LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 m. gRUODžIO 8 d. ĮSAKYMO Nr. 3D-730 „DĖL PARAMOS LIETUVOS BITININKYSTĖS SEKTORIUI 2017–2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ Pakeitimo

 

2018 m. gruodžio 20 d. Nr. 3D-926

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 3D-730 „Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2.    Bitininkystės programos priemonės įgyvendinimo laikotarpis (toliau – priemonės gyvendinimo laikotarpis) – laikotarpis nuo paramos paraiškos užregistravimo Agentūros teritoriniame paramos administravimo skyriuje iki paskutinės mokėjimo prašymo pateikimo Agentūros teritoriniam paramos administravimo skyriui dienos, t. y. einamųjų bitininkystės metų rugpjūčio 29 d.“.

2.   Pakeičiu 5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.1. „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“ – užtikrinti bitininkystės sektoriaus tvarumą ir plėtrą; skatinti visuomenės (ypač jaunimo) susidomėjimą bitininkyste; organizuoti mokymus bitininkams; stiprinti bitininkų asociacijas; teikti paramą organizuojant mokomąsias išvykas (vieną mokomąją išvyką šalies mastu bitininkams ir vieną mokomąją išvyką šalies mastu jauniesiems bitininkams); pagerinti informacijos perdavimą tobulinant ir administruojant interneto svetainę bitininkams (vieną šalies mastu); remti bitininkų tęstinio (serijinio) leidinio parengimą ir išleidimą; remti Lietuvos ir kitų šalių jaunųjų bitininkų bendravimą (dalyvavimas tarptautiniuose jaunųjų bitininkų konkursuose) bei pačių bitininkų aktyvų dalyvavimą tiek šalies (bitininkus vienijančių organizacijų), tiek užsienio bitininkų veikloje; organizuoti bitininkų dalyvavimą vienoje maisto parodoje užsienyje, siekiant rasti naujų rinkų medui realizuoti;“.

3.   Pakeičiu 5.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.4. „Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes“ – sumažinti medaus kokybės tyrimų išlaidas bitininkams;“.

4.  Pakeičiu 17.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.1.2. bitininkų asociacijos, kurių viena iš veiklos sričių yra mokymas, švietimas ar kvalifikacijos tobulinimas, mokymui organizuoti savivaldybės mastu (bitininkams); bitininkų tęstiniam (serijiniam) leidiniui parengti ir išleisti; dalyvauti tarptautinėje maisto parodoje užsienyje bei joje rengti reklaminį stendą.“

5.  Pakeičiu 17.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.3. pagal priemonę „Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“ – bičių laikytojai, turintys ne mažiau kaip 40 bičių šeimų (informacija apie laikomų bičių šeimų skaičių turi būti atnaujinama kasmet. Agentūra paraiškose nurodytą bičių šeimų skaičių sutikrina su Ūkinių gyvūnų registre einamųjų bitininkystės metų spalio 31 d. esančiu užregistruotu bičių šeimų skaičiumi. Jeigu bičių laikytojo nurodyti duomenys ir duomenys Ūkinių gyvūnų registre nesutampa, Agentūra vadovaujasi Ūkinių gyvūnų registre esančia informacija), įregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdą valdytojai;“.

6.  Pakeičiu 17.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.4. pagal priemonę „Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes“ – bičių laikytojai, kurių laikomos bičių šeimos registruotos Ūkinių gyvūnų registre, ir įregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdą valdytojai;“.

7. Pakeičiu 17.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.5. pagal priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas“:

17.5.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinti veisliniai bitynai, auginantys veislines bičių motinas;

17.5.2. bičių laikytojai, turintys ne daugiau kaip 19 bičių šeimų (informacija apie laikomų bičių šeimų skaičių turi būti atnaujinama kasmet. Agentūra paraiškose nurodytą bičių šeimų skaičių sutikrina su Ūkinių gyvūnų registre einamųjų bitininkystės metų spalio 31 d. esančiu užregistruotu bičių šeimų skaičiumi. Jeigu bičių laikytojo nurodyti duomenys ir duomenys Ūkinių gyvūnų registre nesutampa, Agentūra vadovaujasi Ūkinių gyvūnų registre esančia informacija), įregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdą valdytojai;“.

