LIETUVOS RESPUBLIKOS

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIENŲ GLOBOS NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T3-98

Prienai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 6 straipsniu ir atsižvelgdama į Prienų globos namų 2018-02-20 raštą  Nr. 01-46, Prienų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Prienų globos namų nuostatus (pridedama).

2. Įpareigoti Prienų globos namų direktorių įregistruoti Prienų globos namų nuostatus Juridinių asmenų registre.

3. Pripažinti netekusiu galios Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimą Nr. T3-14 „Dėl Prienų globos namų nuostatų patvirtinimo“ .

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                        Alvydas Vaicekauskas

 

PATVIRTINTA

Prienų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. kovo 29  d.

sprendimu Nr. T3-98

 

PRIENŲ GLOBOS NAMŲ NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prienų globos namai (toliau – ir Globos namai) yra stacionari socialinės globos įstaiga, kurios paskirtis – teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, kuriems būtina kompleksinė nuolatinė specialistų priežiūra.

2. Globos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos socialinių paslaugų įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

3. Globos namai yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Prienų rajono savivaldybės (toliau – ir Savivaldybė) ir savo pavadinimu ir sąskaitą banke, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka galintis turėti ir naudoti savo simboliką.

4. Globos namai yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įgyvendinanti savivaldybės funkcijas ir išlaikoma iš savivaldybės biudžeto asignavimų ir kitų teisėtai gaunamų lėšų.

5. Globos namų savininkė yra Prienų rajono savivaldybė. Globos namų savininko teises ir pareigas įgyvendina Prienų rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba).

6. Savivaldybės taryba:

6.1. tvirtina Prienų globos namų nuostatus;

6.2. nustato didžiausią leistiną pareigybių skaičių;

6.3. tvirtina Globos namų teikiamų paslaugų sąrašą, mitybos, medikamentų ir inventoriaus normas;

6.4. priima sprendimą dėl Prienų globos namų buveinės pakeitimo;

6.5. priima sprendimą dėl Prienų globos namų pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;

6.6. priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

6.7. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

6.8. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir šiuose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

7. Globos namų adresas: Panemunės g. 28, LT-59116 Prienai, Lietuva. Įstaigos kodas – 190795318.

8. Vieši Globos namų pranešimai skelbiami Globos namų interneto svetainėje www.pgn.lt.

9. Prie Globos namų gali būti įsteigti dienos socialinės globos centrai, savarankiško gyvenimo namai, grupinio gyvenimo namai suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims bei kt.

10. Globos namų nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

GLOBOS NAMŲ VEIKLOS RŪŠIS, TIKSLAS IR FUNKCIJOS

 

11. Pagrindinė Globos namų veiklos rūšis pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 (toliau – EVRK), – stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla (Q sekcijos 87 skyriaus 87.30 klasė).

12. Globos namų veiklos tikslai yra:

12.1. teikti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, užtikrinančią globos namų gyventojo įvairiapusiškus poreikius ir jo geriausią interesą;

12.2. tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, jiems užtikrinant pasirinkimo teisę, įgyvendinant jų asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su šeima, artimaisiais, visuomene;

12.3. atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, motyvavimą, skatinti ir padėti integruotis į bendruomenę.

13. Globos namai, siekdami įgyvendinti veiklos tikslus, vykdo šias funkcijas:

13.1. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka globėjo (rūpintojo) pareigas, atstovauja globos namų gyventojų interesams valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, gina jų interesus;

13.2. pagal teisės aktais nustatytas normas suteikia gyvenamąjį plotą, aprūpina globos namų gyventojus reikalingu inventoriumi;

13.3. pagal sudarytus individualius socialinės globos planus teikia globos namų gyventojams socialinės globos paslaugas, atitinkančias kiekvieno globos namų gyventojo savarankiškumo lygį;

13.4. pagal teisės aktais nustatytas normas ir atsižvelgdami į globos namų gyventojų amžių, sveikatą, medicinos darbuotojų rekomendacijas, organizuoja (teikia) maitinimą;

13.5. organizuoja ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinančias asmens fizinę ir psichinę sveikatą, pagal poreikį ir teisės aktais nustatytas normas aprūpina medikamentais;

13.6. teisės aktuose nustatyta tvarka organizuoja aprūpinimą arba aprūpina Globos namų gyventojus proteziniais, ortopediniais gaminiais, klausos aparatais, akiniais, neįgaliųjų vežimėliais ir kitomis techninės pagalbos priemonėmis;

