VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KAI KURIŲ VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMŲ ĮSIGALIOJIMO ATIDĖJIMO

 

2015 m. gruodžio 28 d. Nr. 1V-228

 

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349, 19.1 ir 19.15 papunkčiais:

1.  P r i p a ž į s t u netekusiu galios:

1.1. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko (toliau – viršininkas) 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 1V-128 „Dėl pranešimo apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą rekvizitų patvirtinimo“ 2 punktą;

1.2. viršininko 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 1V-129 „Dėl prašymo išduoti leidimą atlikti statinio konservavimo darbus rekvizitų patvirtinimo“ 2 punktą;

1.3. viršininko 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 1V-130 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1V-194 „Dėl pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 punktą;

1.4. viršininko 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 1V-132 „Dėl leidimo atlikti statinio (-ių) konservavimo darbus rekvizitų patvirtinimo“ 2 punktą;

1.5. viršininko 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 1V-134 „Dėl savavališkos statybos akto rekvizitų patvirtinimo“ 2 punktą;

1.6. viršininko 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 1V-144 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1V-195 „Dėl pažymos apie statinio nugriovimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 punktą;

1.7. viršininko 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 1V-138 „Dėl leidimo tęsti sustabdytą statybą rekvizitų patvirtinimo“ 2 punktą;

1.8. viršininko 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 1V-139 „Dėl prašymo leisti tęsti sustabdytą statybą rekvizitų patvirtinimo“ 2 punktą;

1.9. viršininko 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 1V-140 „Dėl prašymo pratęsti privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą rekvizitų patvirtinimo“ 2 punktą;

1.10. viršininko 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 1V-142 „Dėl privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius rekvizitų patvirtinimo“ 2.2 papunktį;

1.11. viršininko 2015 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. 1V-159 „Dėl deklaracijos apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą rekvizitų patvirtinimo“ 2 punktą;

1.12. viršininko 2015 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. 1V-156 „Dėl sprendimo dėl privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo termino pratęsimo rekvizitų patvirtinimo“ 2 punktą;

1.13. viršininko 2015 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. 1V-153 „Dėl statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo“ 2 punktą;

1.14. viršininko 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1V-211 „Dėl sustabdytos statybos patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo“ 3 punktą;

1.15. viršininko 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1V-207 „Dėl privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo akto rekvizitų patvirtinimo“ 3 punktą;

1.16. viršininko 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1V-208 „Dėl statybos sustabdymo akto rekvizitų patvirtinimo“ 3 punktą;

1.17. viršininko 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1V-210 „Dėl prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitų patvirtinimo“ 3 punktą;

1.18. viršininko 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1V-209 „Dėl prašymo patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą rekvizitų patvirtinimo“ 3 punktą;

1.19. viršininko 2015 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1V-219 „Dėl valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1V-53 „Dėl statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašo, statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo aktų (kontrolinių klausimynų) rekvizitų ir anketos apie patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) taikymo naudingumą patvirtinimo“ pakeitimo“ 3 punktą.

2.  N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.1-1.19 papunkčiuose nurodyti viršininko įsakymai įsigalioja nuo 2016 m. sausio 29 d.

 

 

 

 

Viršininko pavaduotojas,

vykdantis viršininko pareigas                                                                                           Aidas Valys