KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. BIRŽELIO 23 D. ĮSAKYMO NR. A-2012 „DĖL MĖNESINIO MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMĄ KAUNO MIESTO NEVALSTYBINĖSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE DALIES KOMPENSAVIMO ĮGYVENDINIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2020 m. sausio 3 d. Nr. A-26

Kaunas

 

 

P a k e i č i u Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose dalies kompensavimo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų aprašą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. A-2012 „Dėl Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose dalies kompensavimo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                       Vilius Šiliauskas

 

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2015 m. birželio 23 d.

įsakymu Nr. A-2012

(Kauno miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. sausio 3 d.

įsakymo Nr. A-26 redakcija)

 

Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose dalies kompensavimo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose dalies kompensavimo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. T-553 „Dėl Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), įgyvendinimo tvarką ir sąlygas.

2. Aprašas taikomas skiriant Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto lėšas tėvams (įtėviams, globėjams), kurių vaikai, Tvarkos apraše nustatyta tvarka įrašyti į eilę patekti į Savivaldybės įsteigtas švietimo įstaigas, bet į jas nepatekę, lanko Kauno mieste veikiančias švietimo įstaigas (pagal Juridinių asmenų registre, steigimo dokumentuose ar sandoryje nurodytą buveinę arba filialą arba faktiškai vykdomos ikimokyklinio ugdymo veiklos vietą), kurios turi teisę vykdyti ikimokyklinio ugdymo programas ir kurių steigėja nėra valstybė ar Savivaldybė (toliau – nevalstybinė švietimo įstaiga), jų mokamo mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą nevalstybinėse švietimo įstaigose daliai kompensuoti (toliau – kompensacija).

3. Savivaldybė skiria iki 100 Eur dydžio kompensaciją.

4. Kompensacija Aprašo nustatyta tvarka skiriama iš Savivaldybės biudžeto lėšų ir išmokama vienam iš vaiko, nepatekusio į Savivaldybės įsteigtą švietimo įstaigą ir lankančio nevalstybinę švietimo įstaigą, tėvų (įtėvių, globėjų), kai vaiko ir abiejų tėvų (įtėvių, globėjų) ar vienintelio vaiko tėvo (įtėvio, globėjo) gyvenamoji vieta Kauno mieste yra deklaruota ne mažiau kaip 12 mėnesių iki prašymo skirti kompensaciją pateikimo dienos. Kompensacija pervedama į vieno iš vaiko tėvų (įtėvių, globėjų) ar vienintelio vaiko tėvo (įtėvio, globėjo) asmeninę banko sąskaitą.

 

II SKYRIUS

KREIPIMOSI DĖL KOMPENSACIJOS SKYRIMO TVARKA IR SĄLYGOS

 

5. Prašymą-paraišką skirti kompensaciją ir visus kompensacijai skirti reikiamus dokumentus Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (toliau – Socialinės paramos skyrius) gali pateikti vienas iš vaiko tėvų (įtėvių, globėjų) ar jų įgaliotas asmuo asmeniškai atvykęs į Savivaldybę ar elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą (http://epaslaugos.kaunas.lt).

6. Vienas iš vaiko tėvų (įtėvių, globėjų) ar jų įgaliotas asmuo užpildo nustatytos formos prašymą-paraišką (1 priedas) ir pateikia kompensacijai skirti būtinus dokumentus:

6.1. sutartį su nevalstybine švietimo įstaiga;

6.2. nevalstybinės švietimo įstaigos išduotą mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaiko (-ų) ugdymą nevalstybinėje švietimo įstaigoje mokėjimo dokumentą (kvitą) arba kitą dokumentą, patvirtinantį mokėtiną sumą;

6.3. atstovo teises patvirtinantį dokumentą, jeigu prašymą-paraišką teikia vaiko globėjas ar vaiko tėvo (motinos, įtėvio, globėjo) įgaliotas asmuo (vaiko globos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju patvirtinantį dokumentą ir (ar) įgaliojimą).

