LIETUVOS KULTŪROS TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL KVOTŲ APSKRITIMS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio 29 d. Nr. 4LKT-27(1.3E)

Vilnius

 

 

Lietuvos kultūros taryba, vadovaudamasi Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-488 „Dėl Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2021 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-1418 redakcija), 11 punktu, n u t a r i a:  

1. Patvirtinti Kvotų apskritims nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos kultūros tarybos 2019 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 4LKT-8(1.3 E) „Dėl kvotų apskritims nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Šis nutarimas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

Tarybos pirmininkė                                                                                                  Asta Pakarklytė

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos

2021 m. gruodžio 22 d. raštu Nr. S2-3673

 

PATVIRTINTA

Lietuvos kultūros tarybos

2021 m. gruodžio 29 d. nutarimu

Nr. 4LKT-27(1.3E)

 

 

KVOTŲ APSKRITIMS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.      Kvotų apskritims nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Regioninių kultūros tarybų (toliau – RKT) sudaromiems siūlomų finansuoti kultūros ir meno projektų sąrašams taikomų kvotų skaičiavimo ir skyrimo tvarką.

2.      Apraše vartojamos sąvokos:

2.1.   Sąrašas – kiekvienos RKT Lietuvos Respublikos kultūros ministro nustatyta tvarka atrinktų ir siūlomų finansuoti kultūros ir meno projektų, vykstančių RKT atstovaujamoje Lietuvos apskrityje, sąrašas.

2.2.   Programa – tolygią kultūrinę raidą regionuose įgyvendinanti ir Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojama programa.

2.3.   Programos kvota – Lietuvos Respublikos kultūros ministro nustatyta kvota Programai.

2.4.   Programos kvotos dalis – kiekvienos RKT Sąrašui skiriama programos kvotos dalis, kurią sudaro Pastovios ir Tikslinės kvotos dalys.

2.5.   Pastovi kvota – 90 procentų Programos kvotos.

2.6.   Tikslinė kvota – 10 procentų Programos kvotos. 

2.7.   Kitos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-488 „Dėl Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-1487.

 

II SKYRIUS

KVOTŲ APSKAIČIAVIMO TVARKA

 

3.      Programos kvotos dalis apskaičiuoja Lietuvos kultūros tarybos (toliau – Taryba) pirmininko įgaliotas darbuotojas po pirmojo kvietimo Programai pateiktų paraiškų administracinės atitikties vertinimo etapo pabaigos ir teikia jas tvirtinti Tarybos pirmininkui. Programos kvotos dalys apvalinamos iki dešimčių.

4.      Apskaičiuojant šiame Apraše nurodytas Programos kvotos dalis remiamasi aktualiausiais prieinamais duomenimis apie visas kiekvieną apskritį sudarančias savivaldybes, išskyrus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybes, jeigu šiame Apraše nenurodyta kitaip.

5.      Pastovi ir Tikslinė kvotos apskaičiuojamos Aprašo 2.5 ir 2.6 papunkčiuose nustatyta tvarka.

6.      Pastovi kvotos dalis, tenkanti kiekvienos RKT Sąrašui, apskaičiuojama, įvertinus kiekvienoje apskrityje registruotų juridinių asmenų pirmajame kvietime Programai pateiktose paraiškose nurodytų iš Tarybos prašomų skirti lėšų sumą, praėjusių metų Sąrašo projektams kiekvieną apskritį sudarančių savivaldybių skirtą dalinį finansavimą, praėjusių metų Sąrašo projektams savivaldybių skirto dalinio finansavimo ir Tarybos skirtų lėšų santykį, ir Pastovią kvotą, toliau nustatyta tvarka:

6.1.   pirma, pagal toliau nurodytą formulę yra apskaičiuojama Pastovios kvotos dalis, skiriama kiekvienos RKT Sąrašui, kuri nustatoma įvertinus kiekvienoje apskrityje registruotų juridinių asmenų pirmajame kvietime Programai pateiktose paraiškose nurodytų iš Tarybos prašomų skirti lėšų sumą ir Pastovią kvotą:

 

,

šioje formulėje:

– Pastovios kvotos dalis, skiriama kiekvienos RKT Sąrašui, įvertinus kiekvienoje apskrityje registruotų juridinių asmenų pirmajame kvietime Programai pateiktose paraiškose nurodytų iš Tarybos prašomų skirti lėšų sumą ir Pastovią kvotą;

– kiekvienoje apskrityje registruotų juridinių asmenų Programai pateiktose paraiškose nurodytų iš Tarybos prašomų skirti lėšų suma;

PK – pastovi kvota;

− atskira apskritis (Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus apskritys).

 

6.2.   antra, pagal toliau nurodytą formulę yra apskaičiuojama Pastovios kvotos dalis, skiriama kiekvienos RKT Sąrašui, kuri nustatoma įvertinus praėjusių metų Sąrašo projektams kiekvieną apskritį sudarančių savivaldybių skirtą dalinį finansavimą, praėjusių metų Sąrašo projektams Tarybos skirtų lėšų ir savivaldybių skirto dalinio finansavimo santykį ir Pastovią kvotą:

 

,

 

šioje formulėje:

– Pastovios kvotos dalis, skiriama kiekvienos RKT Sąrašui, įvertinus praėjusių metų Sąrašo projektams kiekvieną apskritį sudarančių savivaldybių skirtą dalinį finansavimą, praėjusių metų Sąrašo projektams savivaldybių skirto dalinio finansavimo ir Tarybos skirtų lėšų santykį ir Pastovią kvotą;

– savivaldybių dalinio finansavimo, skirto atitinkamos apskrities praėjusių metų RKT Sąrašo projektams, lėšų suma;

– savivaldybių dalinio finansavimo, skirto atitinkamos apskrities praėjusių metų RKT Sąrašo projektams, santykis su atitinkamos apskrities RKT praėjusių metų Sąrašo projektams Tarybos skirtų lėšų suma;

PK – pastovi kvota;

− atskira apskritis (Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus apskritys).

