LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL SEKTORINIŲ PROFESINIŲ KOMITETŲ UŽDAVINIŲ, FUNKCIJŲ, KOMITETŲ SUDARYMO IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. birželio 28 d. Nr. V-610/4-401

Vilnius

 

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi:

 

1. T v i r t i n a m e pridedamą Sektorinių profesinių komitetų uždavinių, funkcijų, komitetų sudarymo ir finansavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

 

2. P a k e i č i a m e Aprašą ir 4 punkto pirmąją pastraipą išdėstome taip:

 

4. Sektoriniai profesiniai komitetai atlieka Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 13 straipsnio 3 dalyje, 12 dalyje, 14 dalyje, 18 straipsnio 2 dalyje, 19 straipsnio 3 dalyje, 22 straipsnio 7 dalyje ir 9 dalyje nustatytas ir šias funkcijas:“.

 

3. N u s t a t o m e, kad:

 

3.1. naujos sudėties sektoriniai profesiniai komitetai turi būti patvirtinti per du mėnesius nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos;

 

3.2. šio įsakymo 2 punktas įsigalioja 2019 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                     Jurgita Petrauskienė

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                          Virginijus Sinkevičius

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2018 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-610/4-401

 

 

SEKTORINIŲ PROFESINIŲ KOMITETŲ UŽDAVINIŲ, FUNKCIJŲ, KOMITETŲ SUDARYMO IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sektorinių profesinių komitetų uždavinių, funkcijų, komitetų sudarymo ir finansavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato sektorinių profesinių komitetų uždavinius, funkcijas, jų sudarymo principus ir finansavimo nuostatas.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

SEKTORINIŲ PROFESINIŲ KOMITETŲ UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

3. Sektorinių profesinių komitetų uždavinys – koordinuoti strateginius Lietuvos kvalifikacijų sistemos formavimo ir profesinio mokymo klausimus konkrečiame ūkio sektoriuje – veiklų grupėje.

4. Sektoriniai profesiniai komitetai atlieka Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje, 19 straipsnio 3 dalyje nustatytas ir šias funkcijas:

4.1. Pagal kompetenciją svarsto ir teikia siūlymus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros I–VIII lygio kvalifikacijų (kvalifikacijų pavadinimų, lygių, vertinimo, suteikimo ir kt.);

4.2. Pagal kompetenciją teikia siūlymus Švietimo ir mokslo ministerijai, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl neformaliojo profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų ir (arba) specialistų poreikio;

4.3. Sprendžia kituose teisės aktuose numatytus kvalifikacijų sistemos formavimo ir profesinio mokymo klausimus konkrečiame ūkio sektoriuje.

 

III SKYRIUS

SEKTORINIŲ PROFESINIŲ KOMITETŲ SUDARYMO PRINCIPAI

 

5. Atsižvelgiant į konkrečių ūkio sektorių veiklų ekonominę funkciją, produktus, paslaugas arba technologijas ir derinant su švietimo sritimis, sudaromi sektoriniai profesiniai komitetai šioms sritims:

5.1. Apgyvendinimo, maitinimo ir kelionių organizavimo paslaugų, sportinės veiklos, pramogų ir poilsio organizavimo;

5.2. Didmeninės ir mažmeninės prekybos;

5.3. Finansinės ir draudimo veiklos, apskaitos, buhalterijos ir audito, nekilnojamojo turto operacijų;

5.4. Kasybos, elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo, vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo;

5.5. Kūrybinės, meninės ir pramogų organizavimo, bibliotekų, archyvų, muziejų ir kitos kultūrinės veiklos;

5.6. Medienos ir medienos gaminių, baldų, popieriaus ir popieriaus gaminių gamybos;

5.7. Naftos produktų, chemikalų ir chemijos produktų, vaistų pramonės gaminių ir farmacijos preparatų, guminių ir plastikinių gaminių, kitų nemetalo mineralinių produktų gamybos;

5.8. Pagrindinių metalų ir metalo gaminių, kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių, elektros įrangos, variklinių ir kitų transporto priemonių, mašinų ir įrangos gamybos ir remonto;

5.9. Paslaugų administravimo, aptarnavimo, organizacijų ir įstaigų veiklos;

5.10. Spausdinimo, leidybinės veiklos, televizijos ir radijo programų gamybos ir transliavimo, informacinių paslaugų, reklamos ir rinkos tyrimų;

5.11. Statybos, architektūros, inžinerijos veiklos ir susijusių techninių konsultacijų;

5.12. Švietimo, mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos;

5.13. Tekstilės gaminių, drabužių ir odos dirbinių gamybos;

5.14. Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinės ir susijusios veiklos;

5.15. Transporto ir saugojimo paslaugų;

5.16. Viešojo valdymo, gynybos, teisingumo ir teisminės veiklos, viešosios tvarkos ir apsaugos, priešgaisrinių tarnybų veiklos;

5.17. Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir maisto produktų gamybos;

5.18. Žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo, kirpyklų ir grožio salonų paslaugų.

6. Sektorinį profesinį komitetą sudaro ne mažiau kaip 9 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 391 straipsnio 7 dalyje ir Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nurodytų subjektų atstovai pagal Aprašo 5 punkte nurodytas sritis. Atstovus deleguoja šiame Aprašo punkte nurodyti subjektai arba atitinkamus subjektus vienijantys asmenys (toliau– subjektai). Deleguoti asmenys atstovauja juos delegavusio subjekto pozicijai sektoriniuose profesiniuose komitetuose nagrinėjamais klausimais.

7. Formuojant sektorinius profesinius komitetus darbdavius atstovaujantys nariai sudaro ne mažiau kaip pusę kiekvieno sektorinio profesinio komiteto narių, išskyrus tuos atvejus, kai darbdavius atstovaujantys subjektai pasiūlo mažesnį sektorinio profesinio komiteto narių skaičių.

8. Į kiekvieną sektorinį profesinį komitetą savo narius deleguoja konkretų ūkio sektorių reguliuojanti ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija ir Ūkio ministerija.

9. Kiekvieno sektorinio profesinio komiteto sudėtis nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 31 straipsnio 4 punktu. Sektorinių profesinių komitetų sudėtys atnaujinamos ne rečiau kaip kas 5 metus nuo atitinkamo sektorinio profesinio komiteto sudėties patvirtinimo dienos. Atnaujinant sektorinių profesinių komitetų sudėtis raštu dėl naujų narių skyrimo kreipiamasi į subjektus, deleguojančius narius į kiekvieną sektorinį profesinį komitetą.

10. Tarpsektoriniams klausimams spręsti gali būti sudaroma sektorinių profesinių komitetų pirmininkų darbo grupė, kuriai vadovauja kvalifikacijų tvarkymo institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

 

IV SKYRIUS

SEKTORINIŲ PROFESINIŲ KOMITETŲ FINANSAVIMAS

 

11. Sektorinių profesinių komitetų nariams, kurie nėra valstybės tarnautojai, už darbą sektoriniuose profesiniuose komitetuose apmokama iš šiai funkcijai vykdyti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos skiriamų lėšų.

________________________