13.7. užtikrina sanitarinį, higieninį ir priešepideminį režimą globos namuose;

13.8. užtikrina saugią, gerai sutvarkytą, globos namų gyventojų specialiems poreikiams tenkinti pritaikytą aplinką, reikalingą jų kasdieniniam gyvenimui bei paslaugoms gauti;

13.9. organizuoja globos namų gyventojų kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymą, darbinę veiklą, laisvalaikį ir užimtumą taip, kad jie būtų palaikomi, skatinami būti savarankiški;

13.10. organizuoja kultūrinių, sporto, esant poreikiui – religinių, paslaugų teikimą.

14. Globos namai taip pat vykdo šias funkcijas:

14.1. tvarko globos namų gyventojų apskaitą, asmens bylas ir kitą globos namų veiklos dokumentaciją;

14.2. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, taip pat kitomis šalies ir tarptautinėmis organizacijomis;

14.3. teisės aktų nustatyta tvarka patikėjimo teise valdo, naudoja Prienų rajono savivaldybės turtą ir juo disponuoja;

14.4. vykdo organizacinę, ūkinę ir finansinę globos namų veiklą;

14.5. užtikrina Savivaldybės biudžeto ir kitų lėšų efektyvų panaudojimą pagal paskirtį, materialinių vertybių apskaitą;

14.6. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko buhalterinę apskaitą, sudaro ir teikia finansų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, statistines ataskaitas;

14.7. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

GLOBOS NAMŲ TEISĖS

 

15. Globos namai, vykdydami savo funkcijas, turi teisę:

15.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų juridinių asmenų, fizinių asmenų informaciją ir pasiūlymus globos namų kompetencijai priskirtais klausimais;

15.2. pasitelkti kitų įstaigų (jų vadovų sutikimu) atstovus, specialistus ir sudaryti bendras komisijas (darbo grupes) globos namų kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti;

15.3. pagal kompetenciją sudaryti sutartis;

15.4. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gauti paramą veiklos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti.

 

IV SKYRIUS

GLOBOS NAMŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

16. Globos namų veikla organizuojama vadovaujantis Prienų globos namų direktoriaus tvirtinamais ir Globos namų interneto svetainėje skelbiamais metiniais veiklos planais.

17. Globos namų skyrių veikla reguliuojama Globos namų direktoriaus tvirtinamomis Globos namų darbo tvarkos taisyklėmis, Globos namų skyrių nuostatais, darbuotojų pareigybių aprašymais.

18. Globos namams vadovauja direktorius, kuris priimamas į pareigas ir iš jų atleidžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Globos namų direktorius yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės merui ir atskaitingas Savivaldybės tarybai.

19. Globos namų direktorius:

19.1. organizuoja Prienų globos namų darbą, kad būtų įgyvendinami Prienų globos namų tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

19.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Prienų globos namų nuostatų;

19.3. neviršydamas darbo užmokesčio fondo dydžio ir Savivaldybės tarybos patvirtinto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, tvirtina Prienų globos namų struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą, tvirtina personalo pareigybių aprašymus;

19.4. Ggarantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

19.5. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Prienų globos namų vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

19.6. atstovauja įstaigos interesams visose institucijose bei įstaigose, sudaro sutartis, išduoda įgaliojimus, atidaro bankuose atsiskaitomąsias ir kitas sąskaitas;

19.7. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia Prienų globos namų darbuotojus;

19.8. teisės aktų nustatyta tvarka nustato darbuotojų darbo užmokestį bei kitas darbo apmokėjimo sąlygas;

19.9. stebi, analizuoja ir vertina Prienų globos namų personalo veiklą, ją kontroliuoja, prižiūri sprendimų ir nurodymų vykdymą;

19.10. organizuoja Prienų globos namų darbuotojų kompetencijos tobulinimą bei jų kvalifikacijos kėlimą;

19.11. teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendina gaisrinės saugos ir civilinės saugos reikalavimus, higienos bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi Prienų globos namuose;

19.12. pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus, taisykles ir kitus organizacinius, tvarkomuosius ir informacinius dokumentus (raštus), tvirtina Prienų globos namų darbo tvarkos taisykles, Prienų globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisykles, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

19.13. teisės aktų nustatyta tvarka teikia veiklos ataskaitas, informaciją visuomenei apie Prienų globos namų veiklą, paslaugas;

