UŽIMTUMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-129 „DĖL IŠMOKŲ SAVARANKIŠKAI DIRBANTIEMS ASMENIMS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 3 d. Nr. V-36

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo NR. XII-2470 51, 41 ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi:

1. Pakeičiu Išmokų savarankiškai dirbantiems asmenims nuostatų, patvirtintų Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-129 „Dėl Išmokų savarankiškai dirbantiems asmenims nuostatų patvirtinimo“, 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Prašymas gali būti pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu, kurio metu nustatyti ūkinės veiklos apribojimai:

4.1. iki Prašymo pateikimo dienos Užimtumo tarnyboje neregistruotam savarankiškai dirbančiam asmeniui elektroniniu būdu, naudojantis Užimtumo tarnybos interneto svetainėje prieinama elektronine paslauga „Registracija Užimtumo tarnyboje;

4.2. iki Prašymo pateikimo dienos Užimtumo tarnyboje registruotam savarankiškai dirbančiam asmeniui:

4.2.1. iš darbo ieškančio asmens registracijos kortelėje nurodyto elektroninio pašto, siunčiant užpildytą Prašymą į Užimtumo tarnybos skyrių, vykdantį klientų aptarnavimo funkcijas, kuriame asmuo yra registruotas;

4.2.2. paštu siunčiant užpildytą ir pasirašytą Prašymą į Užimtumo tarnybos skyrių, vykdantį klientų aptarnavimo funkcijas, kuriame asmuo yra registruotas;

4.2.3. per administracinių ir viešųjų paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai.“;

2. Pavedu:

2.1. Teisės skyriui organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje;

2.2. įsakymo kontrolę vykdyti direktoriaus pavaduotojui, atsakingam už pagrindinių veiklos procesų valdymą.

 

 

 

Direktorė                                                                                                              Inga Balnanosienė

 

 

 

 

SUDERINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2022 m. vasario 2 d. raštu Nr. (4.175E) I-1286