Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2013 M. BALANDŽIO 30 D. NUTARIMO NR. 387 „Dėl Sprogmenų gamybos, prekybos ir naudojimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 28 d. Nr. 1271

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 30 d. nutarimą Nr. 387 „Dėl Sprogmenų gamybos, prekybos ir naudojimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

Dėl Sprogmenų gamybos, prekybos ir naudojimo licencijavimo bei rašytinių sutikimų lietuvos respublikoje verstis ŠIA licencijuojama veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo 6 straipsnio 4 ir 10 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Sprogmenų gamybos, prekybos ir naudojimo licencijavimo bei rašytinių sutikimų Lietuvos Respublikoje verstis šia licencijuojama veikla išdavimo taisykles (pridedama).“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2017 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Eimutis Misiūnas


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2013 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 387
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1271
redakcija)

 

 

 

Sprogmenų gamybos, prekybos ir naudojimo LICENCIJAVIMO bei rašytinių sutikimų LIETUVOS RESPUBLIKOJE VERSTIS ŠIA licencijuojama VEIKLA IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sprogmenų gamybos, prekybos ir naudojimo licencijavimo bei rašytinių sutikimų Lietuvos Respublikoje verstis šia licencijuojama veikla išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato licencijų verstis sprogmenų gamyba, prekyba sprogmenimis ar sprogmenų naudojimu (toliau – licencija), rašytinių sutikimų verstis Lietuvos Respublikoje licencijuojama veikla – sprogmenų gamyba, prekyba sprogmenimis ar sprogmenų naudojimu (toliau – rašytinis sutikimas) – rūšis, reglamentuoja informacijos apie licencijų, rašytinių sutikimų išdavimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą skelbimą, prašymų, dokumentų ir informacijos, kurių reikia licencijai, rašytiniam sutikimui gauti, pateikimą, nagrinėjimą, nagrinėjimo terminus, licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą, licencijų, rašytinių sutikimų išdavimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą, licencijų, rašytinių sutikimų patikslinimą ir dublikatų išdavimą.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatyme (toliau – Įstatymas).

3. Licencijas, rašytinius sutikimus išduoda, jų galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina, galiojimą panaikina, licencijas, rašytinius sutikimus patikslina ir jų dublikatus išduoda Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas).

4. Licencijos, rašytiniai sutikimai išduodami neterminuotam laikui.

 

II SKYRIUS

LICENCIJŲ, RAŠYTINIŲ SUTIKIMŲ RŪŠYS, INFORMACIJOS APIE LICENCIJOS, RAŠYTINIO SUTIKIMO IŠDAVIMĄ, GALIOJIMO SUSTABDYMĄ, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMĄ IR GALIOJIMO PANAIKINIMĄ SKELBIMAS

 

5. Taisyklėse nustatyta tvarka išduodamos šios licencijos ir rašytiniai sutikimai:

5.1. licencija verstis sprogmenų gamyba;

5.2. licencija verstis prekyba sprogmenimis;

5.3. licencija verstis sprogmenų naudojimu;

5.4. rašytinis sutikimas verstis sprogmenų gamyba;

5.5. rašytinis sutikimas verstis prekyba sprogmenimis;

5.6. rašytinis sutikimas verstis sprogmenų naudojimu.

6. Licencijos, rašytiniai sutikimai gali būti išduodami tiek popierine, tiek ir elektronine forma per Policijos elektroninių paslaugų sistemą.

7. Informaciją apie licencijos išdavimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, galiojimo panaikinimą, patikslinimą (papildymą) Juridinių asmenų registrui teikia Policijos departamentas Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Teikiami šie duomenys:

7.1. duomenys apie Policijos departamentą – instituciją, išdavusią licenciją (pavadinimas, kodas, buveinės adresas);

7.2. licencijos turėtojas (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas);

7.3. licencijos numeris;

7.4. veiklos, kuria verstis išduota licencija, rūšis;

7.5. licencijos išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo, patikslinimo (papildymo) data.