19.14. rūpinasi Prienų globos namų tarptautiniais ryšiais, padedančiais siekti Prienų globos namų gyventojų integracijos, personalo kvalifikacijos bei įstaigos vystymo;

19.15. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų prašymus, skundus, pranešimus;

19.16. analizuoja ir vertina Prienų globos namų veiklos rezultatus;

19.17. teikia pasiūlymus svarstant bei sudarant Prienų globos namų perspektyvinius planus dėl naujų paslaugų teikimo;

19.18. telkia Prienų globos namų bendruomenę socialinei politikai įgyvendinti bei jos veiklos planams vykdyti;

19.19. tiesiogiai bendrauja su Prienų globos namų gyventojais (senyvo amžiaus ar neįgaliais asmenimis), išklauso jų poreikius, sprendžia problemas, kontroliuoja mikroklimato būklę;

19.20. dalyvauja Prienų globos namų tarybos posėdžiuose, jų metu tiesiogiai gauna gyventojų vertinimus apie teikiamų paslaugų kokybę, socialines integracines veiklas, šią informaciją panaudoja Prienų globos namų veiklai tobulinti;

19.21. bendradarbiauja su socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis, senjorų, neįgaliųjų organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, gyventojų artimaisiais, įstaigos rėmėjais, visuomene, teikia jai informaciją apie Globos namų veiklą, paslaugas;

19.22. atsako už organizacinę, techninę ir finansinę įstaigos veiklą, materialinių vertybių apsaugą;

19.23. vykdo kitus Savivaldybės mero ir/ar Savivaldybės tarybos pavedimus, neprieštaraujančius įstatymams, šiems nuostatams.

 

V SKYRIUS

PRIĖMIMO Į GLOBOS NAMUS TVARKA IR SĄLYGOS

 

20. Į Globos namus ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai priimami senatvės pensijos amžių sukakę asmenys (tarp jų ir senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, turintys sunkią negalią) ir suaugę darbingo amžiaus asmenys su negalia (tarp jų ir suaugę asmenys, turintys sunkią negalią), kuriems nustatytas visiškas nesavarankiškumas ar dalinis nesavarankiškumas ir pagal Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodiką yra nustatytas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos poreikis, taip pat senatvės pensijos amžių sukakę asmenys (tarp jų ir senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, turintys sunkią negalią) ir suaugę darbingo amžiaus asmenys su negalia (tarp jų ir suaugę asmenys, turintys sunkią negalią), su kuriais (arba jų globėjais, rūpintojais, įgaliotais atstovais) Globos namai yra pasirašę sutartis dėl ilgalaikės / trumpalaikės socialinės globos teikimo ir apmokėjimo, turintys visus apgyvendinimui socialinės globos įstaigoje reikalingus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus dokumentus.

21. Priimant gyventoją į Globos namus tarp asmens gyvenamosios vietos savivaldybės, Globos namų ir asmens (jo globėjo, rūpintojo, įgalioto asmens) sudaroma asmeniui teikiamos trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos finansavimo sutartis. Socialinės globos kainą nustato Prienų rajono savivaldybės taryba. Asmuo siunčiamas į Globos namus ilgalaikei ir trumpalaikei socialinei globai vadovaujantis jo gyvenamosios vietos savivaldybės institucijos nustatyta tvarka priimtu sprendimu dėl socialinės globos asmeniui skyrimo Globos namuose. Prieš apgyvendinant asmenį Globos namuose ilgalaikei socialinei globai, yra išrašomas asmens siuntimas į Globos namus (toliau – siuntimas). Siuntimą išrašo savivaldybė, priėmusi sprendimą dėl socialinės globos skyrimo.

22. Jei socialinės globos apmokėjimui naudojamos tik paslaugos gavėjo lėšos, sutartis dėl trumpalaikės socialinės globos paslaugų apmokėjimo sudaroma tiesiai tarp asmens (jo globėjo, rūpintojo, įgalioto asmens) ir Globos namų.

23. Jei socialinės globos apmokėjimui naudojamos kito asmens, sutinkančio apmokėti asmeniui teikiamą socialinę globą, lėšos, sutartis dėl trumpalaikės socialinės globos paslaugų apmokėjimo sudaroma tiesiai tarp asmens (jo globėjo, rūpintojo, įgalioto asmens), Globos namų ir kito asmens, kuris sutartimi įsipareigoja apmokėti asmeniui teikiamą socialinę globą.

