ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T-158 „DĖL DOVANOS (IŠMOKOS) KŪDIKIUI SKYRIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. liepos 3 d. Nr. T-205

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Dovanos (išmokos) kūdikiui skyrimo Šiaulių rajono savivaldybėje tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-158 „Dėl Dovanos (išmokos) kūdikiui skyrimo Šiaulių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir papildyti nauju 31 punktu:

31.  Išmoka apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu, kuris sumokamas iš Savivaldybės biudžeto lėšų.“

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Antanas Bezaras