LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

IR

GRUZIJOS VYRIAUSYBĖS

SUSITARIMAS

DĖL BENDRADARBIAVIMO KOVOJANT SU NUSIKALSTAMUMU

 

 

Preambulė

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Gruzijos Vyriausybė, toliau – Susitariančiosios Šalys,

 

reikšdamos susirūpinimą dėl nusikalstamumo, visų pirma organizuoto nusikalstamumo formų, ir jo masto didėjimo tendencijų;

 

suvokdamos, kad bet kokios formos nusikalstamumas kelia grėsmę teisėtvarkai, visuomenės saugumui ir abiejų valstybių stabilumui, stabdo ūkio plėtrą ir investicinės aplinkos kūrimą;

 

vadovaudamosi abipusiškumo, lygybės ir abipusės naudos principais; 

 

įgyvendindamos savo valstybių teritorijose galiojančius teisės aktus ir tarptautinius įsipareigojimus nusikaltimų tyrimo ir prevencijos, baudžiamojo persekiojimo ir teisingumo įgyvendinimo bei kitose kovos su nusikalstamumu ir žmogaus teisių ir laisvių apsaugos srityse;

 

pripažindamos tarptautinio bendradarbiavimo svarbą kovojant su nusikalstamumu;

 

siekdamos užtikrinti savo valstybių jurisdikcijai priklausančių asmenų apsaugą nuo nusikalstamo kėsinimosi į jų gyvybę, jų teises ir teisėtus lūkesčius, visuomenės ir valstybės interesus, taip pat plėtoti ir stiprinti abiejų šalių draugiškus santykius ir abipusiškai naudingą abiejų valstybių tarpusavio bendradarbiavimą,

 

s u s i t a r ė:  

 

 

1 straipsnis

Sąvokos

 

Šiame Susitarime:

 

a)  kompetentinga institucija – valstybės institucija, pagal savo kompetenciją įgaliota atlikti tam tikras funkcijas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusias su nusikalstamų veikų išaiškinimu, tyrimu ir užkardymu;

 

b)  asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti nustatyta;

 

c)  asmens duomenų tvarkymas – bet koks su asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar tokių veiksmų visuma.

 

 

2 straipsnis

Bendradarbiavimo sritys

 

1.  Susitariančiosios Šalys, vadovaudamosi šiuo Susitarimu ir vykdydamos savo tarptautinius įsipareigojimus, bendradarbiauja per šio Susitarimo 4 straipsnyje nurodytas Susitariančiųjų Šalių valstybių kompetentingas institucijas nusikalstamų veikų išaiškinimo, tyrimo ir užkardymo srityse.

 

2.  Susitariančiosios Šalys bendradarbiauja visų pirma kovodamos su:

 

a)  nusikaltimais žmogaus gyvybei, sveikatai ir teisėms bei laisvėms;

 

b)  terorizmu;

c)  organizuotu nusikalstamumu;

 

d) neteisėta prekyba narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis ir jų pirmtakais;

 

e)  neteisėta šaunamųjų ginklų, šaudmenų, sprogmenų, sprogstamųjų, cheminių, biologinių, radioaktyviųjų ir kitokių pavojingų medžiagų gamyba, prekyba, disponavimu;

 

f)  neteisėta migracija ir prekyba žmonėmis;

 

g)  kontrabanda;

 

h)  asmens tapatybės dokumentų klastojimu ir platinimu;

 

i)   nusikaltimais finansų sistemai, ekonomikai ir verslo normoms (ūkinei veiklai), taip pat susijusiais su pajamų, gautų iš nusikalstamos veiklos, legalizavimu;

 

j)   bet kokia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika;

 

k)  nusikaltimais nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams;

 

l)   nusikaltimais, susijusiais su intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisių pažeidimu;

 

m) nusikaltimais aplinkai;

 

n)  nusikaltimais elektroninėje erdvėje;

 

o)  kitomis nusikalstamomis veikomis.

