LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ANTRINĖS VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. spalio 16 d. Nr. 1R-332

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 19 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 24 straipsnio 2 dalimi:

1. Tvirtinu Antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. 1R-176 „Dėl Antrinės teisinės pagalbos išlaidų dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. sausio 8 d. įsakymą Nr. 1R-4 „Dėl Preliminarios antrinės teisinės pagalbos išlaidų sumos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. kovo 17 d. įsakymą Nr. 1R-80 „Dėl Suteiktos antrinės teisinės pagalbos asmenims, turintiems teisę į teisinių išlaidų draudimo išmokas, išlaidų grąžinimo į valstybės biudžetą, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                              Elvinas Jankevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2020 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1R-332

 

ANTRINĖS VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų apskaičiavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato preliminarių antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos (toliau – antrinė teisinė pagalba) išlaidų apskaičiavimo tvarką ir suteiktos antrinės teisinės pagalbos išlaidų dydžio apskaičiavimo tvarką, kai šios išlaidos turi būti išieškomos arba grąžinamos į valstybės biudžetą.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, proceso įstatymuose ir Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir mediaciją mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. 364 „Dėl Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir mediaciją mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

 

II SKYRIUS

PRELIMINARIŲ ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMAS

 

3. Kai pareiškėjui prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą padeda užpildyti arba užpildo valstybės garantuojamą teisinę pagalbą teikiantis asmuo, jis išaiškina pareiškėjui jo pareigą apmokėti 50, 70 procentų arba 85 procentus antrinės teisinės pagalbos išlaidų, jeigu tokia pareiga jam tektų Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 14 straipsnio nustatytais atvejais ir tvarka. Prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą užpildyti padedantis ar užpildantis asmuo informuoja pareiškėją apie pildant prašymą nustatytą užmokesčio už vieną advokato profesinio darbo valandą dydį. Taip pat, atsižvelgdamas į prašomos antrinės teisinės pagalbos turinį, prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą užpildantis ar padedantis užpildyti asmuo informuoja pareiškėją, kad antrinės teisinės pagalbos išlaidas sudaro:

3.1. žyminis mokestis ir kitos išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, nurodytos proceso įstatymuose (pavyzdžiui, atsakovo paieškos išlaidos ir pan.);

3.2. išlaidos, susijusios su gynyba ir atstovavimu nagrinėjant bylas, atstovavimu išankstinio ginčų sprendimo ne teisme atvejais, jeigu tokia tvarka nustatyta įstatymuose ar teismo sprendime, procesinių dokumentų rengimu. Šios išlaidos apima advokatui mokėtiną užmokestį už faktinį antrinės teisinės pagalbos teikimo laiką, laiką, skirtą kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal, ir laiką, skirtą susipažinti su bylos medžiaga;

3.3. bendravimo vertimo išlaidos, kai neįmanoma užtikrinti, kad valstybės garantuojamą teisinę pagalbą teikiantis asmuo su pareiškėju bendrautų šiam suprantama kalba;

3.4. vykdymo procese patirtos būtinosios vykdymo išlaidos pagal Sprendimų vykdymo instrukciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“;

3.5. išlaidos, susijusios su antrinės teisinės pagalbos teikimu:

3.5.1. kelionės į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal išlaidos;

3.5.2. įrodymų rinkimo (dokumentų kopijavimo, įforminimo, vertimo ar ekspertų paslaugų teikimo ir pan.) išlaidos (pavyzdžiui, duomenų iš valstybės registrų, valstybės ir savivaldybių informacinių sistemų, reikalingų teikiant antrinę teisinę pagalbą, rinkimo išlaidos ir pan.).

4. Preliminarios antrinės teisinės pagalbos išlaidos apskaičiuojamos sumuojant Aprašo 3.1–3.5 papunkčiuose nurodytas antrinės teisinės pagalbos išlaidas.

5. Prireikus Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba) suteikia prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą užpildyti padedančiam ar užpildančiam asmeniui reikiamą informaciją, susijusią su preliminarių antrinės teisinės pagalbos išlaidų apskaičiavimu.

 

III SKYRIUS

ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMO TVARKA, KAI ŠIOS IŠLAIDOS YRA IŠIEŠKOMOS Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ

 

6. Antrinės teisinės pagalbos išlaidas pagal advokato ar advokato padėjėjo pateiktą informaciją apie suteiktą antrinę teisinę pagalbą apskaičiuoja ir pažymą dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų (toliau – pažyma) (Aprašo 1 priedas) parengia Tarnyba.

7. Kai antrinę teisinę pagalbą teikė nuolat antrinę teisinę pagalbą teikiantis advokatas, antrinės teisinės pagalbos išlaidų dydis apskaičiuojamas faktinį antrinės teisinės pagalbos teikimo laiką, laiką, skirtą kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal, ir laiką, skirtą susipažinti su bylos medžiaga, dauginant iš advokato, nuolat teikiančio antrinę teisinę pagalbą, vienos profesinio darbo valandos užmokesčio dydžio, prie gautos sumos pridedant su antrinės teisinės pagalbos teikimu susijusias išlaidas.

8. Kai antrinę teisinę pagalbą teikė prireikus antrinę teisinę pagalbą teikiantis advokatas ar advokato padėjėjas, antrinės teisinės pagalbos išlaidų dydis apskaičiuojamas faktinį antrinės teisinės pagalbos teikimo laiką (pagal Taisyklėse nustatytus dydžius už antrinės teisinės pagalbos teikimą vienoje bylos stadijoje arba už antrinės teisinės pagalbos teikimą atskiruose procesiniuose veiksmuose, jeigu šie procesiniai veiksmai nurodyti Taisyklėse), laiką, skirtą kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal, ir laiką, skirtą susipažinti su bylos medžiaga, dauginant iš advokato, prireikus teikiančio antrinę teisinę pagalbą, užmokesčio už vieną profesinio darbo valandą dydžio, prie gautos sumos pridedant su antrinės teisinės pagalbos teikimu susijusias išlaidas.

9. Antrinę teisinę pagalbą teikiantis advokatas ar advokato padėjėjas ne vėliau kaip likus dviem darbo dienoms iki teismo posėdžio, kuriame bus sprendžiamas antrinės teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo valstybei klausimas, privalo pateikti Tarnybai prašymą dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų dydžio apskaičiavimo (Aprašo 2 arba 3 priedas), kuriame nurodo informaciją apie:

9.1. asmenį, kuriam teikia antrinę teisinę pagalbą;

9.2. bylos stadiją ar procesinį veiksmą, skirtą ir numatomą skirti faktinį antrinės teisinės pagalbos teikimo laiką, skirtą ir numatomą skirti laiką kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal, bei skirtą ir numatomą skirti laiką susipažinti su bylos medžiaga;

9.3. išlaidas, susijusias su antrinės teisinės pagalbos teikimu (išlaidas, patirtas dėl kelionės į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal, dokumentų kopijavimo, įforminimo, siuntimo, vertimo, ekspertų paslaugų ir pan.). Prie prašymo pridedamos šias išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijos;

9.4. terminą, per kurį pageidaujama gauti pažymą (pažyma turi būti parengta ne vėliau kaip iki advokato nurodyto posėdžio, kuriame bus sprendžiama dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo valstybei, pradžios), būdą, kuriuo Tarnyba turėtų pateikti pažymą (advokatui ar advokato padėjėjui asmeniškai atsiimant ją iš Tarnybos, siunčiant advokatui ar advokato padėjėjui arba teismui elektroninėmis priemonėmis), teismą, kuriame nagrinėjama byla, ir bylos numerį bei paskirto posėdžio datą ir laiką.

10. Tuo atveju, kai išdavus pažymą pasikeičia advokato ar advokato padėjėjo anksčiau Tarnybai pateikti duomenys (pavyzdžiui, kai byla nebuvo baigta nagrinėti planuotame paskutiniame teismo posėdyje ir advokatas ar advokato padėjėjas toliau teikė antrinę teisinę pagalbą), jis privalo pateikti Tarnybai patikslintą Aprašo 9 punkte nurodytą prašymą.

11. Advokatas ar advokato padėjėjas į Tarnybą dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų dydžio apskaičiavimo nesikreipia ir Tarnyba pažymos dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų nerengia:

11.1. bylose, kuriose abi šalys (ir tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus, jei jie yra įstoję į bylą) atleistos nuo bylinėjimosi išlaidų apmokėjimo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 4 dalis);

11.2. ypatingosios teisenos bylose, išskyrus atvejus, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi ir teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas (Civilinio proceso kodekso 443 straipsnio 6 dalis);

11.3. administracinių nusižengimų bylose, kuriose antrinę teisinę pagalbą gavę administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo ir nukentėjusysis yra atleisti nuo administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo teisme išlaidų.

 

IV SKYRIUS

ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMO TVARKA, KAI PAREIGĄ APMOKĖTI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS IŠLAIDAS VALSTYBEI TURI ASMUO, KURIAM ANTRINĖ TEISINĖ PAGALBA BUVO TEIKTA TARNYBOS SPRENDIMU

 

12. Kai, vadovaujantis Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nuostatomis, asmuo, kuriam buvo teikiama antrinė teisinė pagalba, turi pareigą apmokėti antrinės teisinės pagalbos išlaidas (antrinės teisinės pagalbos išlaidų dalį), Tarnyba apskaičiuoja šio asmens mokėtiną sumą už suteiktą antrinę teisinę pagalbą, remdamasi informacija, pateikta prireikus antrinę teisinę pagalbą teikiančio advokato ar advokato padėjėjo prašyme išmokėti užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą (toliau – prašymas išmokėti užmokestį), arba nuolat antrinę teisinę pagalbą teikiančio advokato Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatyta tvarka pateiktais duomenimis. Antrinės teisinės pagalbos išlaidų dydį Tarnyba apskaičiuoja vadovaudamasi Aprašo 7 ir 8 punktų nuostatomis.

