r_NaujojiAkmene             

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS  ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

 

2014 m. vasario 17 d.   Nr. T-4 (E)

Naujoji Akmenė

 

 

 

 

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 9 punktu, Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2012-05-24 sprendimu Nr. T-116 (pakeitimai 2012-09-27 sprendimu Nr. T-216, 2012-11-29 sprendimu Nr. T-255, 2013-05-30 sprendimu Nr. T-95), 153, 154 punktais, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a pritarti Savivaldybės  administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2013 metų veiklos ataskaitai.         

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vitalijus Mitrofanovas