8. Apie licencijos, rašytinio sutikimo išdavimą, patikslinimą (papildymą), galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ar galiojimo panaikinimą skelbiama Policijos departamento interneto svetainėje, interneto svetainėje www.verslovartai.lt ir nurodoma:

8.1. licencijos, rašytinio sutikimo turėtojas (fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas);

8.2. licencijos, rašytinio sutikimo numeris;

8.3. veiklos, kuria verstis išduota licencija, rašytinis sutikimas, rūšis;

8.4. licencijos, rašytinio sutikimo išdavimo, patikslinimo (papildymo), galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo data.

9. Policijos departamentas informaciją apie licencijų išdavimą, patikslinimą (papildymą), galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą privalo teikti Licencijų informacinei sistemai, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo patvirtinimo“.

 

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ IŠDUOTI LICENCIJĄ, RAŠYTINĮ SUTIKIMĄ NAGRINĖJIMAS IR NAGRINĖJIMO TERMINAI

 

10. Juridiniai asmenys, norintys gauti licenciją, pateikia Policijos departamentui prašymą, kuriame nurodoma:

10.1. juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą juridinį asmenį, telefono ir, jeigu turi, fakso numeriai;

10.2. kontroliuojančiojo (-iųjų) asmens (-ų) vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu asmens kodo neturi, – gimimo data), gyvenamoji vieta;

10.3. juridinio asmens vadovo vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu asmens kodo neturi, – gimimo data), gyvenamoji vieta;

10.4. juridinio asmens padalinių vadovų, kurie tiesiogiai kontroliuos sprogmenų gamybą, įgijimą, laikymą, naudojimą ar realizavimą, sąrašas (jeigu jie prašymo Policijos departamentui pateikimo dieną dirba juridiniame asmenyje), kuriame nurodomas kiekvieno asmens pareigybės pavadinimas, numatomos atlikti funkcijos, vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu asmens kodo neturi, – gimimo data), gyvenamoji vieta;

10.5. juridinio asmens padalinių vadovų, kurių veikla nėra tiesiogiai susijusi su sprogmenų gamybos, įgijimo, laikymo, naudojimo ar realizavimo kontrole, sąrašas (jeigu jie prašymo Policijos departamentui pateikimo dieną dirba juridiniame asmenyje), kuriame nurodomas kiekvieno asmens pareigybės pavadinimas, numatomos atlikti funkcijos, vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu asmens kodo neturi, – gimimo data), gyvenamoji vieta;

10.6. darbuotojų, kurie gamins sprogmenis, įsigis sprogmenų, juos laikys, naudos ar realizuos (toliau – darbuotojai), sąrašas (jeigu tokie darbuotojai prašymo pateikimo Policijos departamentui dieną dirba juridiniame asmenyje), kuriame nurodomas kiekvieno asmens pareigybės pavadinimas, numatomos atlikti funkcijos, vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu asmens kodo neturi, – gimimo data), gyvenamoji vieta;

10.7. veiklos, kuria verstis prašoma išduoti licenciją, rūšis;

10.8. asmens, įgalioto pateikti prašymą ir dokumentus, būtinus licencijai gauti, ir paimti išduotą licenciją, vardas, pavardė ir asmens kodas (jeigu asmens kodo neturi, – gimimo data).

11. Kartu su Taisyklių 10 punkte nurodytu prašymu išduoti licenciją pateikiamos sveikatos priežiūros įstaigų išduotos galiojančios sveikatos medicininio patikrinimo išvados, patvirtinančios, kad darbuotojai, juridinio asmens padalinių vadovai, kurie tiesiogiai kontroliuos sprogmenų gamybą, įgijimą, laikymą, naudojimą ar realizavimą, neįrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos arba neprižiūrimi sveikatos priežiūros įstaigos dėl psichikos ligos ar sutrikimo, taip pat neserga ligomis ar neturi fizinių trūkumų, dėl kurių asmuo negali tinkamai elgtis su sprogmenimis.

12. Fiziniai asmenys, norintys gauti licenciją, pateikia Policijos departamentui prašymą, kuriame nurodoma:

12.1. fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu asmens kodo neturi, – gimimo data), gyvenamoji vieta, telefono ir, jeigu turi, fakso numeriai;

12.2. veiklos, kuria verstis prašoma išduoti licenciją, rūšis;

12.3. darbuotojų sąrašas (jeigu tokius darbuotojus prašymo Policijos departamentui pateikimo dieną fizinis asmuo yra pasamdęs), kuriame nurodomas kiekvieno asmens pareigybės pavadinimas, numatomos atlikti funkcijos, vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu asmens kodo neturi, – gimimo data), gyvenamoji vieta;

12.4. asmens, įgalioto pateikti prašymą ir dokumentus, būtinus licencijai gauti, ir paimti išduotą licenciją, vardas, pavardė ir asmens kodas (jeigu asmens kodo neturi, – gimimo data).

13. Kartu su Taisyklių 12 punkte nurodytu prašymu išduoti licenciją pateikiamos sveikatos priežiūros įstaigų išduotos galiojančios sveikatos medicininio patikrinimo išvados, patvirtinančios, kad fizinis asmuo ir darbuotojai, neįrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos arba neprižiūrimi sveikatos priežiūros įstaigos dėl psichikos ligos ar sutrikimo, taip pat neserga ligomis ar neturi fizinių trūkumų, dėl kurių asmuo negali tinkamai elgtis su sprogmenimis.

14. Fiziniai ar juridiniai asmenys, turintys savo įsisteigimo valstybėje narėje išduotas galiojančias licencijas ir (ar) leidimus verstis licencijuojama veikla – sprogmenų gamyba, prekyba sprogmenimis ar sprogmenų naudojimu – ir norintys gauti rašytinį sutikimą, pateikia Policijos departamentui prašymą išduoti rašytinį sutikimą.

15. Juridiniai asmenys prašyme išduoti rašytinį sutikimą nurodo:

15.1. juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinės adresą, registrą, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą juridinį asmenį, telefono ir, jeigu turi, fakso numerius;

15.2. juridinio asmens vadovo vardą ir pavardę, asmens kodą (jeigu asmens kodo neturi, – gimimo datą), gyvenamąją vietą;

15.3. licencijuojamos veiklos, kuria juridinis asmuo verčiasi savo įsisteigimo valstybėje narėje, pavadinimą (sprogmenų gamyba, prekyba ar naudojimas);

15.4. darbuotojų, kurie juridinio asmens įsisteigimo valstybės narės kompetentingos institucijos nėra patikrinti dėl Įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1–2 punktuose nurodytų aplinkybių (jeigu tokie darbuotojai prašymo Policijos departamentui pateikimo dieną dirba juridiniame asmenyje), sąrašą, kuriame nurodomas kiekvieno asmens pareigybės pavadinimas, numatomos atlikti funkcijos, vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu asmens kodo neturi, – gimimo data), gyvenamoji vieta;

15.5. darbuotojų, kurie juridinio asmens įsisteigimo valstybės narės kompetentingos institucijos yra patikrinti dėl Įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1–2 punktuose nurodytų aplinkybių (jeigu tokie darbuotojai prašymo Policijos departamentui pateikimo dieną dirba juridiniame asmenyje), sąrašą, kuriame nurodomas kiekvieno asmens pareigybės pavadinimas, numatomos atlikti funkcijos, vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu asmens kodo neturi, – gimimo data), gyvenamoji vieta;

15.6. juridinio asmens padalinių vadovų, kurie Lietuvos Respublikoje tiesiogiai kontroliuos sprogmenų gamybą, įgijimą, laikymą, naudojimą ar realizavimą ir nėra patikrinti juridinio asmens įsisteigimo valstybės narės kompetentingos institucijos dėl Įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1–9 punktuose nurodytų aplinkybių (jeigu šie asmenys prašymo Policijos departamentui pateikimo dieną dirba juridiniame asmenyje), sąrašą, kuriame nurodomas kiekvieno asmens pareigybės pavadinimas, numatomos atlikti funkcijos, vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu asmens kodo neturi, – gimimo data), gyvenamoji vieta;

15.7. juridinio asmens padalinių vadovų, kurie Lietuvos Respublikoje tiesiogiai kontroliuos sprogmenų gamybą, įgijimą, laikymą, naudojimą ar realizavimą ir yra patikrinti juridinio asmens įsisteigimo valstybės narės kompetentingos institucijos dėl Įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1–9 punktuose nurodytų aplinkybių (jeigu šie asmenys prašymo Policijos departamentui pateikimo dieną dirba juridiniame asmenyje), sąrašą, kuriame nurodomas kiekvieno asmens pareigybės pavadinimas, numatomos atlikti funkcijos, vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu asmens kodo neturi, – gimimo data), gyvenamoji vieta;

15.8. asmens, įgalioto pateikti prašymą ir dokumentus, būtinus rašytiniam sutikimui gauti, ir paimti išduotą rašytinį sutikimą, vardas, pavardė ir asmens kodas (jeigu asmens kodo neturi, – gimimo data).

16. Kartu su Taisyklių 15 punkte nurodytu juridinio asmens prašymu išduoti rašytinį sutikimą pateikiamos:

16.1. sveikatos priežiūros įstaigų išduotos galiojančios sveikatos medicininio patikrinimo išvados, patvirtinančios, kad darbuotojai, juridinio asmens padalinių vadovai, kurie tiesiogiai kontroliuos sprogmenų gamybą, įgijimą, laikymą, naudojimą ar realizavimą, neįrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos arba neprižiūrimi sveikatos priežiūros įstaigos dėl psichikos ligos ar sutrikimo, taip pat neserga ligomis ar neturi fizinių trūkumų, dėl kurių asmuo negali tinkamai elgtis su sprogmenimis (jeigu juridinio asmens darbuotojas, juridinio asmens padalinio vadovas dėl nurodytų aplinkybių nebuvo tikrinti juridinio asmens įsisteigimo valstybėje narėje);

16.2. įsisteigimo valstybėje narėje gautos licencijos ir (ar) leidimo verstis sprogmenų gamyba, prekyba ar naudojimu kopija.

17. Fiziniai asmenys prašyme išduoti rašytinį sutikimą nurodo:

17.1. fizinio asmens vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu asmens kodo neturi, – gimimo datą), gyvenamąją vietą, telefono ir, jeigu turi, fakso numerius;

17.2. licencijuojamos veiklos, kuria fizinis asmuo verčiasi savo įsisteigimo valstybėje narėje, pavadinimą (sprogmenų gamyba, prekyba ar naudojimas);

17.3. darbuotojų, kurie savo įsisteigimo valstybės narės kompetentingos institucijos nėra patikrinti dėl Įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1–2 punktuose nurodytų aplinkybių (jeigu tokius darbuotojus prašymo Policijos departamentui pateikimo dieną fizinis asmuo yra pasamdęs), sąrašą;

17.4. darbuotojų, kurie savo įsisteigimo valstybės narės kompetentingos institucijos yra patikrinti dėl Įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1–2 punktuose nurodytų aplinkybių (jeigu tokius darbuotojus prašymo Policijos departamentui pateikimo dieną fizinis asmuo yra pasamdęs), sąrašą;

17.5. asmens, įgalioto pateikti prašymą ir dokumentus, būtinus rašytiniam sutikimui gauti, ir paimti išduotą rašytinį sutikimą, vardą, pavardę ir asmens kodą (jeigu asmens kodo neturi, – gimimo datą).

18. Kartu su Taisyklių 17 punkte nurodytu fizinio asmens prašymu išduoti rašytinį sutikimą pateikiama:

18.1. sveikatos priežiūros įstaigų išduotos galiojančios sveikatos medicininio patikrinimo išvados, patvirtinančios, kad fizinis asmuo ir darbuotojai, neįrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos arba neprižiūrimi sveikatos priežiūros įstaigos dėl psichikos ligos ar sutrikimo, taip pat neserga ligomis ar neturi fizinių trūkumų, dėl kurių asmuo negali tinkamai elgtis su sprogmenimis (jeigu fizinis asmuo ar darbuotojas dėl nurodytų aplinkybių nebuvo tikrintas savo įsisteigimo valstybėje narėje);

18.2. įsisteigimo valstybėje narėje gautos licencijos ir (ar) leidimo verstis sprogmenų gamyba, prekyba ar naudojimu kopija.

