ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VAIZDO DUOMENŲ, GAUTŲ VEŽANT KELEIVIUS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS REGULIARIAIS VIETINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS, TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės 30 d. Nr. A-714

Šiauliai

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 3 straipsniu, įgyvendindamas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB:

1. T v i r t i n u  Vaizdo duomenų, gautų vežant keleivius Šiaulių rajono savivaldybės reguliariais vietinio susisiekimo maršrutais, tvarkymo taisykles (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. A-168 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti administracijos direktorių                                                                Ingrida Venciuvienė

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. A-714

 

VAIZDO DUOMENŲ, GAUTŲ VEŽANT KELEIVIUS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS REGULIARIAIS VIETINIO SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS, TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vaizdo duomenų, gautų vežant keleivius Šiaulių rajono savivaldybės reguliariais vietinio susisiekimo maršrutais (toliau – Maršrutai), tvarkymo taisyklės nustato vaizdo duomenų tvarkymą automatiniu būdu.

2. Vaizdo duomenų valdytojas – Šiaulių rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) – koordinuoja keleivių vežimą Maršrutais, sudarydama su vežėjais Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo sutartis bei Keleivinio transporto vežėjų išlaidų, susijusių su lengvatų taikymu ir mokinių vežimu, kompensavimo sutartis (toliau – Sutartys). Sutartyse yra įformintos teisiniuose aktuose nurodytos keleivių vežimo sąlygos, t. y. Maršrutų trasos, jų aptarnavimo eismo tvarkaraščiai, keleivinio kelių transporto lengvatų teikimas ir jų kompensavimas.

3. Vaizdo duomenų tvarkytojai – vežėjai, vežantys keleivius Maršrutais: UAB  Kuršėnų autobusų parkas, UAB „Ridvija“, TŪB „Rigas mikroautobusų satiksme“, UAB „Vlasava“ (toliau – Vežėjai).

4. Vaizdo duomenų subjektas – keleiviai, važiuojantys reguliariais vietinio susisiekimo maršrutais.

 

II SKYRIUS

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, PASKIRTIS IR SRITIS

 

5. Vaizdo duomenų automatiniu būdu įrašymo ir tvarkymo tikslas – apsaugoti Savivaldybės administracijos turtinius interesus, užtikrinti tinkamą keleivių vežimą Maršrutais, kontroliuoti Maršrutų transporto priemonių ekipažų darbą, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo (toliau – Transporto lengvatų įstatymas) nuostatų taikymą atitinkamoms keleivių grupėms, keleivių, važiuojančių Maršrutais, saugumą bei viešąją tvarką transporto priemonėse, važiuojančiose Maršrutais.

6. Vaizdo stebėjimo paskirtis – išspręsti ginčytinas situacijas su Vežėjais, keleivinį kelių transportą kontroliuojančioms institucijoms nustačius pažeidimus dėl vykdomų Transporto lengvatų įstatymo, Keleivių ir bagažo vežimo kelių transporto taisyklių ir kitų teisės aktų nuostatų taikymo.

7. Vaizdo stebėjimas vykdomas Vežėjų transporto priemonėse, važiuojančiose Maršrutais, kuriems Savivaldybės administracija yra išdavusi leidimus vežti keleivius. Vaizdo stebėjimo priemonėmis vairuotojo darbo vieta  nėra stebima.

8. Vaizdo stebėjimo laikas – laikas, kuriuo Vežėjas veža keleivius Sutartyje nurodytais Maršrutais pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais patvirtintus atitinkamų Maršrutų eismo tvarkaraščius.

9. Duomenys iš vaizdo stebėjimo kamerų Savivaldybės administracijai yra būtini dėl Transporto lengvatų įstatyme nurodytų Vežėjų teikiamų ataskaitų (teikiamos pasibaigus kalendoriniam mėnesiui iki kito mėnesio 10 dienos), dėl parduotų su nuolaida važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais bilietų patikrinimo bei Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 3-457 patvirtintame Nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo tvarkos apraše nurodytų Keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais nuostolių ataskaitų (teikiamos pasibaigus kalendoriniam mėnesiui iki kito mėnesio 20 dienos), duomenų, kurie saugomi 60 kalendorinių dienų, teisingumui patikrinti.

 

III SKYRIUS

VAIZDO DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

 

10. Vaizdo duomenų subjektas apie Vežėjo transporto priemonėje vykdomą vaizdo stebėjimą turi būti informuojamas, viešai nurodant vaizdo duomenų valdytojo pavadinimą, kodą bei kontaktinę informaciją.

