LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-1026 „DĖL AMBULATORINIŲ SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ IR ŠIŲ PASLAUGŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. birželio 29 d. Nr. V-1168

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.1Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose (toliau – ASPN) – licencijuojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos paciento (išskyrus pacientus, kurie  gyvena socialinės globos įstaigose, turinčiose bendrosios praktikos slaugos licenciją) gyvenamojoje vietoje, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų tęstinumą, patenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinti paciento savirūpą.“

1.2. Pripažįstu netekusiu galios 2.3 papunktį.

1.3. Pakeičiu 2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.4Savirūpa – paciento ir (ar) jo artimųjų veikla, siekiant išsaugoti paciento sveikatą, ap(si)saugoti nuo ligų (prevencija), atpažinti sveikatos būklės pablogėjimą ir vykdyti gydytojo paskirtą gydymą ar slaugytojo rekomendacijas.“

1.4. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3.  ASPN gali teikti įstaigos ir įmonės, turinčios asmens sveikatos priežiūros veiklos licenciją, suteikiančią teisę teikti ASPN. ASPN paslaugas rekomenduojama teikti kiekvieną dieną nuo 8 val. iki 20 val.“

1.5. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3.  ASPN gali teikti įstaigos ir įmonės, turinčios asmens sveikatos priežiūros veiklos licenciją, suteikiančią teisę teikti ASPN. ASPN paslaugos turi būti teikiamos kiekvieną dieną nuo 8 val. iki 20 val.“

1.6. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19.  ASPN gavėjai:

19.1. asmenys, kuriems pagal Slaugos paslaugų poreikio vertinimo klausimyną (Aprašo 1 priedas) yra nustatytas mažas, vidutinis ar didelis slaugos poreikis;

19.2. asmenys, kuriems po suteiktų dienos chirurgijos paslaugų, išlieka sutrikęs gebėjimas savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir yra reikalinga pooperacinė slauga namuose.“

1.7. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20.  Aprašo 19.1 papunktyje nurodytu atveju slaugos paslaugų poreikį pagal Slaugos paslaugų poreikio vertinimo klausimyną nustato su paciento šeimos gydytoju dirbantis slaugytojas.“

1.8. Papildau 20¹ punktu:

„20¹. Siuntimą ASPN gauti išrašo paciento šeimos gydytojas, ESPBI IS užpildydamas elektroninę siuntimo formą. PAASP įstaigos paskirtas atsakingas asmuo apie tai informuoja ASPN teikiančią įstaigą.

Aprašo 19.2 papunktyje nurodytu atveju paciento šeimos gydytojas atsižvelgdamas į planuojamos dienos chirurgijos operacijos pobūdį ir įvertinęs galimą ASPN paslaugų poreikį, siuntimą ASPN išduoda skirdamas laboratorinius tyrimus prieš dienos chirurgijos operaciją (siuntime turi būti nurodomas ASPN teikėjo telefono numeris).

Pacientams, kuriems atlikta tracheostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų, ir pacientams, kuriems būtina dirbtinė plaučių ventiliacija ASPN teikiama tik turint juos stacionare gydžiusio gydytojo siuntimą, kuriame nurodyta, kad paciento artimieji stacionaro gydytojo yra apmokyti prižiūrėti pacientą. Paciento artimieji raštu patvirtina, kad paciento priežiūra bus užtikrinama visą parą ir yra informuoti apie riziką, galinčią kilti tokį pacientą slaugant namuose.“

1.9. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. ASPN teikiantis slaugytojas pirmojo apsilankymo paciento gyvenamojoje vietoje metu privalo:

22.1.  įvertinti paciento sveikatos būklę ir užpildyti Paciento sveikatos būklės vertinimo lapą (Aprašo 2 priedas);

22.2.  priskirti pacientui vieną iš Tarptautinės statistinės ligų ir susijusių sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) Z74 kodų;

22.3.  surinkti papildomą kontaktinę informaciją, kuri dar nėra žinoma, bet yra būtina organizuojant ir teikiant ASPN (pvz., artimųjų, kitų asmenų, bendraujančių su pacientais, kontaktinius duomenis (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas), kitų gyvenamojoje vietoje teikiančių paslaugas specialistų kontaktinius duomenis (įstaigos pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris), kitą svarbią informaciją ir paimti paciento ar jo atstovo sutikimą gauti ASPN paslaugas ir sutikimą, kad informacija apie pacientą būtų teikiama tretiesiems asmenims;

