VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AUKCIONŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. spalio 15 d. Nr. NVE-177 (1.3 E)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybės įmonės Registrų centro įstatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-852 „Dėl Valstybės įmonės Registrų centro įstatų patvirtinimo“, 11.14 papunkčiu ir Antstolių informacinės sistemos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo, Antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašo, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių atestavimo taisyklių patvirtinimo“, 10.1.2 papunkčiu:

1Tvirtinu Aukcionų organizavimo ir vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašą (pridedama).

2Pripažįstu netekusiu galios valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. spalio 29 d. įsakymą Nr. v-379 „Dėl Juridinių asmenų organizuojamų elektroninių aukcionų vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašo ir patvirtinimo apie susipažinimą su juridinių asmenų organizuojamų elektroninių aukcionų vykdymo tvarka formos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

Generalinis direktorius                                                                                    Saulius Urbanavičius

 

PATVIRTINTA

Valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus

2020 m. spalio 15 d.

įsakymu Nr. NVE-177 (1.3 E)

 

 

AUKCIONų ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PRIEMONĖMIS tVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Aukcionų organizavimo ir vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja viešųjų aukcionų, kuriuose parduodamos prekės, daiktai ar kitas kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas (toliau – Turtas), organizavimą ir vykdymą informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje www.evarzytynes.lt (toliau – specialioji interneto svetainė).

2Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Elektroninis aukcionas (toliau – Aukcionas) – Turto pirkimo–pardavimo būdas, vykdomas informacinių technologijų priemonėmis specialiojoje interneto svetainėje.

2.2. Elektroninio aukciono organizatorius (toliau – Aukciono organizatorius) – juridinis asmuo (išskyrus valstybės įmonę Turto banką ir savivaldybes), ketinantis parduoti jam nuosavybės teise priklausantį ar patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą ir / ar prekes, daiktus ar kitą kilnojamąjį turtą (toliau Turtas).

2.3. Dalyvio garantinis įnašas – Aukciono organizatoriaus skelbime nurodyta konkreti pinigų suma eurais, kurią asmuo privalo sumokėti į Aukciono organizatoriaus skelbime nurodytą banko sąskaitą prieš registruodamasis į Aukcioną.

2.4. Dalyvio registravimo mokestis – Aukciono organizatoriaus skelbime nurodyta konkreti pinigų suma eurais, kurią asmuo privalo sumokėti į Aukciono organizatoriaus skelbime nurodytą banko sąskaitą prieš registruodamasis į Aukcioną (jeigu taikoma) ir kuri negrąžinama, neįskaitoma į Turto pardavimo kainą, išskyrus šio Aprašo 13 punkte nurodytą atvejį, ir kai nesusirenka Aukciono skelbime nurodytas minimalus privalomas Aukciono dalyvių skaičius (jeigu taikoma).

2.5. Aukciono dalyvis – asmuo, pageidaujantis dalyvauti Aukcione, patvirtinęs savo tapatybę, įvykdęs Aukciono organizatoriaus skelbime nustatytus reikalavimus, patvirtinęs susipažinimą su elektroninių aukcionų organizavimo ir vykdymo tvarka (priedas) ir Aukciono organizatoriaus patvirtintas dalyvis.

2.6. Aukciono laimėtojas didžiausią kainą pasiūlęs Aukciono dalyvis, kuris paskelbtas elektroninio Aukciono laimėtoju.

 

II SKYRIUS

AUKCIONO SKELBIMAS

 

3Apie rengiamą Aukcioną ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki Aukciono dalyvių registravimo į Aukcioną pradžios skelbiama specialiojoje interneto svetainėje. Aukcionui neįvykus informacija apie rengiamą to paties Turto naują Aukcioną skelbiama ne vėliau kaip prieš 4 (keturias) kalendorines dienas iki Aukciono dalyvių registravimo į Aukcioną pradžios. Tais atvejais, kai Aukciono pabaigos diena yra ne darbo ar oficialios šventės diena, Aukciono pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena.