19. Taisyklių 10, 12, 14, 36 ir 38 punktuose nurodytus prašymus ir kartu teikiamus dokumentus fiziniai ir juridiniai asmenys gali pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, Policijos elektroninių paslaugų sistemą arba tiesiogiai. Naudojamos tos elektroninės priemonės, kuriomis užtikrinamas asmens tapatybės identifikavimas ir pasirašoma saugiu elektroniniu parašu.

20. Iš licenciją ar rašytinį sutikimą prašančio išduoti asmens ar asmens, įgalioto pateikti prašymą ir dokumentus, būtinus licencijai ar rašytiniam sutikimui gauti (toliau – pareiškėjas), neturi būti reikalaujama pateikti dokumentų ir (ar) informacijos, kuriuos pareiškėjas jau yra pateikęs Policijos departamentui, išskyrus tuos atvejus, kai pareiškėjo pateikti duomenys ir (ar) informacija pasikeičia, taip pat kuriuos, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 8 punktu, gali gauti pats Policijos departamentas.

21. Nustatęs, kad pateiktas prašymas neišsamus (jame pateikta ne visa atitinkamai Taisyklių 10, 12, 15 ar 17 punktuose nurodyta informacija) arba nepateikti Taisyklių 11, 13, 16 ar 18 punktuose nurodyti dokumentai, Policijos departamentas per 5 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo praneša pareiškėjui, kad prašymas gautas Policijos departamente ir per 15 darbo dienų nuo pranešimo išsiuntimo pareiškėjui būtina pateikti trūkstamą informaciją ar dokumentus, taip pat kad terminas išduoti licenciją, rašytinį sutikimą skaičiuojamas nuo visos informacijos ar dokumentų, kurių reikia licencijai, rašytiniam sutikimui gauti, gavimo Policijos departamente dienos.

22. Nenustatęs prašymo ir dokumentų trūkumų, nurodytų Taisyklių 21 punkte, Policijos departamentas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ir visų tinkamai įformintų dokumentų, kurių reikia licencijai ar rašytiniam sutikimui išduoti, gavimo išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad šie dokumentai gauti. Patvirtinime nurodomas ir terminas licencijai, rašytiniam sutikimui išduoti, sprendimo apskundimo tvarka ir terminai, taip pat tai, kad pareiškėjui per 30 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų, kurių reikia licencijai, rašytiniam sutikimui išduoti, pateikimo negavus jokio atsakymo, laikoma, kad licencija ar rašytinis sutikimas išduoti.

23. Policijos departamentas, gavęs prašymą išduoti licenciją, Taisyklių 11 ir 13 punktuose nurodytas sveikatos medicininio patikrinimo išvadas, patikrina, ar nėra (yra) aplinkybių, dėl kurių fiziniam asmeniui, darbuotojui, juridinio asmens padalinio vadovui, kuris tiesiogiai kontroliuos sprogmenų gamybą, įgijimą, laikymą, naudojimą ar realizavimą, taikomi Įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1–9 punktuose, o kontroliuojančiajam asmeniui, juridinio asmens ar jo padalinio vadovui, kurio veikla nėra tiesiogiai susijusi su sprogmenų įgijimo, laikymo ar naudojimo kontrole, taikomi Įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3–9 punktuose nustatyti teisės dirbti darbą, susijusį su licencijuojama veikla, apribojimai.

24. Jeigu Taisyklių 23 punkte nurodytas (-i) asmuo (-enys) yra kitos valstybės narės pilietis (-čiai) ar kitas (-i) fizinis (-iai) asmuo (-enys), kuris (-ie) naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam (jiems) suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, Policijos departamentas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas persiunčia jo (jų) duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu asmens kodo neturi, – gimimo datą), gyvenamąją vietą, telefono ir, jeigu turi, fakso numerius) Lietuvos kriminalinės policijos biurui. Lietuvos kriminalinės policijos biuras privalo patikrinti, ar nėra (yra) aplinkybių, dėl kurių fiziniam asmeniui, darbuotojui, juridinio asmens padalinio vadovui, kuris tiesiogiai kontroliuos sprogmenų gamybą, įgijimą, laikymą, naudojimą ar realizavimą, taikomi Įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje, o kontroliuojančiajam asmeniui, juridinio asmens ar jo padalinio vadovui, kurio veikla nėra tiesiogiai susijusi su sprogmenų įgijimo, laikymo, naudojimo ar realizavimo kontrole, taikomi Įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3–9 punktuose nustatyti teisės dirbti darbą, susijusį su licencijuojama veikla, apribojimai.