22.4.  nustatyti kito ASPN teikiančio specialisto apsilankymo poreikį ir apie tai informuoti reikiamą ASPN paslaugas teikiantį specialistą;

22.5.  nustatyti ASPN teikimo mastą ir, suderinęs su pacientu ir (ar) jo artimaisiais, sudaryti paciento slaugos ir priežiūros planą (Aprašo 3 priedas). Už slaugos paslaugų teikimo ir priežiūros plano įgyvendinimą ir koregavimą pagal poreikį atsakingas ASPN teikiantis slaugytojas;

22.6.  pacientui ir jo artimiesiems palikti ASPN įstaigos ir komandos narių, kurie pacientui teiks ASPN, kontaktinius duomenis.“

1.10. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23.  Kitų apsilankymų metu ASPN paslaugas teikiantys specialistai pagal savo kompetenciją, nurodytą atitinkamoje Lietuvos medicinos normoje:

23.1.  atlieka paciento kvėpavimo dažnio, arterinio kraujo spaudimo, pulso, deguonies įsisavinimo, kūno temperatūros matavimą ir įvertinimą prieš kitų procedūrų atlikimą;

23.2.  atlieka procedūras pagal šeimos gydytojo paskyrimus, o Aprašo 19.2 papunktyje nurodytu atveju – procedūras pagal operavusio gydytojo rekomendacijas;

23.3. atlieka procedūras pagal sudarytą ASPN planą, kuris turi būti koreguojamas pasikeitus paciento būklei;

23.4.  teikia paslaugas, nurodytas Aprašo 22 punkte, pasikeitus paciento būklei ar priežiūros situacijai;

23.5.  esant poreikiui atlieka asmens higienos procedūras;

23.6. išrašo medicinos pagalbos priemones.“

1.11. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24.  Bendra paciento  sveikatos būklė vertinama ir Slaugos paslaugų poreikio nustatymo klausimynas ir Paciento sveikatos būklės vertinimo lapas užpildomi ne rečiau kaip vieną kartą per metus arba atsiradus paciento sveikatos būklės pokyčių, dėl kurių turi būti keičiamas slaugos planas.“

1.12. Pripažįstu netekusiu galios 25 punktą.

1.13. Pripažįstu netekusiu galios 27 punktą.

1.14. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28.  ASPN teikiantis slaugytojas apie slaugomo paciento sveikatos būklės pokyčius, dėl kurių jam gali būti reikalingos stacionarinio gydymo, palaikomojo gydymo ir slaugos ar paliatyviosios pagalbos paslaugos, privalo informuoti paciento šeimos gydytoją, pateikdamas jam užpildytą Slaugos paslaugų poreikio nustatymo klausimyną ir Paciento sveikatos būklės vertinimo lapą.“

1.15. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Teikiant ASPN pildoma, forma 025/a-LK „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 687 „Dėl Medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“, jos duomenys suvedami į Privalomojo sveikatos draudimo informacinę sistemą SVEIDRA.“

1.16. Pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

35. Teikiant ASPN pildomi medicinos dokumentai, nurodyti Aprašo 1, 2 ir 3 prieduose, tą pačią dieną po ASPN suteikimo užpildoma forma E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“, nurodyta Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, priede.“

1.17. Pripažįstu netekusiu galios 38 punktą.

1.18. Pakeičiu 40.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

40.2.3. iš viso per kalendorinius metus skatinamasis priedas mokamas ne daugiau kaip už:

40.2.3.1. 52 apsilankymus per metus pas vieną ASPN gavėją, kuriam nustatytas mažas slaugos paslaugų poreikis;

40.2.3.2. 156 apsilankymus per metus pas vieną ASPN gavėją, kuriam nustatytas vidutinis slaugos paslaugų poreikis;

40.2.3.3. 260 apsilankymų per metus pas vieną ASPN gavėją, kuriam nustatytas didelis slaugos paslaugų poreikis;“.