13. Kai paaiškėja Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 1, 2, 5 ir 9 punktuose nurodytos aplinkybės, dėl kurių galima spręsti dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo nutraukimo, tačiau antrinę teisinę pagalbą teikęs prireikus antrinę teisinę pagalbą teikiantis advokatas ar advokato padėjėjas nėra pateikęs Tarnybai prašymo išmokėti užmokestį ar nuolat antrinę teisinę pagalbą teikiantis advokatas nėra pateikęs duomenų apie antrinės teisinės pagalbos teikimą, Tarnyba per tris darbo dienas nuo nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos paprašo advokato ar advokato padėjėjo nedelsiant nurodytą prašymą ar informaciją pateikti.

14. Tarnyba apskaičiuoja asmens, kuriam buvo teikiama antrinė teisinė pagalba, mokėtiną sumą už suteiktą antrinę teisinę pagalbą iš antrinės teisinės pagalbos išlaidų atėmusi valstybės garantuojamą ir apmokamą antrinės teisinės pagalbos išlaidų dalį, atsižvelgdama į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 24 straipsnio nuostatas.

15. Tarnyba apskaičiuoja asmens, kuriam buvo teikiama antrinė teisinė pagalba, mokėtiną sumą už suteiktą antrinę teisinę pagalbą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo išmokėti užmokestį priėmimo dienos ir išsiunčia jam pranešimą dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų apmokėjimo (toliau – pranešimas). Pranešimas nesiunčiamas, jeigu mokėtina antrinės teisinės pagalbos išlaidų dalis yra mažesnė nei 5 eurai ar pareiškėjas, kuriam buvo teikiama antrinė teisinė pagalba, mirė. Pranešime nurodomi:

15.1. asmens, kuriam buvo teikiama antrinė teisinė pagalba, vardas, pavardė;

15.2. sprendimo, kuriuo buvo suteikta antrinė teisinė pagalba, numeris;

15.3. valstybės garantuojama ir apmokama antrinės teisinės pagalbos išlaidų dalis;

15.4. teisės normos, kuriomis vadovaujantis apskaičiuotas antrinės teisinės pagalbos išlaidų dydis;

15.5. mokėtina suma už suteiktą antrinę teisinę pagalbą;

15.6. sąskaita, į kurią turi būti sumokėta suma už suteiktą antrinę teisinę pagalbą;

15.7. mokėjimo terminas (ne vėlesnis kaip 20 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos).

16. Kai, vadovaujantis Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nuostatomis, asmuo, kuriam buvo teikiama antrinė teisinė pagalba, turi pareigą apmokėti antrinės teisinės pagalbos išlaidas (antrinės teisinės pagalbos išlaidų dalį) ir teismo sprendimu iš kitos bylos šalies valstybės naudai priteista dalis valstybės patirtų (pažymoje nurodytų) antrinės teisinės pagalbos išlaidų, asmens, kuriam buvo teikiama antrinė teisinė pagalba, mokėtina suma už suteiktą antrinę teisinę pagalbą apskaičiuojama pagal formulę:

 

Ms = (Id – Ps) x G,

100

 

kur:

Ms – asmens, kuriam buvo teikiama antrinė teisinė pagalba, mokėtina suma;

Id – antrinės teisinės pagalbos išlaidų dydis;

Ps – iš priešingos bylos šalies valstybės naudai priteistų valstybės patirtų (pažymoje nurodytų) antrinės teisinės pagalbos išlaidų suma;

G – asmeniui valstybės garantuojama ir apmokama antrinės teisinės pagalbos išlaidų dalis (procentais).

 

V SKYRIUS

VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE, KAI GYNĖJO DALYVAVIMAS YRA BŪTINAS, IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMO TVARKA

 

17. Antrinę teisinę pagalbą baudžiamosiose bylose, kai gynėjo dalyvavimas yra būtinas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nuostatas, paskirtas teikti advokatas ne vėliau kaip likus dviem darbo dienoms iki teismo posėdžio, kuriame bus sprendžiamas valstybės garantuojamos teisinės pagalbos baudžiamojoje byloje, kai gynėjo dalyvavimas yra būtinas, išlaidų iš kaltinamojo išieškojimo klausimas, privalo pateikti Tarnybai pranešimą apie antrinės teisinės pagalbos teikimo laiką ir su antrinės teisinės pagalbos teikimu susijusias išlaidas (Aprašo 4 priedas – nuolat antrinę teisinę pagalbą teikiantiems advokatams, 5 priedas – prireikus antrinę teisinę pagalbą teikiantiems advokatams ir advokato padėjėjams) (toliau – pranešimas apie valstybės garantuojamos teisinės pagalbos baudžiamojoje byloje, kai gynėjo dalyvavimas yra būtinas, išlaidas), kuriame nurodo informaciją apie:

17.1. asmenį, kuriam teikia antrinę teisinę pagalbą;

17.2. bylos stadiją ar procesinį veiksmą, skirtą ir numatomą skirti faktinį antrinės teisinės pagalbos teikimo laiką, skirtą ir numatomą skirti laiką kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal, skirtą ir numatomą skirti laiką susipažinti su bylos medžiaga;

17.3. išlaidas, susijusias su antrinės teisinės pagalbos teikimu (išlaidas, patirtas dėl kelionės į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal, dokumentų kopijavimo, įforminimo, siuntimo, vertimo, ekspertų paslaugų teikimo išlaidas ir kita). Prie pranešimo pridedamos šias išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijos;

17.4. teismą, kuriame nagrinėjama baudžiamoji byla, ir bylos numerį bei paskirto posėdžio datą ir laiką.

