BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. spalio 20 d. Nr. A-964

Biržai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Išorinės reklamos įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ 14.4 punktu:

1.    T v i r t i n u Leidimų įrengti išorinę reklamą Biržų rajono savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.    P r i p a ž į s t u netekusiu galios Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. A-83 „Dėl Leidimų įrengti išorinę reklamą Biržų rajono savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktą.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                       Jonas Jonušys


 

PATVIRTINTA

Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 20 d.

įsakymu Nr. A-964

 

LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimų įrengti išorinę reklamą Biržų rajono savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato leidimų įrengti išorinę reklamą (toliau – Leidimas) išdavimo, Leidimų galiojimo sustabdymo, Leidimų galiojimo sustabdymo panaikinimo, Leidimų galiojimo panaikinimo, Išorinės reklamos projektų rengimo ir derinimo nustatymo tvarką.

2. Leidimus Biržų rajono savivaldybėje išduoda Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Administracijos direktorius). Leidimas išduodamas, Leidimo galiojimas sustabdomas, Leidimo galiojimo sustabdymas ir Leidimo galiojimas panaikinamas Administracijos direktoriaus įsakymu. Įsakymų ir Leidimų projektus parengia seniūnijos, kurios aptarnaujamoje teritorijoje ketinama įrengti išorinę reklamą, atsakingas specialistas (toliau – Seniūnija).

3. Leidimai išduodami, Leidimų galiojimas sustabdomas, Leidimų galiojimo sustabdymas ir Leidimų galiojimas panaikinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu (toliau – Reklamos įstatymas), Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (toliau – Taisyklės).

4. Už Leidimo išdavimą imama vietinė rinkliava (toliau – rinkliava), kurios dydį nustato Savivaldybės taryba.

5. Reklaminis įrenginys turi būti projektuojamas ir įrengiamas vadovaujantis Reklamos įstatymo ir Taisyklių nuostatomis.

6. Išskirtiniais atvejais (masiniai renginiai, šventės ir pan.) trumpalaikė išorinė reklama pateikiama Biržų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus (toliau – Architektūros ir urbanistikos skyrius) nurodytose vietose.

 

II SKYRIUS

LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ IŠDAVIMO IR ATSISAKYMO IŠDUOTI LEIDIMĄ TVARKA

 

7. Reklaminės veiklos subjektas, norintis gauti Leidimą (1 priedas), Seniūnijai, per atstumą, elektroninėmis priemonėmis ar tiesiogiai turi pateikti:

7.1. paraišką išduoti Leidimą (2 priedas);

7.2. Išorinės reklamos įrengimo projektą (toliau – Projektas), suderintą su Architektūros ir urbanistikos skyriumi. Projekto sudėtis nurodyta Aprašo 17.2 papunktyje.

8. Seniūnija, vadovaudamasi Taisyklėmis, organizuoja Leidimo išdavimo ar atsisakymo jį išduoti procedūras.

9. Kai galiojančio Leidimo turėtojas numato keisti išorinės reklamos, išskyrus ant reklaminio įrenginio pateikiamos trumpalaikės išorinės reklamos, spalvinį ar grafinį vaizdą (nedidindamas reklaminio ploto), jis Architektūros ir urbanistikos skyriui per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, ar tiesiogiai pateikia:

9.1. laisvos formos prašymą, kuriame nurodomas turimo Leidimo numeris, jo išdavimo ir galiojimo data arba pridedama išduoto Leidimo kopija;

9.2. išorinės reklamos spalvinį ir grafinį vaizdą (vizualizaciją ar fotomontažą).

10. Aprašo 9 punkte nurodytu atveju Architektūros ir urbanistikos skyrius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Aprašo 9.1 ir 9.2 papunkčiuose nurodytų dokumentų gavimo įvertina dokumentų atitiktį Aprašo reikalavimams ir raštu ar elektroninėmis priemonėmis jį derina arba pateikia Leidimo turėtojui motyvuotą atsisakymą jį derinti. Suderintas išorinės reklamos spalvinio bei grafinio vaizdo pakeitimas registruojamas elektroninių dokumentų valdymo sistemos „Avilys“ Išorinės reklamos projektų registre ir saugomas atitinkamoje byloje pagal Savivaldybės administracijos dokumentacijos planą bei skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje (www.birzai.lt). Apie naujai suderintą išorinės reklamos spalvinį ir grafinį vaizdą Architektūros ir urbanistikos skyrius elektroniniu paštu informuoja Seniūniją.

 

III SKYRIUS

LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ GALIOJIMO SUSTABDYMO, GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMO BEI GALIOJIMO PANAIKINIMO TVARKA

 

11. Leidimo galiojimas sustabdomas Reklamos įstatymo nustatytais atvejais ir/ar reklamos įrenginiui praradus estetinę išvaizdą.