1.19. Pakeičiu 40.3 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

40.3. Papildomas mokėjimas už gleivių išsiurbimo (teikia slaugytojas) paslaugą:“.

1.20. Pakeičiu 40.3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

40.3.1. per mėnesį apmokamos 1 gleivių išsiurbimo paslaugos, suteiktos vienam paslaugos gavėjui, kuriam yra atlikta tracheostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų, išlaidos;“.

1.21. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.22. Papildau nauju 2 priedu (pridedama).

1.23. Buvusį 2 priedą laikau 3 priedu.

2. Nustatau, kad:

2.1. šis įsakymas, išskyrus 1.5 papunktį, įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.;

2.2. šio įsakymo 1.5 papunktis įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys

 


 

Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose

teikimo reikalavimų ir šių paslaugų

apmokėjimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

SLAUGOS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO KLAUSIMYNAS

 

Paciento vardas, pavardė___________________________________ Gimimo metai _______

Nustatymo data ______-___-____

 

 

Kriterijus

Balai

Pacientui pagal kriterijų skirti balai

1.    Savirūpa

 

 

1.1. Apsitarnavimas:

 

 

 

 

 

 

 

 

apsitarnauja visiškai £

0

apsitarnauja iš dalies £

1

apsitarnauja su pagalba £

2

neapsitarnauja ir su pagalba £

3

1.2. Pagalbinės priemonės:

 

 

Ši dalis nevertinama balais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nereikalingos £

 

turi ir nenaudoja £    

turi ir naudoja £

reikalingos, bet neturi £

1.3. Reikalingos priemonės (papildoma informacija):

kojinių ir pėdkelnių apsimovimo priemonė £

rankinės plokščiosios replės (daiktams pasiekti) £

neįgaliojo vežimėlis £                                    vaikščiojimo lazdelė £

vaikščiojimo lazda su trimis ar daugiau kojelių £ alkūniniai ramentai £

pažastiniai ramentai £                                     vaikščiojimo rėmas £

vaikštynė su staliuku £                                   vaikštynė su ratukais £

paaukštinamoji tualeto sėdynė £                    dušo kėdė £

vonios suoliukas £                                          vonios lenta £

sudedamoji vonia £                                         lovos staliukas £

slankioji  perkėlimo lentutė £                         rankomis reguliuojama lova   £

čiužinys iš atskirų segmentų £                        pripučiamas čiužinys £

čiužinys su granulėmis £                                iškarpytas poroloninis čiužinys £

basonas £                                                        antelė £

apsauginė pirštinė £

neregio lazdelė £                                            ratai ir volelis  nuo pragulų £

 

 

 

 

 

 

2.    Valgo ir geria:

 

 

pats £

0

 

 

 

 

reikalinga dalinė pagalba £

1

reikalinga visiška pagalba £

2

enterinis / parenterinis maitinimas £

3

3. Asmens higiena ir rengimasis

 

 

3.1. Higiena rūpinasi: 

 

 

savarankiškai  £

0

Rūpinasi, kai primenama £

1

reikalinga dalinė pagalba £

2

reikalinga visiška pagalba £

3

3.2. Apsirengia ir apsiauna: 

 

savarankiškai    £

0

reikalinga dalinė pagalba £ 

1

savarankiškai apsirengia tik kai kuriuos rūbus arba apsiauna tik kai kurią avalynę £

2

reikalinga visiška pagalba  £

3

4.    Regėjimas

 

 

geras £

0

 

reikalinga regos korekcija £

1

silpnas, nekoreguojamas £

2

aklumas £

3

5.    Klausa:

 

 

silpna £

0

 

Kurtumas, nekoreguojama £

1

6.    Judėjimas ir transportavimas

 

 

6.1. Kūno padėtis:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mobili £

0

dažniausiai gulima £

1

dažniausiai sėdima / pusiau sėdima £

2

nuolat gulima £

3

6.2. Judėjimas:

 

vaikšto savarankiškai £

0

vaikšto ar juda su pagalbinėmis priemonėmis (neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai), kito asmens pagalbos nereikia £

1

vaikšto ar juda su pagalbinėmis priemonėmis (neįgaliojo vežimėlis, vaikštynė, ramentai), reikia kito asmens pagalbos £

2

gulintis (visiškai nejuda) £

3

6.3. Griuvimo rizika:

 

nėra £

0

išvengiama pritaikius aplinką £

1

vidutinė £

2

didelė £

3

7.    Judesių koordinacija:

 