7. Asmens, turinčio teisę gauti kompensaciją, tapatybei patvirtinti pateikiamas galiojantis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (kai dėl objektyvių priežasčių nėra galimybės pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento originalo, pateikiama dokumento kopija, patvirtinta įstatymų nustatyta tvarka ir (ar) įgaliotos institucijos išduota pažyma apie dokumento poėmį), išskyrus tuos atvejus, kai dėl kompensacijos skyrimo kreipiamasi elektroniniu būdu.

8. Jeigu prašymas-paraiška skirti kompensaciją pateikiamas elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą, prašymą-paraišką teikiantis asmuo privalo:

8.1. užpildyti nustatytos formos elektroninį prašymą-paraišką (1 priedas) ir pateikti 6.1–6.3 papunkčiuose nurodytų dokumentų ir kitų prie prašymo-paraiškos pagal poreikį pridedamų dokumentų skaitmenines kopijas;

8.2. patvirtinti, kad prašyme-paraiškoje pateikta informacija yra teisinga ir pridedamos dokumentų skaitmeninės kopijos atitinka jų originalus;

8.3. nurodyti įstaigas, kurios išdavė kompensacijai skirti reikiamus dokumentus, kurių skaitmeninės kopijos pridedamos prie prašymo-paraiškos, ir kurios gali patvirtinti pateiktos informacijos teisingumą.

9. Socialinės paramos skyrius gali reikalauti ir kitų dokumentų, būtinų kompensacijai apskaičiuoti ir mokėti.

10. Užregistravus prašymą-paraišką skirti kompensaciją, Socialinės paramos skyriaus darbuotojas užpildo informacinį lapelį (2 priedas). Informacinis lapelis įteikiamas prašymą-paraišką pateikusiam asmeniui iš karto, kai dėl kompensacijos kreipiamasi asmeniškai atvykus į Savivaldybę, arba per 5 darbo dienas išsiunčiamas elektroniniu būdu, kai prašymas-paraiška pateiktas per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą.

11. Jeigu prie prašymo-paraiškos pateikti ne visi reikiami dokumentai, apie tai pažymima informaciniame lapelyje. Prašymą-paraišką pateikęs asmuo informaciniame lapelyje nurodytus trūkstamus dokumentus privalo pateikti per vieną mėnesį nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos. Jei asmuo nepateikia trūkstamų dokumentų iki informaciniame lapelyje nurodyto termino, prašyme-paraiškoje nurodytu būdu jis informuojamas, kad prašymas laikomas nepateiktu, ir jam grąžinami visi jo pateikti dokumentai.

12. Sprendimą dėl kompensacijos skyrimo priima Savivaldybės administracijos direktorius (ar jo įgaliotas asmuo) ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos. Asmuo, pateikęs prašymą-paraišką ir visus reikiamus dokumentus, apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme-paraiškoje nurodytu būdu per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

13. Kompensacija perskaičiuojama ir (ar) jos mokėjimas nutraukiamas, atsiradus šioms aplinkybėms:

13.1. nutraukus vaiko ugdymo sutartį su nevalstybine švietimo įstaiga;

13.2. vaikui patekus į Savivaldybės įsteigtą švietimo įstaigą;

13.3. tėvų (įtėvių, globėjų) prašymu išbraukus vaiką iš eilės patekti į Savivaldybės įsteigtą švietimo įstaigą;

13.4. vaikui ar jo tėvams (įtėviams, globėjams) deklaravus gyvenamąją vietą ne Kauno mieste;

13.5. atsiradus kitoms aplinkybėms, turinčioms įtakos teisei į kompensaciją ir jos dydžiui.

14. Kompensacijos teikimo laikotarpiu vaikui ar bent vienam iš jo tėvų (įtėvių, globėjų) deklaravus gyvenamąją vietą kitoje savivaldybėje, kompensacija išmokama už tą mėnesį, kurį buvo pakeista deklaruota gyvenamoji vieta.

 

III SKYRIUS

KOMPENSACIJOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKA

 

15. Jei mėnesinis mokestis už vaiko ugdymą nevalstybinėje švietimo įstaigoje yra fiksuoto dydžio, Aprašo 3 punkte nustatyto dydžio kompensacija gali būti skiriama 3 mėnesiams nuo prašymo-paraiškos pateikimo mėnesio pirmos dienos, jeigu tėvai (įtėviai, globėjai) laikotarpiu, už kurį skiriama kompensacija, turėjo teisę ją gauti, ir išmokama už praėjusį mėnesį.

16. Tais atvejais, kai mėnesinį mokestį už vaiko ugdymą nevalstybinė švietimo įstaiga apskaičiuoja pagal vaiko švietimo įstaigą lankytų dienų skaičių, Aprašo 3 punkte nustatyto dydžio kompensacija skiriama ir išmokama už praėjusį mėnesį, atsižvelgiant į nevalstybinės švietimo įstaigos išrašytame mokėjimo dokumente (kvite) arba kitame dokumente nurodytą mokėtiną mėnesinio mokesčio už vaiko ugdymą dydį.

17. Aprašo 3 punkte nustatyto dydžio kompensacija gali būti skiriama ir už praėjusį laikotarpį, tačiau ne daugiau kaip už 1 praėjusį mėnesį iki prašymo-paraiškos pateikimo mėnesio, jeigu laikotarpiu, už kurį skiriama kompensacija, tėvai (įtėviai, globėjai) turėjo teisę ją gauti. Jeigu kompensacija skiriama už ne visą mėnesį, jos dydis apskaičiuojamas proporcingai to mėnesio kalendorinių dienų, už kurias kompensacija skiriama, skaičiui.

18. Kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio 7 kalendorinės dienos Socialinės paramos skyrius parengia ir pateikia Savivaldybės administracijos Centriniam apskaitos skyriui (toliau – Centrinis apskaitos skyrius) kompensacijos mokėjimo žiniaraščius.

19. Centrinis apskaitos skyrius per 5 darbo dienas nuo mokėjimo žiniaraščio gavimo dienos perveda kompensaciją į prašyme-paraiškoje nurodytą vieno iš vaiko tėvų (įtėvių, globėjų) asmeninę sąskaitą.

 

IV SKYRIUS

KOMPENSACIJĄ GAUNANČIŲ ASMENŲ PAREIGOS

 

20. Kompensaciją gaunantys asmenys privalo:

20.1. pateikti visą informaciją, įrodančią jų teisę į kompensaciją, ir dokumentus, būtinus kompensacijai skirti;

20.2. per mėnesį pranešti apie atsiradusias aplinkybes, turinčias įtakos teisei į kompensaciją ar jos dydžiui.

21. Už neteisingos informacijos, turinčios reikšmės kompensacijai skirti ir mokėti, pateikimą vaikų tėvai (įtėviai, globėjai) atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Kiekvieną ketvirtį Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius (toliau – Švietimo skyrius) atlieka nevalstybines švietimo įstaigas lankančių vaikų lankomumo stebėseną. Nustatęs neatitikimų tarp nevalstybinės švietimo įstaigos ir tėvų (įtėvių, globėjų) pateiktų duomenų, Švietimo skyrius informuoja apie tai Socialinės paramos skyrių. Jei yra pagrindas, Savivaldybės administracijos direktorius (ar jo įgaliotas asmuo) priima sprendimą dėl tėvams (įtėviams, globėjams) skirtos  kompensacijos perskaičiavimo ir (ar) jos mokėjimo nutraukimo.

23. Švietimo skyrius teikia Socialinės paramos skyriui informaciją apie nevalstybines švietimo įstaigas lankančius vaikus, įrašytus į eilę patekti į Savivaldybės įsteigtas švietimo įstaigas, bet į jas nepatekusius. Švietimo skyrius taip pat informuoja Socialinės paramos skyrių, kai nevalstybines švietimo įstaigas lankantys vaikai patenka į Savivaldybės įsteigtas švietimo įstaigas.

24. Socialinės paramos skyrius gauna duomenis iš Gyventojų ir Mokinių registrų naudodamasis Socialinės paramos šeimai informacine sistema (SPIS).

