančios mokslinius tyrimus atitinkamoje srityje.

4. ELI narystės išlaidos, išskyrus 5 ir 6 punktuose nurodytus atvejus, finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis. Įgyvendinančioji institucija – Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba). Narystės turtines ir neturtines teises ir pareigas įgyvendinančioji institucija – Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Paskirta atstovaujančioji mokslo ir studijų institucija – Vilniaus universitetas (toliau – VU), vadovaudamasi Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio ir dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-769 „Dėl Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio ir dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) įsipareigoja pirmaisiais narystės metais sumokėti 10 procentų visų su naryste tarptautinėje infrastruktūroje susijusių išlaidų (išskyrus narystės mokestį), antraisiais narystės metais sumokėti 20 procentų visų su naryste tarptautinėje infrastruktūroje susijusių išlaidų (išskyrus narystės mokestį), trečiaisiais ir vėlesniais narystės metais sumokėti 30 procentų visų su naryste tarptautinėje infrastruktūroje susijusių išlaidų (išskyrus narystės mokestį). Vadovaudamasi Aprašu Taryba su VU sudaro sutartį dėl narystės plano įgyvendinimo.

5. ELI narystės mokestis 2020–2021 metais finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis (projekto vykdytojas – VU) projektu „Nacionalinės ir tarptautinės prieigos didelio intensyvumo ir plataus bangų ruožo ultratrumpųjų lazerinių impulsų mokslinių tyrimų infrastruktūra“, projekto kodas Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-11-0001 (toliau – Projektas). Numatoma, kad 2025 metų ELI narystės mokestis Lietuvai bus nustatytas ELI generalinėje asamblėjoje 2024 metais.

6. VU ir Fizinių ir technologijos mokslų centras 2018 m. sausio 8 d. raštu Nr. 14900-S-7 įsipareigojo, kad Projekto tęstinumo laikotarpiu įsipareigoja finansuoti bendrai iki 50 000 Eur metinio ELI narystės mokesčio, o lazerių verslo įmonės UAB „Šviesos konversija“ ir UAB „Ekspla“ 2017 m. spalio 24 d. raštais atitinkamai Nr. S17/10/24/02 ir Nr. 382 įsipareigojo Projekto tęstinumo laikotarpiu finansuoti po 25 000 Eur metinio narystės mokesčio (bendrai iki 50 000 Eur).

 

II SKYRIUS

ELI NARYSTĖS ĮGYVENDINIMAS

 

7. Narystės ELI išlaidos eurais:

Eil. Nr.

Išlaidų pavadinimas

2020

metai

2021 metai

2022 metai

2023 metai

2024 metai

2025 metai

Visam laikotarpiui

1.

Darbo užmokestis

-

21376

21376

21376

21376

21376

106880

2.

Socialinio draudimo ir kitos teisės aktais numatytos įmokos

-

-

-

-

-

-

-

3.

Išlaidos paslaugoms

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

4.

Išlaidos prekėms

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

5.

Komandiruočių išlaidos

-

4500

9000

9000

9000

9000

40500

6.

Išlaidos rezultatų viešinimui

-

 

2500

 

2500

 

2500

 

2500

 

2500

 

12500

7.

Išlaidos ilgalaikiam turtui

 

-

-

-

-

-

-

8.

Narystės tarptautinėje mokslinių tyrimų infrastruktūroje mokestis

 

200000

 

200000

 

200000

 

200000

 

200000

 

-

 

1000000

9.

Kita (nurodant paskirtį)

-

-

-

-

-

-

-

 

Iš viso:

200000

228376

232876

232876

232876

32876

1159880

 

8. Narystės tarptautinėje mokslinių tyrimų infrastruktūroje metu siektini rezultatai:

8.1. 2021 metų rezultatai:

8.1.1.    Trumpalaikių vizitų į ELI, kuriuose dalyvavo Lietuvos atstovai, skaičius: 4;

8.1.2.    Ilgalaikių vizitų, skirtų bendriems moksliniams tyrimams, į ELI, kuriuose dalyvavo Lietuvos atstovai, skaičius: 2;

8.1.3.    Surengtas seminaras apie ELI galimybės vykdyti bendrus tyrimus.

8.2. 2022 metų rezultatai:

8.2.1.    Trumpalaikių vizitų į ELI, kuriuose dalyvavo Lietuvos atstovai, skaičius: 4;

8.2.2.    Ilgalaikių vizitų, skirtų bendriems moksliniams tyrimams, į ELI, kuriuose dalyvavo Lietuvos atstovai, skaičius: 2;