18. Tuo atveju, kai išdavus pažymą dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos baudžiamojoje byloje, kai gynėjo dalyvavimas yra būtinas, išlaidų (Aprašo 6 priedas) pasikeičia advokato ar advokato padėjėjo anksčiau Tarnybai pateikti duomenys (pavyzdžiui, kai baudžiamoji byla nebuvo baigta nagrinėti numatytame paskutiniame teismo posėdyje ir advokatas ar advokato padėjėjas toliau teikė antrinę teisinę pagalbą), jis privalo pateikti Tarnybai patikslintą Aprašo 17 punkte nurodytą pranešimą.

19. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas baudžiamosiose bylose, kai gynėjo dalyvavimas yra būtinas, Tarnyba apskaičiuoja vadovaudamasi Aprašo 7 ir 8 punktų nuostatomis ir pažymą dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos, kai gynėjo dalyvavimas yra būtinas, išlaidų elektroninėmis priemonėmis pateikia bylą nagrinėjančiam teismui ne vėliau kaip iki advokato nurodyto posėdžio, kuriame bus sprendžiamas valstybės garantuojamos teisinės pagalbos baudžiamojoje byloje, kai gynėjo dalyvavimas yra būtinas, išlaidų iš kaltinamojo išieškojimo klausimas, pradžios.

20. Tarnyba pažymos dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos, kai gynėjo dalyvavimas yra būtinas, išlaidų nerengia:

20.1. bylose, kuriose dėl veikų įtariamas ar kaltinamas nepilnametis;

20.2. bylose, kuriose dėl veikų įtariami neregiai, kurtieji, nebyliai ar kiti asmenys, dėl fizinių ar psichinių trūkumų negalintys pasinaudoti savo teise į gynybą.

 

VI SKYRIUS

ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS IŠLAIDŲ GRĄŽINIMO VALSTYBEI TVARKA, KAI PAREIGĄ JAS GRĄŽINTI TURI ASMUO, KURIS BUVO APSIDRAUDĘS TEISINIŲ IŠLAIDŲ DRAUDIMU

 

21. Asmuo, sudaręs teisinių išlaidų draudimo sutartį ir turintis teisę į teisinių išlaidų draudimo išmokas, kurios pagal draudimo sutartį išmokamos tada, kai išlaidos buvo patirtos, jam suteiktos antrinės teisinės pagalbos išlaidas privalo grąžinti į valstybės biudžetą ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo draudimo išmokos sumokėjimo. Į valstybės biudžetą grąžinamos tik tos suteiktos antrinės teisinės pagalbos išlaidos, kurias apima gauta teisinių išlaidų draudimo išmoka.

22. Asmuo apie gautą teisinių išlaidų draudimo išmoką, jos dydį ir išlaidas, kurias ji apima, privalo pranešti Tarnybai ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo teisinių išlaidų draudimo išmokos gavimo dienos.

23. Tarnyba priima sprendimą dėl suteiktos antrinės teisinės pagalbos išlaidų grąžinimo į valstybės biudžetą, kuriame nurodo apskaičiuotą suteiktos antrinės teisinės pagalbos išlaidų, kurios turi būti grąžintos į valstybės biudžetą, sumą, nurodo sąskaitą, į kurią turi būti grąžintos suteiktos antrinės teisinės pagalbos išlaidos. Tarnyba sprendimą dėl suteiktos antrinės teisinės pagalbos išlaidų grąžinimo į valstybės biudžetą priima ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo pranešimo apie teisinių išlaidų draudimo išmoką gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą Tarnyba nedelsdama raštu praneša pareiškėjui ir informuoja, iki kada antrinės teisinės pagalbos išlaidos privalo būti grąžintos į valstybės biudžetą.

24. Jeigu asmuo, gavęs teisinių išlaidų draudimo išmoką, negrąžina suteiktos antrinės teisinės pagalbos išlaidų į valstybės biudžetą, jos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Jeigu teismas neišsprendžia antrinės teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo klausimo, kai įstatymų nustatytais atvejais jos turi būti atlyginamos valstybei, antrinę teisinę pagalbą teikiantis advokatas ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo teismo sprendimo priėmimo dienos turi apie tai raštu pranešti Tarnybai.

______________

 

Antrinės teisinės pagalbos išlaidų

apskaičiavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Lietuvos valstybės herbas)

 

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba / Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos ____________________ skyrius

(įrašyti)

 

______________________________________________________________________________

(rekvizitai)

 

_________________________________________

(teismo, kuriame nagrinėjama byla, pavadinimas)

 

PAŽYMA

DĖL ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS IŠLAIDŲ

 

20__ m. _____________ d. Nr. ________

______________________

(pažymos parengimo vieta)

 

□ Pirminė

□ Patikslinta (į patikslintoje pažymoje nurodytą valstybės naudai priteistiną sumą yra įskaičiuotos ankstesnėse pažymose nurodytos valstybės naudai priteistinos sumos)

 

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (toliau – Tarnyba) / Tarnybos __________________________ skyrius 20__ m. _________d. gavo advokato / advokato padėjėjo

(įrašyti)                                                                                            (pabraukti)

_____________________________________________  prašymą Nr. ________apskaičiuoti antrinės

(vardas, pavardė)

teisinės pagalbos išlaidų dydį, teikiant antrinę teisinę pagalbą _____________________________pagal 20__ m. _________ d. sprendimą Nr. _______.

