Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. GEGUŽĖS 30 D. NUTARIMO NR. 591 „DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO, JO PADARINIŲ, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ IR JŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ) APYVARTOS STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. rugsėjo 16 d. Nr. 996
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos stebėsenos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 591 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, jo padarinių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeisti 4.2.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„4.2.6. fizinius ir juridinius asmenis, kurie turi teisę užsiimti veikla, susijusia su nuodingosiomis medžiagomis, jeigu minėtos medžiagos įtrauktos į Nuodingųjų medžiagų pagal jų toksiškumą sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-975, ir patenka į Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) sąrašą, numatytą 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 46);“.

2. Pakeisti 4.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„4.13. Valstybinė teismo medicinos tarnyba – apie mirčių, kurių tiesioginė ir netiesioginė priežastis – narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimas, tačiau šių medžiagų rasta mirusiojo organuose ir biologiniuose skysčiuose, skaičių ir rastų medžiagų pavadinimus.“

3. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Valstybės institucijos ir įstaigos, nurodytos šio aprašo 4 punkte (išskyrus 4.4.1 papunktį), informaciją Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui teikia už praėjusius kalendorinius metus kasmet raštu arba elektronine forma einamųjų metų II ketvirtį.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                           Rimantė Šalaševičiūtė