LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 6 D. ĮSAKYMO NR. D1-275 „DĖL KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. liepos 5 d. Nr. D1-664

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 261.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

261.1. pareiškėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ir (arba) restruktūrizuojamas, neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybės biudžetui arba kitiems valstybės fondams (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas). Jeigu pareiškėjas yra įsiskolinęs, parama gali būti teikiama tokiu atveju, kai pareiškėjas pateiks dokumentus, įrodančius, kad jis apmokėjo visus įsiskolinimus valstybei (šis papunktis netaikomas fiziniams asmenims kompensacinių išmokų atveju);“;

2. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Mažos apimties projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis nei 12 mėnesių, vidutinės apimties projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis nei 18 mėnesių, didelės apimties projekto įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis nei 36 mėnesiai. Atsakinga institucija gali pratęsti Projekto įgyvendinimo laikotarpį ne daugiau kaip 6 mėnesius dėl objektyvių nuo Pareiškėjo nepriklausančių priežasčių, kurių Pareiškėjas negalėjo numatyti pateikiant ir vertinant paraišką. Jeigu Projekto įgyvendinimo laikotarpį dėl objektyvių nuo Pareiškėjo nepriklausančių priežasčių, kurių Pareiškėjas negalėjo numatyti pateikiant ir vertinant paraišką, reikia pratęsti daugiau kaip 6 mėnesius, sprendimą dėl Projekto įgyvendinimo laikotarpio pratęsimo priima Aplinkos ministerija.“;

3.  Pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:

37. Esant Projekto išlaidų apmokėjimui sąskaitų apmokėjimo būdu:

37.1. pareiškėjas turi patikrinti kiekvieną rangovo, paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo pateiktą sąskaitą, jos atitiktį rangos, paslaugų teikimo ar prekių tiekimo sutarties sąlygoms, patikrinti ir priimti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar pateiktas prekes (išskyrus išankstinio apmokėjimo sąskaitą) ir, pasirašęs sąskaitą kaip tinkamą apmokėti, kartu su priėmimo–perdavimo aktu pridėti prie mokėjimo prašymo ir teikti Atsakingai institucijai ar Aplinkos ministerijai (informacinių ir tiriamųjų klimato kaitos projektų atveju) sutartyje nustatytu periodiškumu;

37.2. pareiškėjas, gavęs lėšas, per 7 dienas išmoka jas (taip pat nuosavas lėšas projektui įgyvendinti, jeigu buvo įsipareigojęs skirti tam lėšų ir jos nepervestos anksčiau) rangovui, paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui ir atsiunčia Atsakingai institucijai pranešimą apie apmokėjimą kartu su visomis išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijomis. Kol pareiškėjas neišmoka mokėjimo prašyme nurodytų lėšų rangovui, paslaugų teikėjui ar prekių tiekėjui ir Atsakingai institucijai nepateikia pranešimo apie patirtų išlaidų apmokėjimą, Atsakinga institucija netvirtina vėliau pareiškėjo teikiamo (-ų) mokėjimo prašymo (-ų).“;

4. Pakeičiu 411 punktą ir jį išdėstau taip:

411.Visos projekto išlaidos, išvardintos paraiškoje, turi atitikti išlaidų kategorijas, nustatytas aplinkos ministro įsakymu, atskiriant prekes, paslaugas ir darbus. Visos projekto išlaidos, išvardintos registracijos formoje, turi atitikti išlaidų kategorijas, nustatytas aplinkos ministro įsakymu.“;

5. Pakeičiu 57 punktą ir jį išdėstau taip:

57. Paraiškos, netenkinančios einamųjų metų Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančiame plane pareiškėjui ir (ar) paramos gavėjui keliamų ar kitokių jame nustatytų reikalavimų, atmetamos.

Atsakingai institucijai, atmetus paraišką, informacija apie atmestą projektą ir paraiškos atmetimo priežastys paviešinamos Atsakingos institucijos interneto svetainėje. Informacija apie atmetimą viešinama iki kol priimamas Aplinkos ministro sprendimas skirti finansavimą neatmestoms paraiškoms.“; 

6. Pakeičiu 59 punktą ir jį išdėstau taip:

59. Atsakinga institucija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo vertinimo pabaigos pateikia vertinimo išvadas kartu su visa vertinimo dokumentacija Aplinkos ministerijai arba Klimato kaitos specialiosios programos projektų atrankos komitetui (toliau – Atrankos komitetas), atsižvelgiant į paraiškų pateikimo bei atrankos būdą.“;

7. Pakeičiu 71 punktą ir jį išdėstau taip:

71. Vertinimo metu Atsakingai institucijai nustačius, kad pateiktoje paraiškoje numatytų projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma ir prašomas projektui skirti lėšų dydis yra didesni už Atsakingos institucijos kainų pagrįstumo įvertinimą pagal rinkos kainas, Atsakinga institucija raštu informuoja pareiškėją apie siūlomą skirti subsidijos dydį. Pareiškėjas Atsakingai institucijai pateikia atsakymą apie sutikimą (nesutikimą) dėl siūlomo skirti subsidijos dydžio. Suvestinė informacija apie pareiškėjų atsakymus pateikiama Atrankos komitetui.“;

8. Pakeičiu 84.1 papunktį  ir jį išdėstau taip:

84.1. parengiamasis etapas – aplinkosauginio–techninio paraiškos vertinimo metu Atsakingos institucijos patvirtinta tvarka gali būti atliekama projekto patikra vietoje, kurios metu bent du Atsakingos institucijos darbuotojai ir, esant reikalui, nepriklausomas ekspertas atlieka projekto įgyvendinimo vietos ir techninių sąlygų patikrą, apsilankant projekto įgyvendinimo vietoje ir patikrinant paraiškoje ir kartu su ja pateiktuose dokumentuose esančios informacijos atitiktį esamai situacijai;“;

9. Pakeičiu 86 punktą ir jį išdėstau taip:

86. Didelės ir vidutinės apimties Tvarkos aprašo 4.1 punkte nurodytų projektų atveju pareiškėjas Atsakingai institucijai privalo pateikti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo ataskaitas, kuriose turi būti nurodyta veikla ir (ar) įrenginys, kuro rūšis, sunaudoto kuro kiekis (pagamintos šilumos energijos kiekis), sutaupytas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis per vienerius metus ir kita susijusi informacija, kuri turi būti pagrįsta apskaitos prietaisų parodymais ir (ar) skaičiavimų rezultatais:

86.1. praėjus 15 mėnesių po projekto galutinio įgyvendinimo laikotarpio pabaigos – už pirmus 12 mėnesių veiklos po galutinio projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos. Pirmų metų ataskaitas turi patvirtinti nepriklausomi vertintojai. Nepriklausomų vertintojų patvirtinta Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo ataskaita (ataskaitoje tikrinamas projekto aplinkosaugos rodiklių įvykdymas procentais) per 20 darbo dienų nuo jos gavimo datos Atsakingos institucijos patikrinama ir patvirtinama arba priimamas sprendimui pagal Tvarkos aprašo 98 punktą;

86.2. praėjus 27 mėnesiams po galutinio projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos – už pirmus 24 mėnesius veiklos po galutinio projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos. Antrųjų metų ataskaita nėra tvirtinama nepriklausomų vertintojų, informacija yra renkama stebėsenos tikslais;

86.3. praėjus 39 mėnesiams po projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos – už galutinius 36 mėnesių veiklos po projekto galutinio įgyvendinimo laikotarpio pabaigos. Trečiųjų metų ataskaita nėra tvirtinama nepriklausomų vertintojų, informacija yra renkama stebėsenos tikslais.“;

10. Pakeičiu 96 punktą ir jį išdėstau taip:

96. Su kompensacinių išmokų mokėjimu susijusios valstybės pagalbos dydį Suteiktos valstybės pagalbos registre registruoja Būsto energijos taupymo agentūra.“;

11. Pakeičiu 971.2. papunktį ir jį išdėstau taip:

971.2. pareiškėjas, norintis gauti kompensacinę išmoką fiziniams asmenims, turi tiesiogiai ar naudojantis pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis pateikti Atsakingai institucijai užpildytą bei pasirašytą Projekto registracijos formą kartu su kvietime teikti paraiškas nurodytais privalomais pateikti dokumentais.;“;

12. Pakeičiu 971.3. papunktį ir jį išdėstau taip:

971.3. Projekto registracijos formoje ir (ar) su ja privalomuose pateikti dokumentuose turi būti pateikta informacija apie įgyvendintų ar ketinamų įgyvendinti priemonių apimtį ir kita Projekto registracijos formoje reikalaujama informacija. Projekto įgyvendinimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip iki metų, einančių po metų, kai paskelbtas kvietimas teikti Projektų registracijos formas, kovo 31 d. Netinkamai ar nepilnai užpildyta Projekto registracijos forma atmetama ir negali būti tikslinama, gali būti tik teikiama naujai;“;

13. Pakeičiu 971.4. papunktį ir jį išdėstau taip:

971.4. Atsakinga institucija per 10 darbo dienų nuo Projekto registracijos formos užregistravimo dienos, vadovaudamasi pareiškėjo nurodyta įgyvendintų ar ketinamų įgyvendinti priemonių apimtimi bei fiksuotais dydžiais, patvirtintais aplinkos ministro įsakymu, įvertina Projekto registracijos formoje pateiktą informaciją bei paskaičiuotą galimos kompensacinės išmokos sumą. Pareiškėjas apie galimybę gauti kompensacinę išmoką informuojamas Projekto registracijos formoje nurodytu būdu;“;

14. Pakeičiu 971.7. papunktį ir jį išdėstau taip:

971.7. projektų registracijos ir rezervinis projektų sąrašas tvirtinamas Atsakingos institucijos direktoriaus įsakymu ir yra skelbiamas Atsakingos institucijos interneto svetainėje. Informacija apie  gautą paramą viešinama visuomenės informavimo tikslais 24 mėnesius nuo Atsakingos institucijos direktoriaus įsakymo įsigaliojimo datos. Informacija apie sudarytą rezervinį projektų sąrašą viešinama visuomenės informavimo tikslais 6 mėnesius nuo Atsakingos institucijos direktoriaus įsakymo įsigaliojimo datos; “;

15. Pakeičiu 971.10. papunktį ir jį išdėstau taip:

971.10. Kompensacinių išmokų fiziniams asmenims atveju vadovaujamasi fiksuotais dydžiais, patvirtintais aplinkos ministro įsakymu. Pareiškėjai nevykdo pirkimų pagal Tvarkos aprašo 40 punkte nurodytus teisės aktus;“;

16. Pakeičiu 971.11. papunktį ir jį išdėstau taip:

971.11. įgyvendinęs projektą, pareiškėjas pateikia Atsakingai institucijai tinkamai įformintą mokėjimo prašymą, Pareiškėjo deklaraciją, Atsakingos institucijos kvietime nurodytus dokumentus. Atsakingos institucijos kvietime nurodytus dokumentus. Tinkamoms išlaidoms, jas patvirtinančių dokumentų pateikimui ir įforminimui taikytinos Tvarkos aprašo V skyriaus nuostatos;“;

17. Pakeičiu 971.12. papunktį ir jį išdėstau taip:

971.12. Atsakinga institucija faktinę kompensacinę išmoką apskaičiuoja vadovaudamasi pareiškėjo pateiktais projekto įgyvendinimą, darbų atlikimą ir (ar) technologijos įsidiegimą įrodančiais dokumentais neviršijant Projekto registracijos formoje nurodytos prašomos kompensacinės išmokos sumos, įvertinant įdiegtą įrangą ir jos nominalią galią ar įgyvendintą energijos efektyvumo didinimo priemonę;“;

18. Pakeičiu 971.14. papunktį ir jį išdėstau taip:

971.14. Atsakinga institucija patikrina pateiktą tinkamai įformintą mokėjimo prašymą ir visus kvietime nurodytus privalomus pateikti dokumentus. Atsakingos institucijos nustatyta tvarka gali būti atlikta projekto patikra įgyvendinimo vietoje. Jei nėra trūkumų, mokėjimo prašymas apmokamas. Atsakinga institucija gali, jei mokėjimo prašymas yra su neesminiais trūkumais, priimti sprendimą apmokėti išlaidas pagal tą dalį mokėjimo prašymo, dėl kurios pagrįstumo jai nekyla abejonių;“;

19. Pakeičiu 971.15. papunktį ir jį išdėstau taip:

971.15. Projekto išlaidos Atsakingos institucijos apmokamos ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo pareiškėjo tinkamai įforminto mokėjimo prašymo ir visų privalomų pateikti dokumentų registravimo dienos, taip pat, jei Atsakingai institucijai atlikus patikrą projekto įgyvendinimo vietoje nerandama trūkumų;“;

20. Pakeičiu 98 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

98. Jeigu pareiškėjas, įgyvendindamas projektą, nesilaiko projekto finansavimo sutarties dėl paskolos per kredito įstaigą suteikimo pareiškėjui sąlygų, Aplinkos ministerija priima sprendimą dėl finansavimo sustabdymo, nutraukimo, sumažinimo, išmokėtų lėšų ar jų dalies susigrąžinimo ir (ar) finansavimo sutarties dėl paskolos per kredito įstaigą suteikimo pareiškėjui nutraukimo arba šių finansinių korekcijų netaikymo. Jeigu pareiškėjas, įgyvendindamas projektą, nesilaiko projekto finansavimo sutarties dėl subsidijos suteikimo pareiškėjui sąlygų (ar Paraiškos, prie jos pridėtos Pareiškėjo deklaracijos sąlygų ir šio Aprašo nuostatų, kai finansavimo sutartis nesudaroma), atsižvelgiant į Atsakingos institucijos pateiktą įvertinimą, Aplinkos ministerija priima sprendimą dėl finansavimo sustabdymo, nutraukimo, sumažinimo ir (ar) išmokėtų lėšų ar jų dalies susigrąžinimo arba šių finansinių korekcijų netaikymo vadovaujantis aplinkos ministro patvirtinta tvarka. Aplinkos ministerijos sprendimo dėl finansavimo teikiant subsidiją nutraukimo ir (ar) subsidijos išmokėtų lėšų ar jų dalies susigrąžinimo pagrindu Atsakinga institucija turi teisę nutraukti finansavimo sutartį.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                     Kęstutis Navickas