LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. LAPKRIČIO 6 D. ĮSAKYMO NR. D1-885 „DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANŲ RENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gegužės 19 d. Nr. D1-364

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo  infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. D1-885 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų taisyklių patvirtinimo“, 22.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„22.4. nustatomos teritorijos, kurios bus įtrauktos į viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijas.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                 Kęstutis Trečiokas