25. Neteisėtai gautą kompensaciją tėvai (įtėviai, globėjai) privalo nedelsdami grąžinti Savivaldybei. Negrąžinta skola išieškoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu su skolos išieškojimu susijusios administravimo išlaidos neviršija išieškotinos sumos.

____________________________________

 

Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaikų

ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse švietimo įstaigose

dalies kompensavimo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų

aprašo

1 priedas

 

(Prašymo-paraiškos skirti iki 100 eurų kompensaciją forma)

 

ASMUO, KURIS PRAŠO SKIRTI KOMPENSACIJĄ

Vardas

 

Pavardė

 

Asmens kodas

 

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas

Telefono Nr.

 

El. paštas

 

Jeigu prašymą-paraišką pildo vaiko globėjas ar vaiko tėvo (motinos, įtėvio, globėjo) įgaliotas asmuo, įrašomi atstovo asmens duomenys ir atstovavimo pagrindas (-ai):

 

_______________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, gyvenamoji vieta)

_______________________________________________________________________________

(vaiko globos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju patvirtinantis dokumentas ir (ar) įgaliojimas)

 

Kauno miesto savivaldybės administracijai

 

PRAŠYMAS-PARAIŠKA SKIRTI IKI 100 EURŲ KOMPENSACIJĄ

20___ m. ___________________d.

 

1. PRAŠAU skirti mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaiko (-ų) ugdymą nevalstybinėje švietimo įstaigoje dalies kompensaciją (toliau – kompensacija) nuo 20___ m. ______________ d. iki 20___ m. _____________ d.

 

Eilės Nr.

Vaiko vardas ir pavardė

Asmens kodas

Nevalstybinės švietimo įstaigos pavadinimas

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

2. NEPATEKO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTAS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS:

 

Eilės Nr.

Valstybinės švietimo įstaigos pavadinimas

Pageidautina lankyti data

1.

 

 

2.

 

 

 

3. Informacija apie nevalstybinę švietimo ugdymo įstaigą:

 

Sutarties galiojimas

Mėnesinis ugdymo mokestis

Ar numatytas vietos mokestis?

Nuo

Iki

c Fiksuotas

c Nefiksuotas

 

 

 

 

c Tvirtinu, kad paskutinį kartą pateiktos sutarties sąlygos nesikeitė ir pakartotinai pridėti nereikia.

 

4. PRAŠAU kompensaciją mokėti Į sąskaitą:

___________________________________________________________________

(asmens, kuriam prašoma skirti kompensaciją, vardas ir pavardė)

___________________________________________________________________

(sąskaitos Nr.)

___________________________________________________________________

(banko pavadinimas)

 

5. ĮSIPAREIGOJU:

5.1. ne vėliau kaip per mėnesį pranešti apie vaiko ir (ar) bent vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų) deklaruotos gyvenamosios vietos pasikeitimą, sutarties su nevalstybine švietimo įstaigą nutraukimą ar kitas aplinkybes, turinčias įtakos teisei į kompensaciją ir jos dydžiui;

5.2. kiekvieną mėnesį pateikti nevalstybinės švietimo įstaigos išduotą mokėjimo dokumentą (kvitą) arba kitą dokumentą, patvirtinantį mokėtiną sumą, kai mėnesinis mokestis nėra fiksuoto dydžio.

 

6. ŽINAU IR SUTINKU, KAD:

6.1. nuslėpęs (-usi) ar pateikęs (-usi) neteisingus duomenis, reikalingus kompensacijai skirti ir apskaičiuoti, turėsiu nedelsdamas (-a) grąžinti Savivaldybei neteisėtai gautas kompensacijų sumas arba jos bus išieškotos įstatymų nustatyta tvarka;

6.2. asmens duomenys bus tikrinami žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose.

 

7. INFORMACIJĄ APIE PRAŠYMO-PARAIŠKOS NAGRINĖJIMO EIGĄ PRAŠAU TEIKTI (Q pažymėti vieną iš būdų):

7.1. c elektroniniu paštu, el. p. adresas_____________________________________________;

 

7.2. c telefonu, tel. Nr. _________________________________________________________.