12. Leidimo galiojimo sustabdymas panaikinamas Reklamos įstatymo nustatytais atvejais.

13.   Leidimo galiojimas panaikinamas Reklamos įstatymo nustatytais atvejais ir/ar kai teritorija, kurioje yra įrengta reklama, paimama visuomenės poreikiams.

14. Panaikinus Leidimą pagal Reklamos įstatymo nuostatas, sumokėta vietinė rinkliava negrąžinama. Panaikinus Leidimą kai teritorija, kurioje yra įrengta reklama, paimama visuomenės poreikiams, vietinės rinkliavos dalis už nepanaudotą laiką bendru šalių sutarimu grąžinama arba skiriama kita vieta reklaminei įrangai įrengti. Reklaminis įrenginys naujai įrengiamas reklaminės veiklos subjekto lėšomis.

15. Leidimų galiojimo sustabdymo, Leidimų galiojimo sustabdymo ir galiojimo panaikinimo procedūras organizuoja Seniūnija vadovaudamasi savo surinkta ar Biržų rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritorinis padalinio, Biržų regioninio parko direkcijos arba Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento, kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos ir kitos institucijos, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka suteikta tokia teisė, reikalui esant Administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos pateikta informacija ar kitais turimais įrodymais.

 

IV SKYRIUS

IŠORINĖS REKLAMOS PROJEKTŲ RENGIMO IR DERINIMO TVARKA

 

16. Reklaminės veiklos subjektus išorinės reklamos įrengimo bei projektų rengimo ir jų derinimo klausimais konsultuoja Architektūros ir urbanistikos skyrius.

17. Reklaminės veiklos subjektas Projektui derinti Architektūros ir urbanistikos skyriui tiesiogiai ar elektroninėmis priemonėmis pateikia:

17.1. prašymą (3 priedas);

17.2. Projektą (3 egz., kurių vienas lieka Architektūros ir urbanistikos skyriuje, jei dokumentai pateikiami tiesiogiai), kurį sudaro:

17.2.1. titulinis lapas (objektas, užsakovas, projektuotojas, rangovas, projekto numeris, parengimo metai);

17.2.2. aiškinamasis raštas (bendrieji duomenys: adresas, bendrasis reklamos plotas; duomenys apie projektuojamus įrengti reklaminius įrenginius: iškabos ir (ar) reklamos dydis, plotas, medžiagos, apšvietimas, konstrukcijos aprašymas);

17.2.3. reklaminio įrenginio vietos schema topografiniame plane, kai reklaminis įrenginys įrengiamas ant žemės;

17.2.4. išorinės reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schema, viso objekto, ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka ar projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas);

17.2.5. išorinės reklamos spalvinis bei grafinis vaizdas (vizualizacija arba fotomontažas);

17.2.6. reklaminio įrenginio brėžinys;

17.2.7. laikiklių bei tvirtinimo mazgų brėžiniai, jei reklama tvirtinama laikikliais;

17.3. informaciją, ar pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;

17.4. dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų – butų ir kitų savininkų daugumos sutikimas, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip;

17.5. jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, – šiuos objektus eksploatuojančių subjektų raštišką sutikimą;

17.6. jei reklamos įrenginys ar statinys statomas inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų apsaugos zonose – inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų savininkų, valdytojų ar naudotojų raštiškas sutikimas.

18. Projektą derina Architektūros ir urbanistikos skyrius, prieš tai jį suderinęs su:

18.1. Savivaldybės kalbos tvarkytoju;

18.2. jei reklama įrengiama saugomoje teritorijoje – Biržų regioninio parko direkcija arba Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentu (kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos);

18.3. jei reklama įrengiama kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritoriniu padaliniu;

18.4. jei reklama įrengiama arčiau kaip 30 m nuo gatvių bei arčiau kaip 150 m nuo kelio ne gyvenvietėse – teritorine policijos įstaiga (padaliniu).

19. Architektūros ir urbanistikos skyrius, išnagrinėjęs pateiktą Projektą, gali nustatyti papildomus derinimus.

20. Architektūros ir urbanistikos skyrius organizuoja Savivaldybės tarybos sprendimo projekto rengimą dėl sutikimo įrengti išorinę reklamą, jei žemė, statiniai, įrenginiai ar kiti objektai, ant kurių numatoma įrengti išorinę reklamą, priklauso Savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise.

21. Architektūros ir urbanistikos skyrius pateiktą visus reikalavimus atitinkantį Projektą suderina ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų dokumentų, kurių reikia projektui derinti, gavimo. Suderintą Projektą registruoja elektroninių dokumentų valdymo sistemos „Avilys“ Išorinės reklamos projektų registre ir saugo atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą bei skelbia Savivaldybės interneto svetainėje (www.birzai.lt).

