LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DARBŲ KOKYBĖS KONTROLINIŲ PATIKRINIMŲ

VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE (GATVĖSE)

TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

 

2016 m.  kovo  9  d. Nr. V-163

Vilnius

 

Vadovaudamasis Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“, 8.3 papunkčiu:

1.  T v i r t i n u  Darbų kokybės kontrolinių patikrinimų vietinės reikšmės keliuose (gatvėse) tvarkos aprašą (pridedama).

2.  P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakymą Nr. V-55 „Dėl Darbų kokybės kontrolinių patikrinimų vietinės reikšmės keliuose (gatvėse) tvarkos aprašo tvirtinimo“.

 

 

 

Direktorius                                                                                       Egidijus Skrodenis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos

prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus

2016 m. kovo 9  d.

įsakymu Nr. V-163

 

darbų kokybės kontrolinių patikrinimų

VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE (GATVĖSE)

TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Darbų kokybės kontrolinių patikrinimų vietinės reikšmės keliuose (gatvėse) tvarkos aprašas nustato vietinės reikšmės keliuose ir keliuose (gatvėse) įgyvendinamų projektų, kurie finansuojami Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis, statybos, rekonstravimo ir taisymo (remonto) darbų ir naudojamų medžiagų kokybės kontrolinių patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarką.

2.  Darbų kokybės kontrolinių patikrinimų tikslas – užtikrinti, kad atlikti darbai ir jų kokybė atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

3.  Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti ir vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo lėšų naudojimo pagal paskirtį kontrolę atlieka ir darbų kokybės kontrolės priežiūrą objektuose vykdo Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija).

4.  Šio Darbų kokybės kontrolinių patikrinimų vietinės reikšmės keliuose (gatvėse) tvarkos aprašo nuostatos gali būti taikomos ir kituose Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamuose vietinės reikšmės susisiekimo infrastruktūros objektuose.

5.  Darbų kokybės kontrolinių patikrinimų vietinės reikšmės keliuose (gatvėse) tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos kelių įstatymuose apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

DARBŲ KOKYBĖS KONTROLINIŲ PATIKRINIMŲ ATLIKIMO TVARKA

 

6.  Kelių direkcija organizuoja darbų kokybės kontrolinių patikrinimų vietinės reikšmės keliuose ir keliuose (gatvėse) paslaugų pirkimą vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

7.  Nustačius darbų kokybės kontrolinių patikrinimų paslaugų teikėją su juo pasirašoma paslaugų teikimo sutartis, kurioje numatomi paslaugų pavadinimai, teikiamų paslaugų įkainiai, paslaugų teikimo tvarka, jų apskaita, ataskaitų apie atliktas paslaugas teikimo tvarka.

8Atliekant naudojamų medžiagų ir darbų kokybės kontrolinius patikrinimus vadovaujamasi įrengimo taisyklėmis, techninių reikalavimų aprašais, metodiniais nurodymais ir rekomendacijomis bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbų kokybės kontrolinius patikrinimus.

9Pagal kelių valdytojų (savivaldybių, įstaigų ir institucijų) pateiktus ir su Kelių direkcija suderintus objektų sąrašus, kurie yra finansavimo sutarčių neatskiriama dalis, parenkami objektai, kuriuose bus atliekami darbų kokybės kontroliniai patikrinimai.

10Kelių valdytojai informuojami apie parinktus objektus, kuriuose bus atliekami darbų kokybės kontroliniai patikrinimai.

11Darbų kokybės kontrolinių patikrinimų paslaugų teikėjui raštu ir (ar) elektroniniu paštu teikiami užsakymai atlikti darbų kokybės kontrolinius patikrinimus.

12Darbų kokybės kontrolinių patikrinimų paslaugų teikėjas elektroniniu paštu suderina darbų kokybės kontrolinių patikrinimų datą (laiką) su Kelių direkcija, kelių valdytojais ir rangovais ar jų atstovais.

13.  Darbų kokybės kontroliniai patikrinimai atliekami dalyvaujant Kelių direkcijos, kelių valdytojų ir rangovų atstovams bei techniniams darbų prižiūrėtojams. Jei suderintu laiku atstovai neatvyksta, patikrinimai atliekami jiems nedalyvaujant.

14Kelių valdytojai informuojami apie kontrolinių patikrinimų rezultatus. Jei gauti rezultatai neatitinka techniniuose reglamentuose ir taisyklėse nustatytų verčių, kontrolinių patikrinimų dokumentų kopijos (protokolai ir kt.) perduodamos kelių valdytojams elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis.

15Atsižvelgus į netinkamus kontrolinių patikrinimų rezultatus, kelių valdytojams rekomenduojama sudaryti aktus, kuriuose fiksuojami neatitikimai (nuokrypiai) techniniuose reglamentuose ir taisyklėse nustatytoms vertėms, ir siūlyti sprendimus, kaip pašalinti nustatytus trūkumus (taikomos išskaitos, pailginamas garantinis terminas, sumažinama kaina ar kt.).

16Kelių direkcija, kelių valdytojai ar rangovai gali atlikti pakartotinius kontrolinius patikrinimus siekiant išsiaiškinti, ar buvo pašalinti ankstesnio kontrolinio patikrinimo metu nustatyti defektai ir (ar) įgyvendinti priimti sprendimai.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17.  Šis Darbų kokybės kontrolinių patikrinimų vietinės reikšmės keliuose (gatvėse) tvarkos aprašas gali būti keičiamas ar pildomas Kelių direkcijos direktoriaus įsakymu.

__________________