(vardas, pavardė)

 

Vadovaujantis Už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. 364 „Dėl Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir mediaciją mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“, ____________________ punktu (-ais), valstybės naudai priteistina antrinės teisinės pagalbos išlaidų suma –  ______________ Eur ( _________________ ).

(suma žodžiais)

 

Antrinės teisinės pagalbos išlaidos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas nurodant juridinio asmens kodą (188659752), įmokos kodą (5630), mokėjimo paskirtį (įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą).

 

Surenkamosios sąskaitos:

„Swedbank“ AB, sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300;

AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas, sąskaita Nr. LT78 7290 0000 0013 0151;

„Luminor bank“ AS Lietuvos skyrius, sąskaita Nr. LT74 4010 0510 0132 4763;

AB SEB bankas, sąskaita Nr. LT05 7044 0600 0788 7175;

AB Šiaulių bankas, sąskaita Nr. LT32 7180 0000 0014 1038;

UAB Medicinos bankas, sąskaita Nr. LT42 7230 0000 0012 0025.

 

 

___________________                                  ____________                      _________________

(pareigų pavadinimas)                                         (parašas)                           (vardas ir pavardė)

 

 

Pridedama. Advokato prašymo dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų dydžio apskaičiavimo kopija.

 

(Rengėjo nuoroda)

Vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas

______________

 

Antrinės teisinės pagalbos išlaidų

apskaičiavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

______________________________________

(advokato vardas, pavardė)

 

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai / Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos ____________________ skyriui

(įrašyti)

 

PRAŠYMAS

DĖL ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS IŠLAIDŲ DYDŽIO APSKAIČIAVIMO

(nuolat antrinę teisinę pagalbą teikiančio advokato)

 

20__ m. _________ d. Nr. ________

 

□ Pirminis

□ Patikslintas

 

Pranešu, kad pagal Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos (toliau – Tarnyba) / Tarnybos _____________________________skyriaus 20__ m. __________d. sprendimą

(įrašyti)

Nr.______, kuriuo antrinė teisinė pagalba buvo suteikta _____________________________,                       (vardas, pavardė)

valstybei garantuojant ir apmokant____ proc. antrinės teisinės pagalbos išlaidų, teikiu antrinę teisinę pagalbą.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 14 straipsnio 12 dalimi, prašau apskaičiuoti antrinės teisinės pagalbos išlaidų dydį.

 

Informuoju, kad _________mėnesį:

(einamąjį)

1. Skirtas faktinis antrinės teisinės pagalbos teikimo laikas yra ____val., numatoma skirti___ val.

2. Laikas, skirtas kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal (kelionės į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal laiko normatyvas apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatyta tvarka):

 

Data

Kelionės maršrutas

Kelionei skirtas laikas

Kelionei numatomas skirti laikas

Išvykimo vietos pavadinimas ir adresas

Atvykimo vietos pavadinimas ir adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

3. Skirtas laikas susipažinti su bylos medžiaga yra ____val., numatoma skirti___ val. (susipažinti su vieno dokumentų bylos tomo medžiaga reikia ne daugiau kaip vienos valandos, o jeigu advokatas antrinę teisinę pagalbą toje pačioje byloje teikė keliose proceso stadijose, susipažinti su vieno dokumentų bylos tomo medžiaga vėlesnėje proceso stadijoje reikia ne daugiau kaip pusės valandos).

 

Advokato patirtas išlaidas, susijusias su antrinės teisinės pagalbos teikimu, sudaro:

 

Išlaidų rūšis

Suma (Eur)

Pastabos

Dokumentų kopijavimas

 

 

Pažymos, išrašai iš kitų institucijų

 

 

Vertimo paslaugos

 

 

Ekspertizės

 

 

Skelbimai spaudoje

 

 

Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos

 

 

Išlaidos, patirtos dėl kelionės į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal

 

 

Kitos išlaidos:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

 

Data ir laikas, iki kurio reikalinga pažyma dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų,
 – 20__ m. ________d. ___ val.

 

Būdas, kuriuo pageidaujama gauti pažymą dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų (advokatui ar advokato padėjėjui asmeniškai atsiimant ją iš Tarnybos, siunčiant advokatui ar advokato padėjėjui arba teismui elektroninėmis priemonėmis), – ___________________________________________.

(įrašyti)

 

Teismas, kuriame nagrinėjama byla, – ___________________________________________ ,

bylos Nr. ___________________, paskirto posėdžio data ir laikas – 20__ m. ____________d.

 

Atsakau už pateiktų duomenų teisingumą.

