LIETUVOS RESPUBLIKOS

DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. IX-1737 11, 204, 205, 209 IR 210 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. birželio 16 d. Nr. XII-2446

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1) jis yra nuteistas už bet kokias tyčines nusikalstamas veikas, baustas už administracinius nusižengimus nuosavybės, turtinių teisių, turtinių interesų, prekybos, finansų ir statistikos srityse;“.

 

2 straipsnis. 204 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiu galios 204 straipsnio 2 punktą.

 

3 straipsnis. 205 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 205 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Sprendimas dėl poveikio priemonės taikymo privalo būti priimtas per 3 mėnesius nuo pažeidimo ar pagrindo taikyti poveikio priemonę nustatymo dienos. Už pažeidimus, nuo kurių padarymo dienos praėjo daugiau kaip 2 metai, poveikio priemonės negali būti taikomos.“

 

4 straipsnis. 209 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 209 straipsnio 4 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) reikalauti, kad būtų pakeistas kitos Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo ar perdraudimo įmonės filialo vadovas;“.

 

5 straipsnis. 210 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiu galios 210 straipsnio 3 dalies 2 punktą.

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė