LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2015 M. LIEPOS 2 D. ĮSAKYMO NR. 3-285(1.5 E) „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 27 d. Nr. 3-324

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu III skyriaus pirmojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:  

7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

1 113 700

0

196 535

0

196 535

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

1 113 700

0

196 535

0

196 535

0

0“.

 

2. Pakeičiu III skyriaus antrojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:  

7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

28 103 168

0

4 959 382

0

4 959 382

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

1 772 474

0

312 790

0

312 790

0

0

3.  Iš viso

29 875 642

0

5 272 172

0

5 272 172

0

0“.

 

3. Pakeičiu III skyriaus penktojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:  

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.     Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

29 377 700

0

5 184 300

0

5 184 300

0

0

2.    Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

2 869 206

0

506 330

0

506 330

0

0

3.    Iš viso

32 246 906

0

5 690 630

0

5 690 630

0

0“.

 

4. Pakeičiu III skyriaus šeštojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:  

 

7. Priemonės finansavimo šaltiniai (eurais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto

lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.  Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

11 196 096

0

1 975 782

0

1 975 782

0

0

2.  Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.  Iš viso

11 196 096

0

1 975 782

0

1 975 782

0

0“.

 

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                               Rokas Masiulis

 

 

 

 

 

SUDERINTA

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros
2019 m. birželio 12 d. raštu Nr. 2019/2-3720 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2019 m. birželio 12 d. raštu Nr. 1D-3021