 

nesutrikusi £ 

0

 

iš dalies sutrikusi £

1

sutrikusi £ 

2

neįvertinama (specifinės būklės) £

3

8.    Pusiausvyra:

 

 

nesutrikusi £

0

 

iš dalies sutrikusi  £

1

sutrikusi £

2

neįvertinama (specifinės būklės) £

3

9.   Orientacija

 

 

9.1. Orientacija laike:

 

 

nesutrikusi £

0

Iš dalies sutrikusi £

1

sutrikusi £

2

neįvertinama (specifinės būklės)  £

3

9.2. Orientacija erdvėje:

 

nesutrikusi £

0

iš dalies sutrikusi £

1

sutrikusi £

2

neįvertinama  (specifinės būklės) £

3

9.3. Savęs suvokimas:  

 

suvokia £

0

iš dalies suvokia £

1

nesuvokia £

2

neįvertinama (specifinės būklės)  £

3

10. Bendravimas

 

 

10.1. Sąmonė:  

 

 

nesutrikusi £

0

pritemusi £

1

koma £

2

10.2. Kalba:

 

aiški £

0

sutrikusi £

1

nekalba  £

2

10.3. Rašymas:

 

geba lengvai rašyti £

0

geba rašyti sunkiai £

1

negeba rašyti £

2

10.4. Minčių raiška:

 

logiška £

0

iš dalies sutrikusi £

1

sutrikusi £

2

10.5. Žodinę informaciją:

 

supranta £

0

iš dalies supranta £

1

nesupranta £

2

10.6. Rašytinę informaciją: 

 

supranta £

0

iš dalies supranta £

1

nesupranta £

2

10.7. Sprendimų priėmimas:

 

sugeba £

0

sugeba pasitaręs su prižiūrinčiu asmeniu £

1

nesugeba £

2

13. Vaistų vartojimas:

 

 

Vartoja sąmoningai £

0

 

vartoja sąmoningai, bet reikalingas priminimas £

1

vartoja nesąmoningai,padedamas prižiūrinčio asmens£

2

14. Gyvenamosios vietos aplinkos pritaikymas:

 

 

nereikalingas £

0

 

reikalingas nedidelis pritaikymas (kai nereikalingi statybos darbai) £

1

reikalingas didelis pritaikymas (kai reikalingi statybos darbai) £

2

reikalingas, bet neįmanomas £

3

15. Specialistų pagalba

 

 

15.1. Slaugytojo paslaugos: 

 

 

nereikalingos £

0

reikalingos kartais £

1

reikalingos nuolat £

2

15.2. Slaugytojo paslaugų reguliarumas:

 

kartą per savaitę £

0

du kartus per savaitę £

1

tris kartus per savaitę ir dažniau £

2

15.3. Slaugytojo padėjėjo paslaugos:

 

nereikalingos £

0

reikalingos kartais £

1

reikalingos £

2

Slaugytojo padėjėjo paslaugų reguliarumas:

 

kartą per savaitę £

0

du kartus per savaitę £

1

tris kartus per savaitę ir dažniau £

2

Kineziterapeuto paslaugos:

 

nereikalingos £

0

reikalingos kartais £

1

reikalingos £

2

Socialinės paslaugos: 

 

 

nereikalingos £

0

reikalingos £

3

 

Ambulatorinės slaugos paslaugų namuose poreikio nustatymo tvarka:

Iki 14 balųambulatorinės slaugos paslaugų namuose poreikio nėra;

15–35 balai – mažas ambulatorinės slaugos paslaugų namuose poreikis, reikalinga laikina slauga namuose;

36–54 balai – vidutinis ambulatorinės slaugos paslaugų namuose poreikis, reikalinga nenuolatinė slauga namuose;

55 ir daugiau balų – didelis ambulatorinės slaugos paslaugų namuose poreikis, reikalinga nuolatinė slauga namuose, rekomenduojama slauga stacionare.

 

Ambulatorinės slaugos paslaugų namuose poreikis ir reikalingos paslaugos (nurodyti bendrą balų sumą, įvertinimą, kiek, kokių ambulatorinės slaugos paslaugų namuose bus teikiama pacientui, ir jas teikiantį specialistą)

___________________________________________________________________________________

 

 

___________________________________________________________

(Ambulatorinės slaugos paslaugų namuose poreikio nustatymą atlikusio slaugytojo parašas, spaudas)

 

 

 

 

 

__________________________

part_24a9d66b32b64d8592e97e9ce67543fa_end


 

Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose

teikimo reikalavimų ir šių paslaugų

apmokėjimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

PACIENTO SVEIKATOS BŪKLĖS VERTINIMO LAPAS

 

Paciento vardas, pavardė___________________________________ Gimimo metai _______

Vertinimo data ______-___-____

 

 

1.1.      Diagnozė (pagrindinė ir gretutinės )

TLK-10-AM:                                  

1.2.      Matavimai

AKS⃰⃰⃰ ⃰-sistolinis:                                                  mmHg

AKS-diastolinis:                     .................  mmHg

Sp O₂:                                                          %

Esant indikacijų, vertinamas kapiliarinis kraujas:

Gliukozė:                                            mmol/l

Cholesterolis: _________________mmol/l

Krešumo rodiklis _____________

Pulsas:                      

 

 

k./min.

Temperatūra:                                              °C

Svoris:                                             kg

 

 

1.3.      Bendrieji duomenys

Somatinė būsena:   gera £    patenkinama £    bloga £    labai bloga £

 

Sąmonė:    budri £    apatiška £    sutrikusi £    pritemusi £

 

Bendravimas:    aktyvus £    ribotas £    pasyvus £    nėra £

 

Gretutinės ligos: nėra £         karščiavimas £           nutukimas £   arterijų okliuzija £     diabetas £ anemija £  vėžys £           sumažėjęs hematokritas

£  kita (įrašyti):

1.4.      Regėjimo sistema

Akys: normalios £     pakitusios £

 

Skleros: gelsvos £     paraudusios £ nepakitusios £

 

Akių išskyros: yra £  nėra £

 

Akių sausumas:           yra £   nėra £

 

Lašus akims: naudoja £         nenaudoja £

 

Kita:

 

 

 

 

 

 

1.5.      Ausų, nosies ir gerklės sistema

Ausies landa (dešinė): be pakitimų £ patinusi £       yra išskyrų £  svetimkūnis £

Ausies landa (kairė):   be pakitimų £ patinusi £       yra išskyrų £  svetimkūnis £

Nosies išskyros:          nėra £ skaidrios tekančios £ geltonos tirštos £    pūlingos £

Nosies gleivinė:           be pakitimų £    hipertrofiška £        cianotiška £   šašuota £

Burnos gleivinė: sausa £       drėgna £         išopėjusi £

Burnos apnašas: be apnašo £ su apnašu: su baltu apnašu £ su nedideliu apnašu £                       su storu apnašu £

Burnos infekcija: yra £          nėra £

Burnos džiūvimas: yra £       nėra £

Kvapas iš burnos: yra £         nėra £

Liežuvis: sausas £     drėgnas £

Liežuvio apnašas: be apnašo £          su apnašu: su baltu apnašu £ su nedideliu apnašu £                                 su storu apnašu £

Dantų protezai:            naudoja £  nenaudoja £

Kita:

 

1.6.      Kvėpavimo sistema

Kvėpuoja: per nosį £ per burną £   su pagalbinėmis priemonėmis £

Švokštimas: yra £  nėra £

Veido cianozė: yra £ nėra £

 

Kosulys: yra £  nėra £

Jei yra, apibūdinti:

Kosulio pradžia (data):

Kosulys būna: fizinio krūvio metu £ ramybėje £  atsigulus £  spastiškas £

 

Skausmas kosint: yra £  nėra £

 

Kosulio tipas:  drėgnas £  sausas £  šiurkštus £ lojantis £  spastiškas £  neproduktyvus £ produktyvus £  varginantis £  retas (epizodinis) £   priepuolinis £

 

Kosulio laikas: dieną £  naktį £  dieną ir naktį £

 

Dusulys: yra £  nėra £

Jei yra, apibūdinti:

Dusulio pradžia (data):

Dusulys varginantis:    taip £  ne £

 

Krūtinės skausmas:     yra £   nėra £

 

Kvėpavimo dažnis:                 k./min.