4Skelbime apie Aukcioną turi būti nurodyta:

4.1. Aukciono organizatoriaus pavadinimas, kodas ir buveinė;

4.2. Aukciono organizatoriaus darbuotojo, atsakingo už informacijos teikimą, vardas ir pavardė, pareigos, adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;

4.3. informacija apie parduodamą Turtą:

4.3.1.   parduodamo Turto pavadinimas;

4.3.2.   parduodamo Turto pagaminimo metai (jeigu reikia);

4.3.3.   parduodamo Turto techniniai duomenys (jeigu reikia);

4.3.4.   parduodamo Turto sertifikato duomenys (jeigu pagal teisės aktų reikalavimus jam atitikties sertifikatas privalomas);

4.3.5.   parduodamo Turto registracijos registre duomenys (jeigu pagal teisės aktų reikalavimus jį registruoti privaloma);

4.4. pradinė Turto pardavimo kaina; ji apvalinama pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles iki sveikojo skaičiaus (t. y. nurodoma kaina eurais be centų);

4.5. minimalus kainos didinimo intervalas;

4.6. registravimo į Aukcioną pradžios ir pabaigos data (valandos, minutės);

4.7. Aukciono pradžios ir pabaigos data (valandos, minutės);

4.8. parduodamo Turto apžiūros vieta, data, laikas ir sąlygos (jeigu taikoma);

4.9. minimalus privalomas Aukciono dalyvių skaičius (jeigu taikoma);

4.10.  dalyvio registravimo mokesčio dydis ir jo sumokėjimo terminas (jeigu taikoma);

4.11.  dalyvio garantinio įnašo dydis ir jo sumokėjimo terminas;

4.12.  Aukciono organizatoriaus sąskaitos (-ų), į kurią (-ias) turi būti sumokamas dalyvio garantinis įnašas, Aukciono dalyvio registravimo mokestis (jeigu taikoma) ir atsiskaitoma už parduodamą Turtą, numeris (-iai);

4.13.    atsiskaitymo už nupirktą Turtą terminas bei tvarka ir / arba pirkimo–pardavimo sutarties sąlygos, įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemonės;

4.14.    garantinio įnašo (neįvykus Aukcionui, atšaukus Aukcioną, nelaimėjusiems dalyviams, kitais atvejais) grąžinimo tvarka ir terminai;

4.15.    kiti kvalifikaciniai reikalavimai, susiję su parduodamu Turtu (jeigu taikoma);

4.16.    kitos Turto pardavimo sąlygos ir informacija, kurias būtina atskleisti ir viešinti.

 

 

III SKYRIUS

AUKCIONO DALYVIŲ REGISTRAVIMAS

 

5Asmuo, pageidaujantis dalyvauti Aukcione, turi registruotis į jį Aukciono skelbime nurodytu registravimo laiku.

6.  Norėdamas registruotis į Aukcioną asmuo turi prisijungti specialiojoje interneto svetainėje ir patvirtinti savo tapatybę svetainėje siūlomais asmens tapatybės nustatymo būdais.

7.  Asmuo, patvirtinęs savo tapatybę, specialiosios interneto svetainės skiltyje „Mano duomenys“ privalo nurodyti: adresą korespondencijai (jei gyvenamoji vieta / buveinė nėra deklaruota ar nesutampa su deklaruota), elektroninio pašto adresą, telefono numerį, banko sąskaitą, į kurią turi būti grąžintas dalyvio garantinis įnašas. Fizinis asmuo, prisijungęs specialiojoje interneto svetainėje, gali veikti savo vardu arba kaip kito fizinio asmens atstovas, nurodęs atstovaujamo asmens vardą, pavardę, taip pat atstovavimo pagrindą ir pateikęs atstovavimo faktą patvirtinančio teisės aktų nustatyta tvarka išduoto įgaliojimo kopiją.