 

6.3.   trečia, pagal toliau nurodytą formulę yra apskaičiuojama kiekvienos RKT Sąrašui skiriama Pastovios kvotos dalis:

 

,

šioje formulėje:

– Pastovios kvotos dalis, tenkanti kiekvienos RKT Sąrašui, įvertinus kiekvienoje apskrityje registruotų juridinių asmenų pirmajame kvietime Programai pateiktose paraiškose nurodytų iš Tarybos prašomų skirti lėšų sumą, praėjusių metų Sąrašo projektams kiekvieną apskritį sudarančių savivaldybių skirtą dalinį finansavimą, praėjusių metų Sąrašo projektams savivaldybių skirto dalinio finansavimo ir Tarybos skirtų lėšų santykį, ir Pastovią kvotą;

– Pastovios kvotos dalis, skiriama kiekvienos RKT Sąrašui, įvertinus kiekvienoje apskrityje registruotų juridinių asmenų pirmajame kvietime Programai pateiktose paraiškose nurodytų iš Tarybos prašomų skirti lėšų sumą ir Pastovią kvotą;

– Pastovios kvotos dalis, skiriama kiekvienos RKT Sąrašui, įvertinus praėjusių metų Sąrašo projektams kiekvieną apskritį sudarančių savivaldybių skirtą dalinį finansavimą, praėjusių metų Sąrašo projektams savivaldybių skirto dalinio finansavimo ir Tarybos skirtų lėšų santykį ir Pastovią kvotą;

− atskira apskritis (Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos, Vilniaus apskritys).

 

7.      Tikslinės kvotos dalis, skiriama kiekvienos RKT Sąrašui, apskaičiuojama įvertinus socialinio klimato kiekvienoje apskrityje indeksą šio Aprašo 7–9 punktuose nustatyta tvarka. Socialinio klimato apskrityje indeksas apskaičiuojamas pagal socialinius, demografinius ir ekonominius rodiklius:

7.1.   neto vidaus migraciją, tenkančią 1 gyventojui;

7.2.   šalies ūkio su individualiomis įmonėmis mėnesinį darbo užmokestį, Eur (bruto);

7.3.   registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykį, procentais;

7.4.   tiesioginių užsienio investicijų, tenkančių 1 gyventojui, dalį;

7.5.   mokyklinio amžiaus vaikų (vyrų ir moterų), nesimokančių mokykloje, tenkančių 1 gyventojui, dalį;

7.6.   dienos centruose socialines paslaugas gavusių vaikų iš socialinę riziką patiriančių šeimų, tenkančių 1 gyventojui, dalį;

7.7.   socialinės pašalpos gavėjų, tenkančių 1 gyventojui, dalį;

7.8.   iš savivaldybių biudžetų mokamų vienkartinių pašalpų socialiai remtiniems asmenims gavėjų, tenkančių 1 gyventojui, dalį;

7.9.   iki 14 m. amžiaus išlaikomų žmonių, tenkančių 15–64 m. gyventojams, dalį,;

7.10. nuo 65 m. amžiaus išlaikomų žmonių, tenkančių 15–64 m. gyventojams,, dalį;

7.11. nepilnamečių padarytų nusikalstamų veikų, tenkančių 1 gyventojui, dalį;

7.12. užregistruotų nusikaltimų, baudžiamųjų nusižengimų skaičiaus, tenkančio 100 tūkstančių gyventojų, paskutinių dviejų metų pokytį, procentais.

8.      Skaičiuojant socialinio klimato apskrityje indekso reikšmę, apskritys išreitinguojamos pagal kiekvieną šio Aprašo 7.1–7.12 papunkčiuose nurodytą rodiklį nuo prasčiausios iki geriausios jo reikšmės. Išreitingavus apskritis, kiekvienai iš jų yra skiriamas balas nuo 1 iki 10: 10 balų skiriama prasčiausią, o 1 balas – geriausią rodiklio reikšmę turinčiai apskričiai. Susumavus pagal kiekvieną rodiklį apskričiai skirtus balus yra gaunamas socialinio klimato apskrityje indeksas.

9.      Tikslinės kvotos dalis yra skiriama proporcingai pagal socialinio klimato apskrityje indekso reikšmę, apskaičiuotą šio Aprašo 7–8 punktuose nustatyta tvarka, visoms apskritims, kurių socialinio klimato apskrityje indeksas yra didesnis nei 60 balų.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10.    Apie šiame Apraše nustatyta tvarka apskaičiuotą Programos kvotos dalį kiekviena RKT yra informuojama RKT posėdžio dėl pirmojo etapo paraiškų vertinimo metu, nurodant tikslią Programos kvotos dalį ir jos struktūrą (Pastovios ir Tikslinės kvotų dalis). 

11.    Lietuvos Respublikos kultūros ministrui tvirtinti teikiamame Sąraše nurodytiems siūlomiems finansuoti kultūros ir meno projektams skirta lėšų suma negali viršyti šiame Apraše nustatyta tvarka apskaičiuotos Programos kvotos dalies.

_______________