LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2022 M. GEGUŽĖS 30 D. ĮSAKYMO NR. 3-277 „DĖL 2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS SUSISIEKIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 10-001-06-01-01 „SKATINTI ALTERNATYVIŲJŲ DEGALŲ NAUDOJIMĄ TRANSPORTO SEKTORIUJE“ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. rugpjūčio 18 d. Nr. 3-411

Vilnius

 

P a k e i č i u 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 3-277 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 1 priedo 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Pareiškėjui, pateikusiam tinkamai užpildytą prašymą, kompensaciją Agentūra išmoka ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo pateikto prašymo registravimo APVIS dienos. Pareiškėjas per APVIS informuojamas apie prašymo patvirtinimą ir pervestą kompensacijos sumą. Prašymo vertinimo metu Agentūra turi teisę paprašyti pateikti reikalingus elektromobilio įsigijimo, apmokėjimo ir registravimo įrodymo dokumentus.“

2. Pakeičiu 2 priedo 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Pareiškėjui, pateikusiam tinkamai užpildytą prašymą, kompensaciją Agentūra išmoka ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo pateikto prašymo registravimo APVIS dienos. Pareiškėjas per APVIS informuojamas apie prašymo patvirtinimą ir pervestą kompensacijos sumą. Prašymo vertinimo metu Agentūra turi teisę paprašyti pateikti reikalingus elektromobilio įsigijimo, apmokėjimo ir registravimo įrodymo dokumentus.“

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                                 Marius Skuodis