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Savivaldybės teritorijoje išorinės reklamos įrengimo reikalavimų laikymosi priežiūrą pagal kompetenciją atlieka Seniūnijos, Biržų rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritorinis padalinys, Biržų regioninio parko direkcija arba Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas, kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos ir kitos institucijos, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka suteikta tokia teisė.

 

______________


 

Leidimų įrengti išorinę reklamą Biržų rajono savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Leidimo įrengti išorinę reklamą forma)

 

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

LEIDIMAS

ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ

20____m. __________________d. Nr._______

 

Vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 20___ m. _____________ d. įsakymu Nr. ________________________________________________

(dokumento numeris ir pavadinimas)

________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, fizinio asmens vardas pavardė, individualios

__________________________________________________________________________

veiklos vykdymo registracijos pažymos ar verslo liudijimo numeris; telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

suteikiama teisė įrengti ______________________________________________________

(iškabą/ reklamą (reikalingą įrašyti); reklamos plotas, kv. m.)

_________________________________________________________________________,

(adresas, vieta)

pagal Biržų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 20___ m. _____________ d. suderintą projektą Nr. ________________________________.

(suderinto projekto registracijos numeris arba statybą leidžiančio dokumento numeris)

Vietinės rinkliavos mokestis ____________________________________________.

(suma (eurais); jeigu netaikomas, įrašyti)

Vietinė rinkliava sumokėta _____________________________________________.

(mokėjimą patvirtinančio dokumento pavadinimas, data ir numeris)

 

Leidimas galioja nuo 20__ m._________ __d. iki 20__ m._________ __d.

 

 

Leidimą išdavė:

Administracijos direktorius ___________________ _________________

(pareigos) (A. V.)                                       (parašas)                                                      (vardas, pavardė)

 

 

 

______________


Leidimų įrengti išorinę reklamą Biržų rajono savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Paraiškos išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą forma)

 

Biržų rajono savivaldybės

______________ seniūnijai

 

PARAIŠKA IŠDUOTI LEIDIMĄ

ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ

 

20 ___ m. _____________ _____ d. Nr. _____

 

Reklaminės veiklos subjektas ____________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; fizinio asmens vardas, pavardė,

________________________________________________________________________________

gimimo data, adresas korespondencijai, individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos ar verslo

________________________________________________________________________________

liudijimo numeris; telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

Prašau išduoti leidimą įrengti ____________________________________________

(iškabą/ reklamą (reikalingą įrašyti); reklamos plotas, kv. m.,

_________________________________________________________________________,

adresas ( vieta), reklamos skleidimo laikotarpis (mėn./m.)

 

pagal Biržų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 20___ m. ____________ d. suderintą projektą Nr. A22-________________________ arba

 

20__ m. ___________d. išduotą statybą leidžiantį dokumentą Nr. ____________               (jei reklaminis įrenginys, ant kurio numatoma skleisti išorinę reklamą, yra statinys, kuriam privalomas šis dokumentas).

 

PRIDEDAMA (bendruoju atveju):

1. Dokumento, patvirtinančio savivaldybės institucijos sutikimą įrengti išorinę reklamą, jei žemė, statiniai, įrenginiai ar kiti objektai, ant kurių numatoma įrengti išorinę reklamą, priklauso Savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise, _______________

data ir numeris.

2. Suderintas išorinės reklamos įrengimo projektas, _____ egz.

3. Juridinio asmens įgaliojimas fiziniam asmeniui atstovauti juridinį asmenį teikiant paraišką, ___lap.

 

Leidimą norėčiau gauti _______________________________________________________

(atsiimti seniūnijoje, atsiųsti registruotu paštu, elektroninėmis priemonėmis (jei jos įdiegtos)

Seniūnijos pranešimus norėčiau gauti ___________________________________________

(raštu ar elektroninėmis priemonėmis)

 

Prašymą pateikė ____________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)

 

_____________


 

Leidimų įrengti išorinę reklamą Biržų rajono savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Prašymo suderinti išorinės reklamos projektą forma)

 

 

________________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; fizinio asmens vardas, pavardė,

________________________________________________________________________________

gimimo data, adresas korespondencijai, individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos ar verslo

________________________________________________________________________________

liudijimo numeris; telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

 

Biržų rajono savivaldybės administracijos

Architektūros ir urbanistikos skyriui

 

 

PRAŠYMAS

SUDERINTI IŠORINĖS REKLAMOS PROJEKTĄ

 

__________________

data

__________________

vieta

 

Prašau suderinti išorinės reklamos projektą. Išorinę reklamą numatoma įrengti _____

__________________________________________________________________________

(adresas, vieta)

 

PRIDEDAMA (bendruoju atveju):

1. Išorinės reklamos projektas, ____ egz.

2. Juridinio asmens įgaliojimas fiziniam asmeniui atstovauti juridinį asmenį teikiant prašymą, ___lap.

3. Kiti dokumentai, ____ lap.

 

 

 

Prašymą pateikė ____________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)

 

 

______________