LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. KOVO 2 D. ĮSAKYMO NR. V-196 „DĖL BENDRŲJŲ NĖŠTUMO PATOLOGIJOS IR GINEKOLOGIJOS STACIONARINIŲ ANTRINIO IR TRETINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. liepos 20 d. Nr. V-893

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymą Nr. V-196 „Dėl Bendrųjų nėštumo patologijos ir ginekologijos stacionarinių antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BENDRŲJŲ NĖŠTUMO PATOLOGIJOS IR GINEKOLOGIJOS STACIONARINIŲ ANTRINIO IR TRETINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 10 straipsnio 6 punktu:

1. T v i r t i n u Bendrųjų nėštumo patologijos ir ginekologijos stacionarinių antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašą (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.“

2. P a k e i č i u nurodytu įsakymu patvirtintą Bendrųjų nėštumo patologijos ir ginekologijos stacionarinių antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašą:

2.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

2.2. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI SPECIALISTAMS“.

2.3. Papildau 41 punktu:

41. Ultragarsinius ir endoskopinius tyrimus atlieka gydytojai, kuriems tokia kompetencija nustatyta atitinkamoje Lietuvos medicinos normoje, taip pat gydytojai, kuriems tokia teisė suteikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-680 „Dėl medicinos praktikos licencijų išdavimo gydytojams, turintiems specializuotos medicinos praktikos licenciją ar sertifikatą, ir teisės verstis siaura medicinos praktika įgijimo“.“

2.4. Papildau II1 skyriumi:

II1 SKYRIUS

REIKALAVIMAI MEDICINOS PRIEMONĖMS (PRIETAISAMS)

 

42. Nėštumo patologijos ir ginekologijos stacionarines antrinio lygio paslaugas teikiančios ASPĮ privalo turėti:

42.1. diagnostinę ultragarsinę medicinos priemonę (prietaisą) su doplerio režimu;

42.2. kolposkopą;

42.3. histeroskopą (ginekologijos II B, II C lygio paslaugas teikiančios ASPĮ);

42.4. laparoskopą (ginekologijos II B, II C lygio paslaugas teikiančios ASPĮ).

43. Nėštumo patologijos ir ginekologijos stacionarines tretinio lygio paslaugas teikiančios ASPĮ privalo turėti:

43.1. diagnostinę ultragarsinę medicinos priemonę (prietaisą) su doplerio režimu;

43.2. kolposkopą;

43.3. histeroskopą;

43.4. laparoskopą.“

2.5. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

TYRIMŲ ATLIKIMO REIKALAVIMAI“.

2.6. Pakeičiu 5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.2. ultragarsiniai tyrimai, kai juos atlieka gydytojai, kuriems tokia kompetencija nustatyta atitinkamoje Lietuvos medicinos normoje, taip pat gydytojai, kuriems tokia teisė suteikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-680 „Dėl medicinos praktikos licencijų išdavimo gydytojams, turintiems specializuotos medicinos praktikos licenciją ar sertifikatą, ir teisės verstis siaura medicinos praktika įgijimo“;“.

2.7. Papildau 5.21 papunkčiu:

5.21 endoskopiniai tyrimai:

5.21.1. kolposkopija;

5.21.2. histeroskopija (ginekologijos II B, II C lygio paslaugas teikiančiose ASPĮ ir (ar) nėštumo patologijos ir ginekologijos stacionarines tretinio lygio paslaugas teikiančiose ASPĮ);

5.21.3. laparoskopija (ginekologijos II B, II C lygio paslaugas teikiančiose ASPĮ ir (ar) nėštumo patologijos ir ginekologijos stacionarines tretinio lygio paslaugas teikiančiose ASPĮ).“

2.8. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

KITŲ VISĄ PARĄ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI“.

2.9. Papildau 9 punktu:

9. Radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos vadovaujantis Radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-881 „Dėl Radiologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.“

2.10. Pripažįstu netekusiu galios priedą.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga