PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO VASAROS UŽIMTUMO ŽEMĖS ŪKYJE 2021 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. gruodžio 3 d. Nr. T-283

Panevėžys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 7 straipsnio 22 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Panevėžio rajono savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo žemės ūkyje 2021 metų programą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                  Povilas Žagunis

 

 

PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

2020 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. T-283

 

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO VASAROS UŽIMTUMO ŽEMĖS ŪKYJE 2021 METŲ PROGRAMA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Panevėžio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo žemės ūkyje 2021 metų programa (toliau – Programa) siekiama didinti jaunimo užimtumą vasaros laikotarpiu, ne ugdymo proceso metu, skatinti jaunimo susidomėjimą žemės ūkiu.

2.    Programa skirta Panevėžio rajono savivaldybės jaunimui nuo 14 iki 19 m., besimokančiam Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose (toliau – jaunimas, arba jaunas žmogus). Programos vykdymo terminas – 2021 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 31 d.

3.    Lėšos Programai numatomos Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto programoje
03 „Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimas“.

4.    Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

5.    Programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas kokybiškam jaunimo užimtumui didinti vasaros atostogų metu Panevėžio rajono savivaldybėje, skatinant jaunimo susidomėjimą žemės ūkiu.

6.    Programos uždaviniai:

6.1. didinti jaunimo užimtumą vasaros atostogų metu;

6.2. supažindinti jaunimą su Lietuvoje paplitusiomis žemės ūkio šakomis: miškininkyste, gyvulininkyste, augalininkyste, bitininkyste, alternatyvia žemės ūkio veikla (sraigės, alpakos ir kt.);

6.3. pristatyti jaunimui žemės ūkio sektorių;

6.4. gerinti žemės ūkio srities profesijų įvaizdį.

 

 

III SKYRIUS

PROGRAMOS DALYVIAI

 

7.    Dalyvauti Programoje gali:

7.1. Panevėžio rajono žemės ūkio veiklos subjektai;

7.2. jaunimas, besimokantis Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančioje ugdymo įstaigoje pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas;

7.3. Panevėžio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigos; part_7ef3cdc0a0b6403ea2e333ee245feb40

7.4. Panevėžio rajono savivaldybės kultūros centrai;part_50f5f9e9925f41d5b0690883a9a284ec

7.5. Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje registruotos bendruomeninės organizacijos.

 

IV SKYRIUS

PROGRAMOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR DALYVIŲ REGISTRAVIMAS

 

8. Programa vykdoma Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esančiuose žemės ūkio veiklos subjektų ūkiuose.

 

9. Žemės ūkio veiklos subjektas į ūkį 5 kalendorinėms dienoms priima 4–5 jaunus žmones su juos lydinčiu asmeniu.

 

10. Žemės ūkio veiklos subjektas įsipareigoja jaunus žmones ūkyje užimti ne mažiau kaip
5 valandas per dieną, suteikiant jiems galimybę susipažinti su žemės ūkiu ir atlikti praktiką žemės ūkio veiklos subjekto ūkyje.

 

11. Jaunus žmones lydintis asmuo atsako už jaunų žmonių saugumą įgyvendinant programą.

 

12. Norintys dalyvauti Programoje registruojasi tokia tvarka:

 

12.1. bendrojo ugdymo įstaiga, kultūros centras ar bendruomeninė organizacija (toliau – Pareiškėjai), su žemės ūkio veiklos subjektu suderinę dalyvavimą Programoje, pateikia užpildytą ir pasirašytą registracijos formą (1 priedas), lydinčio asmens gyvenimo aprašymą ir pateikia Savivaldybės priimamojo vyriausiajam specialistui (adresu: Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys, 207 kab.);

 

12.2. tinkamai užpildyti dokumentai turi būti įdėti į vieną voką. Ant voko turi būti aiškiai užrašyta „Jaunimo vasaros užimtumo žemės ūkyje 2021 metų programa“.

 

13. Registracija skelbiama kovo mėn. Informacija skelbiama vietinėje spaudoje ir Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.panrs.lt. Registracija vykdoma iki balandžio 30 d.