Advokatas ________________________________________________________________

                                               (advokato vardas, pavardė, parašas)

 

Pildo antrinės teisinės pagalbos išlaidas apskaičiuojantis asmuo:

 

Advokato užmokestis už antrinės teisinės pagalbos teikimą

 

Advokato patirtos išlaidos, susijusios su antrinės teisinės pagalbos teikimu

 

Tarnybos patirtos išlaidos, susijusios su antrinės teisinės pagalbos teikimu

 

                                                                                      Iš viso

 

 

_________________                          ____________                      _________________

(pareigų pavadinimas)                             (parašas)                           (vardas ir pavardė)

______________

 

Antrinės teisinės pagalbos išlaidų

apskaičiavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

______________________________________

(advokato / advokato padėjėjo vardas, pavardė)

 

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai / Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos ____________________ skyriui

(įrašyti)

 

PRAŠYMAS

DĖL ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS IŠLAIDŲ DYDŽIO APSKAIČIAVIMO

(prireikus antrinę teisinę pagalbą teikiančio advokato)

 

20__ m. _____________ d. Nr. ________

 

Pirminis

□ Patikslintas

 

Pranešu, kad pagal Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos (toliau – Tarnyba) / Tarnybos __________________________skyriaus 20__ m. ________ d. sprendimą Nr._________,

(įrašyti)

kuriuo antrinė teisinė pagalba buvo suteikta ______________________________________,   (vardas, pavardė)

valstybei garantuojant ir apmokant____ proc. antrinės teisinės pagalbos išlaidų, teikiu antrinę teisinę pagalbą.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 14 straipsnio 12 dalimi, prašau apskaičiuoti antrinės teisinės pagalbos išlaidų dydį.

 

1. Antrinės teisinės pagalbos teikimo laikas:

Eil.

Nr.

Bylos stadija ar procesinis veiksmas pagal Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir taikinamąjį tarpininkavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. 364 „Dėl Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir taikinamąjį tarpininkavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“

Skirtas faktinis antrinės teisinės pagalbos teikimo laikas (val.)

Numatomas skirti antrinės teisinės pagalbos teikimo laikas (val.)

1.

___________

(įrašyti) (pavyzdžiui, 14.4.1 papunktis)

 

 

 

 

2.

Iš viso skirtas ir numatomas skirti faktinis antrinės teisinės pagalbos teikimo laikas

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Laikas, skirtas kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal (kelionės į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal laiko normatyvas apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatyta tvarka):

 

Data

Kelionės maršrutas

Kelionei skirtas laikas

Kelionei numatomas skirti laikas

Išvykimo vietos pavadinimas ir adresas

Atvykimo vietos pavadinimas ir adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso 

 

 

 

3. Skirtas laikas susipažinti su bylos medžiaga yra ____val., numatoma skirti___ val. (susipažinti su vieno dokumentų bylos tomo medžiaga reikia ne daugiau kaip vienos valandos, o jeigu advokatas antrinę teisinę pagalbą toje pačioje byloje teikė keliose proceso stadijose, – susipažinti su vieno dokumentų bylos tomo medžiaga vėlesnėje proceso stadijoje reikia ne daugiau kaip pusės valandos).

 

Advokato / advokato padėjėjo patirtas išlaidas, susijusias su antrinės teisinės pagalbos teikimu, sudaro:

 

Išlaidų rūšis

Suma (Eur)

Pastabos

Dokumentų kopijavimas

 

 

Pažymos, išrašai iš kitų institucijų

 

 

Vertimo paslaugos

 

 

Ekspertizės

 

 

Skelbimai spaudoje

 

 

Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos

 

 

Išlaidos, patirtos dėl kelionės į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal

 

 

Kitos išlaidos:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

 

 

Data ir laikas, iki kurio reikalinga pažyma dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų,
 – 20__ m. ________ mėn. __ d. ___ val.

 

Būdas, kuriuo pageidaujama gauti pažymą dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų (advokatui ar advokato padėjėjui asmeniškai atsiimant ją iš Tarnybos, siunčiant advokatui ar advokato padėjėjui arba teismui elektroninėmis priemonėmis), – __________________________________________________________________ .

(įrašyti)

 

 

 

 

 

Teismas, kuriame nagrinėjama byla, –____________________________________________ ,

bylos Nr. _______________, paskirto posėdžio data ir laikas – 20__ m. ____________d.

 

Atsakau už pateiktų duomenų teisingumą.

Advokatas / advokato padėjėjas ________________________________________________

                                                     (advokato / advokato padėjėjo vardas, pavardė, parašas)

 

Pildo antrinės teisinės pagalbos išlaidas apskaičiuojantis asmuo:

Eil. Nr.

Advokato užmokestis už antrinės teisinės pagalbos teikimą

 

1.

Advokato patirtos išlaidos, susijusios su antrinės teisinės pagalbos teikimu

 

2.

Tarnybos patirtos išlaidos, susijusios su antrinės teisinės pagalbos teikimu

 

3.