8.  Pakeičiu 17.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.8. pagal priemonę „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“ – bičių laikytojai, turintys ne mažiau kaip 20 ir ne daugiau kaip 39 bičių šeimas (informacija apie laikomų bičių šeimų skaičių turi būti atnaujinama kasmet. Agentūra paraiškose nurodytą bičių šeimų skaičių  sutikrina su Ūkinių gyvūnų registre einamųjų bitininkystės metų spalio 31 d. esančiu užregistruotu bičių šeimų skaičiumi. Jeigu bičių laikytojo nurodyti duomenys ir duomenys Ūkinių gyvūnų registre nesutampa, Agentūra vadovaujasi Ūkinių gyvūnų registre esančia informacija), įregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdą valdytojai.“

9.      Pakeičiu 20.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

20.6. buvo patvirtintas paramos gavėju 2018 metais pagal Bitininkystės programos priemonę, tačiau iki 2018 m. rugpjūčio 15 d. nepateikė mokėjimo prašymo ir apie tai neinformavo Agentūros, išskyrus paramos gavėjus, kurie teikė mokėjimo prašymus pagal Bitininkystės programos priemonę „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoze“;“. 

10.     Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Iš paramos lėšų finansuojamos tik tinkamos kompensuoti ir būtinos priemonei įgyvendinti išlaidos, išvardytos Taisyklių VI skyriaus pirmajame–aštuntajame skirsniuose, ir ne daugiau, nei Taisyklėse numatytas paramos dydis. Tinkamų finansuoti išlaidų, kurioms nėra nustatytos didžiausios kompensuojamos sumos, dydžiai nustatomi pagal viešai Europos struktūrinių ir investicijų fondų (Europos regioninės plėtros fondas, Europos socialinis fondas, Sanglaudos fondas, Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai, Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas) administruojančių institucijų interneto svetainėse skelbiamus prekių ir (arba) paslaugų kainų rinkos tyrimuose nustatytus dydžius, kurie taikomi tokioms pat išlaidoms įgyvendinant panašaus pobūdžio projektus ir panašiems paramos gavėjams.“

11.     Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus autorinių sutarčių, darbo užmokesčio, kuro, pašto, elektros, šildymo, interneto ir ryšių išlaidų) sumoms pagrįsti turi būti pateikti trys skirtingų tiekėjų komerciniai pasiūlymai (kai paslaugas teikia ar prekes tiekia tik vienas tiekėjas – užtenka vieno komercinio pasiūlymo) iš prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų ar rangovų arba viešai tiekėjų pateikta informacija (internete, reklaminėje medžiagoje ir pan.).

Tinkama finansuoti išlaidų suma nustatoma pagal mažiausią pasiūlytą kainą. Komerciniuose pasiūlymuose turi būti nurodyta:

23.1. planuojamos įsigyti prekės (įrangos, technikos ar kt.) pavadinimas ir techniniai parametrai, paslaugos ar darbo pavadinimas;

23.2. galutinė siūlomų prekių, paslaugų ar darbų kaina Lietuvos Respublikoje eurais (be PVM ir su PVM);

23.3. patvirtinimas, kad siūloma įsigyti prekė, technika ir įranga yra nauja ir nenaudota, o technika ir įranga atitinka teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus. Pagal priemonę „Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“ turi būti nurodoma prekės paskirtis.“

12. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:    

24. Pagal priemonę „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“ kompensuojama iki 100 proc. patirtų tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip:

24.1. 15 000 Eur mokymui (regiono mastu) organizuoti (ne daugiau kaip 4 regionų);

24.2. 1 500 Eur mokymui (savivaldybės mastu) organizuoti;

24.3. 9 000 Eur konferencijai šalies mastu organizuoti;

24.4. 9 000 Eur mokomajai išvykai bitininkams į užsienį organizuoti;

24.5. 3 500 Eur jaunųjų bitininkų mokomajai išvykai į užsienį organizuoti;

24.6. 5 500 Eur bitininkų tęstiniam (serijiniam) leidiniui parengti ir išleisti;

24.7. 2 200 Eur sukurtai bitininkų interneto svetainei (vienai visos šalies mastu) palaikyti, prižiūrėti, informacijai parengti, redaguoti, atnaujinti ir tobulinti;

24.8. 10 000 Eur dalyvauti tarptautinėje maisto parodoje užsienyje. “

13. Pakeičiu 25.1.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

25.1.7. mokymo, konferencijos dalyvių aprūpinimo maitinimu ir (arba) nakvyne;“.

14.     Pakeičiu 25.2.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

25.2.6.  reprezentacinės išlaidos (ne daugiau kaip 15 proc. visos mokomajai išvykai organizuoti reikalingos paramos sumos (skaičiuojant nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų be PVM);“.