 

V SKYRIUS

VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 

14. Vertinimo komisijos sudarymas ir darbo organizavimas:

14.1. Programos dalyvių atitiktį Programai vertina Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta  ne mažiau kaip 6 narių vertinimo komisija (toliau – Komisija). Nariai gali būti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, Savivaldybės tarybos nariai, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir kt. Komisijos veiklos laikotarpis – Programos vykdymo laikotarpis;

14.2. Komisijos darbo forma yra posėdžiai. Vertinimo komisijos darbą organizuoja jaunimo reikalų koordinatorius (vyr. specialistas). Posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė Komisijos narių. Posėdžiui pirmininkauja posėdžio pirmininkas, paskirtas Savivaldybės administracijos direktoriaus;

14.3. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretorius. Posėdžius protokoluoja Komisijos sekretorius. Komisijos sekretorius išrenkamas iš Komisijos narių posėdžio pradžioje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma;      

14.4. Komisija, patikrinusi ir įvertinusi informaciją apie dalyvių atitiktį Programai, teikia tvirtinti dalyvių sąrašą Savivaldybės administracijos direktoriui;

14.5. jeigu norinčių dalyvauti Programoje yra daugiau, nei Programai skirta lėšų, atrenkami tie dalyviai, kurie pateikė registracijos formas ir kitus dokumentus anksčiau, pagal registracijos datą ir laiką.

 

15. Jaunimo reikalų koordinatorius (vyr. specialistas) per 7 darbo dienas nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo priėmimo raštu arba elektroniniu paštu informuoja Pareiškėjus apie priimtą sprendimą.

 

16. Savivaldybės finansavimo sutarties projektą su Pareiškėjais rengia jaunimo reikalų koordinatorius (vyr. specialistas).

 

 

VI SKYRIUS

PROGRAMOS FINANSAVIMAS, VYKDYMAS IR KONTROLĖ

 

17. Pareiškėjas, kuriam yra skirtas finansavimas, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo sprendimo dėl lėšų skyrimo priėmimo dienos, pasirašo finansavimo sutartį, kurioje aprašomi Pareiškėjo įsipareigojimai, finansavimo dydis, finansavimo teikimo terminai, lėšų naudojimo, atskaitomybės ir atsakomybės sąlygos ir kt.

18. Vienam Pareiškėjui per metus skiriama ne daugiau kaip 1 000 (vienas tūkstantis) eurų:

18.1. 50 proc. gaunamų lėšų skiriama apmokėti žemės ūkio veiklos subjektui;

18.2. 30 proc. gaunamų lėšų skiriama apmokėti lydinčiam asmeniui;

18.3. iki 10 proc. gaunamų lėšų skiriama apmokėti maitinimui Programos metu;

18.4. iki 10 proc. gaunamų lėšų skiriama apmokėti kelionės išlaidoms Programos metu.

19. Pareiškėjas šia Programa gali pasinaudoti vieną kartą per kalendorinius metus.

20. Lėšos gali būti naudojamos nuo finansavimo sutarties pasirašymo dienos iki kalendorinių metų rugpjūčio 31 d.

21. Įgyvendindami Programą, Programos teikėjai panaudoję savivaldybės biudžeto lėšas Apskaitos skyriui atsiskaito per 15 kalendorinių dienų, bet ne vėliau kaip iki einamųjų biudžetinių metų spalio 15 d., už veiklą, kuriai finansuoti skiriamos biudžeto lėšos, pateikiant biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (forma Nr. 2), buhalterinių dokumentų kopijas (išlaidas pagrindžiančius dokumentus: PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros), išlaidų apmokėjimą įrodančius dokumentus (banko arba kitos kredito įstaigos sąskaitos išrašus, įsigytų prekių panaudojimo ir nurašymo dokumentus ir kt.). Jaunimo reikalų koordinatoriui (vyr. specialistui) iki einamųjų biudžetinių metų spalio 30 d. pateikia Jaunimo vasaros užimtumo žemės ūkyje 2021 metų programos ataskaitą (2 priedas). Visi šie terminai galioja, jei sutartyje nenumatytas kitas atsiskaitymo terminas.

22. Komisija tikrina, ar finansavimą gavęs Programos teikėjas laikosi sutartyje numatytų įsipareigojimų, o prireikus kreipiasi į Savivaldybės administracijos direktorių dėl projekto veiklos ir skirtų savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo audito atlikimo, prireikus – dėl neteisėtai panaudotų biudžeto lėšų grąžinimo.

