FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Asmens tapatybės dokumento kopijos tvirtinimo ir pateikimo tvarkOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2017 m. rugsėjo 12 d. Nr. V-131

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

tvirtinuAsmens tapatybės dokumento kopijos tvirtinimo ir pateikimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Direktoriaus  pavaduotojas,

laikinai atliekantis direktoriaus funkcijas                                                                   Šarūnas Rameikis

 


 

 

PATVIRTINTA

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos

prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus

2017 m. rugsėjo 12 įsakymu Nr. V-131  

 

 

 

Asmens tapatybės dokumento kopijos tvirtinimo ir pateikimo tvarkOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmens tapatybės dokumento kopijos tvirtinimo ir pateikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmens tapatybės dokumento kopijos tvirtinimo ir pateikimo reikalavimus, kai kliento – fizinio asmens arba kliento – juridinio asmens atstovo ir naudos gavėjo tapatybė nustatoma Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytu būdu.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

Asmens tapatybės dokumento kopijos tvirtinimo ir pateikimo tvarkA

 

3. Finansų įstaiga ar kitas įpareigotasis subjektas, kliento – fizinio asmens arba kliento – juridinio asmens atstovo ir naudos gavėjo tapatybę nustatydamas Įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytu būdu, kliento paprašo pateikti asmens tapatybės dokumento kopiją, kuri Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra patvirtinta vieno iš šių subjektų:

3.1. notaro;

3.2. seniūno;

3.3. Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno.

4. Notaras, seniūnas, Lietuvos Respublikos konsulinis pareigūnas asmens tapatybės dokumento kopiją tvirtina jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. 

5. Užsienyje patvirtinta asmens tapatybės dokumento kopija yra tinkama kliento tapatybės nustatymui, jei tokie dokumentai yra legalizuoti ir patvirtinti dokumentų tvirtinimo pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

6. Įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytu būdu nustatant kliento – juridinio asmens atstovo, kuris yra juridinio asmens darbuotojas, tapatybę, finansų įstaigai ar kitam įpareigotajam subjektui gali būti pateikiamos Aprašo 3 ir 4 punktuose nustatyta tvarka patvirtintos asmens tapatybės dokumentų kopijos arba asmens tapatybės dokumento kopija, kuri yra patvirtinta kliento – juridinio asmens įgaliotų asmenų.

7. Klientas Aprašo 3, 5 ir 6 punktuose nustatyta tvarka patvirtintą asmens tapatybės dokumento kopiją popieriniu formatu finansų įstaigai ar kitam įpareigotajam subjektui pateikia vienu iš šių būdu:

7.1. išsiųsdamas ją paštu (registruotąja arba paprastąja siunta);

7.2. naudodamasis kurjerio paslaugomis;

7.3. pristatydamas į siuntų terminalus;

7.4. kitaip saugiai pristatydamas fiziškai.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8. Jei klientas finansų įstaigai ar kitam įpareigotajam subjektui pateikia asmens tapatybės dokumento kopiją, nesilaikydamas Aprašo 3, 5, 6 ar 7 punktų reikalavimų, jam negali būti pradėtos teikti finansų įstaigos ar kito įpareigotojo subjekto paslaugos.

9. Finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

––––––––––––––––––––