Valstybės sienos apsaugos tarnybos

prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos

VADAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl INTRANETINĖS EUROPOS DOKUMENTŲ ARCHYVAVIMO SISTEMOS (iFADO) NACIONALINio poSISTEMio nuostatų PATVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio 10 d. Nr. 4-221

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. 68 „Dėl Europos dokumentų archyvavimo sistemos (FADO) nacionalinės centrinės tarnybos paskyrimo“ 2 punktu bei Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 punktu:

1Tvirtinu pridedamus Intranetinės Europos dokumentų archyvavimo sistemos (iFADO) nacionalinio posistemio nuostatus.

2Skiriu Intranetinės Europos dokumentų archyvavimo sistemos (iFADO) nacionalinio posistemio duomenų valdymo įgaliotiniu Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kriminalinių procesų kontrolės organizavimo valdybos Kriminalistinių tyrimų skyriaus vyresnįjį specialistą Artūrą Gedminą.

3Pripažįstu netekusiu galios Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2008 m. liepos 31 d. įsakymą „Dėl Europos dokumentų archyvavimo sistemos (FADO) nacionalinio posistemio (N.FADO) nuostatų patvirtinimo“.

 

 

 

Tarnybos vado pavaduotojas,

atliekantis tarnybos vado funkcijas                                                                         Antanas Montvydas

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministerijos

2017 m. kovo 24 d. raštu Nr. 1D-1612          

 

 

SUDERINTA

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos

2017 m. sausio 20 d. raštu Nr. S-73

 

PATVIRTINTA

Valstybės sienos apsaugos tarnybos

prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado

2017 m. balandžio 10 įsakymu Nr. 4-221

 

intranetinės Europos dokumentų Archyvavimo sistemos (iFADO) nacionalinio posistemio nuostatai

 

I Skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Intranetinės Europos dokumentų archyvavimo sistemos (iFADO) nacionalinio posistemio nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Intranetinės Europos dokumentų archyvavimo sistemos (iFADO) nacionalinio posistemio steigimo pagrindą, tikslą, funkcijas, organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūras, duomenų teikimą ir naudojimą, duomenų saugą, finansavimą, modernizavimą ir likvidavimą.

2.       Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu (toliau – Įstatymas), Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3.       Nuostatuose vartojamos sąvokos:

Europos dokumentų archyvavimo sistema (FADO) (toliau – FADO sistema) – Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių autentiškų bei klastotų asmens tapatybės ar kelionės dokumentų, įskaitant vizas ir sienos kirtimo spaudus, informacinė sistema, kurios valdytojas yra Europos Sąjungos Tarybos generalinis sekretoriatas.

Intranetinė Europos dokumentų archyvavimo sistema (iFADO) (toliau – iFADO)tik tarnybiniam naudojimui skirta Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių autentiškų bei klastotų asmens tapatybės ar kelionės dokumentų, įskaitant vizas ir sienos kirtimo spaudus, peržiūros informacinė sistema, į kurią įkeliami iš FADO sistemos gaunami duomenys.

Intranetinės Europos dokumentų archyvavimo sistemos (iFADO) nacionalinis posistemis (toliau – iN.FADO) – teisinių, organizacinių, techninių ir programinių priemonių visuma, sudaranti sąlygas Lietuvos Respublikos institucijoms ir įstaigoms, nurodytoms Nuostatų 14 punkte, peržiūrėti iFADO duomenis teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti.

iN.FADO įstaiga Lietuvos Respublikos institucija arba įstaiga, iN.FADO valdytojo sprendimu gaunanti duomenis iš iFADO teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti.

iN.FADO naudotojas – asmuo, kuriam iN.FADO valdytojo nustatyta tvarka suteikta teisė naudotis iN.FADO ir peržiūrėti iFADO duomenis.

Nacionalinė centrinė tarnyba – Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, paskirta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. sausio 30 d. nutarimu Nr. 68 „Dėl Europos dokumentų archyvavimo sistemos (FADO) nacionalinės centrinės tarnybos paskyrimo“.

Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme, Apraše ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose informacinių sistemų steigimą, kūrimą, modernizavimą ir likvidavimą, vartojamas sąvokas.

4.       iN.FADO steigimo teisinis pagrindas:

4.1.    Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. sausio 30 d. nutarimas Nr. 68 „Dėl Europos dokumentų archyvavimo sistemos (FADO) nacionalinės centrinės tarnybos paskyrimo“;

4.2.    Įstatymo 30 straipsnio 1 dalis.