8Juridinis asmuo Aukcione gali dalyvauti per atstovą – juridinio asmens vadovą arba įgaliotą asmenį, kuriam įgaliojimą juridinio asmens vadovas gali suteikti prisijungęs prie valstybės įmonės Registrų centro klientų savitarnos sistemos ir pasirašęs įgaliojimą elektroniniu parašu arba registracijos metu specialiojoje interneto svetainėje nurodęs atstovaujamo juridinio asmens pavadinimą, įmonės kodą ir pateikęs atstovavimo faktą patvirtinančio teisės aktų nustatyta tvarka išduoto įgaliojimo kopiją.

9.  Fizinis asmuo į konkretų Aukcioną gali registruotis tik vieną kartą kaip dalyvis arba kaip juridinio ar fizinio asmens atstovas.

10.  Asmuo privalo patvirtinti, kad susipažino su Aukciono organizatoriaus skelbime nurodytomis elektroninio aukciono vykdymo sąlygomis, šiame Apraše ir Aukciono organizatoriaus patvirtintose taisyklėse / tvarkos apraše nustatyta tvarka ir sutinka, kad valstybės įmonė Registrų centras ir Aukciono organizatorius tvarkytų jo asmens duomenis, įskaitant ir asmens kodą, dalyvavimo Aukcione tikslais teisės aktų nustatyta tvarka (priedas).

11.  Aukcione ketinantys dalyvauti asmenys, registruodamiesi į Aukcioną, papildomai turi pateikti šių dokumentų skaitmenines kopijas (jeigu taikoma):

11.1.  jeigu Aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė), sandorio dėl ketinimo įsigyti Turtą bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas;

11.2.  kitų Aukciono skelbime nurodytų dokumentų kopijas.

12Asmuo, pateikdamas dokumentus registruotis į konkretų Aukcioną, turi būti sumokėjęs aukciono dalyvio registravimo mokestį (jeigu taikoma) ir dalyvio garantinį įnašą, kurių dydžiai nurodyti Aukciono skelbime. Mokėjimai atliekami į skelbime nurodytą Aukciono organizatoriaus sąskaitą (-as).

13.  Jeigu asmeniui registruojantis į Aukcioną pasibaigė Aukciono registracijos laikas, tolesni registravimo veiksmai negalimi. Jeigu asmuo į Aukciono organizatoriaus sąskaitą (-as) pervedė dalyvio garantinį įnašą ir Aukciono dalyvio registravimo mokestį (jeigu taikoma), bet nespėjo užbaigti registracijos į Aukcioną, jis Aukciono organizatoriui turi pateikti prašymą, kuriame būtų nurodytas sąskaitos, į kurią reikia grąžinti dalyvio garantinį įnašą ir Aukciono dalyvio registravimo mokestį (jeigu taikoma), numerį.

14.  Aukciono organizatorius per Aukciono skelbime nurodytą laiką patikrina asmens registracijos metu pateiktus dokumentus ir informaciją bei Aukciono organizatoriaus nustatyta tvarka priima sprendimą patvirtinti arba atmesti Aukciono dalyvio registraciją ir tai pažymi Aukcionų valdymo portale.

15.  Aukciono organizatoriui patvirtinus arba atmetus dalyvio registraciją, sistema išsiunčia elektroninį pranešimą asmens registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu apie patvirtintą arba atmestą registraciją į Aukcioną.

 

IV SKYRIUS

AUKCIONO VYKDYMAS

 

16Aukcioną organizuoja ir vykdo Aukciono organizatoriaus vadovo ar jo įgalioto asmens paskirti darbuotojai.

17.  Aukcionas vykdomas skelbime nurodytu laiku. Aukciono organizatorius skelbime apie aukcioną gali nustatyti sąlygą, kad Aukciono dalyviai pradedami registruoti tik tada, kai dokumentus registracijai pateikė bent du dalyviai, kurie atitinka Aukciono sąlygų reikalavimus.

18.  Vykstant Aukcionui, jo dalyviai turi nurodyti siūlomą kainą už Aukcione parduodamą Turtą. Aukciono dalyviai kainą gali didinti automatiniu arba neautomatiniu būdu.

19.  Kainą didinant neautomatiniu būdu, Aukciono dalyvis už parduodamą Turtą gali siūlyti ne mažesnę negu pradinę arba didesnę už ją kainą, padidintą ne mažesniu nei Aukciono organizatoriaus nustatytas minimaliu kainos didinimo intervalas. Aukciono dalyvis kiekvieną kartą kainą už parduodamą Turtą pats įveda į lauką „Mano siūloma kaina“. Iki aukciono pabaigos Aukciono dalyvis kainą gali didinti neribotą skaičių kartų. Kiti Aukciono dalyviai turi siūlyti didesnę kainą už prieš tai pasiūlytą, tačiau ją didinti gali ne mažesniu nei Aukciono organizatoriaus nustatytu minimaliu kainos didinimo intervalu.

20.  Kainą didinant automatiniu būdu, Aukciono dalyvis nurodo siūlomą pradinę kainą, kuri negali būti mažesnė už pradinę Turto pardavimo kainą, didžiausią siūlomą kainą ir kainos didinimo automatiniu būdu intervalą, kuris negali būti mažesnis nei Aukciono skelbime nustatytas minimalus kainos didinimo intervalas. Kainą didinant automatiniu būdu, rodoma Aukciono dalyvio siūloma pradinė kaina, kuri išlieka iki to momento, kol kitas Aukciono dalyvis pasiūlo didesnę kainą. Kitam Aukciono dalyviui pasiūlius didesnę kainą, automatinį kainos didinimą nustačiusio Aukciono dalyvio siūloma kaina automatiškai padidinama Aukciono dalyvio nustatytu intervalu, kol kito Aukciono dalyvio pasiūlyta kaina viršys automatinį kainos didinimą nustačiusio Aukciono dalyvio nurodytą didžiausią siūlomą kainą. Aukciono dalyvio automatiniu būdu pasiūlyta didžiausia kaina iki Aukciono pabaigos negali būti žinoma nei Aukciono organizatoriui, nei kitiems Aukciono dalyviams ar tretiesiems asmenims. Keliant kainą automatiniu būdu, kaina gali būti pakeliama mažesne suma negu nurodytas kainos didinimo intervalas tuo atveju, kai iš maksimalios automatiniu būdu siūlomos kainos atėmus jau pasiūlytą kainą, skirtumas būna mažesnis už nurodytą kainos didinimo intervalą. Kaina automatiškai pakeliama iki Aukciono dalyvio nustatytos maksimalios siūlomos kainos.

21.  Jeigu Aukciono dalyvis, kainą didinantis neautomatiniu būdu, pasiūlo tokią pat kainą, kokią kitas Aukciono dalyvis, kainą didinantis automatiniu būdu, anksčiau yra nurodęs kaip didžiausią siūlomą kainą, rodoma anksčiau automatinį kainos didinimą nustačiusio Aukciono dalyvio didžiausia siūloma kaina, kuri tampa tuo metu už parduodamą Turtą siūloma kaina. Šiame punkte nustatyta tvarka taikoma ir tais atvejais, kai automatiniu būdu kainą didinantis Aukciono dalyvis pasiūlo tokią pat didžiausią siūlomą kainą, kurią kitas Aukciono dalyvis, kainą didinantis automatiniu būdu, anksčiau yra nurodęs kaip didžiausią siūlomą kainą.

22.  Iki Aukciono pabaigos bet kuris Aukciono dalyvis gali nustatyti automatinį kainos didinimą arba padidinti ar sumažinti anksčiau automatiniu būdu nustatytą didžiausią siūlomą kainą. Aukciono dalyvis, kurio pasiūlyta kaina vykstant Aukcionui yra didžiausia, anksčiau automatiniu būdu nustatytos didžiausios siūlomos kainos negali sumažinti daugiau, negu tuo metu rodoma jo pasiūlyta kaina.

23.  Aukciono vykdymo metu specialiojoje interneto svetainėje rodoma didžiausia tuo metu už parduodamą Turtą pasiūlyta kaina.

24.  Aukciono dalyvio pasiūlyta kaina laikoma priimta, kai iki Aukciono pabaigos ji užfiksuojama specialiosios interneto svetainės serveryje. Aukciono dalyvis neturi teisės atšaukti savo kainos pasiūlymo.