25. Lietuvos kriminalinės policijos biuras ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo Taisyklių 24 punkte nurodytos informacijos gavimo Policijos departamentui persiunčia atliktų patikrinimų duomenis.

26. Policijos departamentas, įvertinęs gautą Taisyklių 10 ir 12 punktuose nurodytą prašymą išduoti licenciją, Taisyklių 11 ir 13 punktuose nurodytas sveikatos medicininio patikrinimo išvadas ir Taisyklių 23 ir 24 punktuose nurodytus patikrinimo (-ų) duomenis, sprendimą dėl licencijos išdavimo ar neišdavimo priima ir pareiškėją apie tai informuoja ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo. Jeigu pareiškėjas per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, pateikimo negauna jokio atsakymo, laikoma, kad licencija ar rašytinis sutikimas išduoti.

27. Sprendimas dėl rašytinio sutikimo išdavimo ar neišdavimo fiziniam ar juridiniam asmeniui, pateikusiam kitoje valstybėje narėje išduotą licenciją ir (ar) leidimą, priimamas, kai Policijos departamentas patikrina licencijos ir (ar) leidimo galiojimą, taip pat pagal Taisyklių 15.5, 15.7 ir 17.4 papunkčius pateiktų duomenų teisingumą per Vidaus rinkos informacinę sistemą, nurodytą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme. Asmenys, kurie nurodyti Taisyklių 15.5, 15.7 ir 17.4 papunkčiuose ir kurių patikrinimo įsisteigimo valstybėje narėje duomenys buvo gauti per Vidaus rinkos informacinę sistemą, pakartotinai Taisyklių 25 ir 26 punktuose nustatyta tvarka netikrinami. Taisyklių 15.4, 15.6 ir 17.3 papunkčiuose nurodyti asmenys, kurie nėra patikrinti savo įsisteigimo valstybėje narėje, arba paaiškėjus, kad Taisyklių 15.5, 15.7 ir 17.4 papunkčiuose nurodyti asmenys savo įsisteigimo valstybės narės kompetentingos institucijos nėra patikrinti, kaip nurodyta Taisyklių 15.5, 15.7 ir 17.4 papunkčiuose, šie asmenys tikrinami Taisyklių 23 ir 24 punktuose nustatyta tvarka.

28. Policijos departamentas sprendimą dėl rašytinio sutikimo išdavimo ar neišdavimo priima ir pareiškėją apie tai informuoja ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų dokumentų, kurių reikia rašytiniam sutikimui išduoti, gavimo Policijos departamente. Jeigu pareiškėjas per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų dokumentų, kurių reikia rašytiniam sutikimui išduoti, gavimo Policijos departamente negauna jokio atsakymo, laikoma, kad licencija ar rašytinis sutikimas išduoti.

29. Licencija, rašytinis sutikimas neišduodami Įstatymo 6 straipsnio 7 dalyje nustatytais atvejais.

30. Policijos departamentas Taisyklių 21, 22, 26, 28, 34 ir 38 punktuose nurodytą informaciją pareiškėjui ar licencijos arba rašytinio sutikimo turėtojui gali pateikti ir per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, Policijos elektroninių paslaugų sistemą arba tiesiogiai.

 

IV SKYRIUS

LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ LAIKYMOSI PRIEŽIŪRA, LICENCIJOS, RAŠYTINIO SUTIKIMO GALIOJIMO SUSTABDYMAS, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS IR GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

31. Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą pagal kompetenciją atlieka Policijos departamentas, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos. Licencijų išdavimą ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą pagal kompetenciją atlieka skirtingi Policijos departamento padaliniai.

32. Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūra atliekama Sprogmenų civilinės apyvartos kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 385 „Dėl Sprogmenų civilinės apyvartos kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

33. Licencijos, rašytinio sutikimo galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas, galiojimas panaikinamas Įstatymo 17 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka per 5 darbo dienas nuo atitinkamų aplinkybių nustatymo.

34. Priėmęs sprendimą sustabdyti ar panaikinti licencijos arba rašytinio sutikimo galiojimą, licencijos ar rašytinio sutikimo galiojimo sustabdymą, Policijos departamentas apie tai per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo informuoja pareiškėją ar licencijos arba rašytinio sutikimo turėtoją.

V SKYRIUS

LICENCIJŲ, RAŠYTINIŲ SUTIKIMŲ PATIKSLINIMAS (PAPILDYMAS) IR DUBLIKATŲ IŠDAVIMAS

 

35. Licencija, rašytinis sutikimas patikslinami (papildomi) (išduodama nauja licencija, naujas rašytinis sutikimas su patikslintais rekvizitais), jeigu pasikeičia fizinio asmens, kuris verčiasi licencijuojama veikla, ar juridinio asmens ūkinės komercinės veiklos pobūdis ar kiti duomenys, nurodyti dokumentuose, pateiktuose licencijai ar rašytiniam sutikimui gauti. Licencija, rašytinis sutikimas patikslinami (papildomi) ir tada, kai padaryta rašybos klaidų.

36. Pasikeitus fizinio asmens, kuris verčiasi licencijuojama veikla, ar juridinio asmens ūkinės komercinės veiklos pobūdžiui ar kitiems duomenims, nurodytiems Taisyklių 10, 12, 15 ir 17 punktuose, kurie buvo nurodyti dokumentuose, pateiktuose licencijai ar rašytiniam sutikimui gauti, licencijos, rašytinio sutikimo turėtojas privalo apie tai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pranešti Policijos departamentui, pateikdamas prašymą patikslinti licenciją, rašytinį sutikimą ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

37. Policijos departamentas privalo patikslinti (papildyti) licenciją, rašytinį sutikimą ir apie tai pranešti licencijos ar rašytinio sutikimo turėtojui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų ir dokumentų, kurių reikia licencijai, rašytiniam sutikimui patikslinti (papildyti), gavimo. Jeigu pateiktame prašyme pateikta netiksli ar ne visa informacija arba pateikti ne visi dokumentai, Policijos departamentas per 5 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo praneša licencijos, rašytinio sutikimo turėtojui, kad per 15 darbo dienų nuo pranešimo išsiuntimo licencijos, rašytinio sutikimo turėtojui būtina patikslinti ar pateikti trūkstamą informaciją ar dokumentus, taip pat kad terminas patikslinti (papildyti) licenciją, rašytinį sutikimą skaičiuojamas nuo visų licencijai, rašytiniam sutikimui patikslinti (papildyti) reikalingų duomenų ir dokumentų gavimo.

38. Popierinės formos licenciją, rašytinį sutikimą praradusiam licencijos, rašytinio sutikimo turėtojui, kuris pateikia prašymą išduoti licencijos, rašytinio sutikimo dublikatą ir motyvuotą paaiškinimą, Policijos departamentas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo išduoda licencijos, rašytinio sutikimo dublikatą su žyma „Dublikatas“. Jeigu pateiktas nemotyvuotas paaiškinimas (pateikti netikslūs ar ne visi duomenys), Policijos departamentas per 5 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo praneša licencijos, rašytinio sutikimo turėtojui, kad būtina per 15 darbo dienų nuo pranešimo išsiuntimo licencijos, rašytinio sutikimo turėtojui patikslinti ar pateikti trūkstamus duomenis, taip pat kad terminas išduoti licencijos, rašytinio sutikimo dublikatą skaičiuojamas nuo visų licencijos, rašytinio sutikimo dublikatui išduoti reikalingų duomenų ir dokumentų gavimo.

 

 

 

––––––––––––––––––––