Iš viso

 

 

_________________                                      ____________                      _________________

(pareigų pavadinimas)                                         (parašas)                           (vardas ir pavardė)

______________

 

Antrinės teisinės pagalbos išlaidų

apskaičiavimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

______________________________________

(advokato vardas, pavardė)

 

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai / Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos ____________________ skyriui

(įrašyti)

 

PRANEŠIMAS

APIE VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE, KAI GYNĖJO DALYVAVIMAS YRA BŪTINAS, IŠLAIDAS

(nuolat antrinę teisinę pagalbą teikiančio advokato)

 

20__ m. _________ d. Nr. ________

 

□ Pirminis

□ Patikslintas

 

Pranešu, kad pagal ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro nutarimą / teismo nutartį, priimtą

(tai, kas reikalinga, pabraukti)

baudžiamojoje byloje Nr. _______________________________, teikiu antrinę teisinę pagalbą ________________________________________ pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso

(kaltinamojo vardas, pavardė)

kodekso _____straipsnį.

 

Informuoju, kad _________mėnesį:

(einamąjį)

1. Skirtas faktinis antrinės teisinės pagalbos teikimo laikas yra ____val., numatoma skirti___ val.

2. Laikas, skirtas kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal (kelionės į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal laiko normatyvas apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatyta tvarka):

 

Data

Kelionės maršrutas

Kelionei skirtas laikas

Kelionei numatomas skirti laikas

Išvykimo vietos pavadinimas ir adresas

Atvykimo vietos pavadinimas ir adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

3. Skirtas laikas susipažinti su bylos medžiaga yra ____val., numatoma skirti___ val. (susipažinti su vieno dokumentų bylos tomo medžiaga reikia ne daugiau kaip vienos valandos, o jeigu advokatas antrinę teisinę pagalbą toje pačioje byloje teikė keliose proceso stadijose, susipažinti su vieno dokumentų bylos tomo medžiaga vėlesnėje proceso stadijoje reikia ne daugiau kaip pusės valandos).

 

Advokato patirtas išlaidas, susijusias su antrinės teisinės pagalbos teikimu, sudaro:

 

Išlaidų rūšis

Suma (Eur)

Pastabos

Dokumentų kopijavimas

 

 

Pažymos, išrašai iš kitų institucijų

 

 

Vertimo paslaugos

 

 

Ekspertizės

 

 

Skelbimai spaudoje

 

 

Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos

 

 

Išlaidos, patirtos dėl kelionės į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal

 

 

Kitos išlaidos:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

 

Teismas, kuriame nagrinėjama byla, – ___________________________________________ ,

bylos Nr. ___________________, paskirto posėdžio data ir laikas – 20__ m. ____________d.

 

Atsakau už pateiktų duomenų teisingumą.

Advokatas ________________________________________________________________

                                               (advokato vardas, pavardė, parašas)

 

Pildo antrinės teisinės pagalbos išlaidas apskaičiuojantis asmuo:

 

Advokato užmokestis už antrinės teisinės pagalbos teikimą

 

Advokato patirtos išlaidos, susijusios su antrinės teisinės pagalbos teikimu

 

Tarnybos patirtos išlaidos, susijusios su antrinės teisinės pagalbos teikimu

 

                                                                                      Iš viso

 

 

 

_________________                          ____________                      _________________

(pareigų pavadinimas)                             (parašas)                           (vardas ir pavardė)

______________

 

Antrinės teisinės pagalbos išlaidų

apskaičiavimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

______________________________________

(advokato / advokato padėjėjo vardas, pavardė)

 

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai / Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos ____________________ skyriui

(įrašyti)

 

PRANEŠIMAS

APIE VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE, KAI GYNĖJO DALYVAVIMAS YRA BŪTINAS, IŠLAIDAS

(prireikus antrinę teisinę pagalbą teikiančio advokato)

 

20__ m. _____________ d. Nr. ________

 

Pirminis

□ Patikslintas

 

Pranešu, kad pagal ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro nutarimą / teismo nutartį, priimtą

(tai, kas reikalinga, pabraukti)

baudžiamojoje byloje Nr. _______________________________, teikiu antrinę teisinę pagalbą ________________________________________ pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso

(kaltinamojo vardas, pavardė)

kodekso _____straipsnį.

 

1. Antrinės teisinės pagalbos teikimo laikas:

Eil.

Nr.

Bylos stadija ar procesinis veiksmas pagal Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir taikinamąjį tarpininkavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. 364 „Dėl Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir taikinamąjį tarpininkavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“

Skirtas faktinis antrinės teisinės pagalbos teikimo laikas (val.)

Numatomas skirti antrinės teisinės pagalbos teikimo laikas (val.)

1.

___________

(įrašyti) (pavyzdžiui, 14.4.1 papunktis)

 

 

 

 

2.