5.       iN.FADO kuriama ir tvarkoma vadovaujantis:

5.1.    Įstatymu ir jį įgyvendinančiais poįstatyminiais teisės aktais;

5.2.    Aprašu;

5.3.    Nuostatais;

5.4.    kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių sistemų steigimą, kūrimą, modernizavimą ir likvidavimą.

6.       iN.FADO tikslas – informacinių technologijų priemonėmis sudaryti sąlygas greitai, saugiai ir teisėtai iN.FADO įstaigoms peržiūrėti iFADO sistemos duomenis, reikalingus jų nustatytoms funkcijoms atlikti.

7.       iN.FADO uždavinys – užtikrinti greitą, saugų ir teisėtą iN.FADO naudotojų prisijungimą prie iFADO sistemos.

8.       Pagrindinė iN.FADO funkcija – užtikrinti iN.FADO naudotojams iFADO sistemos duomenų peržiūrą nustatytoms funkcijoms atlikti.

9.       iN.FADO asmens duomenys nėra tvarkomi.

 

II SKYRIUS

iN.FADO ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

 

10.     iN.FADO organizacinę struktūrą sudaro iN.FADO valdytojas, iN.FADO tvarkytojas, iN.FADO duomenų teikėjas ir iN.FADO naudotojai.

11.     iN.FADO valdytojas – Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kuri:

11.1.  nustato iN.FADO tikslus ir valdo iN.FADO;

11.2.  rengia ir tvirtina iN.FADO nuostatus;

11.3.  rengia ir priima teisės aktus, susijusius su duomenų tvarkymu ir duomenų sauga;

11.4.  pagal kompetenciją spendžia iN.FADO plėtros klausimus;

11.5.  organizuoja iN.FADO techninės ir programinės įrangos priežiūrą;

11.6.  atlieka saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą;

11.7.  nagrinėja iN.FADO tvarkytojo pasiūlymus dėl iN.FADO veiklos tobulinimo ir priima dėl jų sprendimus;

11.8.  užtikrina, kad iN.FADO būtų tvarkoma vadovaujantis Įstatymu, Nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių sistemų administravimą;

11.9.  atlieka kitas Nuostatuose, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas.

12.     iN.FADO tvarkytojas – Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kuri:

12.1.  pagal kompetenciją tvarko iN.FADO duomenis ir atsako už jų saugą;

12.2.  turi teisę rengti ir įgyvendinti techninių ir programinių priemonių kūrimo ir plėtros planus, investicinius projektus;

12.3.  pagal kompetenciją užtikrina duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo;

12.4.  pagal kompetenciją numato ir įgyvendina priemones, mažinančias duomenų atskleidimo ir praradimo riziką bei užtikrinančias prarastų duomenų atkūrimą ir duomenų apsaugą nuo klastojimo;

12.5.  pagal kompetenciją užtikrina, kad iN.FADO veiktų nepertraukiamai;

12.6.  užtikrina, kad duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis Nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiuose informacinių sistemų administravimą;

12.7.  atlieka kitas Nuostatuose, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas.

13.     iN.FADO duomenų teikėjas yra Europos Sąjungos Tarybos generalinis sekretoriatas.

14.     iN.FADO naudotojai – iN.FADO  naudojantys asmenys.

15.     iN.FADO naudotojai turi šias teises ir pareigas:

15.1.    iN.FADO valdytojo nustatyta tvarka naudotis iN.FADO ir peržiūrėti iFADO sistemos duomenis, reikalingus jiems nustatytoms funkcijoms atlikti;

15.2.    informuoti nacionalinę centrinę tarnybą apie iFADO esančių duomenų netikslumus;

15.3.    kreiptis į nacionalinę centrinę tarnybą dėl  iFADO esančių duomenų patikslinimo;

15.4.    kreiptis į iN.FADO administratorių dėl netinkamai veikiančio ar neveikiančio iN.FADO ar prieigos prie jo;

15.5.    pagal kompetenciją atlieka kitas teisės aktuose jam nustatytas funkcijas.

 

III Skyrius

iN.FADO INFORMACINĖ STRUKTŪRA

 

16.     iN.FADO tvarkoma ir saugoma informacija apie iN.FADO naudotojų ir jų kompiuterinių darbo vietų atliekamas užklausas į iFADO, jų kontrolės bei priežiūros funkcijas.

17.     iN.FADO nesąveikauja su valstybės registrais ar kitomis informacinėmis sistemomis.

 

IV SKYRIUS

iN.FADO FUNKCINĖ STRUKTŪRA

 

18.     iN.FADO centrinė sąsaja – tai iN.FADO dalis, kuri užtikrina sąveiką tarp iFADO centrinio (-ių) serverio (-ių) ir Nacionalinės centrinės tarnybos valdomo iN.FADO nacionalinio (-ių) serverio (-ių). Šiai sąveikai naudojamas interneto tinklas.

19.     iN.FADO centrinės sąsajos funkcijos:

19.1.    interneto tinklu sujungti iN.FADO su iFADO;

19.2.    užtikrinti greitą ir saugų prisijungimą prie iFADO duomenų apie autentiškus ir klastotus dokumentus, kurie naudojami kelionėms ar identifikavimo tikslais, įskaitant vizas ir sienos kirtimo spaudus.

20.     iN.FADO sąsaja su iN.FADO įstaigomis – tai iN.FADO įstaigų saugus sujungimas intranetu.

21.     iN.FADO sąsajos su iN.FADO įstaigomis funkcijos:

21.1.    suteikti prieigą iN.FADO naudotojams per iN.FADO centrinę sąsają prie iFADO duomenų;

21.2.    užtikrinti greitą ir saugią informacijos apie autentiškus ir klastotus dokumentus, kurie naudojami kelionėms ar identifikavimo tikslais, įskaitant vizas ir sienos kirtimo spaudus, gavimą bei peržiūrą teisėtiems iN.FADO naudotojams.

22.       iN.FADO naudotojų tiesioginio prisijungimo prie iFADO administravimo techninė ir programinė įranga – tai iN.FADO dalis, skirta administruoti iN.FADO naudotojus ir užtikrinti sklandų jų prisijungimą prie iFADO.

 

V SKYRIUS

iN.FADO DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

23.     iFADO duomenys, teikiami iN.FADO, yra vieši ir teikiami institucijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ir (ar) Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, tačiau skirti tik tarnybiniam naudojimui.

24.     Duomenys iN.FADO naudotojams teikiami tokio turinio ir tokios formos, kurie iN.FADO įstaigoje nereikalauja papildomo duomenų apdorojimo.

25.     iFADO duomenis naudoja iN.FADO įstaigos ir jų iN.FADO naudotojai nustatytoms funkcijoms vykdyti.

26.     iFADO duomenys iN.FADO teikiami neatlygintinai.

 

VI SKYRIUS

iN.FADO DUOMENŲ SAUGA

 

27.     iN.FADO duomenų saugą nustato iN.FADO valdytojo patvirtinti iN.FADO duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos politiką įgyvendinantys dokumentai.

28.     Už iN.FADO duomenų saugą pagal kompetenciją atsako iN.FADO valdytojas, tvarkytojas, iN.FADO naudotojų įstaigos bei iN.FADO naudotojai.

29.     iN.FADO duomenys saugomi 1 metus. Pasibaigus nustatytam terminui, informacija naikinama teisės aktų, reglamentuojančių tokios informacijos naikinimą, nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

iN.FADO FINANSAVIMAS

 

30.     iN.FADO finansuojamas iš Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

31.     iN.FADO gali būti finansuojama iš tarptautinių paramos fondų ar finansinių mechanizmų ir kitų teisėtų finansavimo šaltinių.

32.     iN.FADO įstaigos joms skirtos iN.FADO įrangos remontą ar keitimą nauja atlieka iš savo lėšų, nacionalinė centrinė tarnyba – iš jai skirtų lėšų.

33.     Mokesčiai už internetą mokami iš iN.FADO įstaigoms skirtų asignavimų.

 

VIII SKYRIUS

iN.FADO MODERNIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

34.     iN.FADO modernizuojama ir likviduojama Įstatymo, Aprašo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių informacinių sistemų modernizavimą ir likvidavimą, nustatyta tvarka.

35.     Likviduojant iN.FADO, jo duomenys perduodami kitai informacinei sistemai, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

36.     Įstaigos, atitinkančios iFADO tikslus ir norinčios turėti prieigą prie iFADO, turi raštu kreiptis į Nacionalinę centrinę tarnybą.

 

_______________

SUDERINTA                        

Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministerijos

2017 m. kovo 24 d. raštu Nr. 1D-1612

 

 

 

SUDERINTA

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos

2017 m. sausio 20 d. raštu Nr. S-73