 

3.  Siekdamos įgyvendinti šį Susitarimą ir sustiprinti bendradarbiavimą, Susitariančiųjų Šalių kompetentingos institucijos pagal savo kompetenciją gali sudaryti šio Susitarimo įgyvendinimo protokolus. Susitariančiųjų Šalių valstybių kompetentingų institucijų bendradarbiavimas pagal šį Susitarimą neapima bendradarbiavimo pagal Lietuvos Respublikos ir Gruzijos sudarytas teisinės pagalbos sutartis.

 

4.  Šis Susitarimas neapima teisinės pagalbos teikimo baudžiamosiose bylose ir ekstradicijos klausimų. Bet kokia pagal šį Susitarimą gauta informacija kaip įrodymai baudžiamoje byloje gali būti naudojama tik pateikus teisinės pagalbos prašymą tarptautinėse sutartyse nustatyta tvarka.

 

 

3 straipsnis

Bendradarbiavimo formos

 

1.  Susitariančiųjų Šalių valstybių kompetentingų institucijų bendradarbiavimo įgyvendinant šį Susitarimą, vadovaujantis Susitariančiosios Šalies valstybės teritorijoje galiojančiais teisės aktais ir tarptautiniais įsipareigojimais, formos yra:

 

a)  keitimasis duomenimis ir informacija, tiriant šio Susitarimo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytas nusikalstamas veikas;

 

b)  ieškomų ir (arba) dingusių asmenų paieška;

 

c)  pagalba vykdant kriminalinės žvalgybos veiklą, įskaitant ir kontroliuojamojo gabenimo metodo taikymą;

 

d) keitimasis patirtimi įgyvendinant savo valstybėse galiojančius teisės aktus, užkertant kelią nusikalstamumui, taip pat taikant teismo ekspertizių metodus ir pasitelkiant specialias priemones ir būdus;

 

e)  keitimasis patirtimi atitinkamose kovos su nusikalstamumu srityse ir ekspertų susitikimų organizavimas;

 

f)  bendradarbiavimas personalo mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo srityje;

g)  keitimasis analitine informacija apie nusikalstamumo priežastis, padėtį ir tendencijas, leidinius ir mokslinių tyrimų rezultatus, savo valstybių teritorijose galiojančius teisės aktus.

 

2.  Susitariančiosios Šalys taip pat gali bendradarbiauti ir kitais šio Susitarimo tikslus atitinkančiais būdais.

 

 

4 straipsnis

Kompetentingos institucijos

 

1.  Šį Susitarimą įgyvendina šios kompetentingos institucijos:

 

a)  Lietuvos Respublikoje:

 

- Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija;

 

- Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba;

 

- Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

 

- Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

 

- Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;

 

- Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

 

b)  Gruzijoje:

 

- Gruzijos vidaus reikalų ministerija;

- Gruzijos teisingumo ministerija;

 

- Gruzijos generalinė prokuratūra, Gruzijos teisingumo ministerijai pavaldi valstybės institucija;

 

- Gruzijos finansų ministerija;

 

- Gruzijos finansų ministerijos juridinis viešosios teisės asmuo – Mokesčių tarnyba;

 

- Gruzijos finansų ministerijos Tyrimų tarnyba.

 

2.  Susitariančiosios Šalys kuo skubiau diplomatiniais kanalais praneša viena kitai savo valstybių kompetentingų institucijų kontaktinius duomenis ir apie šių duomenų ar kompetentingų institucijų funkcijų pasikeitimus.

 

 

5 straipsnis

Prašymų įgyvendinimas

 

1.  Susitariančiųjų Šalių valstybių kompetentingos institucijos pagal šį Susitarimą bendradarbiauja teikdamos rašytinius prašymus. Prireikus Susitariančiųjų Šalių valstybių kompetentingos institucijos papildomai gali naudoti technines teksto perdavimo priemones.