11. Vaizdo duomenų subjektas, norėdamas susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai jo duomenys buvo tvarkomi, nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisinių aktų nuostatų, iš Savivaldybės administracijos turi teisę gauti šią informaciją:

11.1. iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams jie teikiami ar buvo pateikti per paskutinius 1 metus, jeigu   pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį;

11.2. Savivaldybės administracijos ir Vežėjų, kurie atliko jo vaizdo stebėjimą, kodus, pavadinimus, buveinių adresus.

12. Vaizdo duomenų subjektas turi teisę skųsti Savivaldybės administraciją Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

VAIZDO DUOMENŲ VALDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

13. Vaizdo duomenų valdytojo pareigos:

13.1. kontroliuoti Vežėjus, kad jų transporto priemonėse į vaizdo stebėjimo lauką patektų informacija, susijusi tik su keleivių judėjimu ir saugumu, užtikrinant, kad nebus fiksuojami dėl nuolaidų gavimo pateikiamuose asmens dokumentuose esantys keleivių asmens duomenys;  

13.2. kontroliuoti Vežėjus dėl vaizdo duomenų įrašų saugojimo sąlygų bei vaizdo įrašų sunaikinimo laiku;

13.3. neteikti vaizdo įrašų tretiesiems asmenims;

13.4. užtikrinti vaizdo duomenų subjekto 11 punkte nurodytų teisių įgyvendinimą, išskyrus tuos atvejus, kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, valstybės ekonominius ir  finansinius interesus bei duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą;

13.5motyvuotai pagrįsti atsisakymą tenkinti duomenų subjekto prašymą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos, pateikiant raštišką atsakymą.

14. Vaizdo duomenų valdytojo teisės:

14.1. užtikrinti vaizdo priemonių įrengimą Vežėjų transporto priemonėse;

14.2. iš duomenų tvarkytojo pareikalauti:

14.2.1. kompiuterinėse laikmenose įrašytos vaizdinės informacijos su tikslu objektyviai išspręsti konfliktines situacijas, kurios susidaro Savivaldybės administracijai vykdant Vežėjų keleivinio kelių transporto kontrolę, ir patikrinti 9 punkte nurodytus duomenis;

14.2.2. rašytinio pasižadėjimo, kad vaizdo duomenų įrašai būtų saugomi tinkamai, t. y. tretiesiems asmenims neprieinamose vietose;

14.2.3. rašytinio dokumento apie vaizdo įrašų sunaikinimą, pasibaigus vaizdo įrašų saugojimo terminui.

 

 

V SKYRIUS

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

15. Vaizdo duomenų tvarkytojo pareigos:

15.1. darbuotojus, patenkančius į vaizdo stebėjimo lauką, apie vykdomą vaizdo stebėjimą darbo vietoje informuoti pasirašytinai ar kitu būdu, įrodančiu informavimo faktą;

15.2. vykdyti vaizdo stebėjimą Maršrutų visose transporto priemonėse, vežančiose keleivius pagal Sutartis pasirinkto tipo vaizdo registravimo priemonėmis (automobiliniais vaizdo registratoriais), kurios atitinka šiuos parametrus: vaizdo raiška – 1 280x720; filmavimas – 30 kadrų per sekundę H.264; kameros kampas – 120 laipsnių; nuotraukos formatas – JPG formatas; atmintis – 32GB Mikro SD kortelė (rekomenduojama 10 klasės) – 2 vnt.; vidinė baterija – 800 mAH; naktinio matymo palaikymas – privaloma; kalba – anglų, rusų privaloma, lietuvių pageidautina, kurios bus įrengtos, atsižvelgiant į transporto priemonės tipą ir technines galimybes, išlaikant nurodytas vaizdo stebėjimo sąlygas ir stebėjimo lauką. Minėtose vaizdo stebėjimo priemonėse automatinio ar nuotoliniu būdu valdomo priartinimo bei garso įrašymo funkcijos nenumatytos;

15.3. transporto priemonės vietoje, kuri yra matoma, keleiviui įlipant į ją, patalpinti informaciją apie vykdomą transporto priemonės vidaus stebėjimą, duomenų valdytojo pavadinimą, kodą bei kontaktinę informaciją;

15.4. vaizdą įrašyti ir saugoti 60 kalendorinių dienų;

15.5. užtikrinti tinkamas, neprieinamas tretiesiems asmenims, vaizdo duomenų įrašų saugojimo sąlygas bei vaizdo įrašų sunaikinimą laiku;

15.6. vaizdo duomenų valdytojui per nurodytą terminą prašomą vaizdinę informaciją pateikti įrašytą kompiuterinėse laikmenose;

15.7. vaizdo duomenų valdytojui prašant, per nurodytą terminą pateikti rašytinę informaciją apie vaizdo duomenų įrašų saugojimą;

15.8. laiku sunaikinti vaizdo duomenis.

16. Vaizdo duomenų tvarkytojo teisės:

16.1. prašyti vaizdo duomenų valdytojo raštu nurodyti priežastį dėl prašomos pateikti kompiuterinėse laikmenose įrašytos vaizdinės informacijos (jei nebuvo nurodyta);

16.2. teikti pasiūlymus dėl vaizdo duomenų kaupimo ir saugojimo.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Vaizdo duomenų valdytojams, vaizdo duomenų tvarkytojams ir kitiems asmenims, pažeidusiems Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus tesės aktus, taikoma teisės aktuose nustatyta atsakomybė.

 

 

_______________________