 

 

V SKYRIUS

AUKCIONO PABAIGA

 

25.  Aukcionas baigiamas skelbime nurodytu laiku. Jeigu iki Aukciono pabaigos yra gautas bent vienas kainos pasiūlymas, Aukcionas pratęsiamas papildomam penkių minučių ir nulio sekundžių terminui, kurio metu Aukciono dalyviai gali siūlyti kainą už parduodamą Turtą. Po kiekvieno per pratęstą papildomą penkių minučių ir nulio sekundžių terminą gauto kainos pasiūlymo Aukcionas pakartotinai pratęsiamas penkių minučių ir nulio sekundžių terminui, kuris pradedamas skaičiuoti nuo kainos pasiūlymo gavimo momento. Pratęstas Aukcionas užbaigiamas, jeigu per penkias minutes ir nulį sekundžių po paskutinio kainos pasiūlymo negaunamas kitas didesnės kainos pasiūlymas.

26.  Aukciono laimėtoju pripažįstamas tas dalyvis, kuris iki Aukciono pabaigos pasiūlė didžiausią kainą. Laimėjusio dalyvio pasiūlyta kaina kartu yra ir Turto pardavimo kaina.

27.  Pasibaigus Aukcionui, specialiojoje interneto svetainėje paskelbiama kaina, už kurią parduotas Turtas, laimėtojui išsiunčiamas elektroninis pranešimas apie laimėtą Aukcioną, o nelaimėjusiems dalyviams išsiunčiamas elektroninis pranešimas apie tai, kad Aukciono nelaimėjo.

28.  Aukcionas laikomas neįvykusiu, jeigu:

28.1.  neužregistruotas nė vienas Aukciono dalyvis;

28.2.  nė vienas dalyvis nepasiūlė Aukciono sąlygose nustatytos pradinės arba didesnės pagal nurodytą minimalų kainos kėlimo intervalą pardavimo kainos;

28.3.  neįvykdytos kitos Aukciono sąlygos.

29.  Aukciono organizatorius pagal specialiosios interneto svetainės, kurioje vykdomas Aukcionas, administratoriaus pranešimą dėl tinklalapio www.evarzytynes.lt veiklos sutrikimo, dėl kurio Aukcionas negali būti laikomas teisėtai įvykusiu, priima sprendimą atšaukti Aukcioną.

30.  Aukciono dalyviams, nelaimėjusiems Aukciono, taip pat asmenims, sumokėjusiems dalyvio garantinį įnašą, bet neįregistruotiems Aukciono dalyviais, dalyvio garantiniai įnašai grąžinami Aukciono organizatoriaus nustatyta tvarka.

31.  Aukcioną laimėjusio dalyvio sumokėtas dalyvio garantinis įnašas įskaitomas į Turto pardavimo kainą.

32.  Aukciono laimėtojas privalo pasirašyti Turto pirkimopardavimo sutartį arba Turto perleidimo sandorį Aukciono organizatoriaus patvirtintų taisyklių / tvarkos aprašo ir Aukciono skelbime nustatyta tvarka ir terminais.

33.  Jeigu per Aukciono organizatoriaus nurodytą terminą Turto pirkimopardavimo sutartis nepasirašoma arba Turto perleidimo sandoris nesudaromas dėl Aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad Aukciono laimėtojas atsisakė pasirašyti Turto pirkimopardavimo sutartį arba Turto perleidimo sandorį.

34Aukciono organizatorius įgyja teisę negrąžinti dalyvio garantinio įnašo, jei laimėjęs Aukcioną dalyvis atsisako pasirašyti Turto pirkimopardavimo sutartį arba Turto perleidimo sandorį.

35.  Už Aukciono paskelbimą, vykdymą, atšaukimą, paskelbimą neįvykusiu atsako Aukciono organizatorius.

36Aukcionui pasibaigus, informacija apie Aukcioną viešai skelbiama specialiojoje interneto svetainėje 60 (šešiasdešimt) dienų.