 

2.  Neatidėliotinais atvejais prašymas gali būti perduotas žodžiu, tačiau jis turi būti kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per tris (3) darbo dienas patvirtintas raštu. Prašymą pateikiant faksu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninio ryšio priemonėmis, prašymo originalas turi būti išsiunčiamas paštu. Prašyme nurodoma jo surašymo data. Prašymus pasirašo Šalies kompetentingos institucijos vadovas arba jo pavaduotojas. Taip pat Šalys prireikus gali pranešti viena kitai diplomatiniais kanalais apie kitus savo kompetentingų institucijų pareigūnus, kuriems suteikti atitinkami įgaliojimai.

 

 

3.  Prašyme nurodoma:

 

a)  prašančiosios Susitariančiosios Šalies valstybės kompetentingos institucijos pavadinimas;

 

b)  prašomosios Susitariančiosios Šalies valstybės kompetentingos institucijos pavadinimas;

 

c)  kuo išsamesnė informacija apie bylą, dėl kurios teikiamas prašymas, asmenį arba asmenis, dalyvaujančius byloje ar su ja susijusius, taip pat faktus, dalykus ir dokumentus, apie kuriuos prašoma informacijos;

 

d) prašymo priežastys ir išsamus prašomos procedūros taikymo aprašymas;

 

e)  pageidaujamas prašymo įvykdymo terminas, jei reikia;

 

f)  bet kuri kita su prašymu susijusi reikiama informacija; taip pat pridedami su prašymu susiję dokumentai.

 

4.  Prašomosios Susitariančiosios Šalies valstybės kompetentinga institucija prašymus įvykdo per patį trumpiausią laiką. Prašomosios Susitariančiosios Šalies valstybės kompetentinga institucija gali paprašyti papildomos informacijos, kurios gali prireikti prašymui įvykdyti.

 

5.  Jei prašymo reikalavimų neįmanoma įvykdyti per nustatytą terminą, prašomosios Susitariančiosios Šalies valstybės kompetentinga institucija apie tai informuoja prašančiosios Susitariančiosios Šalies valstybės kompetentingą instituciją išdėstydama priežastis, dėl kurių vėluojama įvykdyti prašymo reikalavimus.

 

6.  Jei prašymo vykdymas nepriklauso prašomosios Susitariančiosios Šalies valstybės kompetentingos institucijos kompetencijai, ši institucija, gavusi prašančiosios Susitariančiosios Šalies valstybės kompetentingos institucijos rašytinį sutikimą, nedelsdama perduoda prašymą kitai prašomosios Susitariančiosios Šalies valstybės kompetentingai institucijai.

 

7.  Gali būti visiškai ar iš dalies atsisakyta patenkinti prašymą, jeigu jo vykdymas gali pažeisti žmogaus teises, kelti grėsmę valstybės suverenitetui ar saugumui arba prieštarauti prašomosios Susitariančios Šalies valstybės teritorijoje galiojantiems teisės aktams ar tarptautiniams įsipareigojimams. Apie atsisakymą prašomosios Susitariančiosios Šalies valstybės kompetentingos institucijos raštu informuoja prašančiosios Susitariančiosios Šalies valstybės kompetentingas institucijas nurodydamos atsisakymo priežastį.

 

 

6 straipsnis

Asmens duomenų perdavimas ir panaudojimas

 

1.  Asmens duomenys perduodami ir naudojami vadovaujantis Konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu ir šio Susitarimo nuostatomis.

 

2.  Perduodami asmens duomenys gali būti naudojami tik tais tikslais, kuriais jie buvo perduoti, ir tokiomis sąlygomis, kokias nustatė vienos iš Susitariančiųjų Šalių, perdavusių tokią informaciją, kompetentinga institucija. Vienos Susitariančiosios Šalies kompetentinga institucija, perdavusi asmens duomenis, šios prašymu informuojama apie perduotų duomenų panaudojimą ir apie pasiektus rezultatus.