8.2.3.    Parengta bendra Lietuvos tyrėjų publikacija su ELI tyrėjais;

8.2.4.  Bendrų Lietuvos tyrėjų pranešimų, skaitytų mokslinėse konferencijose, su ELI tyrėjais, skaičius: 2.

8.3. 2023 metų rezultatai:

8.3.1.    Trumpalaikių vizitų į ELI, kuriuose dalyvavo Lietuvos atstovai, skaičius: 4;

8.3.2.    Ilgalaikių vizitų, skirtų bendriems moksliniams tyrimams, į ELI, kuriuose dalyvavo Lietuvos atstovai, skaičius: 2;

8.3.3.    Parengta bendra Lietuvos tyrėjų publikacija su ELI tyrėjais;

8.3.4.    Bendrų Lietuvos tyrėjų pranešimų, skaitytų mokslinėse konferencijose, su ELI tyrėjais, skaičius: 2;

8.3.5.    Surengtas seminaras apie ELI galimybės vykdyti bendrus tyrimus.

8.4. 2024 metų rezultatai:

8.4.1.    Trumpalaikių vizitų į ELI, kuriuose dalyvavo Lietuvos atstovai, skaičius: 4;

8.4.2.    Ilgalaikių vizitų, skirtų bendriems moksliniams tyrimams, į ELI, kuriuose dalyvavo Lietuvos atstovai, skaičius: 2;

8.4.3.    Parengta bendra Lietuvos tyrėjų publikacija su ELI tyrėjais;

8.4.4.    Bendrų Lietuvos tyrėjų pranešimų, skaitytų mokslinėse konferecijose, su ELI tyrėjais, skaičius: 2.

8.5. 2025 metų rezultatai

8.5.1.    Trumpalaikių vizitų į ELI, kuriuose dalyvavo Lietuvos atstovai, skaičius: 4;

8.5.2.    Ilgalaikių vizitų, skirtų bendriems moksliniams tyrimams, į ELI, kuriuose dalyvavo Lietuvos atstovai, skaičius: 2;

8.5.3.    Parengta bendra Lietuvos tyrėjų publikacija su ELI tyrėjais;

8.5.4.    Bendrų Lietuvos tyrėjų pranešimų, skaitytų mokslinėse konferencijose, su ELI tyrėjais, skaičius: 2;

8.5.5.    Surengtas seminaras apie ELI galimybės vykdyti bendrus tyrimus.

 

9. Prieigos prie ELI suteikimo mokslo ir studijų institucijoms ir kitiems subjektams tvarka

9.1.       Atvira prieiga prie ELI vartotojams ir moksliniams tyrimams bus teikiama remiantis pasiūlytų tyrimų projektų aktualumu ir išskirtinumu;

9.2.       Prieiga bus konkurencinga, tarptautinė ir atvira remiantis principais nustatytais ELI;

9.3.       Atvira prieiga galės būti naudojama technologijų plėtrai ir žmogiškųjų išteklių mokymui;

9.4.       Komercinis naudojimas numatomas ribose, kurios taikomos panašiose mokslinių tyrimų infrastruktūrose;

9.5.       Atstovaujančiosios institucijos prieigos laikas prie ELI, kurį suteikia narystė šioje infrastruktūroje, gali būti perleistas kitiems Lietuvos tyrėjams;

9.6.       ELI gali būti naudojama projektams, kurie praeina naujumo, inovatyvumo, praktinės naudos ir kitus moksliniams projektams keliamus atrankos kriterijus.

 

10. Institucijos atstovaujančios Lietuvą rekvizitai

Mokslo ir studijų institucija (ELI konsorciumui atstovaujanti institucija)

Pavadinimas

Vilniaus universitetas

Akronimas

VU

Teisinis statusas

Viešoji įstaiga

Adresas

Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius

Interneto svetainė

http://www.vu.lt

El. paštas

info@vu.lt

Telefonas

8 5 268 7000

Kodas

211950810

 

11. Institucijos atstovaujančios Lietuvą ELI kontaktiniai asmenys

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Telefonas, el. paštas

Darbovietės ir pareigos jose

1.

Aidas Matijošius

8 5 236 6020,

aidas.matijosius@ff.vu.lt

VU Fizikos fakulteto Lazerinių tyrimų centro direktorius

2.

Valdas Sirutkaitis

8 5 236 6005,
valdas.sirutkaitis@ff.vu.lt

VU Fizikos fakulteto Lazerinių tyrimų centro profesorius

 

________________________