HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL APLINKOS MINISTRO 2014 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. D1-269 „DĖL ŽALOS APLINKAI, SUNAIKINUS AR SUŽALOJUS GAMTINIUS KRAŠTOVAIZDŽIO KOMPLEKSUS IR OBJEKTUS, SKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. lapkričio 7 d. Nr. D1-895

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus, skaičiavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-269 „Dėl Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus, skaičiavimo metodikos patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Žala aplinkai, savavališkai užtvėrus paviršinio vandens telkinio pakrantės apsaugos juostoje tvorą (pažeistos vandens telkinių pakrančių ekologinės funkcijos, vandens telkinių pakrančių gamtinis kraštovaizdis bei jo estetinės vertybės, apsunkinta gyvūnų migracija ir kt.), skaičiuojama už 1 tiesinį tvoros metrą – 144 Eur. Nustačius šiuos žalos atvejus pareigūnai dėl jos padarinių pašalinimo turi surašyti privalomuosius nurodymus, įpareigojančius asmenis pašalinti žalos aplinkai padarinius. Privalomojo nurodymo vykdymo terminas neturėtų būti ilgesnis kaip 2 mėnesiai. Jei per nurodytą terminą nepašalinami žalos aplinkai padariniai, apskaičiuotas 144 Eur už tiesinį tvoros metrą žalos aplinkai dydis pridedamas kiekvieną mėnesį, kol pašalinami žalos aplinkai padariniai. Jei yra įvykdomi pirmojo privalomojo nurodymo reikalavimai dėl tvoros pašalinimo, žala aplinkai neskaičiuojama ir laikoma, kad žalos aplinkai padarinių nėra.“;

1.2. pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Žala aplinkai, pakeitus ir sužalojus reljefo formas (ne mažesnis kaip 5 m² pakeistas ar pažeistas reljefo plotas savavališkai arba pagal neteisėtai išduotus leidimus nukasant, supilant kalvas ar kitas reljefo formas; iškasant, užpilant, dirbtinai pagilinant ar užlyginant daubas, natūralias raguvas ar kitas reljefo formas), skaičiuojama pagal formulę:

Žrel = Brel x Krel x S;

Žrel – žala aplinkai pakeitus ir žalojant reljefą, Eur,

Brel – pakeisto reljefo bazinis tarifas (1 lentelė),

Krel – reljefo formos pakeitimo koeficientas (2 lentelė),

S – pakeisto reljefo plotas, m2.

Sunaikinus (pakeitus) karstines (termokarstines) įgriuvas (smegduobes), olas, žala aplinkai didinama 2 kartus.

Žala aplinkai, pakeitus reljefo formas, vykdant savavališkas statybas, skaičiuojama vietoj pakeisto reljefo bazinio tarifo imant užstatytos teritorijos (plotas po statiniais) bazinį tarifą Bužs – 14,48 Eur/m2, o vietoj pakeisto reljefo ploto – užstatytos teritorijos plotą, m2.

Žala aplinkai, ardant kopas važinėjant, vaikščiojant jomis, kopiant ar leidžiantis, ardant kopų sutvirtinimus, klifo šlaitus ar kitaip skatinant žemės paviršiaus eroziją, skaičiuojama pagal formulę:

Žrel = Bg x Krel x V;

Bg – grunto bazinis tarifas Bg (1 lentelė),

Krel – reljefo formos pakeitimo koeficientas (2 lentelė),

V – grunto (nuogriuvų, nuošliaužų) tūris, m3.“;

1.3. pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

„13. Žala aplinkai, sunaikinus (pažeidus) pavienius, didesnius kaip 0,5 m3 akmenis (riedulius), perkėlus (nesunaikinant) akmenis (riedulius), kai akmuo (riedulys) paskelbtas gamtos paveldo objektu, perkėlus (nesunaikinant) akmenis (riedulius) geologiniuose, geomorfologiniuose draustiniuose, atodangose, riedulynuose ir akmenynuose, kurių duomenys yra valstybinėje geologijos informacinėje sistemoje (GEOLIS), skaičiuojama pagal formulę:

Ža = Ba x Ka x V;

Ža – žala, sunaikinus (pažeidus) akmenį (riedulį), Eur,

Ba – akmens (riedulio) bazinis tarifas (1 lentelė),

Ka – akmens (riedulio) dydžio koeficientas (3 lentelė),

V – sunaikinto arba pažeisto akmens (riedulio) tūris, m3.