24. Į Globos namus nepriimami asmenys su kontraindikacijomis (sergantys aktyviąja tuberkulioze, ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis, esant ūmiai psichozei, sergantys somatiniais ar kitais susirgimais, galinčiais kelti grėsmę kitų gyvenančių Globos namuose asmenų sveikatai).

25. Priėmus gyventoją į Globos namus, praėjus ne daugiau kaip 7 kalendorinėms dienoms nuo apgyvendinimo, sudaroma socialinės globos teikimo sutartis tarp asmens (jo globėjo, rūpintojo, įgalioto asmens) ir Globos namų. Sutartyje numatomos socialinės globos teikimo sąlygos, teikimo laikas, abiejų šalių teisės, pareigos, atsakomybė ir kitos sąlygos.


 

VI SKYRIUS

GYVENIMO GLOBOS NAMUOSE PAGRINDINIAI PRINCIPAI

 

26. Atvykusiam laikinai ar nuolat gyventi asmeniui:

26.1. sudaroma galimybė gauti socialinę globą, atitinkančią jo poreikius ir savarankiškumo lygį; naudotis kasdieniniam gyvenimui būtinomis patalpomis, kuriose užtikrinamas jo privatumas ir orumas;

26.2. garantuojama saugi, gerai sutvarkyta ir tinkama socialinės globos teikimo vieta bei aplinka, kiek galima artimesnė namų aplinkai;

26.3. kasdieninė veikla organizuojama ir buitinės paslaugos teikiamos taip, kad palaikytų, skatintų ir motyvuotų asmenį būti kuo savarankiškesnį;

26.4. sudaromos sąlygos dalyvauti kuriant higienišką aplinką – jam pačiam tvarkyti ir prižiūrėti savo gyvenamąjį kambarį bei prižiūrėti (stebėti) bendrąsias Globos namų patalpas, jų švarą ir tvarką (išskyrus slaugomus asmenis);

26.5. užtikrinama fiziškai ir psichologiškai saugi, pagrįsta abipusiu asmens ir Globos namų darbuotojų pasitikėjimu ir pagarba aplinka, kurioje jis jaučiasi vertinamas;

26.6. padedama užmegzti ir palaikyti socialinius ryšius su šeimos nariais, artimaisiais giminaičiais, kitais Globos namų gyventojais, bendruomene;

26.7. užtikrinama pagalba bendradarbiaujant su reikalingomis institucijomis, sprendžiant asmens paslaugų organizavimo ir kasdieninio gyvenimo problemas, esant asmens pageidavimui, įstaigoje teikiamos papildomos apmokamos paslaugos, kurių kainas tvirtina Savivaldybės taryba;

26.8. užtikrinama, kad jo nuomonė, problemos, nusiskundimai bus išklausyti, išanalizuoti ir į juos bus konstruktyviai reaguojama;

26.9. užtikrinama galimybė išvykti laikinai ar visam laikui;

26.10. užtikrinama, kad personalas savo darbe vadovautųsi žmogiškos etikos normomis ir atitinkamų profesijų etikos kodeksais;

26.11. užtikrinama, kad personalo ir asmens santykiai būtų grindžiami abipusės pagarbos, tarpusavio supratimo bei susitarimo principais;

26.12. garantuojama, kad personalas užtikrintų informacijos apie asmenį, jo globėją, rūpintoją, šeimos narius ar artimuosius giminaičius konfidencialumą;

26.13. užtikrinama, kad vyrautų geranoriška ir konstruktyvi reakcija į skundus ir pageidavimus, asmuo galėtų pareikšti savo nuomonę dėl Globos namų veiklos.

26.14. užtikrinamas su asmeniu susijusios informacijos ir dokumentų tvarkingas kaupimas ir saugojimas asmens byloje bei joje esamos informacijos konfidencialumas.