Skrepliai:         yra £  nėra £

 

Stoma: nėra £ tracheostoma £  pleurostoma £

 

Kita:

 

 

 

 

 

1.7.      Širdies ir kraujagyslių sistema

Krūtinės ląstos skausmas:       yra £   nėra £

Skausmo skalė:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

10

 

Skausmo pobūdis: duria £  spaudžia £  tempia £  bukas £  pulsuojantis £

Širdies plakimas: yra £  nėra £

Širdies plakimo pasireiškimo laikas:  kartais £  dažnai £  nuolat £  naktį £  dieną £ naktį ir dieną £  susijaudinus £         fizinio krūvio metu £ ramybės metu £

 

Galvos skausmai: yra £  nėra £

Skausmo skalė:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Skausmo laikas:  kartais £  dažnai £  nuolat £  naktį £  dieną £ naktį ir dieną £            susijaudinus £  fizinio krūvio metu  £  ramybės metu £

Galvos skausmo pobūdis:  duria £  spaudžia £  tempia £  bukas £  pulsuojantis £

Galvos svaigimas: yra £  nėra £

Svaigimo laikas: nuolat £  keičiant kūno padėtį £   susijaudinus £  ramybės metu £

Kita:

 

1.8.      Virškinimo sistema

Apetitas: geras £  blogas £

Rijimas: sutrikęs £  nesutrikęs £

 

Maitinimas: nazogastrinis £  nazojejuninis £   nazoduodeninis £  maitinimas per stomą £ skystas maistas per burną £  įprastas £

Pilvas:  minkštas £  papūstas £  įtemptas £

Pilvo skausmas: yra £  nėra £

Skausmo skalė:

1

2

 

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Pykinimas: yra £  nėra £

Pykinimo laikas:  valgio metu £ po valgio £  nevalgius £  nuolat £

Suvartojamo skysčio kiekis _____________________ml/per parą

Dehidratacija:  yra £   nėra £

Suvartojamų kalorijų kiekis per parą: pakankamas £            nepakankamas £

Vėmimas: yra £  nėra £

Vėmimo dažnis: ________k. / per parą

Vėmalai: skrandžio turiniu £ žalios spalvos £  raudonos / rudos spalvos £   kavos tirščių pavidalo £

Stoma: yra £   nėra £

Stomos tipas:   gastrostoma £  ileostoma £  kolostoma £

Vidurių pūtimas:  yra £  nėra £

 

Tuštinimosi dažnis:     __ kartai per dieną

__ kartai per sav.

__ kartai per mėn.

 

Tuštinimasis:   normalus £  užkietėjimas £  viduriavimas £

 

Laisvinamieji vaistai:  vartojami £  nevartojami £

 

Skausmingumas tuštinimosi metu:  yra £  nėra £

 

Išmatų nelaikymas:  nėra £   atsitiktinis £   dažnas £  nuolatinis £

 

Išmatų spalva: juoda £  ruda £  šviesi, beveik balta £  chaki ar įvairaus atspalvio  žalsva £

 

Išmatų konsistencija:   vandeningos £  tyrė £  košė £  formuotos £  spiros £  kita £

Kraujas išmatose:  yra £  nėra £

Kita:

 

1.9.      Inkstų ir šlapimo takų sistema

Stoma: yra £   nėra £

Stomos tipas:   epicistostoma £  nefrostoma £

Šlapinimasis:   sutrikęs £  nesutrikęs £

Šlapinimasis:   dažnas £  šlapimo susilaikymas £  epizodinis nelaikymas £  nuolatinis nelaikymas £  skausmingas £ 

Šlapinimosi dažnis:______  k./parą

Šlapimo spalva:

Kateterizacija: reikalinga £    nereikalinga £

Kraujas šlapime:  yra £  nėra £

Sauskelnės ir pan. (pvz., įklotai):        naudoja £  nenaudoja £

Kita:

 

 

1.10.    Jungiamojo audinio, skeleto-raumenų sistema

Kūno dalių nebuvimas:  yra £  nėra £

Lokalizacija:

Protezai:  yra £  nėra £

Protezus:  naudoja £  nenaudoja £

 