Žala aplinkai, sunaikinus (pažeidus) pavienius akmenis, jeigu nežinomas pradinis akmens (riedulio) dydis, skaičiuojama už vienetą, t. y. ji lygi akmens (riedulio) baziniam tarifui.“;

1.4. pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

„14. Žala aplinkai, sunaikinus (pažeidus) akmenyną, skaičiuojama pagal formulę:

Žak = Bak x Kak x S;

Žak – žala aplinkai, sunaikinus (pažeidus) akmenyną, Eur,

Bak – akmenyno bazinis tarifas (1 lentelė),

Kak – akmenyno pažeidimo dydžio koeficientas (4 lentelė),

S – sunaikinto (pažeisto) akmenyno plotas, m2.“;

1.5. pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

„15. Žala aplinkai, suardžius (sumaišius su gruntu, nukasus, išvežus) derlingąjį (humusinį) dirvožemio sluoksnį, skaičiuojama pagal formulę, išskyrus durpynus ir pelkes, kai žala aplinkai skaičiuojama pagal 16 ir 17 punktuose nurodytas formules:

Ždirv = Bdirv x V;

Ždirv – žala aplinkai, suardžius derlingąjį (humusinį) dirvožemio sluoksnį, Eur,

Bdirv – dirvožemio bazinis tarifas (1 lentelė),

V – suardyto dirvožemio tūris, m3.“;

1.6. pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

„16. Žala aplinkai, sunaikinus (sudeginus) ar pažeidus durpyną skaičiuojama pagal formulę:

Žd= Bd x Kd x V;

Žd – žala aplinkai pažeidus (sudeginus) durpyną, Eur,

Bd – durpių bazinis tarifas (1 lentelė),

Kd – durpyno ploto koeficientas (5 lentelė),

V – pažeistų (sudegintų) durpių tūris, m3.“;

1.7. pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

„17. Žala aplinkai, nusausinus ar pažeidus pelkes, skaičiuojama pagal formulę:

Žp = Bp x S + Žd;

Žp – žala aplinkai, sunaikinus pelkę, Eur,

Bp – pelkės (be durpių vertės) bazinis tarifas (1 lentelė),

S – sunaikintos (pažeistos) pelkės plotas, m2,

Žd – žala aplinkai, pažeidus (sudeginus) durpyną, Eur (16 punktas),

Pastaba. Žalos pelkių augalijai skaičiavimas pateiktas V skyriuje.“;

1.8. pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

„19. Žala aplinkai, neleistinai pažeminus arba pakėlus paviršinio vandens telkinio vandens lygį (performuojant (tiesinant, tvirtinant) krantus, tvenkiant upes, statant užtvankas, kitus hidrotechninius statinius ar įrenginius, vykdant kitus darbus) ar visiškai sunaikinus paviršinį vandens tekinį ar jo dalį, skaičiuojama pagal formulę:

Žvand=Bvand x Kvand x H x S;

Žvand – žala aplinkai, neleistinai pažeminus arba pakėlus paviršinio vandens telkinio vandens lygį (vidutinis daugiametis vandens lygis) ar visiškai sunaikinus paviršinį vandens telkinį, Eur,

Bvand – paviršinio vandens telkinio vandens lygio pažeminimo arba pakėlimo bazinis tarifas (1 lentelė),

Kvand – vandens telkinio koeficientas (natūralioms upėms ir ežerams – 1, sureguliuotoms upėms, tvenkiniams ir kitiems dirbtiniams vandens telkiniams – 0,8),

H – vandens lygio pažeminimo arba pakėlimo dydis, cm,

S – vandens telkinio plotas, ha.

Žala aplinkai, neleistinai pažeminus arba pakėlus upės vandens lygį, skaičiuojama vietoj vandens telkinio ploto imant pažeistos upės atkarpos ilgį, m.

Jei, pakėlus vandens lygį, sunaikinama (užsemiama) sala (salos), žala aplinkai didinama 3 kartus.