 

_________________________

 

Aukcionų organizavimo ir vykdymo

informacinių technologijų priemonėmis

tvarkos aprašo

priedas

 

 

 

PATVIRTINIMAS APIE SUSIPAŽINIMĄ SU ELEKTRONINIŲ AUKCIONŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO tVARKa

 

(Data)

 

Aš, (Vardas, pavardė, asmens kodas, juridinio asmens pavadinimas, kodas),

 

p a t v i r t i n u, kad susipažinau su elektroninio aukciono organizatoriaus skelbime nurodytomis turto pardavimo sąlygomis, elektroninio aukciono organizatoriaus turto pardavimo elektroninio aukciono būdu taisyklėmis / tvarkos aprašu, Aukcionų organizavimo ir vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašu ir sutinku su elektroninių aukcionų vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarka. Teisės aktų, reglamentuojančių turto pardavimą elektroninio aukciono būdu, sąrašas pateikiamas interneto svetainėje www.evarzytynes.lt skiltyje „Teisės aktai“.

S u p r a n t u, kad:

1. mano patvirtinimas apie susipažinimą su elektroninių aukcionų organizavimo ir vykdymo tvarka turi tokią pačią teisinę galią kaip ir asmens parašu patvirtintas dokumentas;

2. atsakau už atliekamus veiksmus interneto svetainėje www.evarzytynes.lt, teikiamus duomenis, dokumentų turinį ir kitą informaciją bei už nurodytus klaidingus duomenis;

3. atsakau už saugų kompiuterinės, programinės ar kitos įrangos, kuria naudodamasis jungiuosi prie interneto svetainės www.evarzytynes.lt, tinkamą (gamintojo numatytą) įdiegimą ir naudojimą, taip pat už kitos, elektroninių aukcionų metu naudojamos įdiegtos programinės įrangos keliamus interneto ryšio ar naršyklės sutrikimus;

4. atsakau už nepertraukiamo interneto ryšio užtikrinimą registracijos bei dalyvavimo elektroniniuose aukcionuose metu;

5. valstybės įmonė Registrų centras ir elektroninio aukciono organizatorius nėra atsakingi, jei dėl ryšio, naudojamos galinės techninės įrangos ar joje įdiegtos programinės įrangos gedimų aš negalėsiu prisijungti prie interneto svetaines www.evarzytynes.lt arba jei dėl tokių gedimų prarandami ar pakeičiami duomenys.

S u t i n k u, kad valstybės įmonė Registrų centras ir elektroninio aukciono organizatorius tvarkytų mano asmens duomenis, įskaitant ir asmens kodą, dalyvavimo elektroniniame aukcione tikslais teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Aukciono vykdymas:

1. Asmuo, pateikdamas dokumentus registruotis į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs elektroninio aukciono dalyvio registravimo mokestį (jei taikoma) ir dalyvio garantinį įnašą, kurių dydžiai nurodyti elektroninio aukciono skelbime. Mokėjimai atliekami į skelbime nurodytą elektroninio aukciono organizatoriaus sąskaitą (-as).

2.  Elektroninio aukciono dalyvis neturi teisės atšaukti savo kainos pasiūlymo.

 

Aukciono pabaiga:

1. Elektroninis aukcionas laikomas neįvykusiu, jeigu:

1.1neužregistruotas nė vienas aukciono dalyvis;

1.2. nė vienas dalyvis nepasiūlė elektroninio aukciono sąlygose nustatytos pradinės arba didesnės pagal nurodytą minimalų kainos kėlimo intervalą pardavimo kainos;

1.3. neįvykdytos kitos elektroninio aukciono sąlygos.

2. Elektroninio aukciono organizatorius, pagal specialiosios interneto svetainės, kurioje vykdomas aukcionas, administratoriaus pranešimą dėl tinklalapio veiklos sutrikimo, dėl kurio elektroninis aukcionas negali būti laikomas teisėtai įvykusiu, priima sprendimą atšaukti aukcioną.

3. Už elektroninio aukciono paskelbimą, vykdymą, atšaukimą, paskelbimą neįvykusiu atsako elektroninio aukciono organizatorius.

 

______________________________