LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2010 M. BIRŽELIO 3 D. ĮSAKYMO NR. V-826 „DĖL MAGISTRANTŪROS STUDIJŲ PROGRAMŲ BENDRŲJŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. lapkričio 24 d. Nr. V-1103

Vilnius

 

 

Pakeičiu Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V-826 „Dėl Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“:

 

1. P a k e i č i u 9 punktą ir išdėstau jį taip:

„9. Studijų programa turi būti periodiškai atnaujinama aukštosios mokyklos nustatyta tvarka. Studijų programos pakeitimai turi  būti paskelbti aukštosios mokyklos tinklalapyje. Jeigu sujungiamos dvi ar daugiau studijų programų arba studijų programa priskiriama kitai studijų krypčiai, studijų programa įvertinama ir akredituojama pagal Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo  ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. ISAK-1652 „Dėl Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

 

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios 10 punktą.

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                                                   Dainius Pavalkis