27. Globos namuose užtikrinamos ir ginamos asmens teisės, neatsižvelgiant į asmens veiksnumą ar sveikatos būklę:

27.1. asmens pinigai, turtas, dokumentai įtraukiami į apskaitą, naudojami ir saugomi pagal Globos namų patvirtintą tvarką, užtikrinant geriausius asmens interesus;

27.2. asmens pageidavimu sudaromos sąlygos be pašalinių asmenų gauti konsultacijas ir kitas paslaugas turtiniais, finansiniais, draudimo, testamento sudarymo bei kitais klausimais pagal įstaigoje nustatytą tvarką;

27.3. tuo atveju, kai gyvenamajame kambaryje gyvena keli asmenys, derinami kambaryje gyvenančių asmenų interesai, charakteriai, poreikiai, išklausant asmens pageidavimus dėl kaimynų pasirinkimo ir įvertinant kiekvieno asmens sugebėjimą prisitaikyti prie gyvenamojo kambario kaimyno(-ų). Esant būtinumui, asmuo gali būti perkeltas į kitą kambarį ar apgyvendintas su kitu asmeniu, tačiau tik apie tai iš anksto pranešus asmeniui ir gavus jo ir kito asmens, kartu gyvensiančio su juo, sutikimą.

28. Globos namų gyventojams pensijos ir kitos išmokos mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Globos namų gyventojo (jo globėjo, rūpintojo, įgalioto asmens) motyvuoto prašymo išvykti visam laikui, taip pat ir perkelti gyventi į kitus globos namus tenkinimo klausimas sprendžiamas tarpininkaujant savivaldybei, priėmusiai sprendimą dėl socialinės globos asmeniui skyrimo.

30. Asmuo gali būti pašalintas iš Globos namų už Globos namų vidaus tvarkos taisyklių ar teisėtvarkos pažeidimus tik nuodugniai išnagrinėjus įvykdytų pažeidimų priežastis ir neradus kitų efektyvių būdų paveikti asmens neigiamą elgesį.

31. Jei gyventojas iš Globos namų pasišalina neįspėjęs darbuotojų ir nesugrįžta tą pačią dieną ar įvykus nelaimingam atsitikimui, Globos namų direktorius arba jį pavaduojantis asmuo kuo skubiau imasi priemonių gyventoją surasti, informuoja policiją, asmens artimuosius ir Prienų rajono savivaldybės merą.

32. Globos namų gyventojai atsako už savo veiksmus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

APMOKĖJIMAS UŽ SOCIALINĘ GLOBĄ

 

33. Jei asmuo steigėjo siuntimu į Globos namus perkeliamas iš valstybės biudžeto finansuojamos įstaigos, tokio asmens socialinė globa finansuojama valstybės biudžeto lėšomis.

34. Gyventojo, kuris Globos namuose apgyvendintas iki 2007 m. sausio 1 d., ilgalaikė socialinė globa finansuojama asmens gaunamomis pajamomis (80 proc.) ir valstybės biudžeto lėšomis.

35. Gyventojo, kuris Globos namuose apgyvendintas po 2007 m. sausio 1 d., ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa finansuojama savivaldybės, iš kurios gyventojas atvyksta į Globos namus, biudžeto lėšomis ir asmens lėšomis. Gyventojų, kuriems nustatytas nuolatinės specialiosios slaugos poreikis, išlaikymas Globos namuose finansuojamas savivaldybės, iš kurios gyventojas atvyko lėšomis, asmens ir valstybės tikslinės dotacijos savivaldybėms lėšomis.

36. Socialinės globos apmokėjimui gali būti naudojamos paslaugos gavėjo (kito, sutinkančio apmokėti asmeniui teikiamą socialinę globą, asmens) lėšos.

 

VIII SKYRIUS

TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMAS

 

37. Globos namai patikėjimo teise valdo, naudoja ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka disponuoja perduotu ilgalaikiu ir trumpalaikiu, materialiuoju ir nematerialiuoju turtu.

38. Žeme Globos namai naudojasi pagal valstybinės žemės panaudos sutartį.

39. Globos namų lėšų šaltiniai:

39.1. savivaldybės biudžeto lėšos;

39.2. biudžetinių įstaigų pajamos;

39.3. lėšos, gautos kaip parama;

39.4. Lietuvos ir užsienio fondų ir programų lėšos;

39.5. kitos teisėtai įgytos lėšos.

40. Nepanaudotos Globos namams skirtos valstybės lėšos grąžinamos valstybės biudžetui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

GLOBOS NAMŲ VEIKLOS KONTROLĖ

 

41. Globos namų vidaus auditą atlieka Prienų rajono savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius bei Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

42. Globos namų valstybinį (finansinį (teisėtumo) ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

43. Globos namų finansų kontrolė vykdoma Globos namų direktoriaus nustatyta tvarka.

44. Globos namų metinio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę vykdo Globos namų direktorius.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

45. Globos namai pertvarkomi, reorganizuojami ir likviduojami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

__________________