 

3.  Perduodami asmens duomenys turi būti tikslūs ir jų turi būti tik tiek, kiek būtina tikslui, kuriam jie perduodami, pasiekti. Jeigu paaiškėja, kad buvo perduoti neteisingi asmens duomenys arba asmens duomenys, kurių perduoti nebuvo galima, vienos iš Susitariančiųjų Šalių kompetentinga institucija, gavusi tokius duomenis, nedelsiant informuojama apie tai ir privalo juos nedelsdama pataisyti arba sunaikinti.

 

4.  Suinteresuoto fizinio asmens, kurio duomenys pagal šio Susitarimo nuostatas buvo perduoti Susitariančiosios Šalies kompetentingai institucijai, prašymu jam turi būti suteikta informacija apie tai, kokie jo duomenys buvo perduoti ir kokiu tikslu jie naudojami ar ketinami naudoti, kam jie buvo perduoti, taip pat, ar duomenys buvo apdorojami automatizuotai ir kokiu tikslu. Suinteresuoto fizinio asmens teisė gauti tokią informaciją reglamentuojama Susitariančiosios Šalies valstybės, kurios teritorijoje paduodamas šis prašymas, nacionaliniais teisės aktais. Taip pat fiziniam asmeniui, kurio duomenys buvo perduoti pagal šio Susitarimo nuostatas, turi būti suteikta galimybė reikalauti, kad tokie duomenys būtų ištaisyti ar panaikinti, jeigu jie buvo tvarkomi ar perduodami nesilaikant šio Susitarimo nuostatų. Suinteresuoto fizinio asmens prašymas gali būti atmestas, jei toks atsisakymas yra būtinas siekiant užtikrinti Susitariančiosios Šalies valstybės saugumą, gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, nusikaltimų tyrimą ir nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ir finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą ir siekiant apsaugoti duomenų subjekto ar trečiųjų šalių teises ir laisves. Tokie teisių apribojimo pagrindai ir tvarka nustatoma Susitariančiųjų Šalių valstybių nacionaliniais teisės aktais.

 

5. Perduodant asmens duomenis, nurodomi atitinkamos Susitariančiosios Šalies valstybės teritorijoje galiojančiais teisės aktais nustatyti tokių duomenų saugojimo terminai, kuriems pasibaigus jie privalo būti nedelsiant sunaikinti. Neatsižvelgiant į šiuos terminus, perduoti asmens duomenys turi būti sunaikinami nedelsiant, kai tik jie tampa nebereikalingi tikslui, dėl kurio jie buvo perduoti, taip pat nutraukus šio Susitarimo galiojimą. Duomenis perdavusi Susitariančiosios Šalies kompetentinga institucija apie duomenų sunaikinimą informuojama raštu.

 

6. Asmens duomenų perdavimas, gavimas ir sunaikinimas, taip pat atsisakymas perduoti asmens duomenis turi būti registruojama.

 

7. Susitariančiųjų Šalių kompetentingos institucijos privalo taikyti reikiamas organizacines ir technines priemones, skirtas asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, paviešinimo ir nuo bet kokio kitokio neteisėto tvarkymo.

7 straipsnis

Informacijos slaptumas

 

Susitariančiosios Šalys pagal šį Susitarimą gautą įslaptintą informaciją tvarko ir saugo vadovaudamosi 2009 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Gruzijos Vyriausybės susitarimu dėl keitimosi įslaptinta informacija ir jos abipusės apsaugos, taip pat Susitariančiųjų Šalių valstybių teritorijose galiojančiais teisės aktais.

 

 

8 straipsnis

Santykis su kitomis sutartimis

 

Šis Susitarimas neapima Susitariančiųjų Šalių įsipareigojimų pagal kitas tarptautines sutartis, kurių dalyvės yra Lietuvos Respublika ir Gruzija.