23. Programos vykdytojai savo interneto tinklalapiuose ar socialinių tinklų paskyrose, o jei tokių neturi, savivaldybės interneto tinklalapyje turi viešinti informaciją, susijusią su savivaldybės lėšomis finansuojamos Programos vykdymą.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Programos vykdymą koordinuoja jaunimo reikalų koordinatorius (vyr. specialistas), o lėšų panaudojimą kontroliuoja Apskaitos skyrius.

25. Programos vykdymo dokumentai tvarkomi ir saugomi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

26. Ginčai dėl šios Programos taikymo, sprendimo dėl lėšų skyrimo ar neskyrimo sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Programą tvirtina, keičia ir pildo Panevėžio rajono savivaldybės taryba.

 

___________________________________

 

Panevėžio rajono savivaldybės

jaunimo vasaros užimtumo žemės

ūkyje 2021 metų programos          

1 priedas

 

REGISTRACIJOS Į PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO VASAROS UŽIMTUMO ŽEMĖS ŪKYJE 2021 METŲ PROGRAMĄ FORMA

 

 

 

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

 

 

Pareiškėjo teisinis statusas

 

 

 

Pareiškėjo kontaktai (adresas, tel. nr., el. paštas)

 

 

 

Pareiškėjo banko duomenys (pavadinimas, kodas, atsiskaitomosios

sąskaitos numeris)

 

 

 

Lydinčio asmens vardas, pavardė

(pildo lydintis asmuo)

 

 

 

Lydinčio asmens kontaktai

(tel. nr., el. paštas)

 

 

 

Lydinčio asmens pareigos Pareiškėjo įstaigoje ar organizacijoje

 

 

 

Jauno žmogaus, kuris dalyvaus programoje, vardas, pavardė, gimimo data, klasė, ugdymo įstaigos, kurioje mokosi jaunas žmogus, pavadinimas

 

 

 

1.

2.

3.

….

 

Žemės ūkio subjektas, pas kurį bus vykdoma Programa

(vardas, pavardė, adresas, tel. nr., el. paštas)

 

 

Programos vieta (tikslus adresas)

 

 

Datos, kuriomis bus vykdoma Programa

 

 

Programai įgyvendinti prašoma suma

  

Pareiškėjo vadovas

 

__________________________                                                        ______________

(vardas, pavardė)                                                                                      (parašas)

 

 

Lydintis asmuo

 

__________________________                                                        ______________

(vardas, pavardė)                                                                                      (parašas)

 

 

Žemės ūkio veiklos subjektas arba jo atstovas

 

__________________________                                                        ______________

(vardas, pavardė)                                                                                      (parašas)

 

Panevėžio rajono savivaldybės

jaunimo vasaros užimtumo žemės

ūkyje 2021 metų programos        

2 priedas

 

 

JAUNIMO VASAROS UŽIMTUMO ŽEMĖS ŪKYJE 2021 METŲ PROGRAMOS ATASKAITA

 

20 m...................................................

 

1. Programos Pareiškėjas 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

2. Žemės ūkio subjektas, pas kurį buvo vykdoma Programa

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

3. Žemės ūkio sektorius, kuriame buvo vykdoma Programa

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

4. Programos įgyvendinimo terminas

_______________________________________________________________________________

 

5. Jaunų žmonių grupės apibūdinimas

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

6. Įgyvendintos Programos aprašymas (ne mažiau kaip 300 simbolių)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

7. Vertinimo kriterijai

 

Vertinimo kriterijai

Planuoto vertinimo kriterijaus reikšmė

Pasiekto vertinimo kriterijaus reikšmė

 

 

 

 

8. Įvykdytos Programos tęstinumo perspektyva

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

9. Dalyvių sąrašas (jaunų žmonių)

Vardas, Pavardė

Gimimo data

Ugdymo įstaiga, kurioje mokosi dalyvis

Klasė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Nuotraukos (nurodoma data).

 

 

Pareiškėjo vadovas                     

_______________________ ______________________

(parašas) (vardas, pavardė)

A.V.

 

 

Lydintis asmuo                     

_______________________ ______________________

(parašas) (vardas, pavardė)