Žala neskaičiuojama laikiniems dirbtiniams vandens telkiniams, įrengtiems statybos laikotarpiu, grioviams, rekultivuotiems į vandens telkinius karjerams, dirbtiniams nepratekamiems paviršinio vandens telkiniams iki 0,1 ha ir kanalams, kurie nepriskirti valstybinės reikšmės vidaus vandens telkiniams ir kuriuose nevykdomas valstybinis aplinkos monitoringas.

Pastaba. Žalos vandens augalijai skaičiavimas pateiktas V skyriuje.“;

1.9. pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

„20. Žala aplinkai, sunaikinus (pažeidus) upių senvages, skaičiuojama pagal formulę:

Žups=Bups x S;

Žups – žala aplinkai, sunaikinus senvagę, Eur,

Bups – 1 m2 sunaikintos senvagės bazinis tarifas (1 lentelė),

S – sunaikintos senvagės plotas, m2.“;

1.10. pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

„21. Žala aplinkai, neleistinai pakeitus ar sunaikinus (pažeidus) natūralių upių, įskaitant ir sureguliuotuose ruožuose, vagą, skaičiuojama pagal formulę:

Župr=Bupr x S;

Župr – žala aplinkai, neleistinai pakeitus ar sunaikinus (pažeidus) natūralių upių (sureguliuotuose ruožuose) vagas, Eur,

Bupr – natūralios upės vagos sunaikinimo (pažeidimo) bazinis tarifas (1 lentelė),

S – sunaikintos rėvos plotas, m2.“;

1.11. pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

„28. Žala aplinkai sunaikinus arba sužalojus žolinę augaliją (sausumos, pelkių, vandens, durpyno), skaičiuojama pagal formulę:

Žž = Bž x Kž x Kžs x S;

Žž – žala sunaikinus ar sužalojus žolinę augaliją, Eur,

Bž – žolinės augalijos bazinis tarifas eurais už kvadratinį metrą (1 lentelė),

Kž – žolinės augalijos atsistatymo koeficientas (6 lentelė),

Kžs – pažeisto ploto koeficientas (atitinkamai durpynui, vandens augalijai, pelkei, natūraliai pievai ir kita) (7, 8, 9, 10 ir 11 lentelės),

S – sunaikintos ar sužalotos žolinės augalijos plotas, m2.

Žala sunaikinus ar sužalojus žolinę augaliją miestuose, didinama 2 kartus.“;

1.12. pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

„29. Žala aplinkai, deginant pievas ar ražienas, skaičiuojama:

29.1. deginant pievas:

Žp = 0,08 Eur x S;

Žp – žala aplinkai deginant pievas, Eur,

S – nudegintas plotas m2;

29.2. deginant ražienas (su nenugrėbtais šiaudais ar be jų):

Žr = 0,05 Eur x S;

Žr – žala aplinkai deginant ražienas, Eur,

S – nudegintas ražienų plotas, m2.“;

1.13. pakeičiu priedo 1 lentelę ir ją išdėstau taip:

„1 lentelė. Gamtinių kraštovaizdžio kompleksų ir objektų baziniai tarifai

Indeksas

Komponentas

Matavimo vienetas

Bazinis tarifas, Eur

Ba

Akmuo (riedulys)

m3

28

vnt.

144

Bak

Akmenynas

m2

8,68

Bd

Durpės

m3

4,34

Bdirv

Dirvožemis

m3

8,68

Bg

Gruntas

m3

4,34

Bp

Pelkė

m2

5,79

Brel

Reljefas

pakeistas/pažeistas plotas, m2

2,89

Šaltinis

vnt.

579

Bupr

Natūrali vaga

m2

5,79

Bups

Senvagė

m2

2,89

Bvand

Paviršinis vandens telkinys

vandens lygio pažeminimas/pakėlimas, cm

5,79

Žolinė augalija (durpyne)

m2

0,86

 

Vandens augalija

m2

0,57

 

Pelkės augalija

m2

0,43

 

Natūrali pieva

m2

0,28

 

Pieva, ganykla, kitos neįvardintos teritorijos

m2

 

0,14

 

Pastaba. Natūralia pieva laikoma ne mažiau kaip 25 metus nesausinama ir neariama pieva, kurioje vyrauja natūralūs žolynai.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Trečiokas