 

 

9 straipsnis

Išlaidos ir įsipareigojimai

 

1. Šio Susitarimo įgyvendinimo išlaidas Susitariančiosios Šalys dengia savarankiškai tiek, kiek tai būtina įsipareigojimams vykdyti, jei kiekvienu konkrečiu atveju nesutarta kitaip.

 

2.  Prireikus Susitariančiosios Šalys abipusiu susitarimu gali teikti viena kitai neatlygintiną pagalbą įrenginiais ir medžiagomis, kurios būtinos įgyvendinant konkrečias kovos su šio Susitarimo 2 straipsnyje nurodytomis nusikalstamomis veikomis priemones.

 

 

 

 

 

 

10 straipsnis

Bendradarbiavimo kalba

 

Įgyvendindamos šį Susitarimą Susitariančiosios Šalys bendrauja anglų kalba. Jei vartojamos kitos kalbos, Susitariančiosios Šalys pateikia vertimą į anglų kalbą.

 

 

11 straipsnis

Bendroji komisija

 

Šio Susitarimo nuostatose numatytam bendradarbiavimui vertinti ir jam gerinti Susitariančiosios Šalys gali sudaryti bendrąją komisiją iš Susitariančiųjų Šalių valstybių kompetentingų institucijų vadovaujančiųjų darbuotojų. Apie bendrosios komisijos sudėtį Susitariančiosios Šalys viena kitai praneša tiesiogiai per savo valstybių vidaus reikalų ministerijas. Prireikus bendroji komisija gali pasitelkti specialiai jos skiriamus ekspertus. Bendrosios komisijos posėdžiai organizuojami, kai to prireikia.

 

 

12 straipsnis

Ginčų sprendimas

 

Nesutarimai, kylantys dėl šio Susitarimo įgyvendinimo ir aiškinimo, sprendžiami Susitariančiųjų Šalių valstybių kompetentingų institucijų konsultacijomis.

 

Jei šio straipsnio 1 dalyje minimose konsultacijose susitarimo pasiekti nepavyksta, ginčas sprendžiamas diplomatiniais kanalais.

 

 

 

13 straipsnis

Pakeitimai ir papildymai

 

Šis Susitarimas gali būti keičiamas ir pildomas raštu abipusiu Susitariančiųjų Šalių sutarimu. Pakeitimai ir papildymai įforminami atskiru dokumentu ir įsigalioja pagal šio Susitarimo 14 straipsnio 1 dalį. Taip įforminti dokumentai sudaro neatsiejamą šio Susitarimo dalį.

 

 

14 straipsnis

Susitarimo įsigaliojimas, trukmė ir nutraukimas

 

1.  Šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai gaunamas paskutinis rašytinis pranešimas, kuriuo Susitariančiosios Šalys praneša viena kitai, kad visos vidaus procedūros, būtinos šiam Susitarimui įsigalioti, yra įvykdytos.

 

2.  Šis Susitarimas sudaromas neribotam laikui. Kiekviena Susitariančioji Šalis gali šį Susitarimą nutraukti, apie tai raštu pranešdama diplomatiniais kanalais kitai Susitariančiajai Šaliai. Susitarimas nustoja galioti praėjus šešiems (6) mėnesiams nuo tos dienos, kai viena Susitariančioji Šalis raštu praneša kitai Susitariančiajai Šaliai apie ketinimą nutraukti šį Susitarimą.

 

 

Pasirašyta 2013 m. rugsėjo 26 d. Vilniuje dviem egzemplioriais lietuvių, gruzinų ir anglų kalbomis. Visi tekstai yra autentiški. Kilus nesutarimų dėl šio Susitarimo aiškinimo, vadovaujamasi tekstu anglų kalba.

 

 

Lietuvos Respublikos                                                          Gruzijos

Vyriausybės vardu                                                  Vyriausybės vardu