15.     Papildau 25.5 papunkčiu:

25.5. Tinkamos finansuoti yra šios su dalyvavimu maisto parodoje užsienyje susijusios išlaidos:

25.5.1. privalomi dalyvavimo maisto parodoje užsienyje mokesčiai;                 

25.5.2. parodos ploto (stendo, ekspozicijos) nuomos (ne daugiau kaip 20 kv. m. tuščio parodos ploto);

25.5.3. renginio vietos (stendo, ekspozicijos) įrengimo, išlaikymo ir aptarnavimo (sumontavimo, išmontavimo, būtinos įrangos bei baldų nuomos, apipavidalinimo, eksploatavimo, pervežimo ir pan.), bet ne daugiau kaip 300 Eur už 1 kv. m.;

25.5.4. autorinis atlyginimas, įskaitant visus su autorinėmis sutartimis susijusius darbdaviui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius, už dalyvavimo maisto parodoje užsienyje programos parengimą išvykos organizatoriui (ne daugiau kaip 10 proc. visos dalyvavimui maisto parodoje užsienyje organizuoti reikalingos sumos (skaičiuojant nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų be PVM).“

16. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Vieno mokymo bitininkams regiono mastu trukmė ne ilgesnė kaip 32 akademinės valandos (iš viso), vieno mokymo bitininkams savivaldybių mastu trukmė ne ilgesnė kaip 16 akademinių valandų (iš viso). Viename mokyme bitininkams tas pats dėstytojas paskaitas gali skaityti ne daugiau kaip 6 akademines valandas per dieną. Pareiškėjas, sudarydamas bitininkų grupes, turi atsižvelgti į tai, kad mažiausias klausytojų skaičius grupėje turi būti 20 – šalies ir regiono mastu, 12 – savivaldybės mastu. Jei bitininkų mokyme dalyvavo mažesnis klausytojų skaičius, paramos gavėjui pateikus mokėjimo prašymą, bus kompensuojamos tik tos išlaidos, kurios tiesiogiai nepriklauso nuo klausytojų skaičiaus, o visų kitų išlaidų kompensuojama suma turi būti sumažinta atsižvelgiant į dalyvavusių klausytojų skaičių.“

17.     Pakeičiu 31.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

31.1. gavo paramą pagal šią priemonę 2015–2018 metų laikotarpiu;“.

18. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Pagal priemonę „Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes“ vienam paramos gavėjui kompensuojama iki 70 proc. medaus mėginio kokybę ir natūralumą atspindinčių kriterijų ištyrimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 300 Eur. Į šią sumą įeina kiekvieno sukimo (pavasarinio, vasarinio, rudeninio) medaus kokybę ir natūralumą atspindinčių kriterijų (medaus drėgnumas, diastazės aktyvumas, hidroksimetilfurfurolo bendrasis kiekis meduje, medaus botaninė sudėtis (žiedadulkių kiekiai ir jų rūšys) ištyrimas.“

19. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Pagal priemonę „Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes“ tinkamos finansuoti išlaidos – medaus kokybę ir natūralumą atspindinčių kriterijų tyrimų išlaidos.“

20. Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:

36. Šios priemonės įgyvendinimas neremiamas, jei pareiškėjas gavo paramą naujiems aviliams arba avilių dalims įsigyti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos ir (arba) Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, arba jeigu gavo paramą pagal šią priemonę 2015–2018 metais.“

21. Pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:

37.  Pagal priemonę „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“ kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 10 000 Eur už vieną taikomąjį mokslinį tyrimą.“

22. Papildau 53¹ punktu:

53¹. Pareiškėjas įsipareigoja tvarkyti buhalterinę apskaitą nuo paramos paraiškos pateikimo Agentūros teritoriniam paramos administravimo skyriui dienos iki kalendorinių metų, kuriais pateiktas mokėjimo prašymas, pabaigos.“

23. Papildau 77¹ punktu:

77¹. Bičių laikytojai, kurie gavo paramą pagal priemonę „Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes“, kartu su mokėjimo prašymu pateikia kiekvieno sukimo (pavasarinio, vasarinio, rudeninio) medaus kokybę ir natūralumą atspindinčių kriterijų ištyrimo protokolus. Rudeninio sukimo medaus kokybę ir natūralumą atspindinčių kriterijų ištyrimo protokolai pateikiami Agentūrai per 3 darbo dienas, kai bičių laikytojai juos gauna iš tyrimus atlikusios laboratorijos.“

24. Pakeičiu 93.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

93.9.  jeigu mokėjimo prašymo patikros vietoje metu nustatomas mažesnis laikomų bičių šeimų skaičius nei buvo nurodyta paramos paraiškoje, patvirtintos paramos suma proporcingai mažinama atsižvelgiant į sumažėjusį laikomų bičių šeimų skaičių. Paramos suma nemažinama, jei bičių šeimų skaičius sumažėjo iki 10 proc. nuo paramos paraiškoje nurodyto bičių šeimų skaičiaus.“ 

25. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

26. Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

27. Pakeičiu 9 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

28. Pakeičiu 12 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                      Giedrius Surplys