 

8. PRIDEDAMA* (Q pažymėti ir nurodyti dokumentus, kurių kopijos pridedamos. Jei teikiamas elektroninės formos prašymas-paraiška, pridedamos dokumentų skaitmeninės kopijos):

c  8.1. sutarties su nevalstybine švietimo įstaiga kopija, _____ lapas (-ai, -ų);

c 8.2. nevalstybinės švietimo įstaigos išrašyto mokėjimo dokumento (kvito) arba kito dokumento, patvirtinančio mokėtiną sumą, kopija, ____ lapas (-ai, -ų);

c 8.3. jeigu prašymą-paraišką pildo vaiko globėjas ar vaiko tėvo (motinos, įtėvio, globėjo) įgaliotas asmuo, atstovo teises patvirtinančio dokumento ___________ kopija, _____ lapas (-ai, -ų);

c  8.4. (kiti) _____________________________________________, _____ lapas (-ai, -ų);

______________________________________________________________, _____ lapas (-ai, -ų).

*Nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų.

 

9. TVIRTINU, kad prašyme-paraiškoje pateikta informacija yra teisinga.

 

 

Prašymą-paraišką pateikęs asmuo ______________________________________________________

(parašas, vardas ir pavardė)

 

Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus

vaikų ugdymą Kauno miesto nevalstybinėse

švietimo įstaigose dalies kompensavimo

įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų aprašo

2 priedas

 

(Informacinio lapelio forma)

 

INFORMACINIS LAPELIS

20______ m. ___________________ d.

 

_____________________________________________________________________________

(prašymą-paraišką pateikusio asmens vardas ir pavardė)

 

Prašymas-paraiška skirti mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio amžiaus vaiko (-ų), nepatekusio (-ių) į Kauno miesto savivaldybės įsteigtas švietimo įstaigas, ugdymą nevalstybinėje švietimo įstaigoje dalies kompensaciją (toliau – kompensacija) pateiktas _________________, reg. Nr. ________.

(gavimo data)

   Pateikti visi dokumentai

   Nepateikti kompensacijai gauti reikalingi dokumentai:

Nepateikto dokumento pavadinimas

 

Trūkstamą dokumentą pateikti iki

(data)*

 

 

 

 

 

 

 

*Prašymą-paraišką pateikęs asmuo įspėjamas, kad nepateikus trūkstamų dokumentų iki nurodyto termino, bus priimtas sprendimas skirti kompensaciją atsižvelgiant į pateiktus duomenis arba jos neskirti.

 

Prašymą-paraišką ir pridedamus dokumentus patikrino:

 

_________________________ 

(pareigų pavadinimas)

______________________ _______________________

(parašas) (vardas ir pavardė)

 

 

Kompensaciją gaunantys asmenys privalo:

1. Pateikti visą informaciją, įrodančią tėvų (įtėvių, globėjų) teisę į kompensaciją, ir dokumentus, būtinus kompensacijai skirti.

2. Per mėnesį pranešti apie atsiradusias aplinkybes, turinčias įtakos teisei į kompensaciją ar jos dydžiui.

Kompensacija perskaičiuojama ir (ar) jos mokėjimas nutraukiamas, atsiradus šioms aplinkybėms: nutraukus vaiko ugdymo sutartį su nevalstybine švietimo įstaiga; vaikui patekus į Kauno miesto savivaldybės įsteigtą švietimo įstaigą; tėvų (įtėvių, globėjų) prašymu išbraukus vaiką iš eilės patekti į Kauno miesto savivaldybės įsteigtą švietimo įstaigą; vaikui ar jo tėvams (įtėviams, globėjams) deklaravus gyvenamąją vietą ne Kauno mieste; atsiradus kitoms aplinkybėms, turinčioms įtakos teisei į kompensaciją ir jos dydžiui.

Už neteisingos informacijos, turinčios reikšmės kompensacijai skirti ir mokėti, pateikimą tėvai (įtėviai, globėjai) atsako teisės aktų nustatyta tvarka.