Paralyžius:  yra £  nėra £

Paralyžiaus vietos:  dešinė pusė £  kairė pusė £  visas kūnas £  visas kūnas nuo kaklo £  dešinė  ranka £  kairė ranka £  kairė koja £  dešinė koja £  visas kūnas nuo krūtinės (juda rankos) £  visas kūnas nuo juosmens £

 

Aktyvumas:  vaikšto £  vaikšto pasiremdamas £  sėdi kėdėje £  guli lovoje £

Judrumas:  normalus £  šiek tiek ribotas £  labai ribotas £  nejudrus £

 

Kontraktūros:  yra £   nėra £

Jei yra, lokalizacija (įrašyti) ________________________

Raumenų / kaulų skausmas:  yra £  nėra £

Kita:

 

 

1.11.    Sąnariai

Sąnarių paslankumas:  geras £  sumažėjęs £           sunkus £  skausmingas £

Jei sunkus ir (ar) skausmingas, nurodyti lokalizaciją ……………………………………..

Skausmo skalė:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Uždegimo požymiai:  nėra £  paraudimas £ karštis £  patinimas £  skausmas £

Kita:

 

1.12.    Kūno temperatūros reguliavimas

Kambario temperatūra:  adekvati £   neadekvati £

 

Apranga:  adekvati kambario temperatūrai £  neadekvati kambario temperatūrai £

 

Kita:

 

 

1.13.    Oda ir jos dariniai

Odos būklė:     gera £ sausa £  šerpetojanti £  drėgna £  pažeista £

Odos spalva:    normali £  balta £  rausva £  raudona £    gelsva £  bronzinė £  ruda £    melsvai blyški £  pilka £  juoda £  marmurinė £  žalsva £  kita £

Odos parazitai:  yra £              nėra £

Nagai:  balkšvi £  geltoni £  kieti £    trupa £  sluoksniuoti £  susiraitę £

Odos defektai: yra £   nėra £

Jei yra:

Defekto tipai: žaizdos £  randai £  bėrimai £  guzai £  edemos £  paviršinės kojų venos £ iššutimai £

Esant odos defektams, jų lokalizacija (įrašyti) _________________________________

Žaizdų pradžios vieta:_____________________  pabaigos vieta: _____________________ 

Žaizdos: įtrūkimai £  trofinės opos £ pragulos, diabetinės opos £ chirurginės žaizdos £            potrauminės žaizdos £  nudegimai £  nušalimai £ kitos kilmės žaizdos £

Odos aplink žaizdą būklė:  gera £  paraudusi £  pažeista £

Kvapas:  yra £  nėra £

Žaizdos infekcijos požymiai:  nėra £   paraudimas £  karštis £  patinimas £  skausmas  £

Žaizdos skausmas:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Žaizdos dydis:

ilgis:                 cm

gylis:                cm

plotis:              cm

Sausos nekrozės (juoda spalva):                     %

Šlapios nekrozės (geltona spalva):                  %

Granuliacijos (raudona spalva):                      %

Epiteliacijos (rožinė spalva):                          %

Eksudacija:      maža £     vidutinė £      gausi £

Pragulų atsiradimo rizika (įrašyti pagal šią lentelę suskaičiuotą balų sumą): ________________

(12 ir mažiau balų – didelė pragulų atsiradimo rizika)

 

Objektyvi sveikatos būklė

Psichikos būklė

Bendras aktyvumas

Judrumas

Šlapimo / išmatų nelaikymas

 

gera 4

patenkinama 3

bloga 2

labai bloga 1

žvalus 4

apatiškas 3

pritemusi sąmonė 2

stuporas                  1

vaikšto laisvai 4

vaikšto padedamas 3

sėdi krėsle 2

guli lovoje 1

neribotas 4

nežymiai ribotas 3

labai ribotas 2

visai nejudrus 1

nėra 4

atsitiktinis 3

dažnas 2

nuolatinis 1

 

Kita:

 

Jei yra, pridėti odos defekto nuotrauką.

 

 

___________________________________________________________

(Paciento sveikatos būklės vertinimą atlikusio slaugytojo parašas, spaudas)

 

Tarptautinės statistinės ligų ir susijusių sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtasis pataisytas ir papildytas leidimas „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM)

Arterinis kraujo spaudimas

 

 

__________________________

 

 

 

part_d360ee37a72b4315a569cfadabe9cc30_end