ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-198 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJŲ ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRO KŪRYBINIAMS DARBUOTOJAMS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 1 d. Nr. T-45

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-31 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimą Nr. T-198 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės premijų Šiaulių dramos teatro kūrybiniams darbuotojams skyrimo nuostatų patvirtinimo“ ir išdėstyti jį nauja redakcija:

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJŲ VALSTYBINIO ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRO KŪRYBINIAMS DARBUOTOJAMS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 13 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės premijų Valstybinio Šiaulių dramos teatro kūrybiniams darbuotojams skyrimo nuostatus (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams adresu: Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai.“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T-198

(Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2018 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T-45 redakcija)

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJŲ VALSTYBINIO ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRO KŪRYBINIAMS DARBUOTOJAMS SKYRIMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių miesto savivaldybės premijų Valstybinio Šiaulių dramos teatro kūrybiniams darbuotojams skyrimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja dokumentų pateikimo ir jų skyrimo tvarką.

2. Šiaulių miesto savivaldybės premijas Valstybinio Šiaulių dramos teatro kūrybiniams darbuotojams (toliau – premijos) steigia Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) taryba.

3. Premijos skiriamos kasmet Valstybiniame Šiaulių dramos teatre dirbantiems ar dirbusiems aktoriams, režisieriams, dailininkams, muzikos ar kitiems kūrėjams už reikšmingą meninę veiklą Valstybiniame Šiaulių dramos teatre praėjusį sezoną.

4. Premijos mokamos iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto asignavimų, skirtų Savivaldybės strateginio veiklos plano Kultūros plėtros programai įgyvendinti.

5. Kasmet skiriamos dvi 1500 Eur dydžio premijos.

 

II SKYRIUS

KANDIDATŲ TEIKIMO TVARKA

 

6. Kandidatus premijoms gauti teikia Valstybinio Šiaulių dramos teatro meno taryba (toliau – Meno taryba).

7. Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriui (toliau – Kultūros skyrius) pateikiamas kandidatą siūlančios Meno tarybos teikimas (priedas).

8. Kultūros skyrius apie teikimų priėmimo laiką ir vietą kasmet skelbia Savivaldybės interneto svetainėje.

 

III SKYRIUS

PREMIJŲ SKYRIMO TVARKA

 

9. Kultūros skyrius turi teisę prašyti Meno tarybos papildomos informacijos apie kandidatų kūrybinę veiklą.

10. Kultūros skyrius rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą, vadovaudamasis Meno tarybos teikimu.

11. Premijas savo įsakymu skiria Savivaldybės administracijos direktorius.

12. Premija tam pačiam asmeniui gali būti pakartotinai skiriama ne anksčiau nei po 3 metų.

13. Premija skiriama nepriklausomai nuo kitų asmens gautų premijų.

 

IV SKYRIUS

KITOS NUOSTATOS

 

14. Informacija apie skirtas premijas skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

15. Premijos teikiamos minint Tarptautinę teatro dieną.

16. Nuostatai gali būti keičiami ar pripažįstami netekusiais galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

_________________

 

 

Šiaulių miesto savivaldybės premijų

Valstybinio Šiaulių dramos teatro kūrybiniams

darbuotojams skyrimo nuostatų

priedas

 

 

Valstybinio ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRO MENO TARYBA

 

teikimas

SKIRTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJĄ

 

20 __ m._____________________ d.

Šiauliai

 

 

1. INFORMACIJA APIE KANDIDATĄ

Siūlomas kandidatas (vardas, pavardė) __________________________________________

Kandidato veiklos sritis ______________________________________________________

Darbovietė ________________________________________________________________

Adresas ___________________________________________________________________

Telefonas ______________ , el. paštas __________________________________________

Banko rekvizitai ____________________________________________________________

 

2. KANDIDATO (PRAĖJUSIO SEZONO) KŪRYBINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

3. KITA INFORMACIJA, REIKŠMINGA KANDIDATO KŪRYBINEI VEIKLAI

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

 

___________________________           ________________           ____________________

(Meno tarybos pirmininkas)                        (parašas)                            (vardas, pavardė)