Iš viso skirtas ir numatomas skirti faktinis antrinės teisinės pagalbos teikimo laikas

 

 

 

2. Laikas, skirtas kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal (kelionės į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal laiko normatyvas apskaičiuojamas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatyta tvarka):

 

Data

Kelionės maršrutas

Kelionei skirtas laikas

Kelionei numatomas skirti laikas

Išvykimo vietos pavadinimas ir adresas

Atvykimo vietos pavadinimas ir adresas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

3. Skirtas laikas susipažinti su bylos medžiaga yra ____val., numatoma skirti___ val. (susipažinti su vieno dokumentų bylos tomo medžiaga reikia ne daugiau kaip vienos valandos, o jeigu advokatas antrinę teisinę pagalbą toje pačioje byloje teikė keliose proceso stadijose, susipažinti su vieno dokumentų bylos tomo medžiaga vėlesnėje proceso stadijoje reikia ne daugiau kaip pusės valandos).

 

Advokato / advokato padėjėjo patirtas išlaidas, susijusias su antrinės teisinės pagalbos teikimu, sudaro:

 

Išlaidų rūšis

Suma (Eur)

Pastabos

Dokumentų kopijavimas

 

 

Pažymos, išrašai iš kitų institucijų

 

 

Vertimo paslaugos

 

 

Ekspertizės

 

 

Skelbimai spaudoje

 

 

Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos

 

 

Išlaidos, patirtos dėl kelionės į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal

 

 

Kitos išlaidos:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

 

 

Teismas, kuriame nagrinėjama byla, – ___________________________________________ ,

bylos Nr. ___________________, paskirto posėdžio data ir laikas – 20__ m. ____________d.

 

 

Atsakau už pateiktų duomenų teisingumą.

Advokatas / advokato padėjėjas ________________________________________________

                                                     (advokato / advokato padėjėjo vardas, pavardė, parašas)

 

Pildo antrinės teisinės pagalbos išlaidas apskaičiuojantis asmuo:

Eil. Nr.

Advokato užmokestis už antrinės teisinės pagalbos teikimą

 

1.

Advokato patirtos išlaidos, susijusios su antrinės teisinės pagalbos teikimu

 

2.

Tarnybos patirtos išlaidos, susijusios su antrinės teisinės pagalbos teikimu

 

3.

Iš viso

 

 

_________________                                      ____________                      _________________

(pareigų pavadinimas)                                         (parašas)                           (vardas ir pavardė)

______________

 

Antrinės teisinės pagalbos išlaidų

apskaičiavimo aprašo

6 priedas

 

 

(Lietuvos valstybės herbas)

 

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba / Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos ____________________ skyrius

(įrašyti)

 

________________________________________________________________________________

(rekvizitai)

 

__________________________________________________

(teismo, kuriame nagrinėjama baudžiamoji byla, pavadinimas)

 

PAŽYMA

DĖL VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS BAUDŽIAMOJOJE BYLOJE, KAI GYNĖJO DALYVAVIMAS YRA BŪTINAS, IŠLAIDŲ

 

20__ m. _____________ d. Nr. ________

 

______________________

(pažymos parengimo vieta)

 

□ Pirminė

□ Patikslinta (į patikslintoje pažymoje nurodytą valstybės naudai priteistiną sumą yra įskaičiuotos ankstesnėse pažymose nurodytos valstybės naudai priteistinos sumos)

 

Pažymime, kad ___________________  baudžiamojoje byloje Nr.______________________

(kaltinamojo vardas, pavardė)

advokatas _________________________ ir advokatas _______________________ (nurodoma,

(vardas, pavardė) (vardas, pavardė)

jeigu advokatas, teikiantis antrinę teisinę pagalbą, buvo pakeistas) teikia valstybės garantuojamą teisinę pagalbą.

 

Pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, priima sprendimą iš kaltinamojo išieškoti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas, susidariusias dėl būtinojo gynėjo dalyvavimo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 106 straipsnio 2 dalis).

 

Vadovaujantis Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir taikinamąjį tarpininkavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. 364 „Dėl Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir taikinamąjį tarpininkavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo, _________punktais, valstybės naudai iš kaltinamojo__________________________

(vardas, pavardė)

priteistina valstybės garantuojamas teisinės pagalbos suma yra

________ Eur  (________________________________).

(suma žodžiais)

 

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas nurodant juridinio asmens kodą (188659752), įmokos kodą (5630), mokėjimo paskirtį (įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą).

 

Surenkamosios sąskaitos:

„Swedbank“ AB, sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300;

AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas, sąskaita Nr. LT78 7290 0000 0013 0151;

„Luminor bank“ AS Lietuvos skyrius, sąskaita Nr. LT74 4010 0510 0132 4763;

AB SEB bankas, sąskaita Nr. LT05 7044 0600 0788 7175;

AB Šiaulių bankas, sąskaita Nr. LT32 7180 0000 0014 1038;

UAB Medicinos bankas, sąskaita Nr. LT42 7230 0000 0012 0025.

 

 

 

__________________                                    ____________                      _________________

(pareigų pavadinimas)                                         (parašas)                           (vardas ir pavardė)

 

Pridedama (išskyrus atvejus, kai baudžiamojoje byloje gynėjo dalyvavimas yra būtinas nagrinėjant bylą teisme pagreitinto proceso tvarka). Advokato pranešimo apie valstybės garantuojamos teisinės pagalbos baudžiamojoje byloje, kai gynėjo dalyvavimas yra būtinas, išlaidas kopija.

 

(Rengėjo nuoroda)

Vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas

______________